GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Klockarsläkten Öberg från Eckerö.

Håkon Holmberg

Eckerö församlings i riksarkivet bevarade avskrifter av historieböcker (över födda från 1668, döda från 1669 och vigda från 1684), omnämna flere olika klockare i församlingen. Sålunda omtalas »gamble klockaren» Hindrik Mattsson, född 1640 och död 1697, »en stilla och from man om sina 57 åhr». Enligt biskop Y. BRILIOTHs »Svensk kyrkokunskap» var stundom på 1600-talet kapellans(sacellans)tjänsten förenad med klockarsysslan, men detta har dock knappast varit fallet i Finland annat än i några enstaka fall.

Sålunda fanns i Eckerö kapell enligt STRANDBERGs »Åbo stifts herdaminne» en kapellan Petrus Arenius, som tillträdde tjänsten 1670 och kvarstod i befattningen ännu 1685, varefter 1686-1687 Ericus Hammar omtalas som kapellan. Under 1690-talet förekommer i doplängden en klockare Johan, som även kallas Johan Persson, måhända en son till den förenämnda Petrus Arenius. I doplängden för år 1701 nämnes åter såsom fadder klockaren Petrus Arenius och efter honom såsom klockare Johannes Arenius, död 1728, omtalad såsom fadder i doplängden för år 1707.

Efter honom synes såsom klockare hava tjänstgjort Olof Thomasson, omtalad från år 1722. Han avled 23.11.1748, 75 år gammal, och kallas då »gamble kyrckioväktaren». Han hade tidigare varit dräng hos klockaren Johannes Arenius och nämnes som klockare åren 1722 och 1724 samt 1727-1740. Han var gift med Elisabet Bertilsdotter, född 1683 och död 14.11.1761, 78 år gammal. Makarna hade bl.a. barn en dotter Lisbeta (Elisabet) Olofsdotter, född 1713 och död 20.4.1771, 58 år gammal i lungsot. Hon var gift med faderns efterträdare i klockarsysslan Per Mattsson, vilken blev den första i raden av en hel släkt av klockare och viceklockare. Denne, vars föräldrar voro Matts Eriksson i Storby i Eckerö (född 1665 och död 1722) och hans hustru Gertrud (född 25.1.1671, död 6.3.1742), var född 26.9.1710 och dog 27.5.1789 av rötfeber. Han var gift tvenne gånger: första gången 22 sönd. e. Treen. 1737 med ovannämnda Elisabet Olofsdotter och andra gången 10.11.1771 med änkan (?) Margareta Mickelsdotter från Finström, född 1726. Det första äktenskapet välsignades med åtta barn, medan det andra var barnlöst. Per Mattsson antecknas såsom klockare i vigsellängden år 1737 och var då bosatt i kyrkbyn.

Den yngsta sonen Matts Persson, född 7.3.1753 och död 14.3.1816 i lungsot, omnämnes år 1776 som klockare och bär då tillnamnet Öberg. Han vigdes 30.11.1775 vid Kajsa (Katarina) Säfström, född 25.5.1750 och död 14.10.1842 i rötsår, 92 år gammal. I detta äktenskap föddes fyra söner och tre döttrar. Äldste sonen Johan Petter Öberg, född 16.2.1777 och död ogift i bröstsjukdom 20.1.1836 (22.12.1835?), var enligt kyrkoböckerna klockare åren 1821-1835. Kort tid efter honom trädde hans yngre bror Karl Erik Öberg i utövande av klockarsysslan. Han var född 1.1.1785 och dog 18.11.1864, »i ålderdom» 79 år gammal. Sin bana synes han ha inlett med en anställning vid den optiska telegrafen, ty han kallas åren 1810-1815 för telegrafist, medan han däremot från år 1842 nämnes klockare. Viceklockare kallas han åren 1827 och 1828, varför han synes ha vikarierat för sin äldre bror. Han sammanvigdes 12.7.1812 med gårdsdottern från Kyrkoby n:o 6 Katarina Ersdotter (Eriksdotter), född 23.12.1791 och död i bröstfeber 15.4.1862. En av Karl Eriks systrar, till vilken vi senare skola återkomma, Margareta Katarina (Greta Kajsa) Öberg, var född 30.1.1792 och dog 6.7.1854 i lungsot. En annan syster dog ogift 75 år gammal i »håll» och en bror och en syster i späd ålder.

