GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

I Sverige sedan 1930 utkommen biografisk uppslagslitteratur i urval

Osmo Durchman

Personhistorikern i vårt land är ofta hänvisad till svensk genealogisk och biografisk litteratur, särskilt sådan, som behandlar personer och släkter från tiden före 1809, men ej i ringa grad även beträffande senare tid. Genealogiska arbeten i Sverige, som redogöra för släkter från Finland eller grenar av dylika återfinnas i Gunnar Sivén, Genealogiskt repertorium för Finland (GSSkrifter XV) Helsingfors 1943, men en uttömmande genealogisk bibliografi har ej åstadkommits sedan utarbetandet av Joh. Ax. Almquist, Svensk genealogisk litteratur (Skrifter och handlingar utgifna genom Svenska Autograf Sällskapet VII), Stockholm 1905. Dock finnas kompletterande förteckningar över genealogier i Johan Wretman, Släktvetenskapen med hänsyn till svensk forskning i översikt framställd, Stockholm 1924.

Beträffande åter biografiska arbeten finnes att tillgå den ständigt rådfrågade utmärkta bibliografin Sven Ågren, Svensk biografisk uppslagslitteratur. Bibliografisk förteckning (Svenska Bibliotekariesamfundets Skriftserie I), Uppsala 1929. Den svenska biografiska litteraturen har sedan bibliografins utkommande riktats med flera viktiga arbeten och talrika då ännu ofullbordade arbeten ha bragts till avslutning. Dessa finnas, med undantag av matriklar (utvisande en kårs bestånd vid en bestämd tidpunkt), förtecknade i Historisk Tidskrifts årsbibliografier samt äro antingen recenserade eller anmälda i PHT ävensom till stor del (från 1934) i Medlemsblad för Genealogiska Föreningen. Då det är rätt tidsödande att genomgå många årgångar av de nämnda tidskrifterna för konstaterande vad på området publicerats, har det synts ändamålsenligt att för »Genos» läsare sammanställa en förteckning över de viktigaste, i regeln blott självständigt utgivna, nyare biografiska uppslagsverken. Ehuru matriklarna vid finsk forskning ej överhuvud äro av större praktisk betydelse, ha de dock i allmänhet medtagits.

Till sist må ännu framhållas, att blott något enstaka arbete i förteckningen finnes i Genealogiska Samfundets i Finland bibliotek, som är i nästan total avsaknad av svensk genealogisk och biografisk litteratur även i övrigt, då i Sverige hittills ingen intresserad tagit sig an att komplettera boksamlingen.


Svenskt biografiskt lexikon. Redaktionskommitté: J. A. Almqvist, H. Schück. Redaktör: Bertil Boëthius. D. 9-10: H. 43-50. Stockholm 1931. 4:o. (12), 800 s.; (12), 794 s. - Under inseende av K. vitterhets historie och antikvitets akademien utg. av Samfundet för Svenskt biografiskt lexikons utgivande genom Bengt Hildebrand. D. II: H. 51-54 [Dubb-Düben]. Stockholm 1942-1945. 4:o, ss. 1-640.
  Tidigare utkommit:
  Red. Bertil Boëthius. D. 1-8: H. 1-42. 4:o. Stockholm 1917-1929.

Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok. Huvudredaktör: Nils Bohman. D. 1-2 (A-F). Stockholm 1941, 1942. 4:o.(8), 531 s.; (6), 651 s.

Vem är det? Svensk biografisk handbok. 1931. Stockholm 1930. 8:o. 948 s.; 1933. Stockholm 1932. 8:o. 974 s.: 1935. Stockholm 1934. 8:o. 976 s.; 1937. Stockholm 1936. 8:o. 953 s.; 1939. Stockholm 1939. 8:o. 963 s.; 1941. Stockholm 1940. 8:o. 966 s.; 1943. Stockholm 1942. 8:o. 958 s.

Vem är det? Biografier över bortgångna svenska män och kvinnor samt kronologisk förteckning över skilda ämbetens och tjänsters innehavare. Stockholm 1944. 8:o. 357 s.

