GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Caspar Eichmans bibel.

O. D.

Nedanstående anteckningar om släkten Eichman har tillställts Genealogiska Samfundet i Finland ur en i Danmark förvärvad, i Nürnberg 1607 tryckt bibel. Redaktionen av »Genos» vore tacksam för uppgift om bibelns nuvarande ägare.

Bibelens Ejere:

Caspar Eichmann ejede Bibelen fra ca 1612. - Sönnen Philip Eickman, fra Faderns Död; han ejede den ändnu i 1666 (se S. 4.). - Senere ejedes den vistnok af en vis Nicolaus [Barck] (S. 1), efter hvem den 1697 tilfaldt dennes Svigersön Henric Olsen Bonerus i Björneborg (S. 1). - Philip Eickman har noteret Faderens Död (S. 4 a) derefter begynder en anden Haand med Optegnelser over Broderens Caspars Död (ham, der födtes 1622 10/1). Muligt er ogsaa det fölgende skrevet af den samme Philip, men Haanden kan ogsaa være en andens, i saa Tilfælde en av hans Brödres (Joachim f. 1615, Christian f. 1630 eller Ephraim f. 1626). En vis Lighed med Philips Haand er der, og meget taler for, at Bogen er bleven i Philips Eje og ikke gaaet over i hans Brödres. I saa Tilfælde har Philip været gift 3 gange, og alle de opförte Börner hans fra hans to förste Ægteskaber (fra det 3. Ægteskab nævnes ingen Börn). - Om Bogens senere Skæbne vides intet, för den i 1925 paa en Auktion blev köbt i Kjöbenhavn.

 

S. 1 a.

Paa det opklæbede Brudstykke af et Blad skal vistnok læses:

Nicolaus socer reliqvit mihi (eller: hunc) Henrici Olai Bo[nero] ... Ao 1697 ... 22 Janvarii.

 

S. 2 b.

[Jeg] Födtes Aar 1585-2. Februar, Kyndelmiese, Caspar Eichman.

Aar 1614-31. Oktober fejrede jeg mit Bryllup med Jomfru Christina BELOW, som var födt 1596 24. September.

Aar 1615-13. August, Söndag, ved den 10. Time för Middag födtes min Sön Joachim. Faddere var Hr: Caspar Haveman, Raademand, Jacob Schuddepelz og Ursula Tizen Hr. Martin Mases Hustru.

Aar 1616 2. Söndag i Advent [8 Decbr] mellem Kl. 9 og 10 om Natten til Tirsdag födtes min lille Datter Catharina. Faddere var Paul Plato, Jfr. Anna Granzius, Agnetha Lenzkow, Henrik Grabows ægteviede Hustru.

Aar 1618-27. [Fredag] September födtes min Sön Caspar. Faddere var Hr. Andreas Sichard, Christian Gerdt, Catharina Kobiters, Matthias Oldermans Hustru.

Han döde Aar 1620-13. September.

NB ..... [för Middag?] den 8 Time blev Caspar begravet, samma Dag Kl. 8 om aftonen blev Philip födt.

Aar 1620-13. [Fredag] September födtes Philip. Faddere var M. Simon Wollin, Hr. Henning Schmid, Anna Havemans Hr. Martin Lenzkows Hustru.

Aar 1622-10. [Mandag] Januar Kl. 7 om Morgonen födtes Caspar. Faddere var Hr. Jacob Wollin, Johan Brun, Dorothea Havemans Hr. Joachim Schuzes Hustru.

Aar 1623-18. [Söndag] August Kl. 4 födtes min lille Datter Ch[risti]na. Faddere var Niclaus Below, F. Hauptman .... if. Rug ...... M. Andreas, Skolelærers, Hustru ...... t... M.. ni Ritters Hustru.

Hun döder samme Aar 1623.

Aar 1624-3. [Onsdag] September [födtes] Elisabeth. Faddere var Bu[gis]la[us XIV Hertug af] Pommern, Junker Egg[er]tt ..... bock, Hs. f. N. Bugislaus gemal, [Elisa]bedt [af Holstein-Sonderburg], Hs. f. N[aade Hertug Ernst] af Krojes [Croy] gemal, f. Ann[a af Pommern].

