GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

risti18.gif (70 bytes)

Woldemar Backman

 

I Jakobstad avled den 18 mars 1946 vid nyss fyllda 76 år den framstående rasbiologen och personhistorikern professorn, med. o. kir. dr Herman Woldemar Backman. Han var född i Nykarleby socken den 9 mars 1870 och verkade senast (1923-1937) som provinsialläkare i Nykarleby distrikt. Redan i yngre år gjorde han sig bemärkt som organisator och kommunalman, varvid han representerade Jakobstad vid sista ståndslantdagen 1905-1906. Under sin anställning som stadsläkare i Vasa (1917-1923) tog han 1920 jämte konsul Harry Schauman initiativet till stiftande av Svensk-Österbottniska Samfundet, vars energiske förste preses han var till sin bortflyttning till Nykarleby. Till en början intresserade sig Backman för medicinska och rasbiologiska undersökningar, men övergick i medlet av 1920-talet till lokal- och personhistoriska forskningar, vilka dominerade hans litterära verksamhet de tvenne sista decennierna av hans levnad. Hans märkligaste arbete inom rasbiologin, där han blev en banbrytare i vårt land, är »Ett försök till släktanalys» (1935). Av hans lokalhistoriska verk bör särskilt framhållas »Nykarleby provinsialläkaredistrikt, en 50 års-berättelse 1870-1920 (1924», tr. 1927, en kulturhistorisk skildring av säregen bredd och djup. Inom personhistoria och genealogi koncentrerade sig Woldemar Backman uteslutande på utforskning av Nykarleby stad och dess omnejd, varigenom denna stad är den i genealogiskt hänseende mest ingående behandlade i Finland. Av de talrika arbetena må särskilt framhållas »Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721-1857» (1938) och »Befolkningen i Nykarleby stad vid tiden för stora ofreden» (1943), men icke mindre viktiga äro de många, delvis mycket vidlyftiga monografierna över allmogesläkter, vilka ej ha motsvarighet hos andra genealogiska forskare. Då i GSÅ XXXI-1947 skall inflyta det minnestal över professor Woldemar Backman, som av kanslirådet OSMO DURCHMAN hölls vid Genealogiska Samfundets i Finland möte den 14 maj 1946, vari han ingående redogör för Backmans mångsidiga och förtjänstfulla forskargärning, hänvisas till denna minnesteckning.


Genos 17(1946), s. 11

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns börjän ]

Systematisk förteckning | 1946 års register | Årgångsregister