Rapport över mikrofilmning i USA 5.6.-4.8.1973 av Holger Wester


På uppdrag av arbetsgruppen för finlandssvensk emigrationsforskning utförde jag tillsammans med min hustru, fil stud Ulla Wester, mikrofilmningar av finlandssvenska församlings- och föreningsarkiv i USA sommaren 1973.

Arbetsgruppen, med prof Bill Widén, Åbo Akademi, som ordförande, hade åren 1972 och 1973 beviljats anslag för mikrofilmning från följande stiftelser och fonder: Finska vetenskapssocieteten (Nyströms fond) 7.000 mk, Waldemar von Frenckells Stiftelse 3.000 mk, Ella och Georg Ehrnrooths Stiftelse 3.000 mk, Svenska Kulturfonden 3.000 mk samt fri flygresa Helsingfors-Toronto t/r av Suomi-Seura ry. Kamerautrustning och film inköptes av Historiska institutionen, Åbo Akademi, och Åbo Akademis bibliotek. - För användningen av anslagen se separat redovisning.

Vi anlände till New York den 5 juni. P.g.a. uteblivna leveranser från den finländska importören, Suomen ICI, var vi tvungna att i New York komplettera vår kamerautrustning och göra ytterligare provfilmningar, vilket fördröjde vårt arbete. Under den påtvungna väntetiden kunde vi dock göra närmare efterforskningar om de finlandssvenska kyrkorna på Lutheran Council i New York, och via finländska och svenska generalkonsulaten fick vi aktuella informationer om ännu existerande föreningar.

Genom tillmötesgående från pastor Leslie Strand, Worcester, kunde vi filma Bethlehemsförsamlingens arkiv, som förvarades på ålderdomshemmet Pilgrim Manor, Cromwell, Conn. Den 15 juni åkte vi till Branford, Conn. där vi under fyra dagar filmade Taborförsamlingens omfattande arkiv. Tack vare tillmötesgående från vår värd Mr Hemming Björk kunde filmningen ske t.o.m. sedan kansliet stängts. Den 21 juni återvände vi till New York där vi besökte tidningen Norden och filmade Runebergs Ordens Lodge No 201. Vi fann också en del material om Lodge 208, Jersey City, och likaså kunde vi lokalisera den f.d. finlandssvenska församlingen i Jersey City. Lodge 209, Bronx, är numera verksam i Wappinger Falls, N.Y. Vi påbörjade en inventering av det rikhaltiga och kompletta arkivet, men blev tyvärr förbjudna att filma det av en oppositionell grupp inom logen.

Den 28 juni lämnade vi New York-regionen och reste till Georgetown, Conn., för att filma den f.d. åländska församlingens arkiv. Detta tog fem dagar i anspråk. Vi gjorde också försök att återfinna arkivmaterial på ortens dominerande industri, Gilbert & Bennett Manufacturing Co, men med klent utbyte. Det mesta av arkivet hade förstörts vid en översvämning på 1950-talet och det enda vi fann var en lönelista från dec. 1905. Likaså hade det mesta av den lokala missionsförsamlingens arkiv förkommit under årens lopp. Mr Roland Matson gav oss en del fotografier, som belyser immigranternas verksamhet i Georgetown.

Under perioden 5-19 juli filmade vi i Worcester, Mass. Vi koncentrerade oss på baptistförsamlingarna eftersom Mr Lennart Setterdal, Lutheran School of Theology, Chicago, som filmar för Emigrantinstitutet i Växjö främst inriktade sig på de lutherska kyrkorna i Massachusetts. Vid våra diskussioner lovade han att filma även de finlandssvenska församlingarna. Utöver material från de tre baptistkyrkorna i Worcester fann vi även arkiv från församlingar i Gardner och Woonsocket, R.I. Trots intensivt sökande kunde vi inte få fram material om Runebergslogen i Worcester, däremot hade logen i Gardner ett omfattande material. Vårt arbete underlättades avsevärt av det generösa bistånd som Mr & Mrs Werner och Elsie Nelson gav oss.

Den 20 juli reste vi till Norwood, Mass., där det finns en livaktig Runebergsloge. I Runebergs Hall, Norwood, filmade vi arkiven från fem sjukhjälps- och nykterhetsföreningar samt loger. Enligt vår resplan skulle vi ha åkt tillbaka till Wappinger Falls för att filma det värdefulla arkiv vi funnit där, men som tidigare nämnts omintetgjordes dessa planer. Vi var därför tvungna att i all hast ändra våra planer och med hjälp av vår värdinna, Mrs Ethel Baldurf, Walpole, kunde vi lokalisera ytterligare Runebergsloger och få kontakt med förtroendemän inom dessa.

I Woonsocket, R.I., fann vi arkivmaterial från tre församlingar: Swedish Evangelical Lutheran Church, Millville, Mass., Bethel Ev. Luth. Church, Woonsocket, R.I., och St. Mark Ev. Luth. Church, Woonsocket.

Den 28 juli filmade vi sjukhjälpsföreningen Länkens arkiv och Lodge 29 i Detroit, Mich. På grund av tidsbrist kunde vi inte filma ytterligare arkiv i Mellanvästern, och åkte därför tillbaka till Kanada. Under vår vistelse i Toronto tog vi kontakt med finländska och svenska konsulaten och fick uppgifter om de skandinaviska föreningarna och församlingarna i staden. Den enda församling som bevarat arkivalier i någon omfattning är Agricola Finnish Lutheran Congregation, Willowdale, Toronto, vars arkiv vi också inventerade.

Vi filmade 17 församlings- och 12 föreningsarkiv, sammanlagt ca 25.000 sidor. Vår målsättning var att täcka in den amerikanska östkusten och vi lyckades också i stort med detta, mycket tack vare samarbetet med Lennart Setterdal. Under planeringen av resan hade vi ovärderlig hjälp av prof Anders Myhrmans bok "Finlandssvenskar i Amerika", vilken gav både översikt och detaljkunskaper om församlingar och föreningar. Men trots denna goda introduktion var det många gånger svårt att återfinna arkiven. Vårt sökande underlättades i hög grad av redaktör Eric R Hermans', tidningen Norden, stora person- och lokalkännedom. Vi möttes av gästfrihet och hjälpsamhet från de finlandssvenska immigranter vi kom i kontakt med. Utan deras bistånd hade vi inte kunnat återfinna så många arkiv.

Under denna resa hann vi aldrig längre än till Detroit, Mich. I Mellanvästern och framför allt på Västkusten finns åtskilliga församlings- och föreningsarkiv som nu hotas av förskingring. Vi hade fördelen att träffa många immigranter från första generationen, vilka själva varit aktiva i organisationer av olika slag, och genom dem få förstahandsinformation om arkiven. På orter där immigrantgenerationen hade avlösts av yngre var det mycket svårt att få tag i personer som kände till arkiven, och i många fall hade de förstörts. Det är därför en angelägen uppgift att fortsätta mikrofilmningen i Mellanvästern och på Västkusten. Eftersom denna är kostnadskrävande och eftersom både Emigrantinstitutet i Växjö och Yleisen historian laitos vid Turun Yliopisto årligen utför filmningar bör det finnas möjligheter att genom avtal med dessa kunna täcka in den trots allt relativt begränsade finlandssvenska sektorn.

Uppsala, den 16 november 1973

Holger Wester