Fordi Du er opstaaet fra Döden, Herre Jesu Christ, skal jeg ikke blive i Graven.

 

S. 3 a.

Aar 1626-24. [Lördag] Juni Kl. { 8 } födtes min Sön { Johannes } Johannes' Faddere var Hr. Jochim Zastrow ..... Schutze, og Kaptejn Nicolaus Belows Hustru.
11 Ephraim

Han döde 1627-14. Januar.

Ephraims Faddere var Hr. Joachim Hew ... Hr. Martin Lenzkow og Hr. M. Jona .....

Aar 1628 23. [Onsdag] April Kl. 2 Middag födtes min lille Datter ..... Faddere var Hr. Jacob Hoikendorph (?), Hr. Caspar ......, Hr. Michaël Mases Hustru og Jfr. Maria M[ase?]....

Aar 1630-12. (?) [Lördag] Maj mellem Kl. 6 og 7 om Morgenen födtes min Sön Christian. Faddere var Hr. Martin Westphal, Mathias Mase, Johan... Hinrich Ripkens Hustru og Thomas Lensmands Hustru.

(Derefter fölger en - meget defekt - Liste over Hertuger og deres Gemalinder.)

-----------------------------------------------------------

1656 den 13. Maj brændte Åbo ....

Aar 1603 8. Maj, Söndag, er Helliggejst Kirke [bleven indviet] med  kristelige Ceremonier.

Aar 1607 kostete Rug 16 s, Byg 12 s, Havre 8 s.

Aar 1619 i November viste den store Komet sig.

Aar 1624 11 Novbr., paa Morten Bisps Dag, skete den store Brand.

Föruden Kirker, Skoler og Raadhuset [brændte] 556 Huse.

Aar 1625 i Marts skete Svenskernes Gennemmarsch.

Aar 1627 5 Aug. brændte den nye Mölle, hvori Joha ... 2. Advent har ...

 

S. 4 a.

Aar 1630 den 18 August er min salig Fader Caspar Eichman salig bortgaaet fra denne Verden om Aftenen mellem Kl. 7 og 8 og bisat i Jorden den 22. August. Gud give hans Lig en mild Ro og paa den yderste Dag en glad Opstandelse. Amen. Anno 1640 den 20. December

I Rügenwalde

Philip Eickman.

Aar 1655 den 12 September er min kære trofaste Broder Caspar Eickman hensovet salig i Gud. Gud give hans Legeme en mild Ro og paa den yderste Dag en glad Opstandelse.

Ej Urt i Haven finder man,
der imod Döden hjælpe kan.
Guds Ord og Luthers Lære bestaar,
aldrig nogensinde forgaar.
[A. G. S. M. S. G. A. [= ak Gud være mig Synder naadig, Amen.]

(Symbolum)

Aar 1624 paa Mortensdag har min salig Fader (?) reddet denne Bibel fra Brænden og jeg har i Åbo 1656 den 13 Maj og 1666 den 25. April i Björneborg reddet den af disse Brande, skönt jeg dog [mistede] alle mine [Ejendele].

Ved Registret til det Gl. Testamente er skrevet et latinsk Vers som med Tysk Oversættelse:

Hvis du Biblen flitigt læser,
handler Du som en god Kristen.

De i Teksten o. a. Sl. tilskrevne Bæmerkninger er teologiske Henvisninger o. lign.


Bibelen, der er trykt 1607 i Nürnberg, maa ret snart være kommet i Caspar Eickmans Besiddelse. En Sammenligning med hans Haandskrift S. 26 viser, at det er ham, der efter 1 Mosebog (S. 29ar) har skrevet:

Anno 1612 10. Marts-5.Novbr. 9. Jan. 15. Hvilket formodentlig betyder, at han har studeret 1. Mosebog disse Dage. Han har altsaa allerede 1612 ejet denne Bibel.

Lignende Dateringer findes ved Slutningen af:

2 Mosebog 14 Marts 1612. 31. Jan. 15.

3 Mosebog 16 Marts 1612

4 Mosebog 17 Marts 1612

5 Mosebog 19 Marts 1612 o.s.v.

S. 261 staar Bemærkningen: Fredsteksten 1649 8. December. Versene Ps. XVIII, 47-51 har altsaa været benyttet som Tekst til en Præken i Anledning af en Fredsslutning.

