GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Lukijalle

Toimitus

Suomen Sukututkimusseura on kolmentoista vuoden aikana ennättänyt julkaista kolmetoista vuosikirjaa. Ne ovat vaatimattomasta alusta - ensimmäinen vuosikerta käsitti vain 90 sivua - muodostuneet yhä laajemmiksi, yhä sisältörikkaimmiksi, yhä erilaisimpia tutkimusaiheita käsittäviksi. Vuosikirjan kirjoittajain piiri on yhä laajentunut, eri elämänaloilla ja eri paikkakunnilla toimivat henkilöt ovat ryhtyneet käsittelemään samaa yhteistä alaa, henkilötutkimusta, ja ilahduttavaa on nähdä miten monivivahteinen tämä tutkimusala on, kun oikea henki pääsee vaikuttamaan. Mikäpä ihmisille on läheisempää, yhteisempää kuin oma perhe, muut sukulaiset, muut kansalaiset, sama kansakunta, josta kaikki ovat osa ja jossa, maassa sellaisessa kuin Suomen, missä säätykierto on erinomaisen vilkas, kansakunta muodostaa yhden suuren kokonaisuuden. Mitä syvemmälle sivistys pääsee vaikuttamaan sitä suuremman arvon myös menneitten polvien tuntemus ja kunnioitus saavuttaa kansalaisten keskuudessa, sitä suurempi arvo tulee henkilötutkimuksen osaksi kaikissa kansalaispiireissä ja kansankerroksissa.

Kun vuosikirja luonteensa mukaisesti pääsee vain hitaasti ilmestymään ja yhteys tutkijain ja yleisön kesken sen vuoksi myös on hidasta, on Sukututkimusseuran johtokunnassa jo kauan sitten virinnyt ajatus ryhtyä julkaisemaan aikakauskirjaa, joka useamman kerran vuodessa ilmestyvänä paremmin voi ylläpitää yhteyttä asianharrastajien kesken. Monet käytännölliset seikat ovat tähän asti estäneet aikeen toteutumista. Nyt ovat kuitenkin ensimmäiset vaikeudet voitetut ja »Genoksen», aikakauskirjamme, ensimmäinen vihko lähtee liikkeelle. Kun vuosikirja, jonka kokoa on syytä supistaa, sisällöltään jää tieteelliseksi ja siinä julkaistut kirjoitukset laajemmiksi, koettaa »Genos», tieteellistä luonnettaan menettämättä, käsitellä genealogisia ja biografisia aiheita ja kysymyksiä kansantajuisemmin, missä tarkoituksessa se yrittää koota julkaistavaksi vähemmän laajoja kirjoituksia kaikilta henkilöhistorian ja sivistyshistorian aloilta. »Genoksen» toimitus luottaa siihen, että se henkilötutkimuksen ystäviltä, sekä tiedemiehiltä että kaikilta muilta harrastajilta, saa voimakasta tukea sekä saavuttaa ymmärtämystä osakseen. »Genos» koettaa julkaista kirjoituksia genealogian teorian alalta, se pyrkii painattamaan sivistyshistoriallisia kirjoituksia, memoareja, kirjeitä j.m.s., se yrittää saada käsitellyksi sukujen ensimmäisiä, vaikeasti selvitettäviä polvia, sukujen alkuperää, jo sammuneita, usein vaatimattomia sukuja, joista kirjallisuudessa on niukkoja tietoja, mutta jotka ovat tutkimukselle aivan yhtä tärkeitä kuin laajat, vielä elävät suvut. »Genos» pyrkii edelleen vilkkaasti seuraamaan sukututkimuksen alalla ilmestyviä lukuisia sekä koti- että ulkomaalaisia julkaisuja, sukumonografioja, matrikkeleita, elämäkerrastoja j.n.e., se koettaa arvostelujen ja selostusten avulla tutustuttaa lukijapiirinsä niihin. »Genoksen» ohjelmaan kuuluu edelleen julkaista kaikenlaisia sukutieteellisesti tärkeitä tiedonantoja eri asiakirjoista, joilla samalla voi olla suuri sivistyshistoriallinenkin merkitys. Tällä tavalla tämä aikakauskirja koettaa lisätä henkilötutkimuksen harrastuspiiriä, ja syventää sukutuntoa kansamme keskuudessa, joka voi ilmetä monessa muodossa: sukuyhdistysten perustamisessa, hautamerkkien hoidossa, muotokuvaston hankkimisessa virastoihin, laitoksiin, joitakin mainiten. Vielä kuuluu aikakauskirjan ohjelmaan välittää tietoja tutkijain kesken tiedottamalla yhteisistä asioista, kuten hankittavista ja myytävistä kirjoista, julkaista kysymyksiä sukututkimuksellisessa tarkoituksessa ja ne vastaukset näihin, joilla on yleistä merkitystä, kyselyjä muotokuvista, j.n.e.

Ilman seuran jäsenten voimakasta myötävaikutusta ei aikakauskirjan menestys ole mahdollinen. Sukututkimusseura toivoo sen vuoksi, että se ystäviensä puolelta myös saa osakseen rahallista tukea siten, että seuran jäsenet lukuisasti tilaavat aikakauskirjaa ja muutenkin rahallisesti auttavat seuraa.

Luottamuksella kääntyy »Genos» kaikkien kansalaisten puoleen. Se toivoo onnistuvansa yrityksessään, että se osaltaan, joskin vaatimattomalla tavalla, on mukana syventämässä maamme sivistyselämää, että se vie sukututkimustyön yhä suurempaan kukoistukseen, että se saavuttaa tieteenharjoittajain arvonannon ja myötämielisyyden, sekä ennen kaikkea, että se tyydyttää jo kauan tunnetun todellisen tarpeen.


Genos 1(1930), s. 1-2

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1930 hakemisto | Vuosikertahakemisto