GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Ennen julkaisematon Henrik Gabriel Porthanin kirje

Julkaissut

A. R. CEDERBERG

Erinomaisella huolella ja ahkeruudella kokosi lehtori ERNST LAGUS Henrik Gabriel Porthanin aikalaisilleen kirjoittamia kirjeitä ja toimitti ne painosta. Ensi osa kirjeitä »Bref från Henrik Gabriel Porthan till samtida» ilmestyi 1898, toinen osa 1912. Vain harvoja suuren historiantutkijan kirjeitä on myöhemmin tullut tutkijain tietoon ja julkaistu. M. G. S[CHYBERGSON] on kirjoitelmassa »Till H. G. Porthans brevväxling» (Suomen Ruotsalaisen Kirjallisuuden Seuran Förhandlingar ja Uppsatser 27, 1913) toimittanut julkisuuteen eräitä Porthanin ennen tuntemattomia kirjeitä; näistä oli yksi osoitettu tunnetulle saksalaiselle kirjailijalle Chr. Fr. Nicolaille.

Varmaan on vielä siellä täällä julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa säilynyt Porthanin kirjoittamia kirjeitä, joita LAGUKSEn ei onnistunut saada käsiinsä. Erään sellaisen tapasi näiden rivien kirjoittaja kymmenkunta vuotta sitten Pälkjärven Alahovin arkistossa. [1] Kirje on kirjoitettu Alahovin silloiselle isännälle eversti Erik Johan von Fieandtille. [2] Kirjeestä selviää, että v. F. on kääntynyt Porthanin puoleen pyytäen häntä hankkimaan täysihoidon Turussa kahdelle hänen suojatilleen »nuorelle Porthanille ja nuorelle Westzynthiukselle». Porthan olikin sellaisen hankkinut.

Kysymyksessä on ilmeisesti everstin poikapuoli Nils Gabriel Porthan, rouva Catharina Charlotta von Fieandtin poika tämän edellisessä avioliitossa tuomari Henrik Johan P:n kanssa. Nuori Westzynthius tuskin voinee olla kukaan muu kuin everstin sisarenpoika Herman Bernhard W., maamittari Jakob Magnus W:n ja Hedvig Margareta von Fieandtin poika. Molemmista nuorista miehistä tuli aikanaan lakimiehiä. Westzynthius kuoli Rautalammin tuomiokunnan tuomarina 1861.

Maisteri, joka oli luvannut ottaa nuorukaiset hoitoonsa, oli Carolus Åström, kotoisin Hämeenlinnasta. Hän oli äsken väitellyt maisteriksi Porthanin esimiehyydellä.

Kirje, jonka seuraavassa julkaisemme, ei sisältönsä puolesta ole erikoisen tärkeä. Päiväyksestä huomaamme, että se on Porthanin viimeisiltä ajoilta, kirjoitettu kolmisen kuukautta ennen hänen kuolemaansa.

Henrik Gabriel Porthanin kirje 4/12 1803 eversti Erik Johan v. Fieandtille.

 

Besv. d. 12 Dec.

 

Åbo d. 4 Decemb. 1803.

 

Välborne Herr Major och Riddare af Kongl. Svärds Orden.

 

Ändtelgn har jag anträffat en magister vid namn Åström, hvilken jag känner för både flit och mycken ordentlighet, som förklarat sig villig at emottaga unge Porthan och unge Westzynthius i pension. Han har en sådan pensionair förut, näml. framl. Borgmästaren Johns sonson fr. Tavastehus, på hvilken hans farmoder kostar och betalar honom i hel pension, i ett för allt, 140 Rd. för hket pris han ock vill emottaga hvardera af de nye disciplarne. Af en nära boende änkefru njuter han och disciplarne nödigt biträde, emot öfverenskommen betalning. Jag skall ock ej underlåta at hafva tilsyn öfver dem, samt at gå til handa med råd angående deras göromåls inrättande och bedrifvande.
Detta har jag bordt tilkänna gifva, och har äran at med fullkomlig högaktning framhärda
Välborne Herr Majoren och Riddarens

Ödmjuke tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

 

Viitteet

[1] Käytän tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni hallintoneuvoksetar Selma Rikbergiä (o. s. Arppe) ja professoritar Märta Borgströmiä (o. s. Arppe) kaikesta osoitetusta ystävällisyydestä Alahovissa vierailuni aikana. - Mitä Alahovin arkistoon tulee, katso E. G. Palménin kirjoitusta Poimintoja Pälkijärven Alahovin arkistosta (HArk XIII, 1894). Palmén ei ole kiinnittänyt huomiota puheena olevaan Porthanin kirjeeseen.

[2] Ihmeellistä kyllä ei Porthan näy tietävän, että v. Fieandt jo keväästä lähtien oli sotilasarvoltaan eversti.


Genos 16(1945), s. 130-131

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1946 hakemisto | Vuosikertahakemisto