GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Grenen Ollongren inom ätten Ållongren i Finland.

Osmo Durchman

Traditionen inom familjen Ollongren har envist gjort gällande att den utgör en gren av ätten Ållongren i Finland, frälsesläkt från Borgå socken och introducerad på svenska riddarhuset 1625 under n:r 115. Redan i sina Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden ger JULLY RAMSAY därom en antydan i ingressen till utredningen (s. 528) av ätten Ållongren i Finland: »Ehuru utstruken ur matrikeln fortlefver ätten Ållongren (tab. X), representerad af kommendanten på Sevastopol, Wladimir Ollongren». I nämnda tab. säges åter om den 1725 levande korpralen Karl Ållongren: »Från honom torde den ännu i Ryssland fortlefvande släkten Ollongren härstamma». I ELGENSTIERNAs Ättartavlor har den ifrågavarande grenen utförligare behandlats med uppgifter lämnade av fru Jully Ramsays dotter fru GERDA BJÖRKSTÉN, f. Ramsay, vars svärmor arkiatern Johan Isak Björksténs hustru Elisabet Vilhelmina Jakobina var född Ollongren, varvid en del kompletterande notiser meddelats av friherre TOR CARPELAN. Det har icke lyckats fru Björkstén att slutligt sammanbinda grenen 0llongren med ätten Ållongren i Finland. Kollegiirådet Peter Abraham Ollongren (tab. 14), död i Viborg 16.3.1826, uppgives nämligen vara född »omkr. 1763» och vara son till en för övrigt okänd Peter Ollongren (tab. 13). Denne i sin tur uppgives - med frågetecken - vara son till korpralen och gästgivaren Karl Ållongren i Finland (tab. 12), vilken - 1733 fick sig upplåtet ett kronohemmman i Jänhiälä (ej Jäuhiälä) by i Joutseno och 1738 flyttade till Niskapietilä i Rautjärvi, där han dog »omkr. 1779», samt hans första hustru Anna Kristina Pistolekors. En andra hustru till Karl Ållongren, Maria Punderus, »vilken levde änka 1782», är likaså känd för ättartavlorna.

Intill senaste tid har överallt i litteraturen kategoriskt uppgivits, att vid Rautjärvi prästgårds brand 31.7.1856 hela arkivet förintats. Hösten 1939 firades i Rautjärvi församlingens 250-års fest. I en tidningsnotis angående jubileet, varvid några historiska notiser meddelades, ingick även den värdefulla uppgiften, att en enda äldre kyrkobok före 1856 räddats undan förstörelse. Vid författarens förfrågan hos kyrkoherdeämbetet visade det sig, att det rörde sig om en historiebok omfattande födda 1746-1776, vigda 17561789 och döda 1746-1783. Dessa viktiga längder äro numera genom Genealogiska Samfundets försorg avskrivna. Historieboken upplyser nu om det riktiga sammanhanget mellan släktgrenen Ollongren och ätten Ållongren i Finland.

Enligt ELGENSTIERNAs Ättartavlor (tab. II) levde fänrikens vid Viborgs kavalleriregemente Karl Ållongrens, som stupade vid Narva 20.11.1700, änka Anna Katarina von Nandelstadh i Jäskis 1740. Rautjärvi längd över döda upplyser, att hon (»Fändr. Ollongrens Ee fru Anna Cathar. Nandelstedt») avled 17.5.1747, 78 år gl. (Tor Carpelan i sina Ättartavlor, s. 201, uppger att hon dött i mars 1747); hon var dotter till kaptenen Elias von Nandelstadh och hans 1:a hustru Maria Kristina Goës (ej Gåås).