Efter Slutningen af det Gamle Testamente er tilskrevet fölgende (paa Latin):

Denne Bog, hellig fremfor nogen anden, har anerkendt som sin retmæssige Ejer: Henricus Bonerus fra Björneborg. Hvis en Tyv tager den fra dens Herre, maatte da Ravnene fortære hans Indvolde og före hans elendige Legeme til det dybeste Helvede.

Skrevet den 22 Febr: Aar 1697.

(Dette er altsaa den samme, der paa Bl. 1 a skriver, at han har faaet Bogen af sin Svigerfader Nicolaus. Han hed altsaa Henrik Olsen Bonerus og er vistnok den sidste af de gamle Ejere af denne Bibel, der er nævnt).

Paa det Nye Testamentes Titelblad staar ligeledes hans Ejernavn:

Henrich Bonerus Björneburgensis.

Paa Bagsiden findes med en ganske anden (nyere) Haand skrevet:

(med Blæk):

Naboerne har set det igennem det aabne Vindue, at en smuk ung Karl först sprang ind paa Gulvet, derefter paa ...

(med Blyant): Istedet for - - - (skrevet med samme Haand som Bemærkningerne paa det Gl. Testamentets Titelblad.)

Nederst: »De vrinsker efter deres Næstes Hustru som velnærde Stodheste.

Jeremias Straffepræken»;

Gjensynlig en Prækentekst, der maaske har Forbindelse med de förste Notiser.

 

Under Tryckstedet et ikke helt klart latinsk Distichon, hvis

Mening er fromme Pusher for Caspar og Christina. Ogsaa her gemmes der i de store Bogstaver visse Tal.

Sit tibi Caspare lex lux sæl sol quoque se [ncctus?]

Sit tibi Christina pax decus ipsa salus.

Formentlig skrevne af Sönnen Philip over Forældrene Caspar Eickman og Christina Below.

 

Sidst i Bogen:

S. 1.

... 18. Se her er jeg og de Börn, Herren har givet Mig. 2. Sam. 12, 15. Og Herren slog det Barn, som Urias [Hustru] havde födt David.

O. Psalme.. [Men] Herre Gud, Du er [min Stötte .... ]

Der har paa denne side staaet en hel Række Skriftsteder, men de er raderet bort, og i Stedet er sat fölgende Familjeoptegnelser:

 

Aboo.

1648 28. Januar blev min Datter Elisabeth födt.

Mellem Kl. 7 og 8 og samme Stund blev min Sön Caspar födt i Abo og döbt af Dr. Eskell.

1648 28. Decbr. er mi[n Dotter] Elsa födt i Aboo og döbt af Dr. Eskell. Navnene paa Fadderne er bortkommet for mig under Branden i Björneborg.

 

S. 2.

1648 28. Januar

(med foregn. Haand; skal höre til S. 1, som Gentagelse af Födselsdagen).

Aar 1650 den 8 Marts Kl. 11 Formiddag födtes min Datter Christina. Döbt den 12. Marts af Hr. Erik, Kapellan. Hendes Faddere: Hr. Borgmestar Lorentus Brochius, Hr. Jochim Wittfott, Gabrigel Plahmon [Plagman], Köbmandssvend, Hr. Lorendtz Gerdtz Hustru, Gabrigel Gottlebens Hustru, Johan Sagers Hustru. Döde den 26. Marts og begravet 30 dito.

Aar 1651 den 1. September blev min Sön Philip födt Kl. 12 Middag om Mandagen. Faddere var Hr. Jürgen Hornick [Hörnigk?], Hr. Jochim Vatin [Vargentin], Hr. Hin. ... (?) Hoeste, Margrethe Gabrigelsdatter, Albrecht Roshaas [Rosskamp] Hustru, Hr. Jacob Josefs [Jobb?] Hustru [1]. Denne er den sidst födte og er min Sorgens Sön. Han döde den 13. September efter at have levet 13 Dage, Kl. 10 Formiddag.

