GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Memsen (Memssen)

Rafael Sumelius

I några svenska uppslagsverk: SKARSTEDT, »Götheborgs Stifts Herdaminne», ÖRNBERG, »Svenska Ättartal», LEWENHAUPT, »Karl XII:s officerare», ELGENSTIERNA, »Svenska Adelns Ättartavlor», omtalas från olika tider bärare av namnet Memsen. Av material som ställts till förfogande från olika svenska arkiv, har framgått att samtliga dessa personer tillhöra en och samma släkt. Med fänriken Johan M., d. 1762 (tab. 15 här nedan), överflyttade en gren av släkten till Finland. I Sverige anträffas även för närvarande personer med namnet Memsen.

Släktnamnet, som i Sverige stavas Memsen, har i Finland på senare tid skrivits Memssen eller Memsén, och möter i handlingarna därjämte i formerna Mems, Mäms, de Mems, Memse och Memser. Den finländska grenens enda nu levande manliga medlem tog jämte systrar år 1936 namn efter fädernegården Säynäjärvi. - I en del handlingar tilldelas släktmedlemmarna epitetet »välboren». Det militära inslaget dominerar; tvenne förnamn, Claes och det ovanliga Addick (Addich), återkomma ständigt i de olika linjerna.

Nedanstående utredning har för den svenska stamsläktens vidkommande begränsats till blott de äldre leden, i avsikt att klarlägga de i ovannämnda litteratur omtalta medlemmarnas inbördes släktförhållande. Något försök att utforska släktens ursprung eller släktnamnets härledning har icke gjorts.

Det från landsarkiven i Lund och Vadstena samt Krigsarkivet i Stockholm erhållna genealogiska materialet har benäget insamlats av resp. arkivarie STEN BERGENDAL, (LUND), förste amanuens GUNNAR SANDBERG (Vadstena) och krigsarkivarie B. STECKZÉN (Stockholm). Kapten LENNARD ZIELFELT, Stockholm, har haft vänligheten lämna värdefulla anvisningar om otryckt källmaterial.

Tab. 1.

I. Addich Memsen, f. under förra hälften av 1600-talet. Landskommissarie och kronobefallningsman, bosatt i Värö socken, Viske härad, Hallands län. Död i Värö 10 juli 1677. - Gift med Elsa Schleppegrell, som levde änka 23 juni 1684, då inför Viske häradsrätt upplästes hennes förskrivning av 5 maj s. år på halva hennes gård Ambjörntorp.

II. Barn (ordningsföljden oviss[1]):

Erik, befallningsman. Tab. 2.

Henrik, länsman, d. 1712. Tab. 10.

Claes, f. ca 1667, ryttmästare, d. 1727. Tab. 11.

? Elisabeth, d. som änka 25 mars 1721. - Gift med inspektoren Hans Hemmer, d. före hustrun. Elisabeth M. bodde och föddes (underhölls) hos sin dotters svärson assessor Samuel Hedengran från april 1716 till dödedagar; hon hade ock förut under 2 1/2 år förestått sin måg kamreraren Johan Torstenssons hus under dess änklingstid.

 

Tab. 2.

II. Erik Memsen (son till Addich M., tab. 1). Befallningsman (kronofogde) i Viske och Himle härader jämte Varberg i Halland, som sådan nämnd i kronoräkenskaperna 1686 och ännu 1688, senare gästgivare. Bosatt 1680 i Värö socken, 1690 på Kvarnome i Veddige socken (Hallands län) och till 1718 åter i Värö. Död tidigast 1718, icke anträffad i Värö dödbok. - Gift med Anna Jörgensdotter Friis, f. ca 1654, d. i Värö 22 apr. 1716, 61 år, 5 mån. 11 dgr. gammal.

III. Barn (födda i Värö utom de tvenne äldsta):

David, lektor, d. 1740. Tab. 3.

Anna, var död vid bouppteckningen efter brodern Addich 1756. - Gift med gästgivaren på Backa gästgivargård vid Varberg Niklas Hallenberg.

Johanna, döpt 20 apr. 1680. - Gift med Andreas Bruhn.

Addich, döpt 21 juli 1681, d. i Värö 28 dec. 1684.

Lars, döpt 4 okt. 1683, d. i Värö 15 mars 1685.

Göran, f. 1684, komminister, d. 1746. Tab. 4.

Addich, döpt 24 dec. 1686. Volontär vid Västgöta tremännings kavalleriregemente 1703. Fången vid Tönningen 16 maj 1713. Hemkom 1714. Kvartermästare vid Bohusläns regemente 24 okt. s. år. Löjtnant 13 juni 1916. Deltog i fälttågen mot Norge 1716 och 1718. Var 1719 löjtnant vid drottning Hedvig Eleonoras livregemente till häst. Vald 8 juli s. år till en av dess officerares fullmäktige till riksdagen. Ryttmästare 4 april 1719. Avsked 18 febr. 1721. Kapten vid brandvaktskompaniet i Stockholm 2 maj 1750. RSO. Bodde tidigare på Östanåberg och sedan i Stockholm. Död 17 nov. 1755. Bouppteckning efter honom hölls 19 maj 1756, varvid hans samtliga, då redan avlidna gifta syskon och deras levande barn uppräknas. - Gift med Eva Almberg, i hennes 2:a gifte, f. 1708, d. i Stockholm 5 aug. 1768, änka efter kronobefallningsmannen Axel Almstedt. Inga barn efterlevde. (LEWENHAUPT upptar som Addich Eriksson M:s hustru oriktigt hustrun till hans kusin Addich Claesson M., tab. 14).

Bertil, f. 1693, kornett. Tab. 5.

Karl, f. 10 maj 1696, d. i Värö 23 maj s. år.

Karl, f. 23 febr. 1698, d. i Värö 2 juni 1701.

 

Tab. 3.

III. David Memsen (son till Erik M., tab. 2, i bouppteckningen efter Addich M., tab. 2, upptagen som äldste avlidne broder till denne), född förmodl. på 1670-talet. Student i Uppsala, där han studerade 12 à 13 år och säges därunder blivit »vocerad till e. o. Prof. juris». Auskultant i Svea hovrätt. Magister. Historiarum lektor vid Göteborgs gymnasium i juli 1726, gymnasii rektor 1730. Död i Göteborg 2 juni 1740. - Gift 1:o med Anna M. Sjöström, dotter till stadsnotarien Sjöström och Agneta Basck; 2:o med N. N. Schröder, dotter till lektorn i Göteborg Georg Schröder och Margareta Brunner.

