GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Anna Dahlström-Alanus och hennes släkt.

Arne Ekman

BERGHOLM upptager i Sukukirja (s. 22, tab. 9) som kyrkoherdens i Sund, sedermera i Jomala Salomon Alanus' hustru en Margareta Sofia Frondelius, vilken överlevde mannen och ingick nytt äktenskap med prosten Martin Gråå i Töfsala. Han förmodar, att denna Margareta var Alanus' andra hustru och antecknar till sin uppgift ett tveksamt (2:o?). Att denna tvekan väl är befogad och att Alanus verkligen var tvenne gånger gift bekräftas av följande.

Den 4 maj 1699 förrättades i Stockholm bouppteckning efter handelsmannen Johan Dahlström, vilken den 27 november 1698 avlidit i Hamburg. Denne hade med all sannolikhet varit ogift och kvarlåtenskapen inventerades och värderades till rättelse för hans sju syskon. Om den yngsta av dessa, hustru Anna Dahlström, är antecknat, att hon var »gift med kyrkoherden uppå Åhland och Sundz sochn, Ehrewördige Hr Salomon Alano». Uppgiften tarvar i sin noggranna stilisering intet tillägg. Anna Dahlström var Alanus' hustru i ett tidigare gifte.

Bland ovannämnda Johan Dahlströms sju syskon upptages i bouppteckningen en handelsman Petter Dahlström. Denne avled 31.5.1727 och kvarlåtenskapen efter honom upptecknades i Stockholm 13.3.1729, alltså nära två år efter dödsfallet. Han efterlämnade änka, men inga barn. Bland arvingarna återfinnes Catharina Dahlströms barn med Salomon Alanus.

Jämföras nu dessa två bouppteckningar uppgjorda med en tidsintervall av 30 år observeras, att Salomon Alanus' hustru i den förra kallas Anna och i den senare Catharina. Den som noggrannt genomläser de båda aktstyckena, skall finna dem synnerligen olika. Man frapperas av den exakthet, varmed arvingarna inför herrar deputerade i salig kungens förmyndarekammare uppgivas i det förra. I det senare angives egendomen av den avlidnes änka i andra giftet, vilken synes ha mycket ringa vetskap om sin salig mans arvingar. Bouppteckningens första del förtjänar rentav att här återgivas:

»- Inventarium över kvarlåtenskapen efter avl. Rådmannen här i staden Hr Petter Dahlström, som den 31 maj 1727 igenom döden är avgången. Till rättelse för dess efterlåtna änka dygdesamma fru Elisabeth Brehmer samt följande sal. mannens arvingar näml.

1:o framl. sambroderns brukspatronen Hindrich Dahlströms barn, vilka änkefrun ej kunde namngiva,

2:o framl:ne sambroderns regementskrivaren Olof Dahlströms barn, likaledes obekante till deras namn,

3:o framl:ne samsystern fru Catharina Dahlströms barn i livstiden sammanavlade med prosten på Åland sal. hr Salomon Alanus, vilka i lika måtto äro änkefrun till namnet obekante,

4:o framl:ne samsystern N. Dahlströms barn med rusthållaren Wenslawio sammanavlade, som alldeles till antal och namn äro okända samt

5:o en systerson, vilken skall efter berättelse vistas i Dantzig, varandes såväl hans som dess föräldrars namn även alldeles änkefrun okunnige».

Vi må förmoda, att dygdesamma fru Elisabeth, vilken av allt att döma haft ringa förbindelse med svågrar och svägerskor, omedvetet kallat den med Alanus gifta samsystern Catharina. I själva verket hade hennes avlidne man även en syster med detta namn, men huruvida hon vid tiden för förrättandet av bouppteckningen ännu var i livet, är obekant. Sannolikt var hon död liksom samsystern Anna Alanus. Men att även Salomon Alanus då skulle varit »salig» kan betvivlas. Enligt STRANDBERG avled han först 1739.

Den släkt Dahlström, vilken Alanus' första hustru tillhörde, härstammar enligt ÖRNBERG[1] och C. V. HJORTH[2] från Norrköping Dalen, varav namnet synes vara härlett. Hennes far handelsmannen därstädes Lars Olofsson hade i ett med Anna Larsdotter Stockenström 1647 ingånget äktenskap inalles 11 barn, av vilka de flesta återfinnas i förenämnda bouppteckningar.

