GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Birkman i Birkala.

Rafael Sumelius

I tryckt litteratur omtalas ett antal under 1600- och inpå 1700-talet i Birkala levande personer med namnet Birkman (Birckman, Birckmannus), ett namn som givetvis måste förutsättas vara bildat efter socknens namn. Sålunda säges Sigfridus Olai, kapellan i Birkala redan 1630, ha använt detta släktnamn (JAAKKOLA, Pirkkalan historia, s. 131). I alla de vanliga uppslagsverken anföres som son till honom kapellanen i samma socken Joachim Sigfridi B., död 1671, och som son till denne åter Georgius eller Göran B., också han kapellan i socknen, död 1688. Vidare uppges att sönerna till kyrkoherden i Birkala Jacobus Pauli Raumannus även skulle kallat sig Birkman (K. A. A[PPELBERG] i Finsk Biografisk Handbok, artikeln Jacobus Pauli Raumannus. Jfr även Suolahti, Suomen papisto, s. 9). Ytterligare andra bärare av namnet möta både i litteraturen och i mantalslängder och kyrkböcker.

Granskar man dessa uppgifter närmare, finner man att den senast nämnde kapellanen Göran Birkman hos LAGUS anföres med patronymet »Jacobi», icke »Joachimi», och sålunda icke kan vara son till Joachim Sigfridi. Hos andra bärare av namnet, samtida med Göran, återkommer likaledes fadersnamnet »Jacobi» eller »Jakobsdotter». Förhållandet mellan dessa personer måste således vara ett annat än vad hittills uppgetts, och det rätta sammanhanget framgår av vissa uppgifter i Övre Satakunda härads domböcker.[1] Det rör sig i själva verket om tvenne olika släkter Birkman, den ena av ålder bofast i Birkala by i socknen, den andra bestående av ättlingar till den nämnde Jakob Raumannus.

Efter Göran Birkmans död 1688 ingick hans hustru nytt gifte med prästmannen Anders Wialenius, som på detta den tiden vanliga sätt i sin tur blev kapellan i Birkala. Vid Birkala och Messuby ting 6-7 okt. 1704 begärde »wällärde H:r Anders Wialenius nu Utslag i saken mellan honom å dess Stiuf Barns wägnar och Sahl. Probstens och Kyrckioherdens H:r Jacobi Raumanni Arfwingar» angående ett penningbelopp »som des Stiufbarns fader Sahl. H:r Jöran Birckman, hwilken ock warit Sahl. Probstens son, allaredan den 7. och 8. Junij 1682 blifwit dömbd att betahla» till handlanden Roslin i Åbo, »men emädan H:r Anders eij kunde bewijsa att han den då falne Resolution communicerat Henrich Haquerin, som har Sahl. Johan Birckmans E:a. till hustro, hwarföre han sig eij nu wetat inställa, dy war Rätten föranlåten att uppskiuta denna sak till nästa Wintter ting.» (RA nn 21, s. 531.) - Vid tinget 12-13 maj 1703 åter fordrade Coadjutorn Mårten Stenius av Wialenius tillbaka ett parti korn, »som H:r Andreas Wialenij hustros swärfader, fordom Probsten och Kyrckioherden Sahl. Olof [läs »Jacob»] Raumannus eller des Efterlefwerska, numera iemwähl afledna hustro Kirstin Jöransdotter» bort redan år 1680 leverera till Mårten Stenius' fader Isaak Stenius, vilken »Probsten Raumannum uppå Präste bohlet succederat» (RA nn 20, s. 216). Vid samma ting omtalas ytterligare en gång prosten Raumannus - nu med sitt rätta förnamn Jakob - och hans »Efterlefwerska, hwilka warit H:r Anders Wialenij hustros förra swärföräldrar» (d:o s. 219). - Vid Kangasala ting 15-20 sept. 1744 uppräknas slutligen samtliga levande arvingar till kornetten Henrik Birckman från Tavela och hans hustru, och till förmyndare för kornettens avlidne yngste son Axels omyndiga barn förordnas landsfiskalen Johan Wialenius (son till Anders W.) »såsom Cornet Birckmans broders stiufson, i brist af närmare fädernes fränder» (nn. 56, ss. 478 ff.).