IV. Barn (ordningsföljden oviss):

1. Addich, f. ca 1713, »Var vid faderns död 27 år, student men sinnessvag».

1. Anna Margareta isotaallot2.gif (928 bytes) levde enl. Skarstedt vid faderns död, men omnämnas icke i bouppteckningen efter farbrodern Addich 1756.
1. Peder
1. Erik, abiturient 1744
2. Georg. isotaallot2.gif (928 bytes) uppräknade som »jungfrur» vid ovanst. bouppteckning, Anna event. identisk med Anna Margareta här ovan.
2. Elsa Margareta
2. Anna

 

Tab. 4.

III. Göran (Georg) Memsen (son till Erik M., tab. 2), döpt 30 okt. 1684. Student i Lund 1713, »ämnat conservera sig till Martis tjenst». Magister. Prästvigd 1729 till komminister i Landvetter (Göteborgs och Bohus län). Var flere år blind, men återfick synen. Hustrun klagar 1743 över att han på allmogens hotelse i hast avsagt sig sacellaniet. Död 1746. - Gift med Adriana N. N., d. före 1756.

IV. Barn:

Anna Kristina, upptagen som levande vid bouppteckningen efter farbrodern Addich 1756 och då gift med en perukmakarmästare.

 

Tab. 5.

III. Bertil (Barthold) Memsen (son till Erik M., tab. 2), f. i Värö 2 maj 1693. I krigstjänst 1713. Korpral vid Änkedrottningens livregemente till häst 1714. Kvartermästare 1717. Sekundkornett 16 juni 1718. Premierkornett 1719. Deltog i fälttågen mot Norge 1716 och 1718. Avsked 5 juli 1749. Död ?. - Gift med N. N.

IV. Barn:

Ture Gabriel, f. 1726, ryttmästare, d. 1794. Tab. 6.

Erik Arvid, f. 1729, kornett. Tab. 7.

Anna Elisabeth, f. ca. 1747
isotaallot2.gif (928 bytes) nämnda i bouppteckningen efter farbrodern Addich M. 1756.
Eva, f. ca 1749

? Beata, d. i 38:de året 23 apr. 1792 på Åkersberg i Roslagen. - Gift med notarien Nathanaël Harlingson, f. i Vikingstad 16 aug. 1753, d. i Spånga (Stockholms län) i okt. 1805.

 

Tab. 6.

IV. Ture Gabriel Memsen (son till Bertil M., tab. 5), f. ca 1726. Kallas i bouppteckningen efter farbrodern Addich 1756 »Lifdrabant i Västergötland boende», slutligen ryttmästare. Död på Dahl i Ljungby socken (Hallands län) 15 jan. 1794, 67 år gammal. - Gift med N. N.

V. Barn:

Beata Charlotta, f. 2 mars 1777, d. 20 apr. 1852. - Gift med sin kusin, stadsfiskalen i Laholm Paul Memsen, f. 5 april 1767, d. 2 dec. 1825 (tab. 7).

 

Tab. 7.

IV. Erik Arvid (Arvid Erik) Memsen (son till Bertil M., tab. 5), f. 24 maj 1729. Volontär vid Bohusläns regemente. Korpral 1751. Furir 2 sept. 1760, sedan sergeant. Avsked 20 mars 1772. Kornetts karaktär 1 apr. s. år. Bosatt 1782 i Gunnarp (Hallands län). - Gift 28 nov. 1762 med Anna Elisabeth Brunius, f. i Varberg 11 juli 1738, dotter till stads- och tolagsbokhållaren i Varherg Paul Brunius och hans 1:a hustru Abela Maria Grimberg.

V. Barn:

Barthold, f. 1763, handlande, d. 1815, Tab. 8.

Paul, f. 5 apr. 1767. Stadsfiskal i Laholm. Död 2 dec. 1825. - Gift 1792 med sin kusin Beata Charlotta Memsen, f. 2 mars 1777, d. 20 apr. 1852, dotter till ryttmästaren Thure Gabriel Memsen (tab. 6).

Abela Cecilia, f. 1768. - Gift med en handlande i Marstrand.

Anna Mariana, f. 13 apr. 1769. Drev 1823-1829 en liten handelsrörelse i Veinge socken (Hallands län). Död ogift 29 mars 1848.

Addick, f. på 1770-talet. »Kom till sjöss och blev död».

Johanna Kristina, f. 29 nov. 1777. - Gift med en inspektor.

Marcus, f. 1782, komminister, d. 1828. Tab. 9.

 

Tab. 8.

V. Barthold Memsen (son till Erik Arvid M., tab. 7), f. 1763. Handlande, sedan lantbrukare. Död 15 jan. 1815. - Gift 23 dec. 1792 med Gunilla Kristina Stenström, f. 20 jan. 1766, d. 1850.

VI. Barn:

Johan Addick, länsman i Årstads härad[2].

 

Tab. 9.

V. Marcus Memsen (son till Erik Arvid M., tab. 7), f. i Gunnarp (Hallands län) 26 aug. 1782. Student i Lund 1803. Prästvigd och komminister i Holm (Hallands län) 1812. Förde en oregelbunden levnad, avsatt 1824. Död »in maxima miseria» 7 maj 1828. - Gift 10 aug. 1813 med Ingrid Ulrika Lindberg, f. 29 jan. 1786, d. 5 dec. 1821, dotter till magasinsförvaltaren Johan Peter Lindberg och Cecilia Coepp.

VI. Barn:

Elisabeth Cecilia Ulrika, f. i Holm 13 juni 1814, d. ?. - Gift med regementsskrivaren vid Värmlands infanteriregemente Erik Wilhelm Lindskog, f. 1805, d. i Karlstad 20 mars 1863.

Agnes. f. i Halmstad 9 febr. 1816, d. i Västra Vingåker 7 juli 1892. - Gift i Nora 8 dec. 1844 med provinsialläkaren, slutl. professorn, med. dr. Fredrik August Cederschiöld, sv. adl. ätten no 1117, f. i Stockholm 27 maj 1813, d. där 10 mars 1883.

 

Tab. 10.

