GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

risti18.gif (70 bytes)

Solfrid Cederberg

 

Birger Åkerman

Professorskan Solfrid Charlotta Maria Cederberg avled efter en tåligt buren svår sjukdom i Helsingfors den 1 december 1942. Hon var född i Göteborg den 29 maj 1896 och dotter till grosshandlaren därstädes Hjalmar Lagerheim och Hildur Lundeberg. Hon genomgick Handelshögskolan i Stockholm och diplomerades därifrån 1917 med utmärkta vitsord. År 1920 ingick hon äktenskap med d. v. professorn vid Dorpats universitet A. R. Cederberg och började nu hjälpa sin make i hans historiska forskningar vid Dorpats centralarkiv och universitetsbibliotek samt åtföljde honom sedan på hans många resor till utlandet, där hon hjälpte sin man vid hans arkivforskningar i Stockholm, Köpenhamn, Leipzig, Dresden och Paris. Hennes håg för detta arbete hade vaknat, och sedan familjen från Dorpat överflyttat till Helsingfors fortsatte hon sina forskningar vid vårt riksarkiv och universitetsbibliotek. Hon riktade nu sitt intresse åt genealogien och utredning av sin mans släkt. Under långvariga resor till Österbotten samlade hon ett vidlyftigt släkthistoriskt material, som sedan förfullständigades genom forskningar i svenska riksarkivet, Göteborgs och Vadstena Landsarkiv. Såsom frukten av dessa forskningar utkom år 1935 Anteckningar om släkten Eosander (GSÅ XVIII) och 1937 Den äldre Cederbergska släkten i Finland (GSÅ XXI), i vilken sistnämnda hon kunde påvisa att den gamla uppfattningen, att den Cederbergska släkten på manslinjen skulle härstamma från Sverige icke höll sträck. Vid sina forskningar har hon även utrett den nu levande släktens ursprung och dessa forskningar utmynnade i den vidlyftiga undersökningen Daniel Larsson och Brita Sigfridsdotter samt deras efterkommande (GSÅ XXIV, 1940). Denna synnerligen noggranna och sakrika släktutredning, som omfattar över 200 tabeller, är en av de största av de inom genealogiska litteraturen i Finland utkomna, särskilt vad tabellernas antal vidkommer.

Vid sina genealogiska arbeten och vid utforskandet av vissa frågor rörande Östra Finland, fäste professorskan Cederberg särskild uppmärksamhet vid de gamla viborgska släkterna från 1600-talet. Hon planerade en översikt av de viktigaste av dessa släkter och hade redan samlat för ändamålet ett avsevärt material, då hon insjuknade i en svår sjukdom som tidigt bröt hennes krafter och förhindrade henne att slutföra arbetet. För vissa undersökningar, som t.ex. prof. Cederbergs Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa v. 1632-1710 (GSÅ XXIII, 1939) hava dessa anteckningar rörande gamla Viborgsläkter varit till betydande nytta. Till sin mans 50-årsdag 1935 utarbetade hon en vidlyftig genealogisk översikt »Femhundra förfäder till A. R. Cederberg», ett arbete som icke allenast fordrat intresse utan även stor ihärdighet och ingående kännedom om genealogiskt material. Senare utarbetade hon även en översikt »Trehundrafemtio förfäder till Solfrid Lagerheim». Tyvärr äro bägge dessa otryckta.

Med Solfrid Cederberg har bortgått en sällsynt älskvärd och angenäm person, som genom sitt lugna, förfinade väsen spridde solsken och sympati överallt var hon rörde sig. Sitt nya fädernes land var hon varmt fäst vid och förstod att här skaffa sig enbart vänner, vilka städse bevara henne i trofast minne. Den genealogiska forskningen har förlorat en samvetsgrann och framstående arbetare.


Genos 14(1943), s. 32-33

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns börjän ]

Systematisk förteckning | 1943 års register | Årgångsregister