GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Robert Estlander.

Vid den genealogiska forskningen kan tillfälligheten ofta spela en stor roll. Sålunda finnes i Lappfjärds historiebok över döda följande anteckning av dåvarande kyrkoherden, Jakob Estlander, över dennes avlidna syster: »22 dec. 1778, Gambla änkian Anna Withander, född Estlander, i ålderdom 73 åhr», men finnes hon icke omnämd i kommunionboken under prostgården.

Namnet Withander var för förf. fullkomligt främmande, men vid närmare granskning av Uleåborgs kyrko- och mantalsböcker visade det sig att Anna Estlander, gift med borgaren Johan Viitanen, efter rnannens död ändrat sitt namn till Withander, vilket även barnen samtidigt gjorde. Som resultat av forskningar rörande hennes och barnens vidare levnadslopp och öden meddelas följande utredning. Ehuru resultatet blev negativt såtillvida, att släkten numera är utdöd, kan dock möjligen någon av denna tidskrifts läsare hava intresse av att taga del av detsamma.

 

Tab. I.

I. Johan Viitanen, f. 1705. Inflyttade från Pyhäjoki till Uleåborg, där han blev borgare. Död där efter en långvarig sjukdom 28 maj 1752. - Gift i Uleåborg 10 febr. 1737 med Anna Estlander, f. 1705 (1709?). Flyttade 1775 till Lappfjärd, där hon dog 22 dec. 1778, dotter av handlanden, sedermera tullinspektorn i Uleåborg Henrik Johansson Estlander (f. i febr. 1683, död i Uleåborg 6 april 1731) och Dorotea (Dordi) Bonsdorff (Bonstorph) (f. 1678, död i Uleåborg 9 juni 1749). Hon och barnen kallade sig efter mannens död Withander.

II. Barn (födda i Uleåborg):

Henrik, f. 12 jan. 1738, död i Uleåborg 4 juni 1743.

Brita, f. 16 mars 1739, död i Uleåborg 2 jan. 1740.

Johan, f. 1740. Handlande. Död 1788. Tab. 2.

Petrus, f. 4 april 1743, begr. i Uleåborg 26 april s. å.

Karin (Katarina), f. i juni 1744. Flyttade 1772 till Kristinestad. Levde i Gamlakarleby och Lappfjärd intill 1810. - Gift i Lappfjärd 25 juli 1779 med teologiestuderanden, sedermera pedagogen Mikael Walden(ius), f. 1733, död av slag i Lappfjärd 20 april 1792. Barnlöst äktenskap.

Jakob, f. 25 juli 1746, död i Uleåborg 1765.

 

Tab. 2.

II. Johan Withander (son av Johan Viitanen, tab. 1), f. i Uleåborg 2 okt. 1740. Handlande i Kristinestad. Död där i »gångarefeber» 30 mars 1788. - Gift i Lappfjärd 20 juni 1779 med kaptensdottern Eleonora Ra(a)se, f. 22 nov. 1748, flyttade 20 okt. 1812 till Vasa och dog där 25 aug. 1848, antagligen dotter av stabskaptenen vid Österbottens regemente Johan Rase (f. i Västmanland 1693, död 5 juni 1776).

III. Barn (födda i Kristinestad):

Johan Henrik, f. 29 okt. 1779. Flyttade 1804 till Vasa, där W. var verksam som handlande. Död ogift i Vasa i aug. 1827.

Gustav Jakob, f. 1781. Rådman. Död 1833. Tab. 3.

Anna Magdalena, f. 27 nov. 1783. Död såsom helt ung.

Kristlna Eleonora, f. 24 febr. 1786. Förekommer i Lappfjärd 1803. Flyttade med modern till Vasa I8I2. Död där 26 juli 1854. - Gift i Vasa 10 dec. 1824 med källarmästaren Gustav Henrik Kukelberg, i hans andra gifte, f. i Stockholm 24 jan. 1787, död i Vasa 28 nov. 1834, och tidigare gift med Anna Margareta Silfverberg, men skild från henne 21 nov. 1820.

Ett dödfött barn 2 dec. 1787.

 

Tab. 3.

III. Gustav Jakob Withander (son av Johan W., tab. 2), f. i Kristinestad 3 nov. 178I. Flyttade 1804 till Vasa. Handlande, rådman och vicekonsul där. Död i Vasa 6 april 1833. Begr. å Kapellbacken i Gamla Vasa. - Gift i Vasa 28 april 1811 med Maria Helena Neuman, f. i Vasa 2 okt. 1790, död i Maksmo 12 aug. 1869, dotter av handlanden och rådmannen i Vasa Johan Samuel Jakobsson Neuman (f. 5 sept. 1758, död i Vasa 14 juli 1809) och UIrika Rönngren (f. i Vasa 25 sept. 1760, död där 29 aug. 1845).

IV. Barn (födda i Vasa):

Johan Gustav, f. 27 febr. 1812, död s. å.

Johan Gustav, f. 1813. Borgmästare. Död 1875. Tab. 4.

