GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

C. A. Gottlundin arkistoasiakirjain luettelo [1] - C. A. Gottlunds arkivförteckning [2]

Harry Donner

Tunnetun ja omituisen »historiantutkijan», Värmlannin suomalaisten ystävän C. A. Gottlundin kokoiluharrastus on saanut osakseen lisävalaistusta tohtori Eric Anthonin viime vuonna Historisk Tidskrift för Finlandin 3. vihossa, ss. 114-121, julkaisemista Gottlundin anomuksista Alexander Armfeltille ja kuningas Oskar I:lle, jotka kirjelmät koskevat hänen löytöjään Tukholman linnanholvissa, missä asiakirjakokoelmia silloin säilytettiin. Gottlundin nöyrät anomukset olivat ominaisia miehelle, joka oli alituisessa aineellisen avustuksen tarpeessa, mikä seikka ynnä häneen kohdistunut vähäinen arvonanto tutkijana, varmaan olivat omiaan estämässä häntä toteuttamasta monia hyödyllisiä aloitteitaan ja aikomuksiaan. Se seikka, että tässä julkaistu luettelo Suomen historiaa 1600- ja 1700-luvuilla koskevista asiakirjoista ja sen huomattava merkitys on jäänyt tohtori Anthonilta huomaamatta, on vain edelläesitetyn todistuksena. Mikä arvo on sitten tuolla 114 numeroa käsittävällä, n. 100 vuotta sitten laaditulla luettelolla maamme tutkimukselle?

Arkistoteknillisesti se varmaankin on moninkin tavoin kiintoisa, koska siitä ilmenee miten asiakirjat ovat olleet vain muutamiin laajoihin niteisiin sidottuina ja yhdistettyinä. Nyttemmin nämä asiakirjat ovat hajallaan, liitettyinä Ruotsin valtakunnanarkiston rikkaisiin kokoelmiin, sotilas- ja siviilihallinnon eri haarojen mukaan ryhmitettyihin sarjoihin. Turun, Porvoon ja Viipurin tuomiokapitulien kirjeet ovat järjestetyt tuomiokapitulien ja Turun hovioikeuden tuomioistuinten kuninkaalliselle majesteetille osoitettuihin kirjelmiin. Arkistoneuvos Herman Brulin selostaa Valtakunnanarkiston julkaisemassa sarjassa »Meddelanden» 1932, ss. 116-125, Kaarle XII:n Suomen armeijan kenttäkanslian asiakirjoja kenraali Lybeckeriä vastaan nostetun oikeuskäynnin ja hänen tuomionsa yhteydessä mainiten siinä m.m. everstiluutnantti O. M. Wolffeltin ja majuri Gyllenströmin kirjeistä kenraalikuvernööri Karl Nierothille, jotka säilytetään Ruotsin sota-arkistossa Suuren Pohjan sodan osastossa V, Itämeren maakunnat ja Suomi. Gottlundin luettelossa ne tavataan n:oiden 61 ja 63 kohdalla. Gyllenströmiä sanotaan tässä epähuomiossa kenraalimajuriksi. Täydellä oikeutuksella jo Gottlund huomauttaa näiden asiakirjojen merkityksestä erikoisesti Turun 1827 silloin äskettäin sattuneen tuhoisan palon aiheutuksesta. Wilhelm Gabriel Laguksen julkaistessa 1834 elämäkerrastonsa Turun hovioikeuden virkamiehistä oli hänelle tämä aineisto tuntematon. Samoin on se jäänyt tuntemattomaksi A. W. Westerlundille hänen 1923 hovioikeuden 300-vuotisjuhlaan toimittaessaan tunnetun samaa aihetta käsittelevän teoksensa. Tuomiokapitulienkin kirjelmiä monenlaisine liitteineen eivät tutkijat erikoisemmin ole käyttäneet hyväkseen lukuunottamatta A. Simolinia, joka 1909 ilmestyneessä Viipurin hiippakunnan historiaa käsittelevässä väitöskirjassaan on kokoelmista ammentanut tietoja. Piispain kirjelmät valaisevat kuitenkin erinomaisesti kirkollisten virkain täyttämistä y.m. ja hovioikeuden kirjelmät niistä rikosasioista, jotka ovat lykätty kuninkaan ratkaistaviksi, ovat tärkeitä tutkimuksen lähteitä. Myös sotilasasiakirjat ovat täynnä eriarvoisia rykmenttiemme kokoonpanoa ja vaiheita valaisevia tietoja Ruotsin suurvalta-ajan viime vaiheesta, suuren pohjan sodan ajoilta. Näitä asiakirjoja tavataan runsaasti laajassa Militaria kokoelmassa niteessä, jonka otsikkona on »Kriget i Finland» esim. kenraalikuvernööri Karl Nierothin arkisto ja alipäällikköjen kirjeet K. G. Armfeltille aina v:een 1717. Eräät asiakirjat, kuten postimestari Jurvelinin perintöasiat Venäjän puolella, kysymys suomalaisen Piplian uusintalaitoksesta tai Petter Brennerin kirjeet kuninkaalle ehdotuksineen Pietari tsaarin ja koko hänen armeijansa vangitsemisesta, voitaisiin ehkä tavata sattumalta toisessa yhteydessä, mutta, ellei Gottlund niitä olisi maininnut, tuskin milloinkaan ymmärtää etsiä. Paitsi näitä Suomen historian eri aloja valaisevia ja tutkimukselle tuntemattomiksi jääneitä asiakirjoja, luetellaan myös joukko Viron historiantutkimukselle hyvinkin tärkeitä asiakirjoja. Saattamalla vihdoinkin historian- ja muiden alojen tutkijain tietoon Gottlundin luettelon, jonka hän 1830-luvulla, saatuaan monien vaikeuksien jälkeen mahdollisuuden perehtyä vaikeapääsyiseen linnanholvissa sijaitsevaan arkistoon, on laatinut, teemme sen tietoisena luettelon suuresta merkityksestä. Erikoisesti toivomme, että luettelon julkaiseminen aiheuttaa päämäärästään tietoista tutkimusta, joka kotimaan hyväksi käyttää sitä todellakin laajaa aineistoa, jonka olemassaolon Gottlund ensimmäisenä on joutunut toteamaan ja jonka täyden arvon hän on käsittänyt, mutta jota hän ei ole kyennyt saattamaan muiden tutkijain tietoon.

