GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Anteckningar om finnar ur de jämtländska socknarnas dödböcker

E.o. landskanslisten Orvar J. A. Thuresson

I.

Genealogiska Samfundet i Finland har av e.o. landskanslisten Orvar J. A. Thuresson i Östersund tillställts anteckningar ur församlingarnas i Jämtlands län längder över döda och begravna, förvarade i Länsarkivet i Östersund. I »Genos» skall publiceras dylika av allmännare intresse. I detta häfte påbörjas denna serie, som i några följande skall fortsättas. Det vore av stort värde att från andra delar av Sverige även få dylika meddelanden. Såsom av anteckningarna framgår, äro de flesta personerna sådana som under stora ofreden flytt till Sverige och uppgifterna om dessa flyktingar, vilka ofta äro rätt utförliga, vore av största intresse för den genealogiska forskningen i Finland.

Alsen. 1697 d. 29 Decemb. Herr Leutenant Nicolas Ditmar födder i Pernåå af Edla och Wälb:na Her Hans Ditmar och h. Elizabetha Pettersdotter begrofs d. 17 Januari, lefwat 63 år.

Alsen. Begrafven d. 21 Febr. Gambla Pigan och Almosehjonet Maria Andersdotter född 1702 i Nyslåtts län och Carelen af obekanta föräldlar. - - Dödde den 16 Febr. om aftonen. Sjukdom: Magvärk. Åld. 70 år.

Alsen. Döde år 1782. Begravd 4 juli. Bonden och Rusthållaren Jacob Hansson i Mo, som var född i Finland och Kyro år 1707. Fadern var Bonden Hans Jacobsson och modern H. Anna Andersdotter. 1710 måste med sin mor taga flykten hit i Landet undan Ryssarnas mord och brand. Efter någon tids vistande i Hammerdal. kom han hit i församlingen och blev här Ryttare i Trång 1727. Blev gift någon tid därefter med sin kvarlåtna hustru Rachel Nilsdotter och är välsignad med 9 barn, 2 söner och 5 döttrar. Tillhandlade sig hemman i Mo. Var flera år besvärad med ett svårt bråck. För 14 dagar sedan klagade han sig över någon ovanlig opasslighet, men var dock ej sängliggande. Den 24 juni lade han sig i vanlig tid om aftonen att sova och befanns om morgonen vara död. Sjukdom: bråddöd. Åldren 75 år.

Alsen. 1733 Den 9 Jan. Den gambla och hederl. Änckian i Wiken Kierstin Richardsdotter född på Frösön och Långåker A:o 1649 in Decemb. af ärl. och gudf. föräldrar, fadern Richard Hämmingsson och modern Märta Månsdotter ... I synnerhet hennes Broder Erich som är Borgmästaren uthi Wiborg ... begrafd d. 28. lefwat 64 år. [Erik Åkerman, f. i Sverige 1653, tullnär i Viborg under ryska tiden, ömsom tullinspektor, ömsom handelsborgmästare, skötte tidtals bägge tjänsterna samtidigt 1721-1723 och 1728, d. 1739. G. m. Maria von Elswig. Jfr. J. W. Ruuth, Viipurin kaupungin historia, Wiipuri 1908 s. 1089].

Berg. 1697 Den 1 jan. begrofs Dragonen Johan Dufva ifrån Wijborgs stad i Finland kommin och lades uthi samma graaf med Sal. Mårten Olsson wäster på Kyrckiogården, dödde d. 27 December; mycket swag och rådlöös uti sin Christendom och Cathechismus.

Berg. 1729 (fastlagssönd.) d. 16 febr. Nedsattes förafskedade finska dragonen Jacob Mårtensson Mendy's och hust. Elisabeth Jöransdotters här bort wid Hofwerberget späda son Isak - hwilken i Näs socken den 11 jan. född, den 12 christnad och den 18 död blifvit.

Hammerdahl. 1741 Samuel Mört född 1693 i Brahestad i Österbotn warit soldat wid Österbotns Regemente afkylde sina fötter 1718 på fjällen. Dödde d. 18 Novemb. begrofs d. 22. Åhlder 38 [recte: 48].

Håsjö. Den 21 Martii 1719 begrofs Olof Saigwier (Saigrier?), soldat af Tawastehuus Regemente wijd östra kyrkgafveln. Har lefvat 32 år.

Klövsjö. Den 9 Xbris A:o 1726 dödde gl. Drag. Michel Erichsson Wassman födder i Wasa i Österbotn begrofs här i Klöfsjö kyrkiogård andra dagen i Juhlehögtiden d. 26 Xbris och har lefvat här i werlden i sachtmodighet i 76 åhrs tid.

Kall. 1751 Martii Blef grufarbetaren Eric Grönberg ifrån Ny Carleby af wåda til döds skuten i Åhreskute Grufwa och Begrofs d. 17 Ejusdem öster på kyrkogården, Har lefwat taliter qwaliter, 44 år.

Lit. Dom. Sexag. 1718 (1719?) begrofs Regementsfältskären af Tawastehusske Regementet Martin Hallonberg födder i Smolen. Fördt ett wackert och stilla lefwerne. Test. till kyrck. 10 dr; de fatt. 4 dr s. mynt.

Marieberg. 1719 d. 14 Martii Begrofs Mönsterskrifwaren Anders Wick(?)ström, som tiänt under det Sawolaxiska Regimentet, men dödde under Marschen ifrån Norige, warandes allenast 18 åhr gamal.

Myssjö. 1753 Afskedade Dragon Hans Mattsson Bremer ifrån Swedje född 1659 d. 20 oct. i Vasa uti Finland af Borgare föräldrar. Gick der i Stads Scholan och lärde sig läsa och skrifwa. War han dels betjänt 2 år i Stockholm tjänte för dräng hos en Öfwerste Lieutenant wid namn Brákel under Lejonhufvuds Regemente och låg i Skåne samt sedan i Malmö Garnizon, alltsammans 4 år. War ock på andra orter i tjänst, såsom hos en Enka i Falun. Blef sedan wärfvad till Dragon wid Owikens Compagnie och tjänte 8 år. Blef Sockenskrifvare i Owikens Tingslag. Köpte Swediegården, hwilken, sedan han den cultiverat några år, bortaccorderade han honom. Dödde af ålder, begrofs d. 30 sept.

Hustrun Brita Jonsdotter avled 67 årig i Swedje, Myssjö s:n.


Genos 16(1945), s. 132-133

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1945 års register | Årgångsregister