Aar 1651 den 1 September er min kære Hustru Margrethe Gabrielsdatter salig gaaet bort fra denne Verden Mandag mellem Kl. 4 og 5 om Aftenen. Gud give hende paa den yderste Dag en glædelig Opstandelse. Amen. Vi levede sammen 4 Aar mindre end 4 Dage. Hun blev begravet om Söndagen. Hendes Alder ... var 24 Aar.

Min höjeste Tröst er ...

 

S. 3.

1631 den 10. December blev min Hustru Barbru Isaacus Datter, födt (tillagt:) Brennera.

1654 den 6. August har mit Bryllup staaet.

1655 den 2. April blev min Sön Isacus födt i Kyro. Fadderne var: Hr. Morfaderen Isaacus Brennerus, Grevens Kaptejn Bahwir Höcke (?!), Hr. Lahrs Kapellan, Hr. Christian i .... Pehrsen, Grevens foged Per Jonsen, min Hustrus Broder Hinricus Brennerus. Kvindelige Faddere: Bedstemoder Susanna Gabrigelsdatter, Præsteenke ........

Aar 1656 den 29 Februar er min Sön Isaak salig hensovet i Gud mellem Kl. 8 og 9 Form. Gud give os alle en glædelig Opstandelse.

1656 den 21 Novbr. om Morgenen Kl. 4 .... blev födt min Datter Susanna, döbt den 23. dito. Döbt af Proost Gregori Tosmi [Thomae?]. Faddere Proost Gregorj Tosmi .... Nicolaj Fris, Kapellan ...... Catrina Falck Skolemesters ..... Andersdatter, ..... Elisabeth......

 

S. 4.

1658 d. 23 April, Söndag, mellem Kl. 2 og 3 Eftermiddag födtes min Datter Margarethe, döbt den 28. dito af Proosten, Hr. Gregorj Tosmij [Thomae?] i Björneborg. Fadderne var Major Hans Ochenrahm (!), ............. Goestaff Hinricsson, Hr. Hans Wirstadius, Collega ... Hr. Jacob, Conrectors Hustru.

Den 2 Juli Kl. 3 Eftmdg hensov hun salig i Herren. Gud give hende og alle Troende paa den yderste Dag den evige Fred.

1659 den 2. Juni er min Sön Isacus födt og straks bleven döbt. Han döde den 9. dito og den 12. [begravet] i Björneborg.

1660 den 9. August om Morgenen er min Datter Margretha födt, om Morgenen mellem Kl. 4 og 5. Fadderne var: Conrector M. Johannes Turonius, .... Nilson, Gregorus Tosmij [Thomae?], Morten Bredes Hustru, Hr. Jürgens Hustru, Jfr. Lisken Gusbert (Gubbertz?).

1662 den 30. Maj mellem Kl. 9 og 10 Aftenen til Fredag er min hjærtenskære Hustru Bar[bru] Isacus Datter Brennera salig hensovet i Herren. Samme dag födt 2 Sönner, den förste fik Daaben J......, den anden var dödfödt. .........

 

S. 5.

Gud give... Börnene.... en gladelig Opstandelse...... med alle ærlige Venner...... den kære Gud lade ogsaa mig selv.... snart med dem..... med alle troende Kristne. Amen.

166. .... stod mit Bryllup .. med Elisabeth Hansdatter, som er födt 161 [0?] .... hendes Fader hed Hans Andersen, hendes Moder Brita Ohlsdatter, boendes i Kelffehr [Kjällfjärd] .. Anno 1637 begav hun sig til Stockholm og .... Hus? ... Sams (?) Moder i 2 Aar, derefter hos Acha Tost ..., derefter begav hun sig til Tusslädt [Tyskland] 1640 .......

(Resten kan ikke tydes blot med nogenlunde Sikkerhed. Skriften er meget afbleget og selve Skrivemaaden (svensk) vanskelig at opfatte).

 

S. 6.

1631 d. 10 Decbr. födt,

1662 d. 30. Maj död,

1654 den 6 August [gift],

levet i 31 Aar 6 Maaneder

levet sammen 7 Aar 10 Maaneder

4 Sönner og 3 Dötre.

(Dette Stykke er skrevet af den samme som har skrevet S. 3 ogomhandler den S. 3 nævnte Barbro Isacusdotter).

