GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

I fråga om Ulrik Gyllenskiepps porträtt.

Tor Carpelan

I senaste häftet av Genos ingår avbildning av överstelöjtnanten Ulrik Gyllenskiepps porträtt, vilket dr. K. K. Meinander antar härröra av Fredrik Branders hand, medan dr Sixten Strömbom förmodar det vara ett verk av en tysk målare D. Woge.

Ehuru alls icke konsthistoriker vågar jag uttala det, som för mig är en visshet: att dr Strömboms förmodan är riktig. I min ägo befinner sig ett porträtt, som faktiskt härstammar från Daniel Woge, enligt den porträtterades anteckning på dukens baksida. Denne var överstelöjtnanten friherre Carl Efraim Carpelan (1732-1819), och porträttet är målat i Stralsund år 1759 - märk väl samma år som de av dr Strömbom omnämnda Wogeska porträtten av R. J. von Lingen och C. C. Strömsköld. Detta C. E. Carpelans porträtt påminner till komposition och utförande i mycket om det Gyllenskieppska.

Men i allra högsta grad kan detta sägas om ett annat porträtt, av generallöjtnanten frih. Wilhelm Carpelan (1700-1788), varav en avbildning här ingår. Det befinner sig i enskild ägo i Stockholm och är utfört ävenledes av D. Woge i Stralsund 1759. Detta porträtt är till den grad likt Gyllenskiepps, att man nästan kunde taga föremålen för bröder. W. Carpelan deltog såsom chef för Västerbottens regemente i pommerska kriget och C. E. Carpelan, då fänrik, var hans adjutant. Officerarna synas under de många pauserna i den lama krigföringen roat sig med att sitta för porträttören. Det är högst troligt att Gyllenskiepps konterfej också är från samma år, 1759.

Ytterligare ett porträtt av Woge från år 1759 är känt. Det avbildar även W. Carpelan, skänktes 1919 av frih. H. Rehbinder till svenska staten och befinner sig nu på Gripsholm. Om det är en kopia eller en replik av det ovannämnda porträttet av W. Carpelan eller ett självständigt arbete känner jag ej. Det porträtt i stort format av denne som befinner sig på släktens av honom instiftade fideikommiss Odensaari, är en replik av det här avbildade.

Wilhelm Carpelan

Wilhelm Carpelan
(1700 - 1788)

Det vore en uppgift, värd konsthistorikernas intresse, att klargöra Daniel Woges gärning. Han förekommer icke i tyska uppslagsböcker, och var givetvis icke någon större konstnär, men dock, skulle jag tycka, likvärdig, t.o.m. överlägsen våra här verkande samtida porträttmålare. En undersökning av officersporträtten från tiden för pommerska kriget komme säkerligen i många fall att leda till honom och hans kännspaka hand[1].


[1] De genealogiska uppgifterna rörande ätten Gyllenskiepp kunna fullständigas därmed, att Wilhelm G:s hustru Ulrika Margareta Siöstierna var född 27 aug. 1755 på Fuila löjtnantsboställe i Pemar och dotter till kaptenen N. N. Siöstierna och Elsa Beata de la Motte.


Genos 1(1930), s. 84-86

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1930 års register | Årgångsregister