Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet företog tillsammans med Folkkultursarkivet och Folkmålskommissionen år 1971 en insamlingsexpedition, den s.k. Amerikaexpeditionen 1971, till Amerika för insamling av den finlandssvenska befolkningens språk och traditioner i Amerika. Under fältarbetet intevjuades ca 600 personer. Materialet uppbevaras i Folkkultursarkivet, Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors, tel. (09) 618 777, fax (09) 6187 7277.

Samlingen består av 383 ljudband, ca 4300 sidor bandutskrifter, 182 fotografier samt korrespondens och annat skriftligt material. Uppgiftslämnarna är här ordnade efter namn och hemort i Finland.