Karl Erik Öberg hade i sitt äktenskap två söner och en dotter, av vilka äldre sonen och dottern uppnådde myndig ålder. Sonen Jan Erik Öberg föddes 20.11.1817 och dog 20.3.1890 72 år gammal i influensa. Han kallas i kyrkboken 1835 vaccinatör, men 1849 förre vaccinatören. Enligt bevarad muntlig tradition var han liten till växten och gick i sömnen. Han gifte sig 18.6.1841 med Lovisa Jönsdotter Holmqvist, född 21.9.1814 och död 77 år gammal 17.4.1892. Med henne hade han fyra barn, två söner och två döttrar, av vilka äldre sonen Karl Victor Öberg, född 2.6.1846 och död 23.10.1931 i ålderdom, men enligt sonens uppgift i kräfta, från 1870 var klockare-orgelnist. Han blev 14.7.1872 vigd vid häradsdomare-, kyrkvärds- och bonddottern Maria Erika Bengts, född 26.3.1846 och död 17.7.1925 i slag. Yngre sonen Johannes Emil Öberg, född 5.9.1856 och död 27.3.1898, vigdes 5.1.1881 vid barnmorskan från Hammarland Kristina Wilhelmina Jansdotter (Jansson), född 23.4.1855 och död 15.11.1939 å kommunalhemmet i Finström i katarral lunginflammation. Om henne kan för övrigt nämnas, att hon under c:a 30 års tid led av lårbensbrott med svåra plågor, men det oaktat icke-officiellt undervisade generationer av barn i läsning.

Av Karl Victor Öbergs fem söner i äktenskapet med Maria Erika Bengts uppnådde endast den yngsta Berndt Uno Öberg mogen ålder. Han var född 1.7.1888 och lever alltjämt såsom bonde å Storby n:o 18 Ollas. Han brukade spela kyrkorgeln, när föräldrarna begingo nattvarden. Öberg blev vigd 22.9.1916 vid sjömansdottern Selma Erika Mattsson, född 27.12.1894 och har med henne fem barn: en son och fyra döttrar. Härmed hava vi följt denna gren av släkten genom tiderna och funnit, att de musikaliska anlagen fortplantats intill senaste tid.

Vi återgå nu till den förenämnda systern till Karl Erik Öberg Margareta Katarina Öberg. Hon var trolovad med en bror till brodern Karl Eriks hustru Katarina Ersdotter, bondsonen från Kyrkoby n:o 6 Olof Ersson, född 20.11.1795 och död genom drunkning vid 28 års ålder under sälskytte i havet 2.4.1824. Denne Olof Erssons första kända stamfar var Anders Eriksson, född troligen år 1699 och död 6.11.1754 55 år gammal. Med sin hustru Brita hade han tre döttrar, av vilka den äldsta Karin, född 18.2.1728 (?), antagligen år 1749 vigdes vid bondsonen Matts Mattsson, nämndeman, kyrkvärd och bonde i kyrkbyn, född 2.2.1726 och död 13.6.1795 i kallbrand vid 69 års ålder. Hustrun avled 20.6.1789 61 år gammal av rötfeber. Av deras fem barn var sonen Erik Mattsson, född 16.6.1750 och död 21.5.1809, likaså nämndeman och bonde på Kyrkoby N:o 6. Han blev 1786 vigd vid bonddottern från Kyrkoby n:o 13 Greta Mattsdotter, född 8.12.1763 och död 6.9.1814 i rödsot. De hade sju barn, fyra söner och tre döttrar. Tredje sonen Olof Ersson är identisk med Margareta Katarina Öbergs trolovade, och deras äldsta dotter Katarina Ersdotter den ovannämnda hustrun till Karl Erik Öberg.

