GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

En gren av uleåborgssläkten Hoffrén.

Sven-Erik Åström

Bland de Alceniuska pappren i Finlands riksarkiv finnes en Sursilliana-handskrift, som enligt anteckning på första sidan tillhört prosten Erik Johan Frosterus, och av dennes dotter år 1848 överlämnats till E. R. Alcenius. Manuskriptet, som därjämte är försett med annotationen »Sahl. Probsten Mag: Erich Falanders Document:» och som av handstilen att döma kan dateras till tidigt 1700-tal, synes vara en kopia av biskop Johan Terserus' anteckningar från den genealogiskt betydelsefulla österbottniska visitationsresan febr.-mars 1660[1]. Därom vittnar redan ingressen: »Störste delen af Prästfamilierne i Österbottn äro komne ifrån Wästerbottn, dem jag efter noga efterfrågan uti Visit: 1660 i Febr. och Martii månader hafwer funit sålunda vara beskaffade».

Någon diskussion av handskriftens källvärde varken kan eller vill jag i detta sammanhang inlåta mig på. Den kritiska granskning av »Genealogia Sursillianas» äldre partier, vilken är under förberedande av A. ILMONIEMI, kommer säkert i sinom tid att skänka en närmare inblick i denna fråga. Det synes dock som om vi här hade att göra med en någorlunda vederhäftig avskrift av den ursprungliga »Sursilliana», med den första fasen i den tvåhundraåriga redigeringsprocess som utmynnar i E. R. Alcenius' tryckta utgåva av 1850.

Då detta manuskript vad släkten Hoffrén beträffar företer vissa skiljaktigheter med ALCENIUS' arbete, kan det anses vara av intresse, att i samband med nedanstående utredning av en tidigare i litteraturen obeaktad gren av ifrågavarande släkt, återge vad prosten Falanders »document» har att förtälja om släktens äldsta generationer.

Som dotter till kyrkoherden i Ijo Johannes Henrici (Lithovius) och Kristina Östensdotter Sursill anges (fol. 5)[2].

»d Magdalena Hansdr fick Hans Pehrsson Borgare i Ulo hwilkas barn

e Brita Hansdr fick först Simon Danielsson domare i Cumo och med honom 2 drar. Sedan Josephum Wasaeum Sac: G: Carleby, och med honom en son. f Daniel Wasaeus.

e Petrus Johannis Hoffrenius nu förordnat Rect:Sch: Uloensis, h: h: Margareta Henrici, Past: Ijoensis dr Barn.

e Henricus Hoffrenius nu sac: i Sotkamo h: h: Elisabeth Henrici, Past: Ijoensis dr Barn

f Henricus, Magdalena

e Jakob H. Borgare i Ulo, h: h: Margareta, Daniel Krögers nu Borgm: i Ulo deras barn

f Johannes, Olaus, Malin[3]

Med önskvärd tydlighet framgår således av ovanstående, såsom E. GRANIT-ILONIEMI och A. ILONIEMI påvisat och med domboksutdrag bestyrkt[4], att släkten Hoffréns stammoder och ej stamfader tillhörde den österbottniska storsläkten Lithovius. Den ALCENIUSKA släktledningen i Genealogia Sursilliana och Bergholms utredning i Sukukirja (Lithovius-Hoffrén, tab. 2) äro sålunda i behov av en grundlig justering.

Om avkomlingarna till Hans Perssons yngsta son borgaren i Uleå Jakob Hansson, ger ALCENIUS (resp. Bergholm) mycket ofullständiga uppgifter. - Av hans före 1660 födda barn (jfr. ovan) torde sönerna Johan(nes) och Olof (Olaus) avlidit vid unga år. Kanhända någon av dem var gift med den Katarina Henriksdotter, som sedermera ingick äktenskap med råd- och handelsmannen i Uleåborg Klas Jenderjan d. y. (1650-1704) och från sitt tidigare gifte hade åtminstone sonen borgaren i Uleåborg Hans Hourenius l. Houreen (begr. i Uleåborg 28 april 1701). Denne var gift med Margareta Pilkar (d. 1744; dotter till rådmannen Simon Pilkar och Magdalena Sundelius samt omgift med handelsmannen i Uleåborg Gabriel Lithovius) och hade med henne barnen Klas, Johan och Katarina, av vilka Klas Hoffrén-Jenderjan, efter syskonens frånfälle ensam arvinge till den stora Jenderjanska förmögenheten, gifte sig i Stockholm 27 april 1718 med Beata Lithovius (f. 1696, d. 1769; omgift med råd- och handelsmannen i Uleåborg Lars Forbus, f. 1699, d. 1763). »Claes Houren-Jenderjan» avled vid 28 års ålder barnlös i Uleåborg 19 april 1724, och följdes elva år senare i graven av sin farmoder »madame» Katarina Henriksdotter (död i Uleåborg 13 april 1735)[5].