Vem är vem i Norden. Biografisk handbok. Huvudredaktör: Gunnar Sjöström. Stockholm 1941. 4:o. (8), 1544 s.

Vem är vem i handel och industri? 1944-45. Under redaktion av Gunnar Pravitz. Örebro 1944. 4:o. XII, 576 s.

Svenskt författarelexikon 1900-1940. Biobibliografisk handbok till Sveriges moderna litteratur. Utarbetad av Bengt Åhlén under medverkan av Carl-Thore Fries, Paul Harnesk, Agneta Lönborg. D. 1-2; Register. Stockholm 1942. 4:o. 935 s.; 496 s.

Svenskar i utlandet. Biografiska uppgifter. Utg. av Ivar Högbom. Stockholm 1929. 8:o. 186 s.


Mårtenson, Ludvig, Förteckning över Bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1710-1800. Stockholm 1937. 8:o. IV, (1), 219 s.

Gullberg, Artur, Justitiematrikel 1934. Stockholm 1934. 8:o. 420 s.

Justitiematrikel 1941 utgiven av Arthur Gullberg, Erik Alexandersson, Gudmund Silverstolpe. Stockholm 1941. 8:o. 644 s.

Wedberg, Birger, Konungens högsta domstol 1809-1844. Stockholm 1940. 8:o. XII, 613 s., 16 pl.
  Tidigare utkommit:
  Wedberg, Birger, Konungens högsta domstol 1789-1809. Stockholm 1922. 8:o. XIV, 501 s., 31 pl.

Kleberg, Johan, Kammarrevisionen - Kammarrätten 1695-1940. (Svenska ämbetsverk IV). Stockholm 1940. 4:o. 321 s., 34 pl.

Wernstedt, Folke, Fullmäktige i riksgäldskontoret 1789-1939. Biografiska uppgifter. Stockholm 1939. 8:o. XII, 198 s.

Bromander C. V., Länsstyrelsen i Karlstad. Biografiska och personhistoriska anteckningar till hundrafemtioårsminnet. 1779-1929. H. 1-2. Karlstad 1929-1930. 8:o. 232, (5) s.

Hallberg, Bertel, Anteckningar om landssekreterare och landskamrerare i Älvsborgs län. (Vänersborgs söners gilles årsskrift 8, 1939). 8:o. ss. 3-30.

Landstatsmatrikel 1942. Stockholm 1943. 8:o. 382 s.


Uppsala universitets matrikel. På uppdrag av universitetets rektor utg. av A. B. Carlsson. D. 3: H. 15. 1784-1788. (Uppsala universitets Årsskrift 1933. Program 1). Uppsala 1933. 8:o. ss. 259-288; H. 16. 1788-1792. (Uppsala universitets Årsskrift 1944:6). Uppsala 1944. 8:o. ss. 289-317.
  Tidigare utkommit:
  [D. 1. 1595-1700]: A. Andersson, A. B. Carlsson och J. Sandström, [D. 2. 1700-1750]: A. B. Carlsson; [D. 3: H. 1-4. 1750-1784]: A. B. Carlsson. Uppsala 1900-1929. 8:o. V, 405 s.; (1) 383 s.; ss. 1-258.

Fries, Thoralf & von Döbeln, Ernst, Uppsala universitets matrikel höstterminen 1936. Uppsala 1937. 8:o. 406 s.

Westman, Karl Gustaf, Jurisdoktorer vid Uppsala universitet 1629-1929. (Uppsala universitets årsskrift 1929. Juridiska fakultetens minnesskrift 1). Uppsala 1929. 8:o. (2), 38 s.

Kalmar nation i Uppsala. [Utg. av Sten Engström]. (Bilaga till Kalmar nations skriftserie 3-8, 10-11, 13-19 . Uppsala 1926-1942. ss. 1-240.