I det följande lämnas en översikt över de tvenne släkterna Birkman under 1600- och begynnelsen av 1700-talet. I såväl Birkala som Kangasala förekomma på 1700-talet därutöver ytterligare andra bärare av namnet, soldater och andra. I de flesta fall stå dessa uppenbarligen utanför de här avhandlade släkterna.

För värdefulla upplysningar står författaren till denna uppsats i tacksamhetsskuld till docenten dr EINO JUTIKKALA, Helsingfors, även han en Birkman-ättling.

 

I. Birkman från Leuku.

Olof Sigfridsson, bonde på Seppälä hemman n:o 3 i Birkala by av Birkala socken, som sådan nämnd redan 1607 och ännu 1639. Släkten återfinnes på hemmanet i åtminstone tvenne led dessförinnan.[2] - Gift med Gertrud. Son:

Sigfridus Olai (Birkman), kapellan i Birkala, var det 1630. Ägde Leuku hemman n:o 1 i Birkala by (jämte det därifrån utbrutna Laitalemmi nu 425 ha). Död synbarligen 1644. - Gift med Gertrud Jakobsdotter, som överlevde. Söner:

A. Sigfrid Sigfridsson, ägde Leuku hemman redan 1639 och ännu 1676. - Gift 1:o senast 1644 med Margareta; 2:o ca. 1655 med Maria. - Gården har sedan dess gått i arv från far till son och innehas f.n. av Sigfrid Sigfridssons ättling i 9:de led, hemmansägaren Paavo Matti Leuku.

? B. Henricus Sigfridi Berckalensis, enl. LAGUS student 1641/2; senare öden obekanta.

C. Joachtm Sigfridi Birkman (Birckman). Student 1644. Adjunkt i Birkala. Utnämnd till kapellan där 7 dec 1657. Råkade härigenom i konflikt med församlingens kyrkoherde, prosten Raumannus, som till kapellan önskat sin svärson Lars Forlundius och som hos domkapitlet klagade över utnämningen av B. Tvisten avgjordes slutligen sålunda att Forlundius 26 jan. 1659 förordnades till kapellan i Harju och Birkman till kapellan i moderförsamlingen.[3] Bosatt 1650 i Sikois by, 1656-58 och från 1665 på Leuku. Död i Birkala 1671. - Gift med Sofia N. N. Följande äro sannolikt barn till honom, ehuru uppenbarligen födda innan han inskrevs vid akademien:

a. Sigfridus Joachimi, adjunkt i Birkala 1659. Omnämnd hos STRANDBER och CARLSSON, Kertomus Pirkkalan pitäjäästä, men okänd för LAGUS.

b. Elisabeth Joachimsdotter Birkman, f. ca 1641, d. i Vesilax 1710. - Gift med rusthållaren på Heikkilä i Vesilax Gabriel Michelsson av släkten Sjöstedt, som levde 1712.

 

II. Raumannus - Birkman.

Tab. 1.

Jakob (Jacobus Pauli) Raumannus, synbarligen hemma från Raumo och född omkring 1600. - Möjligen bror till borgaren i Raumo Simon Pauli, rådman där 1638, levde utgammal 1651, som var stamfar för släkten Raumannus-Paulinus och de introducerade ätterna Lindheim, Lillienstedt och Lagerflycht.[4] - Efter studier vid någon utländsk akademi kollega vid lägre skolan i Åbo, som sådan nämnd 1632. Respondent vid prästmötet s. å. Kyrkoherde i Birkala 1639 (»Protocol Book» i nuvarande Nokia församlings arkiv). Prost. Översättare av religiös litteratur till finska. Om honom se artiklar i »Finsk Biografisk Handbok» och »Kansallinen Elämäkerrasto». Död i Birkala under förra hälften av år 1678 och begraven under altaret i kyrkan, som uppfördes under hans tid. - Gift med Kirstin Göransdotter. Hon levde som änka på 1690-talet hos sonen Johan på Keijärvi Eerola (i kommunionboken Kirstin Jonasdotter), men var 1703 död.