II. Henrik Memsen (son till Addich M., tab. 1), f. ca 1657. Efterträdde sin broder Erik 6 juli 1688 som befallningsman (kronofogde) över Varbergs län, Himle och Viske härader. Död på Nybro i Värö socken 18 maj 1712, »54 år, 10 mån, 13 dgr. o. 21 timmar gl.». - Gift med Karin Lind, f. ca 1662, d. på Färjestaden i Värö 24 apr. 1728, 66 år gl., dotter till inspektoren Per Persson Lind och Bengta Karlsdotter.

III. Barn (födda i Värö):

Bengta, döpt 2 feb. 1683, d. i Värö 6 nov. 1698.

Ellsebe, döpt 21 dec. 1684. - Gift i Värö 10 juni 1704 med Anders Nilsson.

Addich, döpt 12 jan. 1687, d. i Värö 12 apr. 1699.

Maria, f. 25 mars 1689, d. i Värö 9 juni s. år.

Per, f. 28 juni 1690, d. i Värö 25 juli 1693.

Maria, f. 20 dec. 1692. - Gift i Värö 23 apr. 1712 med Nils Hallenborg.

barn dödfött 11 apr. 1695.

son dödfödd 12 okt. 1697.

 

Tab. 11.

II. Claes Memsen, Mäms, Memse, Memser (son till Addich M., tab. 1), f. 1667/8. Var korpral redan 1690. Tjänade 1694 vid Änkedrottningens livregemente till häst. Kvartermästare 1699. Kornett vid samma regemente 24 sept. 1701. Sekundlöjtnant 29 dec. 1704. Premierlöjtnant 22 okt. 1706. Ryttmästare vid Upplands tremännings kavalleriregemente 3 okt. 1712. Avsked 3 juni 1713. Bosatt på Östra Klef ryttmästareboställe i Bokenäs socken (Göteborgs och Bohus län) 1706-1711, i Forshälla socken (samma län) 1711-1713, på Vanstad i Locknevi socken (Kalmar län) 1717 och sedermera på Skrikefall i samma socken. Kallas i Locknevi doplängd »welb(oren)». Död på Skrikefall 5 maj 1727 »på sitt 60:de år». - Gift 1:o i Värö 11 dec. 1690 med Brita Årrhane, sv. adl. ätten no 309, (för henne hos Elgenstierna förnamnet oriktigt Ulrika, vigselåret 1710 o. födelsedatum 14 apr. 1681), f. ca 1670, begr. i Forshälla 20 aug. 1713 (i dödboken »ryttmästare Memsers fru Ingrid Ohrhaan»), dotter till fänriken Anders Årrhane, som levde 1690, och Agneta Leijonram, sv. adl. ätten no 390, f. 1649, d. 8 mars 1723; 2:o i Locknevi 9 mars 1714 med den första hustruns kusin Vendela Rutencrantz (av samma släkt som sv. adl. ätten no 805), f. 29 mars 1676, d. 9 dec. 1732, dotter till kaptenen vid Kalmar regemente Gustaf Rutencrantz, d. 1704, och Vendela Leijonram, begr. 21 mars 1677.

III. Barn:

1. Elsa, f. ca 1691, begr. i Forshälla 24 okt. 1711, 20 år gl.

1. Anna Margareta, f. ca 1693, begr. i Forshälla 8 nov. 1711, 18 år gl.

1. Jonas, f. ca 1693, korpral, d. 1766. Tab. 12.

1. ? Elisabeth, f. ca 1696, under namnet »jungfru Lisken Memsen i Vanstad» på 1720-talet ofta fadder i Locknevi och som »Mme. Elisabeth Memsen» fadder för Addich M:s (tab. 14) barn 1746, d. i Locknevi 10 apr. 1785, 89 år gl. - Gift 1:o i Locknevi 20 nov. 1728 med korpralen från Västansjö i Dalhems sn (Kalmar län) Anders Embring; 2:o efter 1746 med rusthållaren från Näs i Locknevi Per Hansson.

1. Addich, f. ca 1700, kvartermästare, d. 1777. Tab. 14.

1. Johan, f. ca 1704, fänrik, d. 1762. Tab. 15.

1. Alexander, sergeant. Tab. 22.

1. ett barn, begravet i Klef 21 apr. 1711.

2. Brita Kristina, döpt i Locknevi 13 mars 1715.

2. Karl Magnus, döpt i Locknevi 9 aug. 1716, d. före fadern.

Dessutom antagl. ännu följande döttrar (ur första giftet):

Anna Maria (Mems), som ogift fadder i Locknevi 27 mars 1715, som gift fadder i Gärdserum 26 dec. 1747.

Elsa Margareta, f. ca 1712, d. 26 aug. 1776, »64 år på 3 månader när» (i dödboken »Mme. Elsa Margaretha Gerdman, née de Mems»). - Gift 25 febr. 1739 med Erik Gerdman från Svenserum i Gärdserums sn (Kalmar län). Makarna bodde först på Hattorp, sedan på Svenserum i Gärdserum. Bland deras 5 barn en son Claes Magnus.

 

Tab. 12.

III. Jonas Memsen, Mems (son till Claes M., tab. 11), f. 1692/3. Slutligen korpral, bosatt på Sjösäter i Locknevi. Död i Locknevi 11 jan. 1766, 73 år gl. - Gift i Locknevi 7 juli 1752 med Elisabeth von Mellen, f. 10 apr. 1731, d. på Sjösäter 30 nov. 1808, i hennes 1. gifte, dotter till komministern i Blackstad och Locknevi Karl Henrik von Mellen och Beata Larsdotter Arenander, samt omgift med hemmansägaren Johan Svensson från Solliden i Locknevi. (Hos Örnberg, Svenska Ättartal, anges som Elisabeth von Mellens make »Claes Memsen på Sjösäters).

IV. Barn (födda i Locknevi):

Karl, f. 1753, d. 1789 (?). Tab. 13.

Claes, f. 3 maj 1755. Enl. Wiedeska samlingen hade Elisabeth von Mellen en son Claes, först dräng hos fasterns man Per Hansson (tab. 11), sedan bonde på Sjösäter.

 

Tab. 13.

IV. Karl Memsen (son till Jonas M., tab. 12) f. i Locknevi 27 apr. 1753. Tydligen identisk med ryttaren Karl Mems i Naglegate torp under Ramsdal i Östra Eds sn (Kalmar län). Död under tjänstgöring i Karlskrona vid Mikaelitid 1789. Bouppteckning efter honom hölls 19 jan. 1790. - Gift (enl. bouppteckningen) med Anna Bastström, f. ca 1762, överlevde mannen.