*

Den kände och originelle »historikern» och Värmlandsfinnarnas vän C. A. Gottlunds samlarverksamhet har nyligen riktats med ett nytt bidrag av doktor Eric Anthoni, som senaste år i h. 3, ss. 114-121, av Historisk Tidskrift för Finland publicerat Gottlunds brev till Alexander Armfelt och konung Oscar I rörande hans upptäckter i arkiven, då förvarade i Stockholms slottsvalv. Avsikten med Gottlunds ödmjuka framställningar var omisskännlig för en man, som städse var i behov av materiellt understöd, och detta i förening med hans ringa anseende som forskare, bidrog helt visst till att omintetgöra flere av hans nyttiga uppslag och planer. Att hans här återgivna förteckning över urkunder rörande Finlands historia på 1600- och 1700-talen och dess betydelse undgått doktor Anthoni bekräftar blott det ovansagda. Vilket värde har då för forskningen denna för c. 100 år sedan uppgjorda 114 numror omfattande förteckning? Ur arkivteknisk synpunkt onekligen av ett visst intresse, emedan den anger huru urkunderna varit häftade och sammanförda i digra band. Numera återfinnas dessa handlingar spridda inom olika serier av militära och civila förvaltningshandlingar i Svenska riksarkivets rika samlingar.