Jakob Hanssons (Hoffréns) och Margareta Krögers dotter Malin gifte sig i Ijo 27 juni 1692 med sockenskrivaren Gustav Gustavsson Lemon (barnfödd i Stockholm) och avled i Uleåborg 17 jan. 1730 sextio och några år gammal. Paret hade åtminstone en dotter Malin (d. 1756), gift i Uleåborg med Simon Korpela; hon påträffas emellanåt i handlingarna med tillnamnet Hoffrén.

Efter Jakob Hanssons död hade Margareta Kröger gift om sig med mantalskommissarien Sven Anthoni, och det var hos honom Jakobs och Margaretas yngsta son Jakob Jakobsson (synbarligen född efter 1660) växt upp. Han påstår själv (1692) att han därjämte i 6 år »tjänat» sin styvfar som efter moderns frånfälle ingått nytt äktenskap med Judita Lang. Jakob Hoffrén synes ha haft vissa svårigheter med att utbekomma sitt mödernearv, bouppteckning efter modern förrättades slutligen 1697[6]. Han blev sedermera antagen till handlandeborgare i Uleåborg och är begraven därstädes 27 nov. 1710. Med sin hustru Valborg Filipsdotter Kokko (begr. i Uleåborg 23 dec. 1737, omg. med borgaren Erik Korpela) hade han sönerna Johan och Jakob, dottern Maria (f. 1704, begr. i Uleåborg 31 maj 1788, gift 1:o i Uleåborg 28 maj 1727 med borgaren Johan Olofsson Candelberg, f. c. 1706, död i Uleåborg 11 april 1738; 2:o i Uleåborg 26 febr. 1740 med handelsmannen Petter Junelius, f. c. 1704, död i Uleåborg 27 april 1753) samt ett barn, som begrovs i Uleåborg 25 mars 1709.

Från den äldsta sonen Johan härstammar en måhända ännu florerande släktgren (tyvärr har det på grund av tidsförhållandena icke varit möjligt att följa denna gren längre än till 1800-talets första år).

Född 1691 blev Johan 1726 antagen till borgare i Uleåborg (avlade borgared 12.3. s. å.), där han sedermera såsom av handlingarna framgår driver en mindre handelsrörelse. Efter lilla ofreden synes Johan Hoffrén ha kommit på obestånd och i en attest, som rådstuvurätten 7 maj 1753 gav angående hans ekonomiska ställning, heter det bl.a.: »at thenne Hoffren näst för sidsta ofreden, befannts i någorlunda wählstånd, och ibland the ringare handlande ägde någon handelsrörelse, men utom thet han under sidsta fiendtliga tiden och sin frånwaro på flyckten kom ansenligen at lida, har ok sedermera under hans tiltagande ålder och förlorade syn samt tillstötte olyckor, både hans handel och förmögenhet samt sinnenas krafter och begrepp ansenligen aftagit; så at ehuru han ej kan räknas för utfattig, så wida han ännu äger liten gård - - -, så tros han dock ej äga mera än til hans samt hustruns och några små barns utkomst nödwändigt behöfwes»[7]. - Johan Hoffrén dog i Uleåborg 14 april 1763. Med sin hustru Magdalena Pettersdotter Väisänen (vigda i Uleåborg 3 aug. 1740; hemma från Idensalmi, f. 1714 och begr. i Uleåborg 6 dec. 1777) hade han barnen (födda i Uleåborg):

1) Valborg, f. 20 okt. 1740, begr. 2 aug. 1741.

2) Anna, f. 11 april 1742, d. 17 juli 1743.