V. Barn:

Johan, f. ca. 1785
isotaallot2.gif (928 bytes) nämnda i bouppteckningen efter fadern.
Anna Elisabeth, f. ca 1789

 

Tab. 14.

III. Addich Memsen, Mems (son till Claes M., tab. 11), f. ca.1700. Kallas 1744 kvartermästare. Nämnd som fadder i Locknevi första gången 28 juli 1722. Bosatt på Skrikefall 1726, på Lerbo 1734 och åtminstone från 1738 till sin död omväxlande på Grönhult och på Vrå, alla i Locknevi. Död på Grönhult 22 apr. 1777, 77 år gammal. - Gift i Hallingeberg (Kalmar län) 28 dec. 1737 med Anna Brita Gladsten, sv. adl. ätten no 372, döpt i Locknevi 25 sept. 1715, d. på Vrå 14 juni 1765, dotter till löjtnanten vid Östgöta kavalleriregemente Nils Gladsten, f. 1670, d. 24 juli 1732, och Rebecka Lundgren, f. 1672, d. 1731. (Hos Lewenhaupt anföres hustrun som gift med mannens kusin och namne, ryttmästaren Addich Eriksson M., tab. 2)[3].

IV. Barn (födda i Locknevi):

Birgitta Rebecka, f. 24 okt. 1738.

Vendela, f. 23 jan. 1740
isotaallot2.gif (928 bytes) synbarligen döda späda, då ytterligare en dotter döpt Vendela.
Vendela Margareta, f. 24 maj 1741
Vendela Margareta, f. 11 maj 1744

Anna Margareta, f. 7 dec. 1746.

Kristina Maria, f. 22 nov. 1748.

Claes Henrik, f. 1 nov. 1751. Enl. Wiedeska samlingen hade Addich Memsen en till namnet okänd son, bonde på Grönhult i Locknevi.

Magdalena, f. 20 okt. 1754.

Vendela, f. 15 mars 1758, levde 1790. - Gift med hemmansägaren på Grönhult i Locknevi Per Persson, levde 1790.

 

Tab. 15.

III. Johan (Hans) Memsen, Mems (son till Claes M., tab. 11), f. - troligen i Halland - ca 1704. Var 1731 furir vid Tavastehus läns infanteriregemente och 1732 sergeant. Bosatt 1731 på Klinckas i Lappträsk och 1735 i Hauho. Fältväbel med sergeants indelning vid 2:a majorens kompani av samma regemente 27 okt. 1737. Innehade Anettu sergeantsboställe, då i Asikkala, nu i Mäntyharju, dit han överflyttade 9 jan. 1739. Kommenderad på fästningsarbete till Helsingfors från 29 mars 1740. Avsked 18 sept. 1743. Kallas därefter fänrik, bosatt från 1740-talet på sitt rusthåll Säynäjärvi Ylis, bestående av Haapamäki, Savis och Metsävuori, i Säynäjärvi by i Luopiois. Död på Säynäjärvi i vattsot 17 maj 1762, »58 år gl.» och begraven 20 maj s. år »under kyrkian inom chorbalken». - Gift på Klinckas i Lappträsk 2 dec. 1731 med Anna Sofia Schildt, f. i Lappträsk (?) ca 1711, d. på Säynäjärvi av ålder 23 juni 1796, »83 år», och begraven i Luopiois 16 sept. s. år, dotter till kaptenen Ernst Henrik Schildt (Schilthe), ointr. gren av adl. ätten no 24 (se ELGENSTIERNA, Schildt, ingressen), d. i Lappträsk 16 dec. 1742, »öfver 60 år» och (vigda Lappträsk 22 okt. 1709) Maria Sofia Gripenberg, adl. ätten no 69, f. 3 febr. 1689 (Lappträsk kommunionbok; hos WASASTJERNA 7 sept. 1684), d. 13 sept. 1766. Anna Sofia Schildt återfinnes icke i Lappträsk doplängd, men är upptagen i kommunionboken som ovanstående makars äldsta barn.

IV. Barn:

Brita Sofia, f. på Klinckas, Lappträsk, 20 aug. 1732, d. där och begr. 3 sept. 1735.

Vendela Kristina, f. i Hauho 30 jan. 1735, d. i Luopiois i hetsig sjuka 16 apr. 1752.

Anna Maria, f. i Hauho 24 aug. 1737, d. i Mäntyharju 6 juli 1740.

Helena Juliana, f. i Mäntyharju 26 juli 1739, död på Kivilax nyhemman i Kuorelinja by i Kuorevesi 5 nov. 1830. - Gift med dåv. sergeanten vid Björneborgs regemente, slutl. fänriken Samuel Reinhold Hasselgren, f. 9 sept. 1750, d. i Kuorevesi av ålderssvaghet 3 apr. 1842[4].

Claes Henrik, f. 1743, fältväbel, d. 1791. Tab. 16.

Gertrud Maria, f. ca 1747, d. på Haapamäki i Luopiois av ålder 24 jan. 1825. »Quinspers. Gertrud Memsens» o. ä. dotter med sergeanten (Gustaf Albrecht) von Konow Johanna Gustava, f. i Luopiois 13 jan. 1774.

Addich Adolf, f. i Luopiois 24 nov. 1748. Fänrik vid Österbottens regemente 1789. Sårad i striden vid Parkunmäki 21 juli s. år. Sedan löjtnant vid Kuopio bataljon. Bosatt på Skyttälä i Hauho. Skrev släktnamnet Memsén. Död på Skyttälä i lungsot 31 juli 1790, begr. 3 aug. s. år i kyrkan. - Gift på Skyttälä 10 sept. 1786 med Aurora Elisabeth Bosin, adl. ätten no 49, f. 13 sept. 1742, d. på Skyttälä av ålder 7 april 1825, dotter till ägaren av Skyttälä, mantalskommissarien Erik Johan Bosin, f. 1681, d. 31 mars 1747, och (vigda 23 juni 1738) Anna Kristina Ehrenadler, sv. adl. ätten no 1625, i hennes 1:a gifte, f. 10 april 1719, d. 26 febr. 1767. Barnlösa.

Karl Johan, f. i Luopiois 8 mars 1751, d. där 29 apr. s. år.