Älsta sonen regementsskrivaren vid Åbo kavalleri Olof Dahlström f. 1649, synes förutom systern Anna vara den enda, som lämnat spår efter sig i Finland. Han förekommer i Åbo[3] åtminstone redan 1680, vilket år han jämte tobaksfiskalen Simon Lydeman sålde Krusila gården vid Drottnings Ågatan åt överskäraren mäster Staffan Meunier. Olof Dahlström ägde även andra gårdar i staden. 1693 nämnes hans hus på Fägatan, 1701 hans gård i Mätäjärvikvarteret, samma år har han i Klosterkvarteret en husvakterska. 1707 beviljades hans granne assessor Carl Paulin förbud för Dahlström, att vid 40 mk s. m. vite, innan rådstuvurättens ytterligare förklaring, icke låta uppsätta något hemligt hus emot assessorns tomt, emedan assessorn föregivit sig därav mycken olägenhet i framtiden hava. Dessa tomter voro belägna »vid kyrkan» och skulle genom mätning tagas i ögonsikte. Här avses synbarligen Dahlströms gård i Kyrkokvarteret, nämnd 1710. I St. Karins sockens mantalslängd 1705 upptages hans rusthåll Lemo och hans folk på granngården Auvaisberg, vardera belägna vid stranden av Kustösund. Ännu efter fredsslutet, då Olof Dahlström redan kallas framliden, nämnes hans gård vid brunnen på Fägatan, vilken hans änka 8.7.1723 låter uppbjuda. Gårdens läge preciseras »vid Fägatan emellan tvärgränden, som löper upp till den s.k. vårdbrunnen å ena sidan och snickaren Johan Isbergs gård å den andra sidan». 1727 säljes hans gård till magister Israel Peldan.

Olof Dahlström var tvenne gånger gift. Hustrun i första giftet Margareta nämnes i Åbo 1681 och ännu 1705. Andra hustrun Brita Eriksdotter överlevde mannen och ingick 1724 nytt äktenskap med rusthållaren Anders Mondelin från St. Karins[4].

Av Olof Dahlströms barn känna vi med säkerhet endast en dotter och en son. Den förstnämnda var gift med regementsskrivaren Carl Feuchting (i rådst. prot. 1707, fol. 472 kallad »regementsskrivaren Olof Dahlströms förra måg, framlidne» reg.skr. C. F.). Möjligen hette denna dotter Anna att döma av en anteckning i rådst. prot. 12.7.1704, där Olof Dahlström tillspordes, om hans dotter Anna Dahlström till sina intressenter förskaffat det från rätten till henne avgångna brev och angående räntmästaren salig Evert Fuchtings gård - - - angående gårdens värderande och auktionerande till K. M:s avbetalning. Hon skulle sålunda uppkallats efter sin farmoder Anna Larsdotter.

Som hans son nämnes i rådst. prot. 29.11.1746 hovrättsauskultanten Olof Dahlström.

SELINHEIMO förmodar, att en annan Olof Dahlströms dotter vore den Catharina, som var gift med kontrollören Johan Lönqvist, son av regementsskrivaren Matts Olofsson[4].

Om handlanden Lars Olofssons i Norrköping övriga barn är följande bekant:

Malin, f. 1650 och d. i Nyköping 1705. Gift 1678 med överskäraren och klädesfaktorn i Nyköping Anders Wentzlavius (d. 1720).

Henric, f. 1651. Bergsman i Falun, begr. där i kyrkan 11.5.1712. Bosatt på Främdsbacka och gift.

Lorens, f. 1653, d. före 1699.

Catharina, f. 1655. Förestod sin ogifta broders hushåll i Stockholm. Kallas 1699 »hustru».

Anders, f. 1658, handelsman.

Petter, f. 1661. Handlande och rådman i Stockholm, varest dog barnlös 31.5.1727. Gift 1:o 1691 med änkan Elisabeth Carré, 2:o efter 1712 med Elisabeth Brehmer, dotter av en kapten B. och änka efter häradshövdingen i Södertörn Johan Celsius.

Johan, f. 1667, handelsman, död ogift i Hamburg 27.11.1698.

Anna, var 1699 gift med kyrkoherden i Sund Salomon Alanus.

 

Noter

[1] Svenska Ättartal XIII, s. 233. Wadstena 1905.

[2] Genealogiska Anteckningar om släkter och släktgrenar, s. 127. Gävle 1932.

[3] Här lämnade uppgifter härstamma från Magistratsarkivet i Åbo.

[4] VILHO SELINHEIMO, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla, II. GSÅ IX, 1925, ss. 100-101.

 

Selostus. BERGHOLMin Sukukirjassa selostettuun Alanus sukuun kuulunut Sundin, sittemmin Jomalan kirkkoherra Salomon Alanus (1657-1739) oli tämän lähteen mukaan ehkä kahdesti naimisissa. Kamr. Ekman osoittaa näin todella olleen asian laidan; ensimmäinen puoliso, joka mainitaan asiakirjoissa 1699, oli Anna Dahlström, Norrköpingin Dalenista kotoisin olevaa kauppiassukua. Suvun jäsenistä, varsinkin Annan vanhimmasta veljestä rykmentinkirjuri Olof Dahlströmistä (s. 1649), joka omisti taloja Turussa, annetaan kirjoitelmassa eräitä tietoja.

 
Genos 14(1943), s. 88-91

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1943 års register | Årgångsregister