GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden

Falander

S. Åström

Uleåborgs rådstuvurätts dombok för år 1742 innehåller några uppgifter om den i BERGHOLMs Sukukirja utredda släkten Falander. Den 22 mars nämnda år låter råd- och handelsmannen i Gamlakarleby Jakob Falander (Sukukirja, tab. 9) instämma handelsmannen i Uleåborg Johan Falander (tab. 4) på grund av att den senare utan rätt begagnar det Falanderska namnet, »hwarmedelst en Confusion uti den gambla Falanderska Slächten befahres». Vid den undersökning, som rätten igångsatte, befanns dock att Johan Falanders både far och farfar begagnat detta släktnamn. Hans farfar Johan Jonsson Falander säges från Falun ha flyttat till Vasa, där han blivit tullskrivare vid norra tullen, och sedan på sin ålderdom sysslat med barns informerande i Malax. Han hade 3 söner, av vilka Matts, som gått i lära hos skräddaren Bäck i Vasa, varit skräddare först i Laihela och sedan i Vasa. Denne Matts och hans senare hustru voro ovannämnda Johans föräldrar. Vidare framgick att Johan 13.2.1722 blivit inskriven vid Vasa skola och i skolan blivit antydd att begagna namnet Fahlbäck, vilket hans motpart önskade att han nu måtte bruka. - Johan Falander använde dock framdeles sitt fäderneärvda namn.

Av ovanstående framgår, att Johan Falander ej hör till den i Sukukirja utredda släkten. Det försiktiga »arvattavasti» i Sukukirja har sålunda varit på sin plats. Det kan visserligen tänkas, att Johans släkt och den i vår kulturhistoria bekanta släkten Falander-Tigerstedt-Wasastjerna ägt en gemensam stamfader uppe i Falun, men detta har icke kunnat bevisas.

Ur Uleåborgs kyrkoböcker har här hämtats några uppgifter om nämnde Johan och hans familj. Han var född 1708 och begr. i Uleåborg 18.11.1767. Med sin hustru (vigda i Uleåborg 10.11.1741; hennes 2. gifte) Katarina Pilkar, f. 1707, begr. i Uleåborg 27.12.1779, hade han följande barn (födda och döda i Uleåborg):

Margareta, f. 20.10.1742, d. 15.6.1810. Gift i Uleåborg 22.3.1777 med studenten Jakob Liljeroth, f. i Uleåborg 5.2.1749; förekommer ej mera i kommunionboken 1777-1785.

Daniel, f. 2.11.1744, begr. 22.11.1744.

Karin, f. 30.1.1746, begr. 26.5.1749.

Brita, f. 20.4.1748, begr. 1.6.1748.


Genos 12(1941), s. 44

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1941 års register | Årgångsregister