Lagerholm, J., Södermanlands-Närkes nation. Biografiska och genealogiska anteckningar om i Uppsala studerande södermanlänningar och närkingar 1595-1900. Stockholm 1933. 8:o. 626, (2) s.

Värmlands nation i Uppsala från år 1595. Matrikel utg. av Föreningen Nationen och hembygden. (Nationen och hembygden 2, 1939; 3, 1942). D. 1: H. 1-2 (utarb. av Erik Gren). Uppsala 1939-1942. ss. 1-32.

Lundqvist, Bo V:son, Västgöta nation i Uppsala från år 1595. Biografiska anteckningar. H. 2-5. 1641-1711. (Bilaga till Vestrogothica. Skriftserie utgiven av Västgöta nation i Uppsala 2-5, 1932-1939). Uppsala 1932-1939. ss. 61-300.
  Tidigare utkommit:
  H. 1. 1595-1640. (Vestrogothica 1, 1928). ss. 1-60.

Västmanlands-Dala nations album 1639- . Med biografiska och genealogiska anteckningar utg. av Helmer Lagergren & Helge Berthelson och [från 1939] Jan Liedgren. H. 1-4. (Bilaga till Västmanlands-Dala nations skriftserie 3-6). Uppsala 1931-1939. ss. 1-144.

Lunds universitets matrikel. Utgiven av Per Wilner. H. 3-4. 1721-1732. (Univ. progr.). Lund 1930-1932. ss. 87-176.
  Tidigare utkommit:
  H. 1-2. 1667-1720 (Univ. progr.). Lund 1926-1927. 8:o. ss. 1-86.

Ystads nation 1915-1930 vid Lunds universitet. Red. av Tage Larsson. Lund 1931. 8:o. 130 s.


Ohlsson, Håkan Theodor, Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap 1934. Lund 1934. 8:o. 739 s., + 71 s.

Westerlund, Johan Alfred, Setterdahl, Johan Axel & Meurling, Erik, Linköpings stifts herdaminne. D. 4: H. 4-5; D. 5: H. 1-2. Linköping 1932-1943. 8:o. ss. 259-547; ss. 1-258.
  Tidigare utkommit:
  D. 1-4: H. 1-3. Linköping 1915-1929. 8:o. 377 s., 44 portr.; V, 567 s.; V, 785 s.; ss. 1-258.

Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. På uppdrag av Lunds stifts domkapitel utg. av Gunnar Carlquist. Ser. 1. Urkunder och aktstycken. Lund 1943. 8:o. (2), II, 265 s., 2 facs.

Cederbom L. A. & Friberg, C. O., Skara stifts herdaminne 1850-1930. Fortsättning och komplettering av J. W. Warholms Skara stifts herdaminne, utgivet 1871-1873. D. 2. Stockholm 1930-1932. 8:o. 751 s.
  Tidigare utkommit:
  D. 1. Stockholm 1928-1929. 8:o. 536 s.

Stockholms stifts matrikel. På uppdrag av Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag utarbetad av David Svenungsson. Stockholm 1943. 267 s.

Åsbrink, Gustaf, Svea rikes ärkebiskopar från 1164 till nuvarande tid. [Uppsala ärkestift]. Under medverkan av Knut B. Westman. Stockholm 1935. 4:o. 495 s.

Ekstrand, Gunnar, Västerås stifts herdaminne. D. 1. Falun 1939. 8:o. (7), XXXI, 776 s., 1 karta.

Virdestam, Gotthard, Växjö stifts herdaminne. D. 4-8. Växjö 1930-1934. 8:o (1) s 378, (1) s.; (1), 444, (1) s.; 383, (1) s.; 384 s.; IX, (1), 463 + 47, (1) s., 1 pl.
  Tidigare utkommit:
  D. 1 (utarb. av C. O. Arcadius, J. A. Franzén o. E. A. Zetterqvist m.fl.), 2-3 av Gotthard Virdestam. Växjö 1921-1929. 8:o. VI, 351, (4); 404, (2) s.; (2), 349, (1) s.