Sonen Karl Ållongren (tab. 12) på Niskapietilä förekommer i historieboken utan »karaktär», kallas vanligen blott »Herr», men vid sitt frånfälle 7.12.1778 vid 86 års ålder »Adelsm. Carl v. Ollongren». Bägge de i ELGENSTIERNAs Ättartavlor nämnda hustrurna avlida i Rautjärvi. Den första hustrun var, vigd i Säminge 3.10.1732, Kristina (ej Anna Kristina) Pistolekors, f. på Aholax i Säminge 15.5.1709, d. i Rautjärvi 28.12.1746, 30 år gl. (sic!), den andra, gift i S:t Andreae 20.2.1750 (»Wälb. Carl Ollongren och Madame Maria Pundera, Capell. bolet»), Maria Punderus, d. i Rautjärvi 23.3.1756, 48 år gl. (»Hr Carl v. Ållongrens fru»). Inga barn till dessa fruar förekomma i den bevarade historieboken för Rautjärvi. Karl Ållongren gifte sig 3:o i Rautjärvi 3.9.1756 m. Sofia Elisabet Hammerman, från Rautjärvi. I detta äktenskap föddes fyra söner, alla på Niskapietilä:

Johan Gustaf, f. 28.7.1757. Revisionslantmätare i Viborgs län. - G. m. borgardottern Kellberg. Se vidare ELGENSTIERNA, tab. 21.

Karl Fredrik, f. 8.11.1758. Anställd vid lantmäteristaten i Viborgs län. Jfr ELGENSTIERNA, tab. 12.

Peter Abraham, f. 4.9.1760. Om honom jfr här nedan.

Ulrik, f. 28.7.1762. Okänd för ELGENSTIERNA. Var kretskirurg i Villmanstrand. Död på Nygård i Jäskis 29.6.1792. - G. m. Maria Elisabet Linbom, dotter till häradshövdingen i Nyslotts och Jäskis domsaga Johan Cornelius Linbom och Hedvig Elisabet Schmidt. - Deras barn (födda i Villmanstrand):

Karl Johan, f. 21.10.1790.

Gustaf Ulrik, f. 1.4.1792, d. i Jäskis 27.8. s. å.

Ovanstående Peter Abraham (tab. 14), stamfar för den blott i rysk emigration fortlevande släktgrenen Ollongren, stabskirurg och kollegiiråd, är alltså född i Rautjärvi 4.9.1760 (ej omkr. 1763) och son till Karl Ållongren i Finland (tab. 12), d. 7.12.1778, i hans 3:e gifte med Sofia Elisabet Hammerman. Tab. 13 hos ELGENSTIERNA bör således såsom uppkonstruerad helt och hållet utgå. Då ovanstående uppgifter endast avse att klarlägga Peter Abraham Ollongrens (Ållongrens) genealogiska plats inom ätten Ållongren i Finland, vilken av ELGENSTIERNA i ingressen till utredningen av ätten (bd. IX, s. 191) drages i tvivelsmål (ätten utdog således icke 19.1.1806), ha inga andra efterforskningar blivit gjorda. Det må dock framhållas, att Sofia Elisabet Hammerman »från Rautjärvi» otvivelaktigt var dotter till kapellanen i Rautjärvi Johan Hammerman (död på återresan från fångenskapen i Moskva 1743) och Elisabet Katarina Stråhlman.

Som av ovanstående redan torde framgå, skrives släktnamnet i Rautjärvi historiebok varierande: Ållongren, von Ållongren, Ollongren, von Ollongren. Likaså förekommer namnet Hammerman även i formen Hammarman. - En del kompletteringar ha benäget meddelats av friherre TOR CARPELAN.

 

Selostus. Ållongren i Finland suvun haarautuman Ollongrenin kuuluvaisuus tuohon Porvoon pitäjästä lähteneeseen rälssisukuun on vielä ELGENSTIERNAn Ruotsin ritarihuoneeseen merkityn aatelin sukutauluissa varauksin esitetty. Hiljattain Rautjärven kirkonarkistossa tavatun, ainoan pappilan palossa 1856 säilyneen historiakirjan (1746-1789) merkintöjen mukaan osoitetaan, että Niskapietilän »herran» Karl Ållongrenin, k. 7.12.1778, poikia 3:ssa aviossa Sofia Elisabet Hammermannin kanssa oli kollegineuvos Peter Abraham Ollongren, s. Rautjärvellä 4.9.1760, k. Viipurissa 16.3.1826, nykyisin enää vain venäläisenä emigranttisukuna elävän Ollongren haaran kantaisä.

 
Genos 12(1941), s. 10-12

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1941 års register | Årgångsregister