GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Till släkten Söderströms äldsta genealogi.

Paul Nyberg

Enligt anteckningar, som stöda sig på en tradition inom släkten Söderström, har den äldsta hittills kända medlemmen av denna släkt Olof Söderström, efter att ha tjänat som dragon i svensk tjänst i början av 1700-talet, överflyttat till Åland, där han slutligen avlidit som länsman i Hammarland den 17 februari 1777 [1]. Traditionen har vidare vetat förtälja, att denne Olof Söderström, den första som använt tillnamnet, var född i Frasta by av Öja socken, Västra Rekarne härad och Södermanlands län samt att han var gift med »Maria Kruce», f. den 28 december 1726 i Kungsör samt död den 25 april 1804. Sällan har en släkttradition, som ställts i dokumentarisk belysning, så väl bestått provet som denna. Detta hade undertecknad nöjet att konstatera, då jag i april 1928 enligt uppdrag av några medlemmar av släkten företog en resa från Stockholm till Öja för att kontrollera traditionens uppgifter och om möjligt utreda släktens tidigare härstamning.

Resan företogs med tåg till Eskilstuna och därifrån västerut 1 ½ timmes färd med buss till Öja kyrkby. Eskilstuna ligger omgivet av vida slätter, urgamla bondebygder med hedniskt klingande namn. Min färd gick förbi Lista kyrka, en säregen gammal tornlös byggnad, i vars port man kunde se en inmurad runsten. Ju längre västerut man kommer, desto kargare blir naturen. Södermanland, som man kallat »idyllernas land», gör i dessa trakter rätt litet skäl för namnet. Ödemarker kan man nästan kalla dessa vidsträckta, glest bebyggda skogsmarker, mossar och bergknallar. Här och där sticker fram en röd stuga med vita knutar och fönsterposter. Herrgårdar ser man sällan, och de stora bondgårdarna ha förbytts mot småbrukarbostäder, torp och nybyggen. Landskapet påminner mycket om våra egna med småskog beklädda slättlandskap kring stambanan norrut från Helsingfors. Men när man närmar sig Öja kyrka, öppna sig vidsträckta odlade fält, och bebyggelsen antar åter en prägel av gammal, burgen odalmannakultur.

Öja kyrkby ligger ej långt från Hjälmarens östspets, men för-gäves spejar man efter en skymt av sjön. Vägen fortsätter på respektfullt avstånd från denna, men gör en krok vid det förnäma gamla herresätet Stora Sundby, som ligger på en udde av Hjälmarens norra strand. Den, som skall till Frasta, stiger emellertid av bussen ½ km västerom kyrkbyn och har nu blott c. ½ timmes promenad på vägen mot norr. På långt avstånd synes över fälten den lilla byn, som nu består av fyra gårdar, prydliga som dockskåp med trädgårdarna inramade av plank eller klippta häckar.

Det vilar en stilla helgdagsfrid över nejden, när jag närmar mig den främmande byn. Intet fordon stör tystnaden, ingen promenerande möter. Men när jag tvekande stiger in i en av gårdarna, blir jag vänligt mottagen av det glada husfolket, som litet tvivlande lyssnar till berättelsen om anledningen till mitt besök. Husvärden själv är i kyrkan, och medan jag väntar på hans hemkomst, tar jag tiden i akt och knäpper några bilder av gårdarna. Om en stund återkommer husvärden, Gustav Axelsson, en man vid omkring 60 års ålder, gladlynt, fryntlig, språksam. Dottern bjuder på kaffe, och samtalet rör sig om gårdens öden och värdens förfäder, vilka, så vitt man vet, bott på hemmanet sedan hedenhös. Namnet Söderström var icke obekant för värden: han hade sett det i några gamla handlingar. Men att någon av gårdsfolket i forna tider skulle ha flyttat över till Finland och där lämnat efter sig en stor släkt, det hade han aldrig hört talas om.

De gamla hemmanspappren drogos fram och bland dem en karta över ägorna från år 1784 jämte protokoll över en skiftesförrättning, varvid »avlidne länsmannen Olof Söderströms arfvingars intressen» bevakades av en viss Jakob Larsson. Denna upptäckt bevisade att släkttraditionen fört mig till den rätta gården i den rätta byn. Även husvärden var nu övertygad om att mina berättelser om »släkten» i Finland icke voro gripna ur luften. Några närmare upplysningar om Olof Söderströms föräldrar eller andra släktingar gåvo hemmanspappren emellertid ej. Mig återstod alltså ingenting annat än att taga ett hjärtligt farväl av gårdens folk och uppsöka den plats, där Eskilstunabussen passerade på återväg till staden. De egentliga källorna till följande anteckningar om släkten Söderströms äldsta generationer äro Öja kyrkböcker i Uppsala landsarkiv samt jordeböcker och mantalslängder i Kammararkivet i Stockholm. Rörande länsmannen Olof Larsson Söderström och hans barn ha upplysningar hämtats ur mantalslängder i Finlands Statsarkiv samt ur anteckningar om släkten, som benäget ställts till mitt förfogande av dr Hjalmar Söderström.

