GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Genos

Genos börjar nu sin tolfte årgång. Denna är den första, på vars titelblad namnet HARRY DONNER icke intager främsta platsen. Efter att från tidskriftens grundande år 1930 under elva år hava skött huvudredaktörens åligganden har godsägare Donner ansett sig på grund av bristande tid vara tvungen att lämna dem i andra händer. Tidskriften önskar här framföra sitt bästa tack till herr Donner för den oväld och förståelse varmed han skött sitt värv och för den frikostighet, med vilken han särskilt under de första årens svårigheter även ekonomiskt understött tidskriften. Han har även framgent välvilligt ställt sig till tidskriftens disposition såsom medlem av redaktionen. - Under de elva åren har kamrer OSMO DURCHMAN med självuppoffring handhaft mångahanda redaktionsgöromål och utfört ett arbete, som vida överträffar en redaktionsmedlems sedvanliga åligganden. Hans andel i skapandet av den grund, på vilken den nya redaktionen har att bygga, är stor och värd ett tacksamt omnämnande. Även kamrer Durchman kommer att kvarstanna som medlem av redaktionen.

Det är icke lätt att under nuvarande förhållanden utgiva en vetenskaplig tidskrift och hålla den på samma nivå som under bättre tider. Det faktum, att många av släktforskningens viktigaste källor för närvarande icke stå till forskarnas disposition, ställer den genealogiska publikationsverksamheten inför alldeles särskilt stora svårigheter. På grund av ekonomiska omständigheter måste vår tidskrift även nu utkomma i reducerat omfång, enligt beräkning dock kanske något större än under föregående år. Även under dessa omständigheter kommer redaktionen självfallet att göra sitt bästa för att beakta läsekretsens berättigade önskemål. Den vädjar dock samtidigt till sina vänner, landets släktforskare och genealogins gynnare. För att tidskriften måtte kunna fylla sin viktigaste uppgift, den att vara ett förbindelseorgan och en informationsförmedlare för landets genealoger, måste ännu vidare genealogkretsar förmås att aktivt understöda sin tidskrift. På grund av det begränsade utrymmet måste huvudvikten läggas vid korta genealogiska artiklar, t.ex. redogörelser för släkters ursprung, samt uppsatser på personhistoriens område, men även åt avdelningarna för meddelanden, frågor och svar samt små fynd kommer redaktionen att ägna uppmärksamhet. Med samlade krafter komma svårigheterna säkert att övervinnas.


Genos 12(1941), s. 2-3

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1941 års register | Årgångsregister