GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

risti18.gif (70 bytes)

Arne Jörgensen

 

Harry Donner

Efter en kort sjukdom avled den 7 febr. äldre underbibliotekarien vid universitetsbiblioteket, fil. doktor Arne Jörgensen. En man med mångsidiga kulturella intressen har med honom lämnat detta jordeliv, vars lärda mödor och forskningar, vilka omfattat flere decenniers troget arbete inom medelpunkten för all universitetskunskap, dess bibliotek, gjort honom till en humanist av rang. I umgänge med doktor Jörgensen blev man övertygad om, att han trängt djupt i det mänskliga vetandets mysterier och att han på vitt skilda områden besatt gedigna och omfattande kunskaper. Därom vittnar hans vetenskapliga och litterära produktion. - Vid Genealogiska Samfundets i Finland start anslöt han sig till dess aktiva medlemmar och valdes till arkivarie och bibliotekarie, vilken tjänst han förestod till 1920; åren 1919-20 var han tillika ledamot av styrelsen. I likhet med alla nybildade föreningar måste även samfundet lägga grunden till allt från början, arkiv och bibliotek. Med säker blick för nödvändigheten att skapa dylika riktade Jörgensen i samfundets första årsskrift en vädjan till medlemmarna att genom gåvor bidraga till förverkligande av detta i det han uppdrog riktlinjer att följa. Det kan numera konstateras, att önskemålen i många hänseenden förverkligats. Om man också i samfundets skrifter blott finner sporadiska bidrag av Jörgensens penna, har han dock tjänat den genealogiska forskningen genom att i sina övriga studier lämna fylligare bidrag. Vi nämna blott » Nyländska avdelningens matrikel 1640-1868» (1911) och » Bokägarmärken i Finland» (1916). Som en man med vidsynta idé er och kritisk blick gjorde han sig gällande inom samfundet, för vars strävanden han städse visade varmt intresse. - Arne Jörgensen föddes i Nystad den 11 juni 1883 och hans föräldrar voro hovrådet Niels J. och Rosalie Twarjansky.


Genos 12(1941), s. 18

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns börjän ]

Systematisk förteckning | 1941 års register | Årgångsregister