3) Johan, f. 17 april 1744, d. 17 dec. 1806. Kofferdiskeppare i Uleåborg, där han ägde gården N:o 65 i I I kvarteret[8], och gift 1:o i Stockholm 19 okt. 1766 med Kristina Johansdotter från Ijo (f. 1739) och 2:o i Uleåborg 14 april 1799 med handelsmannen Zachris Uhlanders änka Maria Katarina Andersdotter Hägg (f. 1759, d. i Uleåborg 8 juni 1825). Med sin första hustru hade Johan Hoffrén barnen a) Margareta Kristina (f. i Stockholm 27 juli 1765, synbarligen död som ung), b) Johan, styrman och ägare till gården N:o 65 i I I kvarteret (f. 1769, d. i Uleåborg 15 sept. 1821; gift därstädes 1 nov. 1791 med Brita Parkkinen l. Parkkila, d. i Uleåborg 20 sept. 1817; de hade flera barn av vilka sonen Johan var gift och hade familj), c) Anna Margareta (f. 1771, d. ogift i Uleåborg 5 juni 1814) och d) Jakob (f. 1772, d. ogift i Uleåborg 13 april 1793) samt ur andra giftet dottern e) Brita Maria (f. 12 juni 1800, levde ännu 1810).

4) Jakob, f. 30 nov. 1745, nämnes ännu vid bouppteckningen efter fadern (1763).

5) Valborg, f. 6 dec. 1747, d. i Uleåborg 6 juli 1799. Gift med handelsmannen i Uleåborg Josef Jervell, f. 2 mars 1738, d. i Ijo 20 aug. 1800.

6) Petter, f. 2 okt. 1749, begr. 4 okt. s. å.

7) Petter, f. 10 dec. 1751, d. 1789. Tullbesökare i Uleåborg och gift med Hedvig Uhlenius, f. i Uleåborg 13 sept. 1736, död därstädes 8 jan. 1816, dotter till borgaren Carl Uhlenius och Anna Uhlbrant. De hade trenne döttrar: a) Hedvig (f. 1778, d. i Torneå 16 mars 1807; gift därstädes med färgaren J. N. Nyberg), b) Anna (f. 1778) och c) Helena.

8) Jonas, f. 29 mars 1753, d. 2 sept. s. å.

Medan Johan Jakobsson Hoffrén (d. 1763) och hans här ovan nämnda ättlingar närmast tillhöra det lägre borgerskapet, representerar brodern Jakob Jakobsson, som ingått ett socialt och ekonomiskt förmånligare gifte, det dåtida stadssamhällets övre skikt, de burgna handelsmännens klass. Jakob Hoffrén var född 1699 och avled i Uleåborg 5 febr. 1775. Han nämnes som fartygsägare och partredare 1742-43, 1755[9] och 1762. Därjämte var han ägare till gården N:o 29-30 i stadens I I I kvarter. Jakob Hoffrén var redan en medelålders man då han 26 nov. 1741 ingick äktenskap med Elisabet Tuderus (f. 1721, d. i Uleåborg 29 mars 1804), en dotter till handelsmannen Jakob Tuderus och Brita Niska. De hade barnen (födda i Uleåborg)[10]:

1) Jakob, f. 13 sept. 1742, d. ogift i Uleåborg 14 jan. 1800. Antagen till handlandeborgare i Uleåborg 1766 (1769?) och delägare i flera av tidens uleåborgska fartyg. Cederade bonis 1787 och uppsade sitt burskap några år senare.

2) Brita, f. 14 aug. 1744, d. i Uleåborg 24 nov. 1802. Gift med guldsmedsåldermannen Lars Anders Hanstedt, f. 1738, d. i Uleåborg 11 febr. 1805.

3) Johan, f. 25 sept. 1746, begr. 8 juni 1749.

4) Valborg, f. 27 nov. 1748, begr. 3 mars 1749.

5) Elisabet, f. 8 mars 1750, död före 1760.

6) Maria, f. 19 okt. 1752, d. på Anola säteri i Nakkila 16 april 1822. Gift med handelsmannen, possessionaten Isak Fellman, f. 8 juli (7 febr.?) 1750, d. på Anola 12 (14) dec. 1822.

