GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Professori Juhana Flachseniuksen kuolinpäivä

A. R. Cederberg

Äsken ilmestyneen Kansallisen Elämäkerraston toiseen osaan on otettu myös Turun yliopiston professorin, matematiikan ja fysiikan tutkijan sekä jumaluusoppineen Juhana Flachseniuksen elämäkerta. On jonkun verran vaikea sanoa onko ollut tarpeellista - ainakin niitä puitteita ja toimitusperiaatteita silmälläpitäen, joita teosta toimitettaessa on otettu huomioon - ottaa elämäkerrastoon mies, jonka merkitys lienee ollut verraten vähäinen ja, niin tuntuu meistä, Kansallisessa Elämäkerrastossa on jäänyt vielä vähäpätöisemmäksi, kuin mitä se tosiasiallisesti ei liene ollut. Jätämme kysymyksen ratkaisun sikseen. Tahdomme sitä vastoin kiinnittää huomiota eräisiin toisiin seikkoihin, jotka tulevat mieleen tätä elämäkertaa lukiessa.

Tarkoitamme elämäkerrassa annettujen tietojen täsmällisyyttä. Täytyneehän olettaa, että tiedot sellaisissa käsikirjoissa, joita tuhannet ja uudestaan tuhannet tulevat käyttämään ja joista alituisesti lainataan tietoja, joita sitten uusissa kirjoitelmissa ja tutkimuksissa monistetaan, ovat mahdollisimman täsmälliset ja luotettavat. Myöskin voitaneen vaatia, että vastaavien elämäkertojen kirjoittajat tosiaankin ovat tehneet parhaansa kriitillisesti punnitaksensa lähteiden tietoarvoa ennen kuin he ovat niitä käyttäneet.

Tätä valaistaksemme olemme kiinnittäneet huomiota tietoon Juhana Flachseniuksen kuolinpäivästä. On myönnettävä, että tällä tiedolla sinänsä on varsin toisarvoinen merkitys tutkimukselle, mutta silti voidaan ja tulee vaatia, että se on oikea.

Kansalliseen Elämäkerrastoon sisältyvän Juhana Flachseniuksen elämäkerran kirjoittaja väittää Flachseniuksen kuolleen huhtikuun 11 päivänä vuonna 1708.

Tämä tieto on mahdollisesti lainattu Finsk Biografisk Handbokista, missä löytyvän elämäkerran E. L. L[indelöf] on kirjoittanut ja missä Flachseniuksen kuolinpäiväksi tosiaankin on mainittu 11/4 1708 (merkitty numeroilla). Tengströmin tärkeässä Chronologiska Förteckningar och Anteckningar etc. on sitä vastoin kuolinpäiväksi merkitty heinäkuun 11 päivä vuonna 1708. Tätä seuraten on Biografisen Nimikirjan vastaavan elämäkerran kirjoittaja J. R. A[spelin] hyväksynyt viimeksi mainitun päivämäärän. Strandbergin Åbo Stifts Herdaminnessä on jälleen edellisestä eriävä tieto; hän väittää näet, että Juhana Flachsenius on kuollut kesäkuun 11 päivänä vuonna 1708. Toisissa helposti käsiin saatavissa tietokirjoissa, joissa on elämäkerrallisia tietoja Flachseniuksesta, kuten Laguksen Åbo akademis studentmatrikel, Råberghin Teologins historia vid Åbo universitet I, Slotten Matematikens och fysikens studium vid Åbo universitet on mainittu ainoastaan kuolinvuosi, ei kuolinpäivää.

Mikä yllämainituista päivämääristä on oikea?

Mikäli tunnemme ei saa painetuista lähteistä suoranaista vastausta tähän kysymykseen. Turun tuomiokirkon tileistä, joissa voisi olla tieto Flachseniuksen kuolin- ja hautajaispäivästä, puuttuu vuosi 1708.

Vertaillessamme tiedonantoja toisiinsa näyttää otaksuttavalta, että päivämäärä, 11:sta, joka kaikissa lähteissä on sama, on oikea. Kuukauden numerot, huhtikuun 4:s ja heinäkuun 7:s, ovat helposti voineet vaihtua toisiinsa, samoiten kesäkuu = juni ja heinäkuu = juli. Voisimme tosiaankin olettaa, että kuolinkuukausi on ollut heinäkuu, jonka järjestysnumero huolimattoman käytön kautta on muuttunut 7:stä 4:ksi ja ruotsalainen nimi juli erehdyksestä saanut muodon juni. Mutta tämähän on ainoastaan olettelua, jolla ei ole mitään erikoista arvoa.

On kuitenkin lähteissä säilynyt tieto, joka mahdollisesti voi johtaa meidät oikealle tielle. Äsken mainitsemamme Strandberg sanoo nimittäin, että Flachsenius kuoli kesäkuun 11 päivänä: »sittenkuin hän edellisenä päivänä, joka oli rukouspäivä, oli pitänyt kaksi saarnaa palkkapitäjässään» (»Sedan han dagen förut, som var en böndag, hållit 2 Predikningar i sin Anexe Församling»).

Tämähän on muistoonpano, joka voisi saada meidät arvelemaan, että Strandberg, joka on mahdollisesti saanut täsmällisiä tietoja Flachseniuksen kuolemasta, tosiaankin on oikeassa. Hänen tiedonantoaan vahvistaa selvästi toinen tärkeä aikamääräys, minkä avulla edellistä voidaan tarkistaa. Mutta yksityiskohtainen tarkastelu ja Neoviuksen aikamääräystaulujen avulla, mitä tarkastelua sitten alkuperäinen almanakka vuodelta 1708 vahvistaa, osoittaa meille, ettei, kuten olisi voinut odottaa, huhti-, kesä- tai heinäkuun 10:s päivä ole sattunut sunnuntaiksi, jolloin rukouspäivää luulisi vietetyn. Avuksi otettu Ruotsin valtakunnan rukouspäiväplakaatti, annettu joulukuun 27 päivänä 1707, osoittaa kuitenkin, että 3:s rukouspäivä vuonna 1708 on sattunut perjantaiksi heinäkuun 10 päiväksi [1]. Huhti- tai kesäkuun 10:neksi sitävastoin rukouspäivää ei ole sattunut.

Tämän todettuamme tuskin lienee epäilystä siitä, että professori Juhana Flachseniuksen kuolinpäivä todellakin on ollut heinäkuun 11:sta [2].

Tässä yhteydessä ei ole syytä puuttua Kansallisessa Elämäkerrastossa julkaistun Juhana Flachseniuksen elämäkerran muihin yksityiskohtiin. Olemme vain tahtoneet osoittaa, miten ristiriitaisetkin tiedot voivat saada ratkaisun, kun niihin käy käsiksi metodisin tutkimusmenetelmin.


[1]   Kirjastonhoitaja, tohtori Holger Norströmille lausuu kirjoittaja kiitollisuutensa viittauksesta rukouspäiväplakaattiin.

[2]   Myöhemmin saatuamme tilaisuuden tarkastella Turun akatemian suuren konsistorin pöytäkirjoja vuodelta 1708 totesimme, että Juhana Flachsenius vielä kesäkuun 25 päivänä 1708 on ottanut osaa konsistorin kokoukseen. Mitään mainintaa Fl:n kuolemasta ei meidän sitävastoin onnistunut tavata heinäkuussa 1708 pidetyissä vastaavissa pöytäkirjoissa.


Genos 1(1930), s. 24-26

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1930 hakemisto | Vuosikertahakemisto