Barn - antogo namnet Birkman (Birckman, Birckmannus) - ordningsföljden oviss:

Göran, kapellan, d. 1688. Tab. 2.

Elisabet, bodde på Sangila i Birkala, där hon kommunicerade 1702 och ännu 15.7.1705.

Henrik, kornett, d. 1724. Tab. 3.

Margareta. Levde änka på prästgården 1678. - Gift med sedermera kapellanen i Harju Laurentius Andreæ Forlundius, f. i Sverige, d. 1677.

Annika, nämnd 1660-64.

Johan, ägde Eerola dragonrusthåll i Keijärvi by av nuvarande Ylöjärvi socken redan 1667 (CARLSSON, a. a., s. 69) och ända till sin död. Husfolk 1696 7 personer. Död tydligen 1696, varefter Eerola övergick till kronofogden Benjamin Weckman, som 1699 sålde gården till länsmannen Nils Bengtsson, stamfar för den äldre satakundasläkten Widbom, i vars ägo Eerola förblev intill 1820-talet. - Gift, var det 1684, med Anna Katarina Buhausen (? namnet i Birkala kommunionbok otydligt skrivet), i hennes 1:a gifte, som 1704 var omgift med Henrik Haqverin. Barn till dessa makar var uppenbarligen Anna Sofia Birkman, d. i Harju i frossa 1758, 77 år gl. och begraven under kyrkan; gift (senast 1720) med Baltzar Wijkman, från 1723 ägare till Härmälä rusthåll i dåvarande Harju kapell, nu Tammerfors stad, d. i Harju i vattusot 1756, 78 år gl.

Elin (Jakobsdotter), bodde på 1690-talet hos brodern Johan på Eerola (»hustru Elin Jakobsdotter») och kallas i kommunionboken dennes syster. Död i Birkala och begraven där 2 april 1697. - Gift med en obekant.

Daniel (Jacobi). Student 1674. Vid akademien ännu 10 maj 1679 (Consist. protokoll). Adjunkt i Birkala 1681, bosatt på Eerola. Hospitalspräst i Åbo 26 maj 1683 (LEINBERG, Handlingar VII, s. 205), men då det befanns att han »utan Consistorii tillstånd öfvergifvit sin förra lägenhet å landet» och var »intet ordenteligen och med sine Förmäns vilja, under hvilkas plikt och lydno han står, till tjensten kommen», skulle han »beläggas med behörig näpst» (Kungl. resolution av 2 jan. 1684, se STRANDBERG, s. 66). Död i Åbo 1685 (LAGUS). - Gift med Anna, änka efter hans företrädare som hospitalspräst, Anders Suicherus.

Thomas (Jacobi). Student 1677. Bodde 1683 på Eerola. Död före 22 juni 1685, då hans änka Brita Clemetsdotter omnämnes i Consist. protokoll.

 

Tab. 2.

Göran (Georgius) Birkman (Birckmannus) (son till Jakob Rauniannus, tab. 1). Student 1661. Kapellan i Birkala 1672, kallas dock ännu 1678 »coadjutor». Bosatt på prästgården 1678-1679, på Heikkilä i Sikois by 1681-1688. Begraven i Birkala »under kyrkan» 29 nov. 1688, men bör ha dött i början av året, då hustrun tydligen ingick nytt gifte redan samma vinter. - Gift - var det 1678 - med Beata Ollioman (Ollieman), i hennes 1:a gifte, begraven i Birkala 19 maj 1730 »mitt under kyrkan», 76 år gl., dotter till Israel Ollioman och omgift vid årsskiftet 1688/9 med den förste mannens efterträdare, kapellanen i Birkala Anders Wialenius, d. 1707. Beata Ollioman bodde andra gången änka på Antila i Birkala 1708-1713 och senare på Keho i samma socken, som hon bebrukade. Hon omtalas i tingsprotokollen i sammanhang med en tvist om bänkplats i kyrkan och för injurier.

