GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Jakob Hoslerus' familjeanteckningar.

Osmo Durchman

I kyrkoherdens i Brahestad och Salo, domkapitelsassessorn Knut Fredrik Durchmans (f. 1846, d. 1919) boksamling har befunnit sig »Passional Postilla aff OLAO MAGNI ARENIO /Wermelando Maala/ xens. Pastore Medh Egen bekostning. Ebr. 2:14. Tryckt i Åbo aff Peter Hansson Acad. Typ. åhr 1661», vari på begynnelse och slutbladen finnas nedan tryckta familjeanteckningar[1] av kyrkoherden Jakob Hoslerus, vilka upptäckts och kopierats av fil. magister O. H. PETÄJISTÖ, som lämnat dem till Genealogiska Samfundet i Finland för publicering. Om postillans förvärv har kyrkoherden gjort följande anteckning: »Ex donatione pereximii Dn Patruelis Nomelini accessit bibliotheca Jacobi Hosleri Ao 1702 d. 8 Decembr. Homo Memento Mori». Boken har senare, antagligen genom köp, kommit i ekonomidirektören Petter Johan Austrells (d. 1781) ägo, som i postillan tecknat sitt namn Austrell, som tidigare var anställd som bokhållare hos friherre Axel Gustaf Kurck (d. 1800) på LAUKKO i Vesilax och på Tottijärvi, tillhandlade sig av Kurck Pekkala stora gods i Ruovesi, vilket han bildade till fideikommiss såsom hans principals besittningar voro. Av honom ärvdes boken av följande ägare till Pekkala: sonen fänriken Petter Johan Austrell (d. 1820), dennes dotter Fredrika Vilhelmina Austrell (d. 1868) gift med stabskaptenen Adolf Aminoff (d. 1877), deras son ägaren till Pekkala Adolf Fredrik Aminoff (d. 1868), vars äldsta dotter Augusta Matilda Aminoff (d. 1895) var 1:a hustru till assessor Durchman. Familjeanteckningarnas författare Jakob Hoslerus, f. enligt egen uppgift i Vesilax 25.5.1681, blev enligt Lagus' Åbo akademis studentmatrikel student under rektoratet 1699-1700 och inskriven i Satakunta nation; själv nämner han dagen: 9.10.1699. Han blev senare kapellan i Tottijärvi (enligt egen anteckning i »Wesilax Capel-giäld») och var bosatt i Huhtaa (Huchtis) by där, tjänstgjorde som vicepastor i Eura året 1721 och befordrades slutligen till kyrkoherde i Keuru 1730, där han avled 21.1.1750 68 1/2 år gammal och begrovs i sakristian. I AKSEL WARÉNs Keuruun pitäjän historia (s. 34) refereras de ord, varmed kyrkoherden i Keuru ERLAND ROSENBACK i sin i Åbo 1823 tryckta avskedspredikan »Ne viimeiset Muistutukset! Eli Hyvästi Jättö Keuruun seurakunnille» hyllar Jakob Hoslerus, till vilka alltså härmed hänvisas. Dennes hustru har i litteraturen hittills förblivit okänd. Såsom av anteckningarna framgår, ingick Hoslerus sitt äktenskap i Nagu 30.8.1703 (för detta år finnes lucka i vigsellängden) med Margareta Rosenschmidt, d. i Keuru 15.1.1749, 70 år gammal, alltså född ca. 1679, om vilken Elgenstierna i sina ättartavlor över den introducerade svenska adeln (VI: 513) endast meddelar: »levde 1702 i Vesilax sn». Hon var dotter till majoren vid Åbo läns kavalleriregemente, ägaren till Druckis(holm) i Nagu Johan Rosenschmidt, enl. Nagu dödbok d. 1696 och begr. där i kyrkan 30.1.1697, och Margareta Murenius, begr. i Tottijärvi under kyrkan 21.9.1710, 68 år gammal, vilken i sin tur var dotter till den kände kyrkoherden i Saltvik och kontraktsprosten på Åland Boëtius Muur 1. Murenius. Jakob Hoslerus själv åter var son till den enligt familjeanteckningarna i Euraåminne 12.6.1704 (lucka i dödboken) avlidne Henricus Hoslerus, vilken verkade som sockenadjunkt i Vesilax tills han 1694 vann befordran till kapellan i Euraåminne, samt Brita Tyrvenius, begr. i Tottijärvi 10.12.1727 i sakristian, 82 år, 6 mån. gammal (»min k. moder Brijta Tyrvenia»).