 

[1] Navnene starkt forvanskede.

 

Selostus eräine selvennyksineen. Suomen Sukututkimusseura sai aikoinaan vastaanottaa edelläpainetut perhetiedot Eichman suvusta tanskankielisine kommentaareineen. Merkinnät tavataan eräässä vanhassa, Nürnbergissä 1607 ilmestyneessä raamatussa, joka näyttää n. v:sta 1612 olleen (Rügenwaldessa Pommerissa toimineen pappismiehen?) Caspar Eichman(n)in (k. 1630) hallussa. Tältä se periytyi pojalle Turun kauppiaalle, sittemmin Porin raatimiehelle Philip Eichmanille (k. 1690), jolta se kohta on joutunut eräälle Nicolaus Barckille, (jonka poika lienee ollut Vehkalahden kirkkoherra, rovasti Nicolaus Nicolai Barck Hvittis., k. 1708) siirtyen 1697 tämän vävylle maisterille (1697), Porin pedagogian rehtorille (1709) ja koulumestarille (1712) Henricus Olai Bonerukselle (k. 14.10.1717), joka oli Porin porvarin Olavi Matinpoika Puontilan [Bondila] (k. 1707) poika ja naimisissa Ingeborg Barckin kanssa (ks. E. GRANIT-ILMONIEMI, Porin kaupungin porvareita ja kauppiaita 1600-1880, Pori 1931, s. 30, ja J. W. RUUTH, Björneborgs stads historia, Helsingfors 1897, s. 506, jotka ilmoittavat nojautuen Vilh. Laguksen Åbo Akademis Studentmatrikel I: SSLS XI, 1, Helsingfors 1889, s. 215, tietoon »postea pastor in Sastmola, sed numquam ibidem fuit» Boneruksen olleen Merikarvian kirkkoherran, mitä seikkaa eivät tunne C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I-II, Åbo 1832, 1834, ja G. A. Heman, Tietoja Merikarvian entisyydestä I, Pori 1899). Raamatun myöhemmistä vaiheista ei ole tietoa, ennen kuin se 1925 eräässä huutokaupassa joutui tanskalaiselle herra Kræftingille Köpenhaminassa. Missä raamattua nykyisin säilytetään, ei ole »Genoksen» toimituksen tiedossa, mutta se olisi kiitollinen saadessaan siitä ilmoituksen.

Syystä että monet nykyään elävät suomalaiset polveutuvat Eichman suvusta ja että tiedot sen varhaisemmista jäsenistä ovat kirjallisuudessa olleet varsin puutteelliset ja virheelliset, ovat raamatun perhemerkinnät arvokkaita.

Merkinnöistä päättäen niiden ensimmäinen laatija Caspar Eichman(n), s. 2.2.1585, k. (Rügenwaldessa) 18.8.1630, oli pappismies. Hänen vaimonsa, vihityt 31.10.1614, oli Christina Below, s. 24.9.1596, jonka kuolemasta raamatussa ei ole merkintää. Avioparilla oli Caspar Eichmanin oman ilmoituksen mukaan 11 lasta:

1) Joachim, s. 13.8.1615.

2) Catharina, s. 8.12.1616.

3) Caspar, s. 27.9.1618, k. 13.9.1620.

4) Philip, s. 13.9.1620, haud. 26.10.1690. Ks. alemp.

5) Caspar, s. 10.1.1622, k. 12.9.1655.

6) Christina, s. 18.8.1623, k. s. v.

7) Elisabeth, s. 3.9.1624.

8) Johannes, s. kaks. 24.6.1626, k. 14.1.1627.

9) Ephraim, s. kaks. 24.6.1626.

10) Tytär, s. 23.4.1628.

11) Christian, s. 12.(?)5.1630.