Efter Olof Erssons drunkningsdöd födde Margareta Katarina Öberg en son Olof Wilhelm, som begagnade moderns släktnamn Öberg. Faderskapet är angivet i dopboken för år 1824, varvid såsom faddrar närvoro Olof Erssons anhöriga. Denne Olof Wilhelm Öberg var född 4.12.1824. I Eckerö kyrkböcker finnes han antecknad år 1849 såsom extra postiljon, men han utflyttade redan följande år 18.2.1850 till Uleåborg, där han avled som postexpeditör 11.1.1893. Han hade varit gift tvenne gånger. Med första hustrun (sammanvigda 11.2.1851) Sofia Magdalena Åström, född 25.11.1816 och död 19.12.1868, hade han två söner och tre döttrar. Den äldre sonen Emil Wilhelm, född 1.11.1855, drunknade 17.1.1884 i närheten av Sydney i Australien, medan den yngre Albert Viktor, född 16.1.1858, fortsatte denna gren av släkten, i det han var gift och far till flere barn. Med sin andra hustru Johanna Fredrika Aspegren, född 25.1.1834 och död 28.1.1916, med vilken Olof Wilhelm Öberg sammanvigdes till äktenskap 24.9.1869, hade han två barn, dottern Hilma Johanna, född 2.5.1870 och död 13.4.1872 samt sonen Frans Felix, född 27.5.1871. Denne, som bl.a. varit kapellan i Temmes, kyrkoherde i Kittilä samt kontraktsprost i Lappland, sedermera t.f. lektor i religion och filosofiens grunder ävensom i svenska vid olika skolor i Uleåborg, har i sitt äktenskap med Anna Catharina Fellman, född 3.12.1870, och dotter till handlanden Isak Wilhelm Fellman och hans hustru Anna Charlotta Heikel, haft fem barn, av vilka tre uppnått mogen ålder och genom sonen, biträdande tullförvaltaren i Torneå Torsten Wilhelm Öberg, född 29.12.1904, fortsatt även denna gren av släkten Öberg.

Med förestående kortfattade redogörelse av släkten Öberg från Eckerö har icke avsetts att lämna någon fullständig släktutredning. Därtill hava tidsförhållandena icke berett någon möjlighet, då en myckenhet material befinner sig på annan ort och då föreliggande avskrifter av kyrkböckerna icke alltid varit tillgängliga. Det oaktat har önskan varit att till offentligheten bringa ett belysande exempel på den omständigheten, välkänd av alla genealoger, att ett yrke eller en syssla från led till led kan ärvas inom vissa släkter. Kan denna lilla studie väcka intresse för dylik forskning, är ändamålet med densamma vunnet[1].

 

[1] För talrika i denna studie ingående uppgifter står författaren i tacksamhetsskuld till kyrkoherden i Eckerö C. B. Liewendahl, som med stort tillmötesgående besvarat till honom ställda förfrågningar och lämnat meddelanden om de första klockarna i församlingen.

 

Selostus. Tekijä selostaa kirjoituksessaan Eckerön pitäjästä kotoisin olevaa lukkari-urkurisukua Öberg, joka polveutuu Eckerön Storbyn kylän talollisesta Matts Erikssonista, syntynyt 1665 ja kuollut 1722. Ainakin neljässä polvessa oli mainitun suvun jäseniä lukkareina ja urkureina tahi varalukkareina ja rokottajina mainitussa pitäjässä ja nykypolvissa sitä edustaa m.m. rovasti ja tullinhoitaja.

 
Genos 13(1942), s. 69-73

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1942 års register | Årgångsregister