7) Simon (Vilhelm), f. 1 jan. 1756, d. i Uleåborg 5 aug. 1810. Handlandeborgare i Uleåborg 1786. Delägare i ett flertal uleåborgska fartyg samt i Kyngäs såg i Pudasjärvi. Ägde gården N:o 29-30 i I I I kvarteret. Gift i Uleåborg 3 april 1787 med Sofia Forbus, f. 9 juli 1763, d. i Uleåborg 12 maj 1842, dotter till handelsmannen Jakob Forbus och hans 2. hustru Margareta Kristina Dahlström. Simon Hoffrén och Sofia Forbus hade följande barn: a) Kristina Elisabet (f. 23 jan. 1788, d. i Uleåborg 6 okt. 1857; gift 1810 med handelsmannen Gustav Antman, f. i Torneå 14 nov. 1778, d. i Uleåborg 9 maj 1821), b) Jakob, f. 1790, drunknade utanför Karlö 9 nov. 1809 (ogift), c) Sofia (f. i Uleåborg 29 juni 1792, d. därstädes 22 mars 1793), d) Maria, (f. i Uleåborg 10 febr. 1794, d. därstädes 9 sept. 1871; gift i Uleåborg 17 okt. 1813 med handelsmannen Johan Nylander, f. 12 april 1790, d. i Uleåborg 6 april 1850), e) Beata (f. i Uleåborg 8 juni 1796, d. därstädes 18 april 1855; gift i Uleåborg 28 sept. 1816 med handelsmannen Matts Nylander, f. i Uleåborg 19 juni 1792, d. därstädes 12 okt. 1842), f) Susanna, (f. i Uleåborg 1 dec. 1797, d. därstädes 30 aug. 1880; gift 1819 med handelsmannen Jakob Fellman, f. i Brahestad 22 sept. 1792, d. i Uleåborg 12 febr. 1871), g) Johanna (f. i Uleåborg 23 juni 1799, d. därstädes 17 okt. 1868; gift 1825 med handelsmannen Johan Gustaf Hjertberg, f. i Junosuando 3 mars 1797, d. i Uleåborg 12 juli 1862), h) Simon Vilhelm f. 5 aug. 1801, d. ung (?).

8) Isak, nämnes i faderns bouppteckning 1.6.1775. Vidare öden okända[11].

Detta försök till utredning av en förut obeaktad gren av släkten Hoffrén gör inga som helst anspråk på exakthet och fullständighet. Bristfälligheterna äro många och lätt påvisbara. Dock hoppas förf. att han på grundval av spridda anteckningar från fredsåren och med tillhjälp av det material, som trots tidsförhållandena stått till buds, åtminstone nödtorftigt lyckats fylla en lucka i vår släkthistoriska litteratur.

 

Noter

[1] Jfr. ATLE WILSKMANs bidrag till kännedomen om Genealogia Sursillianas tillkomsthistoria (i Juhlajulkaisu E. G. Palménin 70-vuotispäiväksi, Porvoo 1919).

[2] Generation »d» anger Erik Ångermans barnbarnsbarn o.s.v.

[3] I generation e saknas här borgmästaren i Kristinestad Johan Hansson, som däremot återfinnes i det till samma samling hörande s.k. Peitziuska manuskriptet (»Johannes Joh. Hofren Borgmest i Christina»).

[4] E. GRANIT-ILONIEMI och ARVI ILONIEMI, Sakari Topeliuksen esivanhemmat, Helsinki 1933. - Benäget meddelande av lektor E. Granit-Ilmoniemi.

[5] Uleåborgs dombok 22.2.1696, 1.9.1702, 4.5.1703 (RA). - Avvittring av Hans »Houreens» barn 25.11.1702 (»Bouppteckningar i Uleåborgs stad»; i manuskript, som skriftst. Alf Brenner välvilligt låtit förf. utnyttja).

[6] Uleåborgs dombok 27.4. och 9.11.1692, 9.5.1694, 23.5.1696, 12.7. och 28.8.1697, 19.6.1714, 15.3.-5.6.1736 (RA).

[7] Uleåborgs dombok 7.5.1753 (Vasa LA).

[8] Jfr Uleåborgs lagfarts- och inteckningsprotokoll 25.6.1810 och 12.4.1813 (Vasa LA).

[9] A. KARJALAINEN, Oulun kaupungin kauppa ja meriliikenne vuosina 1721-1765. Jyväskylä 1926.

[10] Uppgifterna om Jakob Hoffrén och hans avkomlingar bygga till en del på R. W. SNELLMAN, Handelssocieteten och handlandenas pensionsinrättning i Uleåborg 1771-1936. Uleåborg 1937.

[11] »Bouppteckningar i Uleåborgs stad» (ALF BRENNERs manuskript).

 

Selostus. Kirjoittaja osoittaa, että ALCENIUS ja BERGHOLM erehtyvät liittäessään Hoffren suvun Lithovius suvun haaraksi. Kirjoittaja selostaa oululaisen porvarin Jaakko Hannunpojan (Hoffrenin) lasten Johanneksen, Olavin, Malinin ja Jaakon vaiheita. Nuorimmasta polveutuu vieläkin elävä sukuhaara. Jaakko Jaakonp. Hoffrenin kahdesta pojasta toinen, Juho, oli kauppias Oulussa ja toinen Jaakko, toimi siellä laivanvarustajana.

 
Genos 15(1944), s. 99-104

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1944 års register | Årgångsregister