Domkapitlens i Åbo, Borgå och Viborg brev återfinnas bland domkapitlens skrivelser och Åbo hovrätts bland domstolarnas skrivelser till kunglig majestät. Arkivrådet Herman Brulin redogör i »Riksarkivets meddelanden» 1932, ss. 116-125, för Karl XII:s finska armés fältkansli i samband med rättegången mot general Lybecker och omnämner därvid överstelöjtnant O. M. Wolffelts och major Gyllenströms brev till generalguvernören Karl Nieroth, vilka akter förvaras i Krigsarkivet, Stora Nordiska kriget, avd. V, Baltikum och Finland. I Gottlunds förteckning återfinnas de under n:ris 61 och 63. Gyllenström kallas där av misstag för generalmajor. Med skäl framhåller redan Gottlund vikten av dessa handlingar med tanke på den förödande brand, som 1827 övergått Åbo. Då Wilhelm Gabriel Lagus 1834 utgav sitt arbete över Åbo hovrätts tjänstemän, kände han icke till detta material och så var även fallet när A. W. Westerlund till hovrättens 300-års jubileum 1923 publicerade sitt kända arbete över samma ämne. Även domkapitlens skrivelser, ofta med bilagor, ha, med undantag av A. Simolin, som i sin 1909 tryckta doktorsdisputation över Viborgs stifts historia anlitat det därtill hörande materialet, icke heller i nämnvärd grad av forskare utnyttjats. Biskoparnas brev äro dock ovanligt upplysande för kännedomen rörande besättande av kyrkliga ämbeten m.m. och hovrättens utgöra en rikt givande källa över brottmål, vilka blivit remitterade till konungens avgörande. De militära handlingarna åter äro även de rika på uppgifter av växlande innehåll och värde för kännedomen om våra regementen under den svenska stormakttidens sista skede, det stora nordiska kriget. Mycket därav återfinnes i den stora militaria samlingen under gemensam rubrik »kriget i Finland» bl.a. generalguvernören Karl Nieroths arkiv och breven till K. G. Armfelt intill 1714 från hans underbefälhavare. Ett antal handlingar ss. postmästaren Jurvelius' arvsanspråk på ryska sidan, ett nytryck av den finska Bibeln eller Petter Brenners brev till konungen med förslag om tillfångatagande av tsar Peter med hela den ryska armén kunna möjligen återfinnas i annat sammanhang, men skulle sannolikt, om de ej omnämnts av Gottlund, aldrig kunnat återfinnas. Utom dessa för Finland så värdefulla och för det mesta av forskningen förbigångna arkivalier, uppräknas även för Estlands vidkommande ett antal handlingar av stort historiskt värde. Genom att sent omsider till historikers och forskares kännedom bringa den förteckning Gottlund, sedan han på 1830-talet efter stora svårigheter lyckats vinna tillträde till det otillgängliga arkivet i slottsvalvet, upprättat, göra vi det förvissade om dess stora värde. Vi hoppas tillika, att förteckningen skall föranleda ett målmedvetet utnyttjande för den inhemska forskningen av det sannerligen omfattande material, Gottlund varit den första att upptäcka och vars värde han fullt insett, men vilket han icke förmått bringa till forskares kännedom.


1. Konsistorium Ecclesiasticum i Åbo 1771-1808 (innehållande 8 stycken tjocka konvoluter)

2.         d:o               d:o           d:o   för år 1601-1770 (10 st. tjocka konvoluter)

3.         d:o               d:o           d:o   för åren 1719-1740; 1740-1764; 1765-1776; 1777-1799 och 1800-1809 (5 st. tjocka volymer)

4. Ecclesiastica hörande till Finlad.

5. Konsistorium i Borgå för åren 1719-1808 (9 st. digra band och konvoluter)

6.         d:o         d:o i Dorpat, Ösel, Pernau, Viborg och Reval 1698-1715 (1 mindre konvolut)

7. Konsistorii och Presterskapets acta i Finland, Estland, Liffland och Ingermanland (1 stort konvol.)

8. Viborgs stifts och Konsistorii akter (1 stort konvolut)

9. Öselska Superintendents-Konsistorium (1 stort konvolut)

10. Estländska, Liffländska, Ingermanländska och Finska prestakter (1 stort konvolut)

11. Åbo läns prest-längder 1639 (1 Band)

12. Diverse presters enskildte och privata suppliker.

13. Tavastehus läns infanteri Regemente år 1719-1774 (3 st. tjocka konvoluter)

14. Nylands och Tavastehus läns Kavalleri Regemente 1696-1718 (1 st. tjockt konvolut)

15.     d:o     d:o       d:o       d:o   Dragoner 1719-1741 (1 starkt Band)