Av Jakob Hoslerus' och Margareta Rosenschmidts barn återfinnes den äldsta Henrik, enligt familjeanteckningarna f. 26.1.1704 och d. 19.2. s. å., varken i Tottijärvi, Nagu eller Euraåminne historieböcker. Alla de övriga påträffas däremot i Tottijärvi födelse- och dödslängder, i vilka dock blott begravningsdagen är utsatt i motsats till familjeanteckningarna, där även dödsdagarna återfinnas. Endast följande oväsentliga skiljaktigheter ha observerats:

Jakob, f. enligt familjeanteckningarna natten mot den 3 mars, enligt historieboken 2.3.1712.

Margareta, f. enligt familjeanteckningarna 8.4., enligt historieboken 9.4.1713.

Sönerna Karl, f. 13.11.1710, och Johan, f. 28.4.1720, begrovos bägge i Tottijärvi samma dag 13.12.1724. Alla barnen synas således ha dött antingen späda eller i barnaåldern.

En bror till Jakob Hoslerus var sockenadjunkten (sedan 1706) i Euraåminne (student av Satakunta nation 18.4.1703) Jeremias Hoslerus, d. 1713 (lucka i historieboken) och gift med Sofia Pacchalenius. Av deras döttrar föddes i Kaukomäki by i Euraåminne Elisabet 6.3.1708 och Sofia 4.3.1710. Tvivelsutan var ytterligare en dotter till kontrahenterna Kristina Hoslerus, d. i Reso 2.11.1797, 87 år gammal, alltså född ca. 1710/11 (lucka i Euraåminne historiebok från 1712), vilken gifte sig med kapellanen (sedan 1759) i Reso, vicepastorn Barthold Hosslenius, »bondson från Hosike (sic!) by i Vampula», d. i Reso 16.11.1789, 69 år gammal. Från henne finnes en talrik avkomma.


I. N. I.

Cursus Vitae Meae.

A:o 1681 d. 25. Maji (Som war fierde dagen Pingst) är jag (Jacob Henrichsson) född til denna Jemmer/dahlen i Wesilax Sochn, och Kijrckbijn. Sub Signo Librae/ [under h. Himmelska teknet wågen].

A:o 1694 d. 4 Junii Introducerades Jag i Björne/borg Trivial Scholan af då varande Rectore Mag. /Andrea Jndrenio. och blef satt i Conrectors loca.

A:o 1699 d. 9 Octobris blef Jag inskrefven in Album/Studiosorum (i Åbo) af dåwarande Rectore Magnifico/Eloqventiae Professore Mag. Christierno Alandro/Decano vero S. Lingv Professore Mag. Jsaaco Pihlman(no)/

A:o 1701 d. 5. Martii anträdde Jag Praeceptoratet i/Cumo Prestegård, hoos Kyrckioherden Hr Henrich/Pauliin, det Jag förwaltade in til d. 19 Maij A:o 702/

A:o 1702 d. 19 Maij blef Jag ordinerad af Reveren /dissimo [Episcopo] Hr Doctore Johanne Gezelio, och förord/nad till att predijka nådeåhr i Nagu för/sambl. efter Sahl. Capellanen Hr Simon Palander./

A:o 1703 d. 30 Aug. hölt Jag bröllop I Nagu/Sochn och Druckis gård, med Edle och Höghborne/Jungfru Margaretha Rosenschmidt, Herren/Gud låte det wara skedt sitt Hel. Nampn til/ähra och oss til Inbördes fägnad och glädie!