Stenvall, Gunnar, Växjö stifts matrikel. Växjö 1930. 8:o. XV, 388 s.

Erlandsson, Elis, Album Gymnasii Scarensis 1795-1821. Biografiska anteckningar. Lidköping 1936. 8:o. 116 s.
  Tidigare utkommit:
  Erlandsson, Elis, Skara högre allm. läroverks lärjungar åren 1826-1869. Biografiska anteckningar. Sköfde 1925. 8:o. 380 s.
  Erlandsson, Elis, Skara högre allm. läroverks lärjungar åren 1870-1910. Biografiska anteckningar. Sköfde 1922. 8:o. 383 s.

Sveriges läkarehistoria ifrån konung Gustaf den I:s till närvarande tid. Fjärde följden. Utgiven på uppdrag av Svenska läkaresällskapet. D. 1-5. Red. av A. Wistrand. Stockholm 1930-1935. 8:o. 589 s.; VII, (1), 592 s.; 628, (1) s.; 658 s.; 741, (1) s.
  Tidigare utkommit:
  Sacklén, J. F., Afd. 1-2: H. 1-2. Nyköping 1822-1824. 8:o. (4), 920, (8) s.; (2), 764, (10) s.; (2), 574 (41) s. - Supplement. Nyköping 1835. 8:o. (2), 664 (14) s. - Nytt supplementhäfte red. och utg. af A. H. Wistrand. Stockholm 1853. 8:o. X, 466 s.
  Wistrand, A. H., Bruzelius, A. J., Edling, C., Ny följd red. och utg. D. 1-2. Stockholm (1872-) 1876. 8:o. 926 s.
  Bruzelius, A. J., Tredje följden red. och utg. 1. Svensk läkarematrikel. D. 1-4. Stockholm 1886-1901. 8:o. 1683 + 464 + XCVIII s.

Bissmarck, F. G., Biografisk matrikel över svenska läkarkåren 1934. Stockholm 1934. 8:o. 875 s.

Sveriges apotekarhistoria från Gustaf I:s till närvarande tid. D. 5: Supplement. Enligt uppdrag av Apotekarsocieteten utg. av C. F. V. Schimmelpfennig och K. A. Ahlberg. Stockholm 1936-1937. 8:o. 742 s.
  Tidigare utkommit:
  Levertin, A., Schimmelpfennig, C. F. V. och Ahlberg, K. A. D. 1-4. Stockholm 1910-1927. 8:o. 2365, 36 s.

Kullberg, O., Svensk apotekarkalender 1932. Sveriges apotekarkår i ord och bild. Motala 1932. 4:o. 432 s.


Kleberg, Johan, Arméförvaltningen. Biografiska anteckningar 1866-1930. (Svenska ämbetsverk II). Stockholm 1936. 4:o. XII, 383 s., 34 pl.-portr.

Kleberg, Johan, Amiralitetskollegium - marinförvaltningen, Biografiska anteckningar 1634-1934. (Svenska ämbetsverk III). Stockholm 1935. 4:o. XV, 526 s., 37 portr.

Kleberg, Johan, Krigskollegii historia. Biografiska anteckningar 1630-1865. [(Svenska ämbetsverk I)]. Stockholm 1930. 4:o. XVI, 558 s., 6 pl.

Intendenturkåren 1880-1930. Biografiska uppgifter över intendenturkårens personal under kårens första femtio år. Stockholm 1930. 8:o. 397 s.

De svenska trängtrupperna 1885-1935. Minnesskrift med anledning av de svenska trängtruppernas 50-åriga tillvaro år 1935. 2. Biografiska uppgifter. Stockholm 1935. 8:o. 297 s.

Wennerström, Thorsten, Kungl. Krigsakademien och Kungl. Krigsskolan åren 1792-1935. Personhistoriska uppgifter rörande kanslerer, inspektörer för militärläroverken, guvernörer och chefer jämte samtlig vid k. krigsakademien, k. krigsskolan och dess officers- och reservofficerskurser tjänstgörande militära, civilmilitära och civila befäls- och lärarpersonal av officers tjänsteställning. Stockholm 1936. 4:o. 373 s.