Alexander Magnus, f. i Luopiois i maj 1752, d. där av mässling 23 juni s. år.

Ulrika Kristina, f. ca 1753. Flyttade som änka 1805 från Kuorevesi till brodern Jakob Johan i Jalasjärvi, återkom till Kuorevesi 1809 och bodde i Kuorelinja by. Död där i kräfta 30 juni 1812. - Gift med N. N. Gröndahl, d. före 1799[5].

Jakob Johan, f. 1756, kapten, d. 1822. Tab. 21.

 

Tab. 16.

IV. Claes Henrik Memsen (son till Johan M., tab. 15), f. på Anettu i Mäntyharju 20 mars 1743. Volontär under no. 11 vid premiermajorens kompani av Björneborgs regemente 20 apr. 1762. Furir med furirs indelning 26 sept. 1768. Fältväbel vid samma kompani 28 mars 1771. Bosatt i Kangasala till 1773, därpå på Siukola och Saaris i Orivesi. Kallas i Lempäälä vigselbok »välboren». På sjukhus 1789-90. Död i Orivesi av gikt 23 apr. 1791. - Gift i Lempäälä 29 okt. 1771 med Katarina Fredrika Justander, f . i Lempäälä 10 okt. 1746, d. på Savis i Luopiois av ålderdom 31 aug. 1820, dotter till löjtnanten Erik Justander, f. 2 juni 1720, d. 11 maj 1800, och hans 2:a hustru (vigda 10 jan. 1746) Maria Chytræus eller Chytreen, f. 20 nov. 1711, d. 17 okt. 1783. Flyttade som änka jämte barnen 1791 ifrån Orivesi till Luopiois.

V. Barn (födda i Orivesi utom det äldsta):

Gustaf Henrik, f. 1773, sergeant, d. 1814. Tab. 17.

Karl Adolf, f. 3 sept. 1774, d. på Siukola i okänd barnsjuka 4 sept. s. år.

Adolf Johan, f. 4 maj 1776, d. på Siukola i koppor 18 juli s. år.

Maria Kristina, f. på Siukola 9 aug. 1777, d. i Hauho 23 jan. 1847. - Gift i Luopiois 27 dec. 1797 med regementskommissarien vid Björneborgs regemente Gabriel Henrik Essbjörn, i hans 2:a gifte, f. i Ruovesi 11 aug. 1765, d. i Laukas 30 okt. 1823[6]

Claes Addick, f. 1779, fältväbel, d. 1817. Tab. 20.

Johan Fredrik, f. 15 maj 1782
isotaallot2.gif (928 bytes) icke införda i Orivesi kommunionbok eller nämnda vid moderns bortflyttning 1791, synbarligen döda som barn.
Brita Sofia, f. 23 juni 1783

 

Tab. 17.

V. Gustaf Henrik Memsen (son till Claes Henrik M., tab. 16), f. i Kangasala 10 jan. 1773. Införd under no 108 vid premiermajorens kompani av Björneborgs regemente 1 juli 1787. Förare vid samma kompani 4 nov. 1791. Rustmästare med rotelön i no. 29 vid sekundmajorens kompani av jägarbataljonen till Tavastehus läns infanteriregemente 23 mars 1792. Korprals indelning vid samma kompani 22 mars 1795. Sergeants indelning 31 dec. 1797. Ägde fädernegården Säynäjärvi i Luopiois, som efter hans död gick ur släkten. Tidigast torde Haapamäki ha försålts, Savis och Metsävuori synas ha blivit sålda 1823. Död på Haapamäki i lungsot 6 dec. 1814. - Gift 1:o i Hauho 18 juli 1793 med Helena Gustava Tillman, f. på Vitsiälä i Hauho 4 okt. 1771, d. på Haapamäki i Luopiois i vattsot 16 juli 1812, dotter till fänriken vid Tavastehus infanteriregemente Joachim Fredrik Tillman (Tilman), f. 10 nov. 1723, d. 26 febr. 1777, och (vigda 4 mars 1768) Helena Juliana Schulman, f. 1733, d. 8 mars 1809; 2:o i Hauho 28 okt. 1813 med den 1. hustruns kusin Margareta Helena Schulman, adl. ätten no 13, i hennes 1. gifte, f. i Hauho 31 aug. 1776, d. i Pihtipudas 9 mars 1855 och begr. i Sumiais, dotter till fänriken vid Tavastehus infanteriregemente Gustaf Robert Schulman, f. 19 jan. 1739, d. 23 mars 1814, och (vigda 31 dec. 1771) hans 1:a hustru Brita Kristina Scherping, d. 26 dec. 1784, samt omgift med kaptenen vid Tavastehus infanteriregemente Henrik Johan Nohrström, från Sappis i Pälkäne, f. 16 maj 1760, d. 18 juni 1824. Hon bodde efter Nohrströms död hos sitt enda barn i Sumiais.

VI. Barn (alla ur första giftet, födda i Luopiois):

Gustava Fredrika, f. på Savis 3 nov. 1794. Bodde före sitt giftermål hos styvföräldrarna i Pälkäne. Död i Borgå i magkräfta 5 apr. 1851. - Gift i Tammerfors 24 febr. 1822 med vagnmakaren Mikael Hollming, f. i Hauho 3 aug. 1793, d. i Borgå i bröstsjukdom 5 mars 1848.

Henrika Lovisa, f. 23 nov. 1796, d. i Kangasala i vattsot 27 dec. 1866. - Gift på Haapamäki i Luopiois 9 mars 1817 med sin fars kusin, fanjunkaren Gustaf Robert Justander, f. i Lempäälä 23 juni 1782, d. i Kangasala 9 nov. 1831.

Claes Edvard Adrian, f. 1799, överstelöjtnant, d. 1884. Tab. 18.

Sofia Vilhelmina, f. på Savis 22 juni 1801. Bodde - i likhet med närmast följande syster - ända till sitt giftermål i Pälkäne. Död i Sahalax av ålder 25 okt. 1870. - Gift i Pälkäne 8 juli 1822 med lantbondesonen, sedan inhysesmannen Benjamin Johansson, f. i Pälkäne 3 juni 1797, d. i Sahalax av ålder 10 dec. 1879.