16. Nylands Dragoner 1742-1772 (4 st. Digra konvoluter)

17. Nylands Infanteri Regemente 1719-1774 (3 st. stora konvoluter)

18. Savolax Infanteri Regemente 1719-1774 (3 st. större konvoluter)

19. Kymmenegårds läns Regemente 1720-1754 (1 större Band och 1 konvolut)

20. Österbottens Regemente 1719-1774 (2 stora konvoluter och 1 större Band)

21. Åbo läns Regemente 1719-1774 (5 st. större konvoluter)

22. Karelska Dragonerna 1719-1741 (1 Band)

23. Björneborgs Infanteri Regemente 1719-1774 (2:ne större konvoluter)

24. Nedre Hollola kompaniets inqvisitions Rulla 1725 (1 större konvolut)

25. Öde och obesuttna hemman i Halikko Härad 1724 (1 konvolut)

26. Öfverste August Ehrensvärd rörande fästningsbyggnaden i Finland 1749-1758 (2:ne konvoluter)

27. Åtskillige af de värfvade Regementerne i Finland, såsom Jägerhornska, Adlercreutzka, m.fl.

28. Kommissariats-Rättens i Narva ransakning emellan Superintendenten och konsistorium i Narva 1663

29. Registratur och Domar af Kongl. Kommissionen i Nylands, Kymmenegårds och Nyslotts läner 1725, 1726 (2 st. pergam. B.)

30. Åbolänska kommissionens protokoller 1725 (1 digert velskt Band)

31. d:o     d:o         d:o             d:o       åren 1726 & 1727 (1 digert velskt Band)

32. d:o     d:o         d:o         Kommissionens Registratur, samt Resolutions och Dombok 1725, 1726, 1727 (1 velskt Band)

33. Kommissionsakter i Åbo och Björneborgs län 1724-1726 (1 st. större konvolut)

34. Akter och Suppliker till Kongl. Kommissionens ledamöter i Åbo län, under Presidenten Baron Germ. Cederhjelms praesidis 1725-1726

35. Kommissionens i Åbo, Björneborgs och Tavastehus län bref till Kongl. Maj:t 1725, 1726, 1727 (1 konvolut)

36. Kommissionen i Åbo i maj 1728

37. Indelnings-Kommissionen i Åbo och Björneborgs län, under kommissarierna Assessor Wallenstjerna, m.fl.

38. Öselska Kommissionen 1669 (1 Pergaments Band)

39. Kommissions Akter angående Dagö-bönder 1667 (1 mindre konvolut)

40. Kommissionen öfver de från Finland återkomne sjuke rekryter 1743, 1742 (1 konvolut)

41. Förteckning på dem af Finska flyktingar, som åtnjutit underhåll härstädes och resepenning till deras hemvist 1743

42. Inlemnade suppliker och attester till Finska flyktings-kommissionen 1743 (1 konvolut)

43. Finska flyktings kommissionen 1742, 1743 (1 stort mindre konvoluter)

44. Kongl. Bref till Kommissionen i Nylands-län 1725-1726 (1 mindre konvolut)

45. Inkomne bref och memorialier till Kommissionen i Åbo, Björneborgs och Tavastehus Län 1725-1727 (2:ne konv.)

46. Roterings- och Indelnings-Kommissionen i Österbotten 1727-1729 och 1732-1734 (1 konvolut)

47. Finska ekonomie-kommissionen 1744, 1745 (1 konvolut)

48. Kommissionen öfver transporten till Finland och inrättningen derstädes 1721 (1 litet konvolut)

49. Akter angående Kommendanten Didrik Trolius sammanträde med de Ryske, ang. Böndernes i Kajana klagomål öfver de Ryske 1738 (1 litet konvolut)

