GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Kopiering av kyrkoböcker i Estland

O. D.

Som känt har här i Finland på initiativ av Genealogiska Samfundet påbörjats det stora arbetet att på församlingarnas kostnad kopiera de i resp. kyrkoarkiv förvarade äldsta längderna över födda, vigda, döda och flyttade, vilket resulterat i, att c:a 130 församlingars resp. ministerialböcker f.n. ligga färdigt avskrivna och till forskares förfogande i Statsarkivet. Även i vårt grannland Estland har ett dylikt arbete påbörjats av genealogiska sektionen hos Estländische Literärische Gesellschaft. Sektionen stiftades 1921 av en grupp herrar, vilka redan under flera år periodiskt sammanträtt hos dr. A. v. Pezold i hans hem i Reval för att dryfta genealogiska frågor och planlägga personhistoriska arbeten. Det första arbetet gällde att systematiskt bearbeta de estländska kyrkoböckerna. År 1908 hade det estländska konsistoriet till Reval överfört alla de äldre kyrkoböckerna från landsförsamlingarna (till c:a 1833) och uppställt dem i riddarhusarkivet. (De äldsta böckerna har Nuckö, vilka vidtaga 1639. I städerna finnas ännu äldre kyrkoböcker t.o.m. från 1500-talet.) Efter revolutionsåren 1917-1918 flyttades ridderskapsarkivet i annan lokal, där kyrkoböckerna förvarades utan tillbörlig eftersyn, varvid ett större antal av dessa handlingar till oersättlig förlust för forskningen bortkommit så, att omkr. 300 volymer numera finnas i behåll [1]. Denna sorgliga tilldragelse gav konsistoriet anledningen att borttaga handlingarna från riddarhusarkivet och överlämna dem till Estländische Literärische Gesellschaft i förvar. Sällskapets genealogiska sektion påbörjade omedelbart efter sitt grundande med bearbetningen av kyrkoböckerna, vilket arbete skiljer sig från det av Woldemar Baron Hoyningen Genannt von Huene i sina »Auszüge aus den Kirchenbüchern des Estländischen Konsistorialbezirks» 1913/15 offentliggjorda däri, att det nu omfattar »das ganze Deutschtum Estlands», och icke blott adelspersoner och de rika patricierna. Då Genealogiska Samfundet hittills kunnat avskriva endast historieböcker, har i Estland även kommunionböckerna genomgåtts. För en del socknar har materialet redan kontrollerats och katalogiserats och för de återstående är arbetet i full gång. Samtidigt hava några medlemmar av sektionen bearbetat taxeringslistorna (Steuer-, Revisionslisten) och på så sätt utfört förarbeten för många genealogier. Sedan detta material blivit ordnat och kompletterat med uppgifterna ur kyrkoböckerna, kunna färdiga genealogier publiceras. Detta arbete som utförts med frivilliga krafter kostnadsfritt är på sätt och vis en motsvarighet till skriftställaren Jalmari Finnes egna mångåriga forskningar och till det av honom nu med statsbidrag ledda stora arbetet »Generalregister över Finlands folk». Förteckning med utförliga årsuppgifter över redan bearbetade estländska ministerial- och kommunionböcker för 48 församlingar finnes publicerad av översten i avsked Georg von Dehn i »Beiträge zur Kunde Estlands herausgegeben von der Estländischen Literärischen Gesellschaft in Reval». XIV. Bd., 1. H. Juni 1928, ss. 13-15. Efter förteckningen finnes (ss. 15-16) ytterligare en kortfattad nyttig redogörelse av stadsarkivarien O. Greiffenhagen över »Quellen zur Familien- und Personengeschichte im Revaler Stadtarchiv».


[1]   Jfr. William Meyer i Familiengeschichtliche Blätter 1921, s. 112.


Genos 1(1930), s. 101-102

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1930 års register | Årgångsregister