GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

risti18.gif (70 bytes)

Birger Åkerman

Birger Åkerman

Harry Donner

Den 8 maj 1945 avled i Helsingfors vid nära 75 års ålder generallöjtnanten Birger Alarik Åkerman. En officer, som burit upp de bästa traditionerna hos vår förra inhemska militär, lade då sitt grånade huvud till vila. Han var en värdig representant för Fredrikshamns kadetter, och de fosterländska ideal han där, liksom mången annan, blivit delaktig av följde honom livet igenom. Sin håg för militärståndet fick han av sin fader kaptenen Henrik Kristian Åkerman, och i hemmet hade han ärvt ett levande intresse för kultur- och personhistoria, vilken senare blev föremål för hans aktiva verksamhet då han redan uppnått medelåldern. Född den 21 september 1870 på Kullo gård i Borgå socken, som från seklets andra decennium tillhört hans mors Johanna Aline Othmans släkt och sedan övergick i faderns och broderns ägo, växte Åkerman upp i skuggan av den Runebergska andan och härifrån var ej vägen lång till kadettskolan i Fredrikshamn. Efter där avslutad kurs befordrades han 1893 till underlöjtnant vid Nylands skarpskyttebataljon, där han avancerade till stabskapten och tjänstgjorde till upplösningen av vår inhemska militär 1902. De därpå följande åren var Åkerman anställd vid olika industrier och utnämndes 1906 till polismästare i Hangö, i vilken befattning han kvarstod till 1912. Vid utbrottet av det första världskriget inkallades han åter i tjänst och stod med sitt regemente vid Riga och Dünaburgfronten, där han ådagalade goda militära egenskaper samt befordrades till överste. Efter frihetskriget återbördades han till hemlandet och utnämndes sommaren 1918 till kommendör för 1. divisionen. Vid 59 års ålder lämnade Åkerman 1929 den aktiva militärtjänsten med generallöjtnants rang.

Från denna tid daterar sig hans intresse för Genealogiska Samfundet i Finland, av vars styrelse han var ledamot åren 1929-1943. För samfundet har generallöjtnant Åkerman betytt mycket. Han ställde beredvilligt sina tjänster till förfogande för olika uppgifter. Så förestod han länge den av samfundet inrättade genealogiska byrån. Ett av de viktigaste initiativ, som på 1920-talet togs av samfundet, var utgivandet av städernas äldsta bouppteckningar. De giva en rik och mångsidig bild av forna tiders borgerliga liv och innehålla tillika värdefulla personhistoriska uppgifter. Birger Åkerman intresserade sig livligt för denna forskningsuppgift och åtog sig att för publicering i Genealogiska Samfundets »Skrifter» utarbeta ett antal av dessa. Början gjordes med bouppteckningarna för Borgå stad för tiden 1740-1800 (1934). Följande år befordrade han till trycket dylika för Gamlakarleby stad 1697-1800, vilka sammanställts i färdigt manuskript av ingenjör HJALMAR BJÖRKMAN, som emellertid avlidit. Själv redigerade Åkerman ytterligare bouppteckningarna för Helsingfors stad 1679-1808 (1937). Genom dessa värdefulla publikationer har han gjort forskningen en bestående tjänst. Som ett uttryck för Åkermans intresse och oegennytta bör framhållas slutredigerandet och utgivandet tillsammans med ingenjör OTTO SCHULMAN av generalmajor HUGO SCHULMANs vidlyftiga, på mångåriga forskningar vilande utredning »Släkten Schulman - von Schulmann i Sverige, Finland och Baltikum. Familjekrönika och ättartavlor», som utkom 1938. Samma intresse visade han, då han åtog sig att redigera och till trycket befordra den av revisor E. PIKOFF utarbetade värdefulla biografiska samlingen »Landsmän i ryska marinen 1808-1809»; arbetet utkom år 1938 och bildar band XIV av Genealogiska Samfundets »Skrifter». För finska kadettkårens historia hyste Åkerman ett särskilt intresse. Tack vare honom utkom 1941 »Finska kadettkårens elever och tjänstemän 1812-1940. Supplement II», ett digert band på 272 sidor, vartill materialet under många år huvudsakligast hopsamlats av den året förut avlidne majoren HERMAN NYKOPP. Birger Åkerman planerade ytterligare en biografisk matrikel över finska officerare i rysk tjänst och gjorde för ändamålet flitiga anteckningar, vilka han dock redan före sin död deponerade i RA. Birger Åkerman, som även tillhörde styrelsen för Samfundet Ehrensvärd, kvarstår i minnet som en urban och impulsiv människa, vars manliga hälsning och varma handslag röjde en god vän.


Genos 16(1945), s. 68-70

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns börjän ]

Systematisk förteckning | 1945 års register | Årgångsregister