Barn:

Isak, förekommer i kommunionboken på 1690-talet, senare öden obekanta.

Jakob, »Mons. Jacob Birckman fr. Sikois», begraven i Birkala 12 okt. 1702 under kyrkan.

Elisabeth, nämnd från 1684. Död före 1690, då ny dotter Elisabeth föddes i moderns andra gifte.

Kristina, begraven i Birkala 6 juni 1694 under kyrkan.

Beata, f. ca 1688. Bodde efter sin styvfaders död jämte modern på Antila; kommunicerade i Birkala ännu 9.8.1713. Som änka bosatt i Kangasala, dopvittne där 24.6.1727. Död i Kangasala kyrkby 8 febr. 1735, "45 år gl." Hon anföres i handlingarna omväxlande under släktnamnen »Birckmanna» och »Wialeen», men av patronymet »Jöransd:r» framgår att hon var född i moderns tidigare gifte och således vid sin död något äldre än uppgivna 45 år. - Gift 1714/16 med förre studenten Erik (Nilsson) Felander, f. i Åbo ca. 1670, d. före 1727. - Från dessa makar härstammar en gren av släkten Montin ävensom hela släkten Sumelius-Sumelles-Sulamäki.

 

Tab. 3.

Henrik Birkman (Birckman) (son till Jakob Raumannus, tab. 1). Född ca 1641. Ingick i militärtjänst, där han avancerade till kornett (? vid Åbo läns kavalleriregemente). Erhöll genom sitt gifte Tavela dragonrusthåll (nu 800 ha) i Tursola by av Kangasala socken. Död på Tavela 1 juni 1724, 83 år, 2 mån. gl., och begraven i Kangasala 20 aug. s. å. - Gift 1681 eller 1682 med Sofia Axelsdotter, d. i Kangasala 28 mars 1732 och begraven 1 maj s. å., dotter till ägaren av Tavela, rusthållaren Axel Hansson, som levde 1708, och hans hustru Valborg. Axel Hanssons fader, fogden över ätten Illes frälsegods i Satakunda Hans Bengtsson, hade år 1630 förvärvat sig gården.

Barn:

Henrik, f. 1684. Rusthållare på Tavela 1709-1756. Kyrkvärd. Död i Kangasala »hastigt» 4 dec. 1759. - Gift med Sofia Johansdotter, f. 1687, d. 1 apr. 1755. Efter Henrik Henriksson B. ärvdes Tavela av hans ättlingar på manslinjen ända till hans sonsonssonsson rusthållaren Karl Gustav Tavela, f. 28 juni 1810, representant för bondeståndet vid Alexander II:s kröning 1856. Denne avled sonlös 8 febr. 1872, varefter rusthållet gick till dottern Erikas man; nuvarande ägare är den sistnämndas sonson, bankdirektören jurisutriusquekandidaten Viljo Henrik Tavela.

Sofia, f. ca 1690, d. i Kangasala 10 mars 1750, 60 år gl. - Gift med rusthållaren på Lintula i Paalila by i Kangasala Simon Simonsson, d. 28 jan. 1749, 48 år gl.

Kirstin, levde ogift på Tavela 1744.

Katarina (Kajsa), d. i Kangasala 20 nov. 1752, 68 år gl., begraven 6 dec. - Gift med bonden Thomas Johansson Heikkilä från Kuru by i Kangasala, d. 20 febr. 1744 45 år gl.

