GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Kirjailmoituksia - Bokanmälningar

Arne Jörgensen

Släkten Colliander i Sverige och Finland. Personhistoriska och genealogiska anteckningar under medverkan av GUNNEL COLLIANDER utgivna av ELOF COLLIANDER. Uppsala 1939. 333 s. 300 numrerade exx.

Detta nyligen utkomna arbete är även för finländsk genealogi av mycket stort intresse, då en gren av den Collianderska släkten varit bofast i vårt land sedan trettioåriga krigets dagar. I det nu utkomna arbetet upptar denna gren icke mindre än c. 70 sidor. Släkten har visserligen tidigare uppmärksammats av genealogerna också hos oss; som bekant hör densamma till de släkter som ingå i BERGHOLMs Sukukirja, men en ny på moderna vetenskapliga grunder genomförd utredning är dock av behovet påkallad och kan endast hälsas med glädje.

Bibliotekarien ELOF COLLIANDER som utgivit Släkten Colliander har gått till sitt värv med ett utpräglat kritiskt och historiskt sinne; följden härav är att han tager gamla förmodanden och påståenden under förnyad noggrann omprövning. Så kommer han t.ex. till slutsatsen, att bindande bevis icke föreligga för ett fastställande av släktens härstamning. Olika hypoteser ha under tidernas lopp framkommit och godtagits - sålunda säger t.ex. BERGHOLM, att släkten synes härstamma från Skir-Kullagård i Växjö landsförsamling, vilken uppgift utan BERGHOLMs reservation (synes) meddelas i det moderna arbetet Kansallinen Elämäkerrasto. ELOF COLLIANDER kommer till resultatet att det är sannolikt att denna teori är den riktiga »ehuru det ej med hittills tillgängligt material låter sig bindande bevisas».

Som äldsta kända stamfader anger COLLIANDER Karl Kulle på Kullagård (d. 1566). Denna Karl Kulles sonson kyrkoherden Erlandus Nicolai upptages som fader till den finländska grenens äldsta medlem kaptenen och kvartermästaren vid Nylands och Tavastehus regemente Nils Colliander.

COLLIANDER kommer även till resultatet att den förmodade släktskapen mellan de tre huvudgrenarna av släkten (den finländska och de tvenne svenska) stöder sig främst på urgammal tradition och beklagar att han ej »lyckats finna en definitiv lösning på problemen rörande grenarnas äldsta släktled och sambanden dem emellan» . Beträffande den finländska grenen tillägger COLLIANDER att han ansett sig » böra följa den hävdvunna släktledningen bakåt, oaktat den givetvis är åtskilligt problematisk». Om ock resultaten av utgivarens forskningar i många fall icke blivit positiva måste genealogerna vara honom tacksamma för att han angivit problemställningen och därigeom betydligt underlättat den framtida forskningen.

Från 1600-talet framåt bygger utgivaren på en säkrare grund, om ock många problem även från senare tid stå att lösa. Att närmare ingå på dessa skulle dock i detta sammanhang föra för långt. Rörande de enskilda biografierna må framhållas att COLLIANDER icke nöjt sig med att som vanligt endast anföra om släktmedlemmarna torra och för läsaren ofta nog ganska ledsamma data utan där det varit möjligt givit karakteristiker av sina fränder och värdesatt deras livsverk. Härigenom har arbetet vunnit ett betydande värde som ett kulturhistoriskt dokument på det personhistoriska området.

En noggran granskare kan knappast undgå att i ett dylikt stort arbete finna smärre förbiseenden och inadvertenser. Att påpeka sådana är dock ej nödvändigt. En finländsk läsare kan dock ej undertrycka reflexionen att COLLIANDERs medarbetarinna knappast varit sin uppgift vuxen.

Arbetet prydes av ett mycket stort porträttgalleri och ett personregister. Beträffande det senare må dock en anmärkning göras: såsom andra slagord tjänar personens första förnamn - detta är teoretiskt naturligtvis fullt riktigt, men medför i många fall i praktiken besvär - så är det icke så lätt att t.ex. finna utgivaren i registret för den som ej har sig bekant att han i dopet erhållit ett första namn som han själv ej använder.

Släkten Colliander är ett nyttigt och vackert arbete och genealogerna i Finland få vara bibliotekarien COLLIANDER tacksamma för den stora möda han nedlagt på sin släktbok.


Genos 10(1939), s. 98-99

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns börja ]

Systematisk förteckning | 1939 års register | Årgångsregister