Katarina Maria, f. på Savis 15 mars 1804, d. på Håkansböle i Helsinge 12 dec. 1854. - Gift i Pälkäne 15 apr. 1823 med bondsonen, sedermera spannmålstorparen Johan Eriksson, från 1838 Loukas eller Salenius, f. på Lahdenpohja i Sahalax 28 mars 1803, d. i Helsinge 25 mars 1853. Makarna flyttade 1834 från Sahalax till Helsinge.

Karolina Ottiliana, f. på Savis 1 febr. 1807. Bodde före sitt giftermål i Pälkäne, Asikkala och Harju. Död i Tammerfors 12 jan. 1876. - Gift i Harju 27 okt. 1825 med handlanden i Tammerfors, sedermera skolläraren därstädes Gabriel Emanuel Sjöstedt, f. i Tammerfors 5 maj 1799, d. där 18 jan. 1867.

son dödfödd 12 juli 1809.

Amalia Charlotta, f. 4 juli 1810, d. i Pieksämäki kyrkoby 29 jan. 1897. - Gift i Pälkäne 1834 med rustmästaren Karl Wilhelm Haake (Hake), f. i Rengo 1 febr. 1801, d. i Tavastkyro av olycksfall 13 apr. 1857. Hon flyttade 1864 till Pieksämäki.

 

Tab. 18.

VI. Claes Edvard Adrian Memssen (son till Gustaf Henrik Memsen, tab. 17), f. i Luopiois 23 mars 1799. Flyttade till Tammerfors 10 dec. 1814 som handelsbiträde hos Gustaf Lundahl, återkom till Luopiois och kallas i mantalslängden 1820 »f. d. bodbetjent». Inskrevs i Livgardets finska skarpskyttebataljon, befordrad till underofficer. Fänrik vid Viborgs infanteriregemente 26 nov. 1830. Transporterad till Gamla Ingermanländska infanteriregementet 17 juni 1831. Underlöjtnant 18 febr. 1834. Löjtnant 30 nov. s. år. Stabskapten 19 maj 1838. Kapten 15 apr. 1844. Avsked som major 18 febr. 1847. Ånyo i tjänst som kapten vid 5, St. Michels, indelta finska skarpskyttebataljon 27 nov. 1854. För utmärkelse vid tillbakahållandet av engelska och franska eskaderns anfall på Fredrikshamn major 23 aug. 1855. Avsked för sjuklighet med överstelöjtnants grad och rättighet att bära uniform 23 jan. 1858. Skrev släktnamnet Memssen. Efter avskedstagandet bosatt i Hauho, från 1869 i Luopiois, bosatt på Rajala i kyrkbyn, från 1872 på Evinsalo och från 1875 på Haltia Heikkilä. Död i Luopiois av ålder 5 okt. 1884; hans och hustruns grav med vård av sten är bevarad. - Gift i Hauho 28 dec. 1847 med sin kusins dotter Sofia Neclair, f. i Hauho 6 mars 1828, d. i Luopiois av ålder 5 juli 1914, dotter till kyrkoherden i Lampis, prosten, fil. magistern (doktorn) Gustaf Neclair, f. i Hauho 2 maj 1780, d. där 15 okt. 1840, och vigda 2 febr. 1826) Karolina Wilhelmina Essbjörn, f. i Ruovesi 1799, d. i Luopiois 16 jan. 1894.

VII. Barn:

Claes Eugen, f. 1848, överste, d. 1918. Tab. 19.

 

Tab. 19.

VII. Claes Eugen Memssen (son till Claes Edvard Adrian M., tab. 18), f. i Hauho 30 maj 1848. Elev i Helsingfors lyceum och junkarskolan i Helsingfors. Trädde i tjänst vid 6, Tavastehus, indelta skarpskyttebataljon 3 febr. 1866. Transporterad till 90, Omska infanteriregementet 22 mars 1868[7] och till 92. Petjerska infanteriregementet i Narva 30 maj s. år. Port-d¢ épéejunkare 7 juli 1872. Fänrik 23 dec. s. år. Underlöjtnant 19 apr. 1875. Löjtnant 3 apr. 1876. Stabskapten 28 mars 1878. Chef för 1:a kompaniet 8 maj 1880. Kapten 2 mars 1883. Transporterad som överstelöjtnant till 69, Rjäsanska infanteriregementet i Lublin 26 febr. 1894. Chef för 2:a bataljonen 3 juni 1897. Vid mobilisationen 1904 kommenderad till Kasanska och Moskovska militärdistriktet. Deltog i rysk-japanska kriget i Sydmandsjuriet vid 217, Kromska infanteriregementet. Tf. chef för dess 1:a bataljon 1 juni s. år. Deltog i försvaret av byn Nisjnaja Besimjannaja 11 jan. 1905. Vårdades därpå på sjukhus och vistades i europeiska Ryssland till sept. månad 1905. Kommenderad till Vladivostok för återskeppning av trupper till Europa 19 jan. 1906. Återkommenderad till Rjäsanska regementet 25 aug. s. år. Avsked med befordran till överste och rättighet att bära uniform 10 nov. 1906. Riddare av Stanislaiordens 2. o. 3. kl., Anneordens 2. kl. med svärd o. 3. kl., Vladimirsordens 4. kl. Återvände efter avskedstagandet till Finland och bosatte sig i Luopiois. Död i Luopiois i lunginflammation 23 jan. 1918. - Gift 1:o i Fredrikshamn 15 apr. 1875 med Aurora Olivia Gröndahl, f. i Fredrikshamn 3 mars 1859, d. i Narva 1 nov. 1892, dotter till glasmästaren, stadstjänaren i Fredrikshamn Henrik Johan Gröndahl, f. 11 jan. 1828, d. 8 jan. 1874 och (vigda 7 apr. 1857) Gustava Lovisa Winqvist, f. 18 aug. 1827, d. i Narva 29 jan. 1893; 2:o i Luopiois 1 juli 1910 med folkskollärarinnan Emma Hilja Wallin, f. i Längelmäki 10 febr. 1884, dotter till handlanden och jordbrukaren i Längelmäki Anton Henrik Wallin-Nikkilä, f. 16 mars 1847, d. 8 mars 1892, och (vigda 10 jan. 1871) Ida Räväsmäki, f. 6 jan. 1849, d. 8 okt. 1912.

Hon flyttade jämte sina barn 10 nov. 1919 till Janakkala, där hon är lärarinna vid Tervakoski folkskola.

