GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

risti18.gif (70 bytes)

Stig Lund

 

Osmo Durchman

I Jyväskylä avled den 31 okt. 1939 tandläkaren Stig Algot Lund, en intresserad personhistoriker. Lund var född i Kristinestad 9 dec. 1884 som son till sedermera häradshövdingen i Kajana domsaga Karl Johan Lund och Mathilda Hanna Roschier. Intresset för genealogi och personhistoria väcktes redan tidigt hos honom genom hans några år äldre kusin, den i sina bästa år bortgångna, vår frejdade genealogiske forskare, Atle Wilskman; mödrarna voro systrar. Särskilt intresserade sig Stig Lund för sin egen släkt och dess förmenta samband med den gamla frälsesläkten Lund (inskriven på Sveriges Riddarhus under n:r 209) utan att före sin död ha kunnat slutföra sina mångåriga forskningar. Biografiska uppgifter om tandläkare i Finland ingingo i LOUIS GRATSCHOFFs Finlands läkarekår, 1900, samt i HJALMAR BERGHOLMs Finlands läkare årgg. 1907 och 1917, men icke mera i årg. 1927, emedan Stig Lund då anförtroddes utgivningen av en separat publikation omfattande biografier över alla dem som berättigats att idka tandläkaryrke (förklarats för legitimerade tandläkare) i Finland. Detta arbete, Suomen hammaslääkärit - Finlands tandläkare, utkom 1928 med supplement av år 1933. Ännu en andra upplaga av arbetet frambefordrades av Lund till trycket ett år före hans död, 1938. Vardera upplagorna äro utarbetade med omsorg och sakkännedom, ehuru en viss ojämnhet i biografierna beroende på det för dylika arbeten inlämnade olikartade materialet låter sig spåras och är något som varje matrikelförfattare med bästa vilja ej helt kan undvika. Några rent genealogiska bidrag ha även flutit ur Lunds penna, främst utredningen av släkten Pesonius i Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift XVI, 1932 (1934).

Som människa, särskilt var han musikaliskt intresserad, lämnar Lund bland alla dem, som kommo i beröring med honom, antingen personligen eller i forskningsangelägenheter, ett ljust och vackert minne.


Genos 10(1939), s. 129

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns börjän ]

Systematisk förteckning | 1939 års register | Årgångsregister