GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Till läsaren

Redaktionen

Genealogiska Samfundet i Finland har under loppet av tretton år medhunnit tretton årsböcker. Från en anspråkslös början - första årgången omfattade endast 90 sidor - hava de blivit allt digrare, innehållsrikare och behandlande allt mer olikartade forskningsuppgifter. Kretsen av medarbetare har alltjämt vuxit. Personer från olika områden och från vitt skilda orter hava behandlat det gemensamma området, personhistorien, och glädjande är att iakttaga hur mångskiftande detta forskningsområde är, då den rätta andan blivit rådande. Finnes väl för människan något mer närstående, mer gemensamt än den egna familjen, släkten, medborgarna, den egna nationen, av vilken vi alla utgöra en del och vilken i ett land som vårt, där ståndscirkulationen är utomordentligt livlig, bildar en enda stor helhet. Ju djupare bildningen slår rot, desto bättre skola medborgarna förstå att värdesätta kunskapen om och vördnaden för tidigare släktled, desto mer skall släktforskningen vinna erkännande i alla medborgarkretsar och folklager.

Årsboken kan till följd av sin natur utkomma endast i långsamt tempo och utbytet mellan forskarna inbördes och mellan forskare och läsare blir därigenom även fördröjt. Styrelsen för Genealogiska Samfundet har därför redan länge hyst planer på utgivandet av en flere gånger om året utkommande publikation, som vore ägnad att på ett effektivare sätt upprätthålla förbindelsen mellan de för saken intresserade. Särskilda praktiska omständigheter hava försvårat planens förverkligande. Då emellertid de första svårigheterna numera övervunnits, utsändes härmed första häftet av vår tidskrift »Genos». Årsskriften, vars omfång med skäl kunde reduceras, förblir till sitt innehåll vetenskaplig och artiklarna i densamma mera uttömmande, varemot »Genos» strävar att, med bibehållande av sin vetenskapliga natur, i en mer populär form behandla genealogiska och biografiska ämnen och frågor. Avsikten är därför att i »Genos» publicera mindre vidlyftiga artiklar av personhistorisk och kulturhistorisk art. »Genos'» redaktion hoppas erhålla kraftigt understöd och förståelse hos släktforskningens idkare och vänner. Tidskriften skall innehålla artiklar om genealogins teori - i vilket avseende den strävar att uppmärksamt följa med den utländska forskningen på området - den skall offentliggöra kulturhistoriska artiklar, memoarer, brev o.d., den ärnar behandla släkternas första svårutredda generationer, deras ursprung, ofta utslocknade, anspråkslösa släkter, om vilka litteraturen ger blott knapphändiga upplysningar, men vilka för forskningen äro fullt lika värdefulla som stora, ännu levande släkter. »Genos» söker dessutom att livligt följa med såväl inhemska som utländska publikationer på släktforskningens område, släktmonografier, matriklar, biografier o.s.v., den försöker att med hjälp av anmälningar och redogörelser göra läsarkretsen bekant med dylika dokument. »Genos'» program omfattar vidare offentliggörande av allehanda genealogiskt värdefulla upplysningar ur olika slags handlingar, vilka samtidigt kunna ha stort kulturhistoriskt värde. På detta sätt söker tidskriften att utvidga kretsen av genealogiskt intresserade, att yttermera fördjupa släktkänslan hos vårt folk, vilken kan framträda på olika sätt: i grundande av släktföreningar, i gravvårdarnas skötsel, i anskaffandet av fotografisamlingar till ämbetsverk och inrättningar m.m. Tidskriftens program omfattar vidare förmedling av upplysningar av gemensamt intresse mellan forskare: anbud på och utbud av böcker, framställande av frågor i släktforskningssyfte ävensom av svar på dem, som kunna tillmätas allmännare intresse, efterforskningar rörande porträtt o. dyl.

Tidskriftens framgång är icke möjlig utan positiv hjälp från Samfundets medlemmars sida. Genealogiska Samfundet uttalar därför förhoppningen, att detsamma måtte kunna glädjas även åt pekuniärt understöd från sina vänners sida, att medlemmarna talrikt prenumerera på tidskriften och i sin mån stödja Samfundets ekonomi.

Med förtröstan vädjar »Genos» till den genealogiskt intresserade allmänheten och hoppas på framgång i sitt företag samt önskar att för sin del, om ock i anspråkslös grad, få bidraga till fördjupandet av landets kulturliv. Den hoppas kunna främja släktforskningsarbetet i vårt land, att vinna vetenskapsidkarnas aktning och bifall samt framför allt att den skall fylla ett verkligt behov, som redan länge gjort sig kännbart.


Genos 1(1930), s. 3-4

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1930 års register | Årgångsregister