Maria, f. 22 mars 1815, död i Vasa 29 maj 1903. - Gift där 7 dec. 1837 med länsbokhållaren Anders Gustav Högdahl, f. i Gamlakarleby 7 juli 1807, död i Vasa 26 nov. 1887. Barnlöst äktenskap.

Ulrik Karl, f. 23 april I8I7. Handlande i Vasa. Död i Swinemünde 21 jan. 1843.

Fredrika Kristina, f. 23 maj 1819. Flyttade till Maksmo 1853. Död ogift där 4 aug. 1872.

Edvard Vilhelm, f. 1821. Kämnersrättsordförande. Död 1857. Tab. 5.

Herman Viktor, f. 30 mars 1823, död i Vasa 10 aug. 1823.

Hedda Augusta, f. 5 juni 1824, död i Vasa 6 aug. 1825.

Herman Julius, f. 4 april 1826. Student (österb.) 10 okt. 1845. Efter 3 juni 1850 avlagd filosofiekandidatexamen med vitsordet clarissimus, promoverad 19 s. m. till filosofiemagister. Avlade specimina för rektorstjänst vid lägre och kollegatjänst vid högre elementarskola. Rektor för Kristinestads lägre elementarskola 18 sept. 1852. Kollega i historia, geografi och svenska vid Vasa högre elementarskola 20 dec. 1858. Erhöll 30 april 1889 avsked med full pension. Död, ogift, å Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm 28 juli 1896. - »En sträng och fordrande, men rättvis lärare».

Hilda Josefina, f. 29 maj 1828. Flyttade till Maksmo 1853. Död där 25 febr. 1867.

Fritjof Teodor, f. 10 okt. 1831, död i Vasa 14 aug. 1833.

 

Tab. 4.

IV. Johan Gustav Withander (son av Gustav J. W. tab. 3), f. i Vasa 4 juli 1813. Student (österb.) 30 sept. 1830 efter att hava genomgått Vasa trivialskola. Avlade domarexamen i juni 1836. Auskultant i Vasa hovrätt 31 jan. 1837. Inskriven i Viborgs hovrätt 1839. Vicehäradshövding 17 juni I84I. Borgmästare i Vasa 30 jan. 1850. Erhöll på begäran avsked för sjuklighet 20 jan. 1864. Då namnförändringsfrågan för Vasa stad blev aktuell 1854, hörde W. till de magistratsmedlemmar som förordade namnet Vasa-Nikolaistad, men vägrade underteckna förslaget med enbart Nikolaistad. Död i Vasa 1 mars 1875. - Gift med Elisabet Amalia Lindahl, f. i Kristinestad 27 dec. 1816; flyttade ogift 10 nov. 1842 till Vasa och dog där 19 sept. 1890, dotter av kakelugnsmakaren Jakob Lindahl och Katarina Elisabet Kålsten.

V. Barn:

Hilda Augusta, f. i Vasa 4 okt. 1860, död där 25 febr. 1875.

 

Tab. 5.

IV. Edvard Vilhelm Withander (son av Gustav J. W. tab. 3), f. i Vasa 26 juli 1821. Student (österb.) 18 sept. 1839, Avlade domarexamen 9 juni 1843. Auskultant i Vasa hovrätt 4 juli s. å. Vicehäradshövding 19 dec. 1846. Kämnärsrättsordförande i Vasa 8 maj 1850. Förvaltade domarämbetet i Österbottens medledels övre domsaga. Död i Vasa 27 april 1857 och begr. på Kapellbacken i Gamla Vasa. - Gift i Jakobstad 4 dec. 1850 med Karolina Gustava Humble, f. i Jakobstad 8 dec. 1829, död i Vasa 26 sept. 1868, dotter av sjökaptenen och rådmannen i Jakobstad Karl Adolf Humble (f. 23 sept. 1798, död 1858) och Kristina Gustava Chydenius (f. 5 jan. 1800, död 5 okt. 1868).

V. Barn:

Karl Fritjof, f. i Jakobstad 29 juni 1851, död i Vasa 31 juli 1852.

Guido Karl Rafael, f. i Vasa 16 febr. 1853, död där 23 sept. 1854.

Nanny Maria, f. i Vasa 28 juli 1855, död ogift där 27 nov. 1884.

Edit Gustava, f. i Vasa 28 juni 1857, död där 30 dec. 1859.

 

Källor:

Statsarkivet: Mantalslängder. Winterska samlingen.

Kyrkoarkiv: Kristinestad, Lappfjärd, Maksmo, Uleåborg.

Litteratur: Aspelin, Vasa stads historia. Boström, Vasa hovrättsauskultanter, Suomen kaupunkien pormestarit 1800-luvulla. Carpelan, Helsingfors Universitets studentmatrikel. Coliander, Suomen kirkon paimenmuisto. Genealogiska Samf. i Finland Årsskrift VIII, Xll. Laurén, Wasa Trivialskola 1684-1884. Vasabladet.

Meddelanden av: Ingenjören Hj. Björkman, Jakobstad. Kanslirådet H. J. Boström, Helsingfors. Professor Karl Hedman, Vasa.


Genos 1(1930), s. 91-94

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1930 års register | Årgångsregister