GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Pieniä löytöjä - Små fynd

Släkten Sneckendahls ursprung.

Harry W. Walli

Uti sitt förtjänstfulla arbete om Gamlakarleby stad och dess borgarskap i förgångna tider skriver HJ. BJÖRKMAN om släkten Sneckendahls ursprung, att den första kända medlemmen av denna släkt Petter Sneckendahl inflyttade till Gamlakarleby strax efter stora ofreden okänt varifrån. I Kronoby m. fl. socknars häradsrätts protokoll för år 1731 är intagen en arvsförlikning, varav med all önskvärd tydlighet framgår, att denne Petter Sneckendahl var äldste sonen till bonden Johan Persson Lillrank i Teerijärvi. Då denna arvsförlikning är till sitt innehåll intressant samt belyser Sneckendahls släktförhållanden anföres den i sin helhet:

»Gamble mannen Johan Persson Lillrank framgaf i Rätten en uti fremmande mäns närwaro emellan honom och dess äldsta son Petter Sneckendahl under d. 24 hujus berörande sidstnemndes till Lillranks 3/8 mts Börde hemman i Terijärfviby ägande förstfödse rätt, uprättadt förliknings skrift; derförmedelst åfwannemde Johan Lillrank utfäster betala bem:te des äldste Son Petter af hemmanets effecter för des börds- och arfsrätt afstående så för möderne som äfwen efter fadrens död för Fäderne, twåhundrade dahlr kopparmtr., twå tunnor spannmåhl och en koo af de bästa, sedan han fyra först af hela boskaps hopen utwaldt; jämwäl öfwerdrager des Barn af första kullen deras Mödernes arf på Hästbacka, efter giord förlikning af d. 3 januari 1723 till Etthundrade adertton dahlr kopparmyndt som de sin emellan lagl. hafva att dela, broder till broders och syster till systers lått. Hwaremot Petter Sneckendahl ciderar Johan och Mattz Johanssöners Bördes och besittnings Rätten af förbemelde Lillranks hemman således att de äro berättigade till twå tredie dehlar både nu och efter Fadrens lifstid, sedan de förnögt deras Systrar, men 1/3 dehl af merberörde 3/8 hemman tilkommer den senare kullen af det fasta; för öfrigt hwad löösöhren beträffar, hafva samptel. Syskonen (förutom Sneckendahl) att sig emellan inventarii massan fördela efter lag. Anhållandes nu båda om Rättens confirmation. Som i Protocollet Annoterades» .

Härtill kan tilläggas, att Petter Sneckendahls syster Elsa Johansdotter, som dog i maj 1738, hade varit gift med bonden Anders Hansson Ellas i Knivsund by i Karleby och efterlämnade trenne omyndiga barn.


Genos 10(1939), s. 26

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns börja ]

Systematisk förteckning | 1939 års register | Årgångsregister