Axel, f. ca 1697. Inköpte 1725 av akademibefallningsmannen Henrik Essbjörn Palo enstaka dragonrusthåll (nu 645 ha) i Kangasala. Vid tinget 27-28 febr. 1734 intygades att »Birckman med swår omkostnad rusthållet, som under Ryska tiden warit totaliter ruinerat, till alla delar i fullt bruk bracht». Död i Kangasala 15 maj 1743, 46 år gl. - Gift med Maria Sigfridsdotter, i hennes 1:a gifte, f. ca 1706, d. 15 juli 1790, dotter till Sigfrid Sigfridsson från Huikkola i Heponiemi by i Kangasala.[5] Hon gifte om sig 7 maj 1744 med Erik Simonsson, f. ca. 1719, d. i Kangasala i lungsot 25 okt. 1787, rusthållare på Palo till 1780. Efter honom innehades Palo av Axel Birckmans söner Thomas och Axel samt deras ättlingar på kvinnolinjen inpå 1800-talet.

*

Vid nu ifrågavarande tid nämnas ytterligare följande personer Birkman, vilkas samband med här avhandlade släkter är okänt:

1. Henrik Birkman, förekommer 1681/2 på Laajanoja hemman i Birkala.

2. Johan Johansson Birkman, länsman i Ruovesi, d. där 5 dec. 1697, 48 år gl.

3. Karin Birkman, gift med uppbördsskrivaren Kristoffer Platzman, ägare till Haapaniemi i Karkku, d. 25 sept. 1725.

4. Carolus Birkman, från Birkala, i Åbo skola 30 nov. 1730-23 mars 1737.

5. Karl Johansson Birkman, antagen 25 aug. 1746 till soldat under n:o 17 vid Vesilax kompani av Björneborgs regemente, befordrad 20 sept. 1754 till 1:sta kompaniet, drunknad 18 aug. 1760. Måhända identisk med föregående.

 

Noter

[1] En hänvisning till ett par av dessa domboksställen ingår i FINNEs kartotek på RA, ehuru de i domböckerna ingående uppgifterna icke utnyttjats av honom.

[2] Enl. »Suomen maatilat» II, sp. 92, art. »Leuku», skulle släkten ha ägt jord i Birkala by redan på 1400-talet. I artikeln ingår även ägarelängd för Leuku hemman.

[3] Härom se: SÖYRINKI, Pirkkalan pappien riidasta 1600-luvulla (Kaikuja Hämeestä VIII).

[4] LÄHTEENOJA, Rauman kaupungin historia II (släkttavla).

[5] Jfr WILSKMAN, Släktbok II, Floor, tab. 2.

 

Otryckta källor:

Kyrkoarkiven i Nokia (f. d. Birkala) och Kangasala.

Finlands Riksarkiv: Domböcker, mantalslängder, Generalregistret över bosättningen i Finland, Genealogiska Samfundets avskrifter av församlingarnas historieböcker, Lindhska samlingen.

Tryckta källor anges i texten.

 

Selostus. Painetussa kirjallisuudessa mainitaan silloin tällöin 1600-luvulla Pirkkalassa asuneita Birkman (Birckman) nimisiä henkilöitä. Niinpä tunnetaan tältä ajalta kolme sennimistä Pirkkalan kappalaista, joita on pidetty isänä, poikana ja pojanpoikana, jotapaitsi muitakin samannimisiä tavataan. Kirjoittaja osoittaa tuomiokirjaotteiden nojalla, että on kyseessä kaksi eri Birkman-sukua, joista toinen on vanha paikallinen talonpoikaissuku, jonka hallussa vielä nytkin on suvun kantatalo, Pirkkalan kylän Leuku, kun taas toinen suku polveutuu pitäjän kirkkoherrasta, v. 1678 kuolleesta Jaakko Raumannuksesta, jonka lapset omaksuivat Birkman nimen. Kirjoituksessa selostetaan molempien sukujen aikaisemmat polvet ja esitetään tietoja niiden nykyään elävistä jälkeläisistä.

 
Genos 16(1945), s. 122-129

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1945 års register | Årgångsregister