A:o 703 d. 1 Novembr. Valedicerade Jag Nagu/försambl., och begaf mig med min k. hustru til Euraominne til mina k. föräldrar./

A:o 1703 d. 11 Novembr. fick Jag fulmacht/öf:r Sacellanien I Wesilax Capel-giäld, Der Jag A:o 1704 d. 29. Martii i Herrans Nampn är wäl - - - - - - - (slitet, otydligt).

A:o 1704 d. 26 Januarii föddes min lilla son (Henrich) sub Signo/Piscium, Christnades af Past. Euraominnense Sahl. Mag. Andrea Packalenio i Caukomäki lil Henrick afled d. 19 Febr./samma åhr, och begrofs i Euraominne kyrckian d. 18 Martii.

A:o 1704 d. 12 Junii om mårgonen kl. 6 1: Som war/D(omi)nica Trinitatis afsomnade min Sahl-h. Fader Hr Henrich Hoslerus, begrofs i Euraominne Kyrckian/d. 25. Sept. som war D:nica 15. p. Trinit. Lijkpredijkan blef/ hollen af Hr Joel Pacchalenio Sacell. in Raumo öf r Act. 20. v. 25., Gud fröjde Siälen Evinnerl. - och tröste oss i sorgen/igenblefne.

A:o 1704 d. 27 Decembr. föddes min son Johan sub Signo Cancri/ christnades d. 1 Jan. 1705. afled d. 7 febr. begrofs d. 12 ejusd./

A:o 1706 d. 20 Julij ungefähr kl 10 förmiddagen föddes min/lilla Dotter Anna sub signo Cancri, Christnades d. 25. Ejusd. af/somnade d. 31. Ejusd. och begrofs d. 3. Aug./

A:o 1707 d. 27 0ctobr. om aftonen föddes min lilla/dotter Britha sub signo Piscium, döptes d. 29 dito, blef död d. 5 Novembr., begrofven d. 15 Decembr./

A:o 708 d. 8 Octobr. blef min dotter Eva Christina född/under Skytten, Christnade d. 12 Ejusdem, död d. 21 dito, sampt/begrofwen d. 22 Novembr./

A:o 709 d. 15. Sept. blef min son Jacob född under Tvillin/gar, döpt d. 17 dito. död d. 24. Oct. och d. 31. Ejusd. begrofven./

A:o 1710 d. 13 Novemb. blef min lilla Carl född under Stenbocken/d. 15 Ejusd. Christnad./G. låte honom i g-fruchtan upwäxa!

A:o 1712 natten mot d. 3 Mart. blef min son Jacob född under Tvillin/garne. Christnades d. 5. död d. 21 Ejusd. begrofs d. 4. April.

A:o 1713 d. 8 April föddes min dotter Margaretha, christnades d. 11 Ejusd./ död d. 15 Sept. begrofs d. 21 dito./

A:o 1720 d. 28 April föddes min son Johan. Christnades d. 2 Maji. Gud låte hno i g-fruchtan upwäxa!

 

[1] I »Genos» har tidigare (i denna årgångs 1:a häfte) publicerats familjeanteckningar ur Casper Eichmans bibel. Dylika släktanteckningar påträffas ofta i äldre arbeten, främst teologiska. I Miscellanea bibliographica IV (Helsingfors Universitetsbiblioteks skrifter XIX, Helsinki 1944) fäster J. VALLINKOSKI i uppsatsen »Poimintoja kirjojen kansimerkinnöistä Helsingin yliopiston kirjastossa» uppmärksamheten vid dessa källor för kultur- och personhistoria med hänvisningar (s. 9, not 1) till tidigare publikationer i samma ämne. I VALLINKOSKIs uppsats meddelas bl.a. familjeanteckningar (1655-1661) av kyrkoherden i Nöteborg Isacus Johannis Svenander (d. 1663) och dylika (1698-1759) av kyrkoherden i Pälkäne Gustaf Rothovius (d. 1777). Det vore önskvärt att i »Genos» skulle kunna publiceras mera släktanteckningar av detta slag, vilka städse innehålla värdefulla uppgifter som från andra håll ej kunna erhållas.

 
Genos 16(1945), s. 48-51

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1945 års register | Årgångsregister