50. Kommissions akter emellan Konsistorium i Åbo och Handelsmannen Johan Ranken (1 konv.)

51. General-Munster rulla uppå Rote-Båtsmän af Åland och Södra Finlands kompanie (1 häfte)

52. Unga studerandes (ifrån Åbo Akademi) demitterade till Ryska prestlägenheter. (1 fascikel)

53. Handlingar angående Finska Bibelns ånyo tryckande (1 fasc.)

54. d:o       d:o angående Postmästaren Jurvelins arfskap på Ryska sidan

55. Samling om Grekiska Religions förvandter (i Finland) 1 Fasc.

56. Ett bref till Kongl. Maj:t af finska prestmannen Petter Brenner med projekt huru Zaren, ifall han vågade en descende på Sverige skulle, jemte hela sin armé fångas och ruineras (1 fasc. n:o 130)

57. Finska Regements Chefernes berättelser om de efter kapitulationen qvarblefne officerare i Finland 1742 (1 Band)

58. En hop Finska medborgares bref till sin Generalguvernör 1710 (2:ne buntar, utan Rubrik)

59. Kongl. Åbo Hof Rätts bref till Kongl. Rådet Grefve Nieroth i Finland 1710, 1711 (1 Fasc.)

60. Åtskillige Magistraters i Finland bref till Kongl. Rådet Nieroth 1710, 1711 (1 Fasc.)

61. Öfverstelöjtnantten Otto Magnus Wolfelts bref till Kongl. Rådet Carl Nieroth 1711 (1 Häfte)

62. Amiralen Taubes, m.fl:e Officerares bref till C. Nieroth 1713, 1714 (1 Häfte)

63. General Majoren Gyllenströms raporter och memorialer till C. Nieroth (1 Häfte)

64. Raporter angående det från Reval till Helsingfors öfverkomna manskapet under H:r öfverstelöjtnanten Reuterskölds kommando (1 Häfte)

65. Beträffande Dragon Lifkorpsen i Finland 1710, 1711 (1 Häfte)

66. Kommendanten i Nyslott Busch's bref till General Armfelt 1714 (1 Häfte)

67. Angående Carl Nieroth och Viborgs Höfdinge döme 1710-1713 (1 Häfte)

68. Rulla öfver Österbottens Regemente 1760 (2:ne Häften)

69. Krono-Befallningsmännernes inkomne raport i Finland 1710-1712

70. General-Guvernörer i Finland bref 1631-1633; och 1647-1656 (7 st. konvoluter)

71.       d:o         d:o        d:o       d:o     från 1665-1668 (1 konvolut)

72. Årliga räntan ifrån Liuxala gård, och underliggande bönder (1 konvol.)

73. Finska Landshöfdingen Carl Bondes handlingar 1690 (1 konvol.)

74. Nyland och Tavastehus Län 1700-1716 (1 konvol.)

75. Kongl. Åbo HofRätts bref till Hans Majestät 1701-1709 (8 stora konvoluter)

76.   d:o     d:o       d:o     bref till Hans Maj:t 1633-1683; 1684-1689 (4 st. digra Band)

77.   d:o     d:o       d:o     bref till Hans Maj:t 1638-1764 (komplet samling 7 digra Band och dessutom 6 stora konvoluter)

78. Finska HofRättens Diarier från 1697-1714 (1 stort och 3 smärre konvoluter)

79. General Löjtnant Taubes kommando i Finland (1 stort och 3 smärre konvoluter)

80. General Löjtnant C. Nieroths kommando i Finland 1710-1712 (1 bundt)

81. General Löjtnanten G. J. Maydels kommando i Finland 1703-1707 (1 bundt)

82. General Majoren Cronhjelms bref 1701-1702 (1 bundt)

83. Schlippenbachs relation om Nöteborgs belägring och dess korrespondens 1700-1703 (1 bundt)

84. Finska Landt Dragone Regementet 1713-1721, m.fl. Finska Regementer (1 Bundt)

85. Åbo och Björneborgs Läns kavalleri Regemente 1696-1718 (1 Bundt)

86. Björneborgs Infanteri Regemente 1696-1718 (1 konvolut)

87. Estniska adelsfanan 1696-1720 (1 konvolut)

88. Karelska Kavalleri Regementet 1696-1718 (konvolut)

89. Österbottens Infanteri Regemente 1696-1718 (1 konvol.)

90. Åbo Läns Infanteri Regemente 1696-1718 (1 konvol.)