VIII. Barn (i 1:a giftet födda i Narva, i 2:a giftet födda i Luopiois):

1. Aurora Eugenie, f. 16 jan. 1876, d. ?. - Gift i Ryssland med bankdirektören Taranovski. Hennes och hennes familjs öden efter revolutionen i Ryssland okända.

1. Zaida Olivia, f. 15 aug. 1877, d. ?. - Gift i Ryssland med översten Kondratjev. Enahanda öden.

1. Claes Gunnar Sigurd, f. 26 apr. 1881. Genomgick polyteknikum i Petersburg. Ingenjör. Död, under resa i militära uppdrag, i fläckfeber i Tasjkent 1916/7. - Gift i Ryssland med Julia Wysocka, av polsk släkt. Hennes och event. barns öden okända.

1. Signe Edith, f. 10 dec. 1882, d. 4 juli 1885.

1. Agnes Sophie, f. 5 juli 1884, d. 6 aug. 1904.

1. Anna Edith, f. 11 dec. 1886, d. i Narva 24 juli 1890.

1. Claes Edvard, f. 7 juli 1888, d. 27 nov. 1890.

1. Claes Eberhard, f. 1 sept. 1891. Elev i ett ryskt militärläroverk. Utdimitterad som officer. Under förra världskriget kapten i rysk tjänst och ogift. Senare öden okända. Död?

2. Leila Emilia Margareta, född 19 juli 1911. Elev i Tammerfors flicklyceum. Stud. (tavastl.) 31 maj 1932. Antagit släktnamnet Säynäjärvi. Fil. kand. 17 maj 1938. Lärarinna i finska o. historia vid Sastmola samskola fr. vårt. 1941, skolans föreståndarinna fr. höstt. 1943. Fältlotta. Vinterkrigets mm., Frihetsmed. I I kl.

2. Ruth Sofia Magdalena, född 13 jan. 1913. Elev i Tammerfors flicklyceum. Antagit släktnamnet Säynäjärvi. Utexaminerad sjuksköterska 1936. Hälsosyster på Mänttä bruk s. år. Fältlotta. Vinterkrigets mm. Frihetsmed. I kl.

2. Klaus (Claes) Edvard Ensio Mikael, född 16 okt. 1915. Elev i Tammerfors lyceum 1927, i Lapinpuiston Yhteiskoulu i Helsingfors 1933 Stud. (tavastl.) 31 maj 1935. Antagit släktnamnet Säynäjärvi. Klubbhövding (isäntä) i Tavastlands nation. I militärtjänst 18 jan. 1940, fänrik 1941, löjtnant 1942. Frihetsk. 4. kl. 10 sept. 1941, d:o med eklöv 19 juni 1942.

 

Tab. 20.

V. Claes Addick Memsen (son till Claes Henrik M., tab. 16), f. i

Orivesi 1 okt. 1779. Rustmästare på extra stat med penninglön vid sekundmajorens kompani av jägarbataljonen till Tavastehus läns infanteriregemente 30 juli 1801. Var 1 dec. 1803 sergeant vid samma kompani. Fältväbel redan 1805. Bosatt på Säynäjärvi Savis i Luopiois. Död där av gikt 27 juni 1817. - Gift i Luopiois (vigsellängd 1801/3 saknas) i dec. 1803 med Cecilia Erika Molander, f. antagl. i Hirvensalmi (kyrkböckerna före 1822 brunna) 22 aug. 1785, d. i Hirvensalmi i slag 23 maj 1835, sannolikt dotter till magasinskommissarien och vicelänsmannen Erik A. Molander från Kilkkilä i Hirvensalmi. Hon flyttade 1829 till Hirvensalmi och bodde där på Laama hemman i Kilkki by.

VI. Barn (födda i Luopiois):

Fredrika Maria, f. 6 okt. 1803, d. i Luopiois av tarmplåga 10 sept. 1805.

Claes Erik, f. 20 aug. 1805, d. i Luopiois i oangiven sjuka 12 febr. 1806.

Anna Fredrika Charlotta, f. 31 jan. 1807, d. i Nystad i barnsbörd 25 febr. 1846. - Gift med löjtnanten, sedan tullförvaltaren i Nystad Anders Gustaf Holmberg, f. i Tavastehus 10 maj 1803, d. i Nystad i maginflammation 24 juli 1862.

Claes Addick Memsen hade före sitt giftermål följande barn med pigan Valborg Mattsdotter:

Anna Kristina, f. på Savis 18 sept. 1797.

Johan, f. på Holja i Luopiois 17 juni 1799.

 

Tab. 21.

IV. Jakob Johan Memsen, sedan Memsén och Memssen (son till Johan M., tab. 15), f. på Säynäjärvi i Luopiois 19 juli 1756. Var 1785 sergeant, 1792 fänrik, sedan löjtnant vid Österbottens regemente, slutligen kapten. Innehade Kouko (Koukola) sergeants boställe i Jalasjärvi från 1791. Skrev släktnamnet Memssen, förekommer även under namnet Memsén, kallas i Ilmola historiebok »välb.» Död i Jalasjärvi, enl. dödsannons »hastigt och oförmodadt», enl. historieboken i slag, 8 apr. 1822. Hans ekonomiska ställning förefaller att ha varit svag, han uppges ha efterlämnat »en värnlös änka, 2 söner o. 4 oförsörjda döttrar», i mantalslängden 1830/5 kallas änkan, yngste sonen och de ogifta döttrarna »bräckliga o. utfattiga». - Gift i Ilmola 6 sept. 1785 med Maria Birgitta Birling, f. i Ilmola 30 maj 1763, d. i Jalasjärvi i vattsot 13 maj 1835, dotter till kapellanen i Ilmola, magister Samuel Birling, f. 8 febr. 1726, d. i maj 1764, och (vigda 20 febr. 1759) Elisabeth Rein, i hennes, 1. gifte, f. 8 juli 1740, d. 28 aug. 1808.

V. Barn:

Claes Robert, f. i Ilmola 22 okt. 1785, försvinner ur Jalasjärvi kyrkböcker 1809, levde vid faderns död. Senare öden okända.

Adolf Fredrik, f. i Ilmola 17 apr. 1788, d. i Jalasjärvi av hosta 22 juni 1795.

Karl Arvid, f. i Ilmola 26 juni 1792. Flyttade till Sverige 1815, återkom från Umeå till Jalasjärvi 1819, bodde hos modern, rotehjon från 1831. Död på Petäys i Jalasjärvi i vattsot 29 mars 1849.