Philip Casparinpoika Eichman, perhemerkintöjen jatkaja isänsä jälkeen, s. 13.9.1620, siirtyi Suomeen asettuen kauppiaaksi Turkuun, myöhemmin (n. 1656) Poriin, jossa mainitaan raatimiehenä vv. 1678-1689 ja oli Porin edustajalla valtiopäivillä 1682 sekä haudattiin Porissa 26.10.1690 (J. W. RUUTH, e. m. t., s. 478, jossa hänen nimensä on Filip Jöransson (!) Ekman ja jossa vain kolmas vaimonsa mainitaan; E. GRANIT-ILMONIEMI, e. m. t., s. 4; CARL V. BONSDORFF, De finska städernas representation intill frihetstiden: HArk XIII, Helsinki 1893, s. 73). - [E. R. ALCENIUS], Genealogia Sursilliana, Helsingfors 1850, s. 319, ilmoittaa Philip Eichmanin syntyneen Lübeckissä ja olleen Porin pormestarin. Oman ilmoituksensa mukaan Philip Eichman oli kolmasti solminut avioliiton:

1:o Margaretha Gabrielsdotter Rothenius, s. n. 1627, k. Turussa 1.9.1651 24 v. vanh. lapsivuoteeseen (AXEL BERGHOLM, Sukukirja Suomen aatelittomia sukuja I, Kuopio 1901, ss. 223 ja 228, mainitsee hänet Eichmanin 2. puolisoksi); vanhemmat: Pohjanmaan lainlukija, Kokkolan pormestari Gabriel Ljungesson (k. 1660) ja Elsa Knutsdotter Witting (haud. talvella 1640). Vrt. ALCENIUS, e. m. t., ss. 314, 319; SSV XI, 1927, s. 399. - Margareta Gabrielsdotter Rotheniuksen veli oli Kokkolan lainlukija Gustaf Rothenius, haud. Kokkolassa 18.11.1677, jonka 1. vaimo oli Barbro Måns (Magnus) dotter Gammal, haud. Kokkolassa 1.12.1667 (ATLE WILSKMAN, Släktbok I: 2: SSLS CVII:2, Helsingfors 1914, p. 381). TOR CARPELAN, Åbo i genealogiskt hänseende på 1600- och början af 1700-talen: Västra Finland III, Helsingfors 1890, s. 170, esittää tämän avioparin Margaretha Gabrielsdotterin vanhemmiksi;

2:o 6.8.1654 Barbro Isaacsdotter Brennerus, s. Vaasassa 10.12.1631, k. Porissa 30.5.1662 (AXEL BERGHOLM, e. m. t. I, s. 223 ja II, s. 1409, mainitsee hänet Eichmanin 1. vaimoksi); vanhemmat: Isonkyrön kirkkoherra, rovasti Isaacus Henrici Brennerus (s. Mustasaaressa 1.1.1603, k. Isonkyrön Ventälän [Vendelä] kylässä 31.7.1670) ja Susanna Gabrielsdotter Vernberg (s. Vöyrissä 1609, k. Isossakyrössä 10.2.1685). Vrt. MAGNUS BRENNER, Slägterna Brenner i Finland jemte förgreningar utom landet, Helsingfors 1912, s. 20, jossa, kuten ALCENIUKSEn ja CARPELANin e. m. t:ssa, Philip Eichman ilmoitetaan Porin pormestariksi. (Barbro Brenneruksen isäksi mainitaan jälkimmäisessä teoksessa hänen isänisänsä Vaasan ja Mustasaaren kirkkoherra, Pohjanmaan rovasti Henricus Martini Brennerus);

3:o 5.11.1666 (raamatussa aikamäärä ei ole enää luettavissa) Elisabeth Hansdotter, s. 161 (o), k. Porissa 24.3.1689 (RUUTH, e. m. t., s. 478); vanhemmat: Hans Andersson Ahlaisten Kellahdessa (Kjällfjärd) ja Brita Olofsdotter. Tämä avio oli lapseton.

Lapsia raamatun perhemerkintöjen mukaan:

a) Ensimmäisestä aviosta (5), syntyneet Turussa:

1) Elisabeth, s. kaks. 28.1.1648, k. nähtävästi isonvihan aikana (Hj. BJÖRKMAN & HEIKKI IMPIWAARA, Kokkolan Carlenius-suku: SSV XI, 1927, s. 435). - P:o Raahen porvari, sittemmin Pielisjärven vouti Mathias Carlenius, s. Kokkolassa 6.8.1655, k. -. 10.1682 (Hj. BJÖRKMAN & HEIKKI IMPIWAARA, e. m. t., s. 435).

