GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu | Artikelns slut ]

Suomen Sukututkimusseura - Genealogiska Samfundet i Finland

Kokous Turussa - Möte i Åbo 11.9.1943.

Jo kauan oli Sukututkimusseuran helsinkiläisissä piireissä ollut vireillä ajatus järjestää seuran kokous Turussa. Suunnitelma toteutui vihdoin 11.9.1943, jolloin 14 helsinkiläistä sukututkijaa matkusti Turkuun pitämään kokousta ensimmäistä, mutta varmaankaan ei viimeistä kertaa pääkaupungin ulkopuolella. Matkaan osallistuivat m.m. seuran esimies prof. Tallgren, varaesimies vapaaherra Carpelan, entinen esimies prof. Rein, lehtori Granit-Ilmoniemi, kamreeri Durchman y.m. seuran virkailijoita.

Kokous 11.9.1943 pidettiin Turun maakunta-arkistossa, jonka v.t. hoitaja maist. Aimo Wuorinen lausui kokouksen n. 40 osanottajaa tervetulleiksi vakinaisen arkistonhoitajan tri Kaarlo Österbladhin puolesta, joka sairauden vuoksi oli estetty olemasta mukana. Maist. Wuorinen piti sitten antoisan ja vilkasta mielenkiintoa herättävän esitelmän maakunta-arkiston lukuisista erilaisista korttihakemistoista, joihin läsnäolijat saivat tutustua. Esitelmä tullaan julkaisemaan seuran Vuosikirjassa XXVII.

Dr Svante Dahlström höll kvällens andra föredrag över ämnet »Kontrollören Johan Hacks och hans släkt». Föredraget, som huvudsakligen behandlade den i Åbo före och efter stora ofreden verksamme överkontrollören vid stora sjötullen Johan Hacks och gav en mängd genealogiska uppgifter om hans släkt, skall i fylligare form utgivas i tryck.

Kokouksen jälkeen osanottajat siirtyivät illanviettoon hotelli Seurahuoneelle, jossa m.m. esimies prof. Tallgren ja turkulaisten puolesta lehtori Heikki Impiwaara pitivät puheita.

Seuraavana päivänä 12.9. kävivät kokouksen osanottajat tutustumassa Luostarinmäen käsityöläismuseon erikoislaatuisiin nähtävyyksiin, joita intendentti Nils Cleve esitteli.

Historiska Samfundets i Åbo sektion för genealogi och personhistoria hade därefter inbjudit mötesdeltagarna till en lunch, varvid hälsningstalet hölls av Historiska Samfundets ordförande prof. Johannes Sundwall. Dr Dahlström hälsade även de närvarande i ett längre andragande och höll dessutom ett kort föredrag om den kända Åboarkitekten Carlo Bassi. På gästernas vägnar talade prof. Tallgren, friherre Carpelan och prof. Rein, varförutom även lektor Impiwaara och kamrer Durchman höllo kortare andraganden. - Efter lunchen besågo mötesdeltagarna Åbo Akademis porträttsamlingar under fröken Lotten Dahlströms ciceronskap.

Lopuksi kävivät kokouksen osanottajat vielä tutustumassa Turun maistraatinarkistoon tri Dahlströmin ja maakunta-arkistoon maist. Wuorisen asiantuntevalla opastuksella. Samana iltana useat osanottajat matkustivat pois Turusta, mutta monet jäivät vielä tarkemmin tutustumaan kaupungin antoisiin arkistoihin.

 

Uusi julkaisu.

Uuden Sukukirjan I osan (seuran »Julkaisuja» sarjan XVI osa) toinen vihko on juuri ilmestynyt painosta 87-sivuisena. Vihkon toimittajat ovat neiti LIISA POPPIUS ja rouva ILMA ORKAMO, ja se sisältää suvut Litzelius-Lizelius, Litzell, Poppius, Rosendal ja Tuderus-Tudeer. Vihkon hinta on samoin kuin kesällä ilmestyneen ensimmäisen vihkon 40 mk, seuran jäsenille 30 mk. Sukututkijat ja sukutieteen harrastajat pitänevät huolen siitä, ettei tämäkään vihko tule heidän kirjastostaan puuttumaan. Teoksen jatkamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin.

 

Sukututkimustoimisto - Genealogiska byrån.

Seuran johtokunta on kokouksessaan 7.9.1943 myöntänyt pyynnöstä eron seuran sukututkimustoimiston tähänastiselle johtajalle kenraaliluutnantti Birger Åkermanille ja valinnut toimiston uudeksi johtajaksi seuran rahainvartijan kamreeri Arne Ekmanin. Toimistoa käyttäville seuran jäsenille huomautetaan tässä yhteydessä siitä, että toimiston osoite on muuttunut ja on nyt Humalistonkatu 17, Helsinki-L.

Samfundets styrelse har vid sitt möte den 7.9.1943 på begäran beviljat avsked åt samfundets genealogiska byrås hittillsvarande föreståndare generallöjtnant Birger Åkerman och utsett samfundets skattmästare, kamrer Arne Ekman till byråns nya föreståndare. Samfundets medlemmar, som önska anlita byrån, uppmärksamgöres i detta sammanhang på att byrån ändrat adress: den nya adressen är Hummelgatan 17, Helsingfors-V.

 

Uusia vakinaisia jäseniä - Nya ständiga medlemmar.

7.9.: Ekonoomi A. E. Kontio, Helsinki; Kamreeri Martti Eino Ryti, Helsinki; Dipl. ing. Holger Schwindt, Brändö villstad.

 

Uusia vuosijäseniä - Nya årsmedlemmar.

7.9.: Kontorschef Alf Byman, Gamla Kottby; Dosentti, apul. ylilääkäri Arvo R. Elfving, Helsinki; Seminaarinjohtajatar, fil. kand. Eva Heikinheimo, Raahe; Koululainen Osmo Hormia, Pyhäranta; Med. o. kir. dr Johannes Hoving, Stockholm; Ylioppilas Heikki Soininvaara, Iisalmi; Apukamreeri Esteri Vesamaa, Helsinki.

 

Vainajia - Avlidna.

5.9. i Bjärnå: f. d. kommunalläkaren, med. lic, C. G. Bremer, f. i Åbo 1866; årsm. 1924; en mycket intresserad släktforskare, som företrädesvis sysslat, utom med sin egen släkt, med Bjärnåsläkter.

11.9. Nurmeksessa: lehtori, fil. maist. Olli Koistinen, s. Muuruvedellä 1877; vuosij. 1926.

14.9. i Stockholm: generalen av kavalleriet Ernst Linder, f. i Pojo 1868; st. m. 1930.

26.9. i Helsingfors: överstelöjtnanten Bertel Rosenbröijer, f. i Baku 1887; årsm. 1917.


Genos 14(1943), s. 109-111

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku | Artikelns början ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1943 hakemisto | Vuosikertahakemisto