GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Släkten Öling från Maxmo.

Håkon Holmberg

I senaste nummer av Genos (N:o 1, 1944) ingick en utredning av sagda släkts inflyttning från Västerbotten i Sverige till Maxmo i Österbotten. Författaren har efter tryckningen av sagda uppsats från landsarkivet i Härnösand erhållit kompletterande uppgifter angående släktens vistelseort i Västerbotten och dess utflyttning därifrån.

I Umeå landsförsamlings förhörs- och kommunionbok för kompaniets soldater och befäl för åren 1722-1820 finnes i längden 1757-1767 under N:o 61 upptagen soldaten Anders Andersson Biur jämte hustru och tre söner och hustruns syster Katarina född 1732. I kolumnen för år 1761 finnes en hänvisning till Umeå landsförsamlings förhörsbok 1757-1767 pag. 270, där under Ytterbodan från och med 1762 äro antecknade samma personer. I längden för åren 1768-1777 äro införda samma personer med undantag för hustruns syster Katarina. I kolumnen för år 1769 står »bortreste till Österbotn». Härigenom bekräftas även inflyttningen till Maxmo sistnämnda år, då makarnas dotter Maria Kristina föddes 1/9 1769 i Maxmo.

I Umeå landsförsamlings födelseböcker återfinnas även sönerna Andreas, född 11.1.1754, och Emanuel f. 21.1.1759, men däremot icke sonen Olof eller Olaus.


Genos 15(1944), s. 55

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1944 års register | Årgångsregister