Börjeson, Hjalmar, Biografiska anteckningar om örlogsflottans officerare 1700-1799. Utg. av Karl Wester. Stockholm 1942. 4:o. 231 s., 21 pl. + rättelser.

Heijkenskjöld, Carl, Bergsregementets historia. (Bilaga till Tidskrift i fortifikation. Årg. 60, 1937, 61, 1938). Inneh.: ss. 113-143: officersförteckningar.

Björnstjerna, C. M., Anteckningar om Konungens livgarde till häst 1770-1872. Med kompletterande anteckningar berörande tiden 1872-1928 jämte matrikel över officerskåren 1770-1928, samlade och utgivna av M. Björnstjerna. Stockholm 1932. 4:o. 235 s., 2 portr.

Kugelberg, Arvid, Kungl. första livgrenadjärregementets historia. V. Biografiska anteckningar om officerare med vederlikar 1619-1927. Stockholm 1930. 8:o. XII, 449 s., 40 pl.

Stenhammar, Waldemar & Stenbock, Reinhold, Kungl. Andra livgrenadjärregementet. Biografiska anteckningar om officerare med vederlikar. (Andra livgrenadjärregementet. [7]. Andra livgrenadjärregementet 1552-1927. Biografiska anteckningar om officerare och vederlikar vid Östgöta ryttare och kavalleriregemente samt Livgrenadjärregementets rusthållsdivision och Andra livgrenadjärregementet). Linköping 1941. 4:o. 638 s., 38 pl.

Sparre, Sixten A:son, Kungl. Västmanlands regementes historia D. 4-5. Biografiska anteckningar om officerare och vederlikar 1623-1779; 1780-1926 (utg. av P.-R. Tersmeden). Stockholm 1930-1933. 4:o. 302 s.; 278, (1) s. + 2 bil.

Svensk officersmatrikel III. Marinen och flygvapnet. Utg. av P. G. Sjövall. Stockholm 1935. 8:o. 218 s.

Svensk officersmatrikel IV. Reservofficerare. Utg. av P. G. Sjövall. Lund 1933. 8:o. 309 s.


Matrikel över svenska forstmästare. Utg. av Svenska forstmästareförbundet. Årg. 12. 1930 års matrikel. Filipstad 1931. 8:o. 233 s.

Svenska forstmästare. Personhistoriska anteckningar saml. av Svenska forstmästareförbundet. Årg. 13. 1934. Filipstad 1935. 8:o. 255 s.

Publicistklubbens porträttmatrikel 1936. Med biografiska uppgifter om Publicistklubbens medlemmar. På uppdrag av Publicistklubbens styrelse utgiven av Waldemar von Sydow. Stockholm 1935. 8:o. VIII, 725 s., ill.

Indebetou, Govert, Bergsskolans i Filipstad elever 1830-1930. Biografisk matrikel. Stockholm 1931. 8:o. 307 s.

Svenska Teknologföreningen 1861-1936. Biografier, redigerade av Govert Indebetou och Erik Hylander. D. 1-2. Stockholm 1937. 8:o. XII + ss. 1-762; (2) + ss. 763-1579, talr. portr.

Alnarps matrikel. Matrikel över lärare och elever i agronom- och konsulentkurserna vid Alnarp 1862-1933. På uppdrag av Alnarps elevkår utarbetad av Sigfrid Andersson. Malmö 1935. 8:o. 446 s.

Lagerström, G. & Eriksson H., Fullmäktige i Jernkontoret 1747-1934. Porträtt och biografiska uppgifter på uppdrag av Jernkontoret samlade. Stockholm 1935. 4:o. 75, (1) s.

Wernstedt, Folke, Järnkrämare i Stockholm 1651-1890. Historiska och biografiska anteckningar. Stockholm 1935. 8:o. IX, 354 s.


Genos 16(1945), s. 52-57

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1945 års register | Årgångsregister