Frasta by torde i början av 1600-talet bestått av tvenne hemman, Norrgården och Sörgården. Norrgården, som var ett s.k. »arv- och egnahemman», var åtminstone redan 1650 skiftat i två delar. Sörgården var ett frälsehemman om 7 öresland. 1680 var det skrivet på »Sal. Herr Carl Pauli arf:r», men blev sannolikt kort därefter av reduktionsmyndigheterna indraget till kronan och sedermera inlöst till skattehemman. Under slutet av 1600-talet buro husbönderna på Norr- och Sörgården samma namn, Oluf Persson. Den förra var gift med en Brita, den senare ogift. Några år senare har emellertid också Oluf Persson på Sörgården ingått i det äkta ståndet, och även hans hustru hette Brita. När därför enligt doplängden Oluf och hustru Brita i Frasta under 1690-talet (tidigare längder saknas) föda en talrik skara barn, stundom med blott ett par månaders mellanrum, är det omöjligt att avgöra, vilkendera kullen var och en av dem tillhör. Oluf på Norrgården måste emellertid ha varit betydligt äldre, varför man väl ej far vilse, om man antager, att de barn, som äro födda under 1700talet tillhöra 0luf på Sörgården. Till dem hörde säkert Lars Olufsson, f. 1705, vars son Olof Larsson antog namnet Söderström.

 

Tab. 1.

I. Per i Frasta. Bonde i Frasta by av Öja socken, Västra Rekarne härad, Södermanland. Nämnes 1634.

II. Barn:

Per. Tab. 2.

 

Tab. 2.

II. Per Persson (son till Per i Frasta). Bonde i Frasta. Nämnes 1651-1669.

III. Barn:

? Måns. Nämnes i Frasta 1680.

Oluf. Tab. 3.

En dotter. Upptagen i mantalslängden 1651.

 

Tab. 3.

III. Oluf Persson (son till Per Persson). Bonde på Sörgården i Frasta 1675-1715. Död 10.VII.1715. G. m. »Hustro Brita i Frasta».

IV. Barn[2]:

Anders. Tab. 4.

Erk, döpt 6.X.1695.

Kerstin, döpt 1.IV.1698.

Oluf, döpt 16.II.1700.

Nils, döpt 29.VIII.1702.

Catrina, döpt 1.V.1704.

Lars. Tab. 5.

Anna, döpt 13.I.1707.

 

Tab. 4.

IV. Anders Olufsson (son till Oluf Persson). Döpt 1.I.1691. Död i Frasta 21.IV.1773. G. m. Kerstin.

V. Barn:

Lars, Döpt 11.V.1725.

Maria, döpt 26.VII.1730.

 

Tab. 5.

IV. Lars Olufsson (son till Oluf Persson). DÖpt 29.IX.1705. Bonde i Frasta. Död före I.V.1738. G. m. Margeta Jönsdotter.

V. Barn:

? Matts. Olof. Tab. 6.

Ingre, döpt 26.XII.1730.

Jonas, döpt 29.X.1732.

 

Tab. 6.

V. Olof Larsson Söderström (son till Lars Olufsson), f. 11.VI.1728, döpt 21.VI. s.å. (Vittnen vid döpelsen: Gustaf i Öja, drängen Nils i Frasta, Hustro Ingre i Wäsby, Hustro Kerstin i Öjaby). Dragon i svensk tjänst. Antog sannolikt efter fädernegården namnet Söderström. Länsman i Hammarland (Åland). Bosatt i Nävsby. Död 17.II.1777. G. m. Marta Kruse, f. i Kungsör 24.XII.1726, d. 25.IV.1804 (dotter till skomakaren i Kungsör Anders Kruse).

VI. Barn:

Maria Sofia, f. 15.V.1756.

0lof, f. 29.IX.1759. Länsman i Hammarland. Död 1840.

Anna Stina, f. 25.I.1763. Död 24.III.1820.

Beata Lovisa, f. 25.XI.1768. G. 1:o m. trädgårdsmästaren Coresin (?), 2:o m. komministern i Kumla församling i Närke Jonas Ekendahl.

Fredrik.

 

Från Olof Söderström d. y:s och hans första hustrus Anna Elisabet Weckmans (f. 26.IV.1762, d. 29.III.1792) son Olof Söderström, död som tullförvaltare i Nystad 14.III.1836, härstamma alla nu levande Söderströmar av denna släkt.


Noter 

[1] Anteckningar av konsul Ivar Söderström i Finlands Statsarkiv, Biographica: Söderström.

[2] Barnens namn nämnas med reservation. Åtminstone något av de äldre barnen kan tillhöra Oluf Persson på Norrgården.


Genos 1(1930), s. 160-164

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1930 års register | Årgångsregister