Sofia Elisabeth, f. på Kouko 8 okt. 1794 d. på Ojaniemi i Jalasjärvi 24 dec. 1884. - Gift i Jalasjärvi 25 juli 1824 med hemmansägaren från Hirvijärvi by därstädes Samuel Gabrielsson Ojaniemi, f. i Jalasjärvi i mars 1803, d. där 20 maj 1884.

Johanna Magdalena, f. i Jalasjärvi 25 maj 1797. Flyttade som »demoiselle» 1825 till Ilmola, bodde på Korpi gård därst., från 1859 åter i Jalasjärvi och från 1881 som inhysing i Ilmola. Död i Ilmola av ålder 17 mars 1887.

Ulrika Aurora, f. i Jalasjärvi 31 maj 1800. Bodde 1850 på Ylä-Kauppila i Kurikka kyrkby (i mantalslängden »njuter underhåll») från 1859 jämte systrarna i Jalasjärvi. Död där 21 nov. 1867.

Maria Jakobina, f. i Jalasjärvi 4 mars 1802. Inhysing därstädes (i mantalsl. »utfattig»). Död i Jalasjärvi 14 maj 1871.

 

Tab. 22.

III. Alexander Memsen (son till Claes M., tab. 11). Var sergeant 1736 och ännu 1744. Förmodl. identisk med »avskedade löjtnant Alexander Mems», d. i Stockholm före 11 nov. 1769, »68 år». - Gift på Utdala i Oppeby sn (Östergötlands län) 3 okt. 1736 med Katarina Möller, sv. adl. ätten no 454, f. på Utdala 9 apr. 1702, d. på Stjernevik i Oppeby 9 apr. 1767, dotter till löjtnanten Simon Adam Möller, f. 1665, d. 1738, och Beata Drake af Hagelsrum, sv. adl. ätten no 190, d. 20 jan. 1718.

IV. Barn:

? Addich, f. ca 1735, antagligen identisk med den göteborgare Addich M. som 1762 var informator (Skarstedt). Kanslist vid inkvarteringskommissionen i Göteborg, bosatt därst. redan 1766. Död i Göteborg 6 dec. 1783, 48 år gl. - Gift i Göteborg (domkyrkoförs.) 17 dec. 1780 med jungfru Jakobina Maria Arvidsson (församlingens personallängder för 1700-talet icke bevarade).

 

Noter

[1] Vid ovannämnda rättegångstillfälle i Viske omnämnas som Elsa Schleppegrells söner ovanstående Erik och Henrik M. Vid Claes Memsens (tab. 11) första vigsel anföras som »mansens föräldrar» ovanstående Addich Memsen och Elsa Schleppegrell.

[2] Från någon av de i tab. 7 och 8 behandlade bröderna Barthold, Paul eller Addick härstamma förmodligen de personer Memsen som under hela 1800-talet anträffas som bosatta i Varberg och Borås, bland dem Anders Wilhelm M., enl. ELGENSTIERNA fader till Jenny Charlotta M., d. 1922, gift med professor Gustaf Cederschiöld, d. 1923, måhända likaså Maria Kristina M., enl. ÖRNBERG, Svenska Ättartal, gift med grosshandlaren i Stockholm Fredrik Engström, f. 1784, d. 1857.

[3] Addich Claesson Memsen inlämnade 1744 på egna och sina tre bröders vägnar en ansökan om utbekommande af utestående lön efter fadern. Ansökan åtföljdes av en utav kyrkoherden i Locknevi Sälleroth 18 juli s. år meddelad attest om att Claes M. efterlämnat endast fyra söner, vilka alla då ännu voro i livet, ävensom av ett intyg från häradsrätten i Tjust härad av 26 okt. s. år. Brödernas fullmakt var undertecknad: Jonas Memsen, Adic Memsen, Joh. Memsen, A. Memsen, och är i avskrift bilagd akten. (SKrA. Likvidationsakt no. 158). Den originala fullmakten har haft 4 sigill - måhända med vapen. Originalet har icke anträffats i SKrA.

[4] Bland deras barn sonen Addick Johan H., förare, f. 7 juni 1773.

[5] På en förfrågan hos kyrkoherdeämbetet i Kuorevesi ang. dessa makar har något svar ej ingått.

[6] Bland deras barn sonen Karl Addick E., f. o. d. 1814.

[7] Samtliga data i rysk tjänst enl. gamla stilen.

 

Otryckta källor.

 

Landsarkiven i Lund, Vadstena och Göteborg: Mantalslängder, kronoräkenskaper, domböcker, dop-, vigsel- och begravningslängder för ett antal församlingar.

Kgl. Krigsarkivet, Stochholm: Likvidationsakter.

Stifts- och Landsbiblioteket, Linköping: Wiedeska samlingen.

Kgl. Biblioteket, Stockholm: Klerckerska och Jungbeckska samlingarna. (Uppgifterna erhållna genom fotostatkopior).

Finlands Riksarkiv: Mantalslängder, Lindhska samlingen, Militaria, »Landsmän i rysk militärtjänst», Genealogiska Samfundets i Finland samling av avskrifter av församlingarnas historieböcker.

Överste C. E. Memssens meritförteckning (tillh. överstinnan Hilja Memssen).

Meddelanden från kyrkoherdeämbetena i olika församlingar.

Skriftliga och muntliga meddelanden av överstinnan HILJA MEMSSEN, löjtnant KLAUS SÄYNÄJÄRVIi samt direktör GOVERT INDEBETOU, Stockholm.

 

Selostus. Kamreeri SUMELIUS selostaa kirjoituksessaan sukutieteellisessä kirjallisuudessa usein mainittua Memsen (Memssen) sukua, jonka vaiheita on voitu seurata 1600-luvun alkupuolella Värön-pitäjässä Ruotsissa eläneeseen nimismies Addich Memseniin. Hänen jälkeläisensä 3:ssa polvessa vänrikki Johan Memsen siirtyi Suomeen omistaen ratsutilan Luopioisten Säynäjärvellä ja on hänen jälkeläisiään edelleenkin Suomessa, jossa ovat omaksuneet nimen Säynäjärvi. Mahdollisesti elää suku myös Ruotsissa.

 
Genos 15(1944), s. 37-55

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1944 års register | Årgångsregister