91. Viborgs Infanteri Regemente (1 Bundt)

92. Nylands Infanteri Regemente 1696-1718 (1 konvol.)

93. Savolax och Nyslotts Regemente 1696-1718 (1 konvol.)

94. Tavastehus Läns Infanteri Regemente 1696-1718 (1 bundt)

95. General Löjtnant Lybeckers kommando vid armén i Finland 1708-1715 (1 större konvol.)

96. General Löjtnang C. G. Düker (1 konvol.)

97. Generalerne om Chef i Finland 1728-1739 (3 tjocka Band)

98. Kongl. Bref. och Resolutioner, m.m. för Björneborgs Läns Infanteri Regemente 1680-1694 (1 Band)

99.   d:o       d:o   d:o         d:o       för Nyländska Infanteri Regemente 1680-1694 (1 Band)

100. d:o       d:o   d:o         d:o       för Savolax och Nyslotts Infanteri Regemente 1680-1694 (1 Band)

101. d:o       d:o   d:o         d:o       för Campenhausens och Hastfehrs Regemente i Riga 1680-1696 (1 Band)

102. Viborgs Läns infanteri Regementes bref, m.m. under Öfversten Zachris Aminoff 1680-1694 (1 Bandt)

103. 1713 års Mönster Rulla (General-) för Karelska kavalleri Regementet

104. Ståthållaren Anders Larssons och Presidenten Gustaf Grass's akt

105. Bref från Finska Regementerne till General-Löjtnanten Lewenhaupt 1741 (1 stort konvol.)

106. Finska Regementernes ankomne bref 1742 (1 konvol.)

107. Bref från Finska Regementerne under General-Löjtnanten Budenbrocks kommando 1741 (1 konv.)

108. d:o     d:o     från de i garnison förlagda Regementerne af Gener. Löjtn. Budenbrocks armé 1740, 1731

109. Officerares placering vid Regementerne i Finland 1722 (1 mindre konvol.)

110. Riks Rådet Nils Bjelkes bref till Ståthållaren Jöns Kurck i Åbo och Viborg 1626-1631 (1 Bundt)

111. Finnonica. Innehållande Riks Rådets och flere andres bref daterade i Finland 1655-1657

112. Finska Officerares eder 1712 (1 konvol.)

113. Gustaf Horns i Finland bref till Riksens Råd 1658 (1 konvol.)

114. En hop bref från Estland från början af 1600 talet, utan påskrift (1 konvol.)Viitteet

[1]   Tämän vuoden Historiallisessa Aikakauskirjassa v. 2 on professori Kaarlo Blomstedt laajassa kirjoituksessa »Tieteellisen arkistolaitoksemme syntyajoilta» esittänyt Gottlundin kokoilijamenetelmiä, korostaen tämän asiakirjaluettelon tieteellistä arvoa sekä huomauttaen samalla, että siinä mainitut asiakirjat säilytetään suurimmalta osalta Ruotsin Valtakunnanarkistossa. Samoin sisältää äsken ilmestynyt Historiallisen Seuran Lähteitä III luettelossa mainittuja arkistoaineksia, Kommissionsakter nimisissä sarjoissa. Nide sisältää Prof. A. R. Cederbergin ja K. O. Alhon toimittamia Läntisen ja Itäisen tutkijakunnan tärkeimpiä asiakirjoja vv. 1725-1727.

[2]   I andra häftet för detta år av Historiallinen Aikakauskirja behandlar prof. Kaarlo Blomstedt utförligt arkivförhållandena i landet i medlet av förra århundradet, belysande samtidigt Gottlunds samlarmetoder, framhållande denna förtecknings vetenskapliga värde och omnämner, att de där upptagna arkivalierna befinna sig i huvudsak i Sveriges Riksarkiv. På samma sätt innehåller även Historiska Samfundets nyssutkomna Lähteitä III i förteckningen förekommande arkivalier under rubriken Kommissionsakter. Redigeringen har verkställts av prof A. R. Cederberg och K. O. Alho och innehåller den Västra och Östra kommissionens viktigaste handlingar under åren 1725-1727.


Genos 10(1939), s. 86-94

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1939 hakemisto | Vuosikertahakemisto