2) Caspar, s. kaks. 28.1.1648.

3) Elsa, s. 28.12.1648. eli 1699 (E. GRANIT-ILMONIEMI, e. m. t., s. 32). - P:o 1673 Porin porvari Yrjö Matinpoika Rahki, kotoisin Ulvilan Suosmerestä (Svartsmark), k. 1703 t. 1704 (E. GRANIT-ILMONIEMI, e. m. t., s. 32).

4) Christina, s. 8.3.1650, k. Turussa 26.3. s. v.

5) Philip, s. 1.9.1651, k. 13.9. s. v.

b) Toisesta aviosta (7), syntyneet Porissa paitsi vanhin:

6) Isaacus, s. Isossakyrössä 2.8.1655, k. 29.2.1656.

7) Susanna, s. 21.11.1656, k. 1697 (ERIK LINDH, Släktbok. Ny följd I:i: SSLS LXXXVI:I, Helsingfors 1941, p. 85, jossa isä jälleen mainitaan pormestariksi). - P:o 1675 Isonkyrön kirkkoherra Israel Erici Alftanus, s. 1632, k. 1712, hänen 2. (keskim.) aviossaan (Lindh, e. m. t., p. 85).

8) Margaretha, s. 23.4.1658, k. Porissa 2.7. s. v.

9) Isaacus, s. 2.6.1659, k. Porissa 9.6. s. v.

10) Margaretha, s. 9.8.1660.

11) Poika (nimi ei enää ole luettavissa raamatusta), s. kaks. 30.5.1662.

12) Kuolleena syntynyt poika, s. kaks. 30.5.1662.

 

Aivan toinen henkilö kuin raamatun perhemerkintöjen mukaan 10.1.1622 syntynyt ja 12.9.1655 kuollut Caspar Casparinpoika Eichman on se häntä vanhempi, mutta ristimänimistä päättäen nähtävästi samaa sukua oleva Kasper (Casper) Eekman (Eichman, Ekman), jonka CARPELAN, e. m. t., s. 169, ilmoittaa Lübeckin kauppiaan Jochim Eekmanin pojaksi. Tämä toimi kauppiaana (oluenpanija, silkkikankaanmyyjä) Turussa (jo 1628), oli raatimiehenä 6.6.1632-1649, jolloin nimitettiin Uudenkaupungin pormestariksi, missä toimessa oli v:een 1669. Samalla Eichman oli Vaasaporin kreivin luottamusmiehenä 1651-1654 sekä vt. päällysmiehenä ja pikkutullin ja aksiisin vuokraajana 1653-1655. Oli lisäksi Turun edustaja valtiopäivillä 1635 (valiokuntakokous) ja 1644 sekä Uudenkaupungin edustaja 1655, 1657 (Turun maakuntakokous) ja 1659-1660. (Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1553-1664 utgifna af R. HAUSEN: Bidrag till Åbo stads historia I: [I], Helsingfors 1884, s. III; CARL V. BONSDORFF, Åbo stads historia under sjuttonde seklet I:2, 3: Bidrag till Åbo stads historia II:2, 3, Åbo 1892, 1894, ss. 175, 207, 381-382, 463, 475; CARL V. BONSDORFF, De finska städernas representation intill frihetstiden: HArk XIII, Helsinki 1893, ss. 59, 62, 64-66; K. V. KAUKOVALTA, Uudenkaupungin historia I, Tampere 1917, ss. 112-113). - Tietoja Eichmanin perheestä ja jälkeläistöstä (m. m. pojat Henrik, k. 1675, ja Jacob, k. 1704, jotka BERGHOLM, e. m. t. I, s. 42, ja II, s. 1409, mainitsee Porin «pormestarin» Philip Echmanin veljenpojiksi!, toimivat Uudenkaupungin kirkkoherroina) tavataan paitsi CARPELANin e. m. t:ssa, ss. 169-170, K. A. CAJANDERin kokoelmissa VA:ssa, joihin siis vain viitataan.

 
Genos 16(1945), s. 4-12

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1945 års register | Årgångsregister