GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Hypotesen rörande Luther-ättlingar i Finland.

En rättelse.

Eric Söderström

Under rubriken »Lutherättlingar i Finland» ingick i Hufvudstadsbladet för den 24.12.1917 en av märket H. E. P[IPPING] skriven understreckare, vari på grund av uppgifter, som en onämnd författare infört i Stockholms Dagblad för den 23.10. samma år, anfördes följande genealogiska data:

»Det yngsta af Martin Luthers sex barn i hans äktenskap med Catarina von Bora, Margareta Luther, född 1534, död 1569, ingick 1555 äktenskap med preussiske landtrådet Georg von Kunheim, hvilken öfverlefde henne i många år. I detta äktenskap föddes nio barn, av hvilka en dotter, Anne von Kunheim, blef gift med godsägaren Wolfert Kristoffer von Sauchen. Deras dotter Dorothea von Sauchen ingick äktenskap med en Bugenhagen och erhöll en dotter, Margareta Bugenhagen, som trädde i brudstol med handlanden i Åbo Finland Joachim Witfoth, (sic!) född 1620 i Lübeck, död 1677 i Åbo».

Författaren i Hufvudstadsbladet framhöll för sin del, att det icke varit möjligt att kontrollera dessa uppgifter i annat avseende än vad beträffar Margareta Luthers äktenskap med von Kunheim och påpekade, att på denna grund all reservation var av nöden, men anförde i fortsättningen, att det väl dock är troligt, att artikelförfattaren i Stockholms Dagblad haft tillgång till Richters och ROBBEs arbeten om Luthers ättlingar och icke framkommit med lösa påståenden. Han framhöll ytterligare, att den osäkraste punkten påtagligen är den, huruvida Anna Margareta Wittfooth, f. Bugenhagen, verkligen var dotter till den Bugenhagen, som äktade Dorothea von Sauchen. Trots dessa outredda omständigheter fann signaturen H. E. P. föga vara förlorat med att »för denna gång förutsätta, att det svenska bladets uppgift är riktig» samt lämnade i fortsättningen uppgifter om 27 i Finland levande släkter, som kunde räkna sig såsom Luther-ättlingar.

Då de i denna framställning lämnade synnerligen intresseväckande uppgifterna måhända i något fall ha kunnat bliva tagna för goda, är det skäl att här genast meddela, att ovannämnda härledning av Anna Margareta Wittfooths härstamning icke bekräftats av pastor OTTO SARTORIUS' år 1926 i Göttingen tryckta arbete »Die Nachkommenschaft D. Martin Luthers in vier Jahrhunderten nebst Anhang über Nachkommen seiner Seitenverwandten und vieler anderer Luther», vilket arbete är tillgängligt i HUB.

Pastor SARTORIUS är själv Luther-ättling. Vid utarbetandet av sin bok har han haft tillgång till Luther-stiftelsens (Lutherstiftung zu Leipzig) arkiv. Förutom med andra grenar Luther-ättlingar har pastor SARTORIUS stått i kontakt med teologiedoktor Heinr. Robbe i Leipzig, som var son till universitetsprofessorn Dr KARL ROBBE, författare till »Stammbaum der Familie des D. Martin Luther», Leipzig 1846-48, en andra upplaga av samma arbete med »Anhang», 1856, och »Genealogisches Hausbuch der Nachkommen D. M. Luthers», Leipzig 1871. Han säger sig även ha anlitat förefintlig litteratur och meddelar redan i företalet till sitt arbete, att denna litteratur, särskilt vidkommande sådan från nyare tid, var ofullständig och delvis behäftad med fel, vilka han sedan påvisar i texten. I förteckningen över källskrifter, vilka pastor Sartorius använt, nämner han icke färre än 25 olika författare, bland dem, förutom ovannämnde ROBBE, även RICHTERr, VON SECKENDORF, JUNCKER, KEIL, MÖRIKE och NIETZKI. Några av dessa komma att bli nämnda i det följande.

Pastor SARTORIUS' forskningar i Luthers släkt bekräfta, att reformatorns 6:e barn, dottern Margareta Luther, f. 17.12.1534, d. 1570, den 5.8.1555 gifte sig i Wittenberg med studeranden Georg von Kunheim auf Knauthen und Mühlhausen, senare lantråd, lagman och amtshauptmann över Bartenstein, f. i Welau i juli 1532; d. 18.10.1611. De ge även vid handen, att dessa makar haft 9 barn, av vilka dock endast tre nått mogen ålder, nämligen andra barnet, 1) dottern Margareta, f. 1559, d. 2.2.1592, gift med Hans von Saucken auf Podangen, Maulfritzen osv., tredje barnet, 2) sonen Volmar von Kunheim, f. 1564, herre till Knauthen und Perkhinken zu Mühlhausen und Seffeinen, död ogift, enär i likpredikan, som hölls vid faderns jordfästning ingen maka är nämnd, samt fjärde barnet, 3) dottern Anna (av Nietzki oriktigt kallad »yngsta dottern») gift med Christoph Wolffert, d. 1611, vilkas äktenskap uppges ha varit barnlöst.

Den av skribenten i Stockholms Dagblad för den 23.10.1917 lämnade uppgiften, att Anna von Kunheim skulle ha varit gift med en Wolfert Kristoffer von Sauchen är för pastor SARTORIUS alldeles okänd. En annan på s. 157 i SARTORIUS' arbete omnämnd, av Luther-ättlingen Mörike lancerad och försvarad uppgift, att Anna von Kunheim skulle varit gift med en Burghard Wolters, ådagalägger SARTORIUS (på s. 158-159) bero på förekomsten av ett förfalskat exemplar av ett år 1697 hållet liktal över den 13.10 sagda år avlidna Cath. Elis. Wolters, som varit gift med Joh. Georg Stoffel i Neuenstadt an der Linde. I det förfalskade exemplaret, som finnes uti MÖRIKES ägo, uppges den avlidnas farmor ha varit Anna von Kunheim medan i det bevisligen äkta exemplaret, som fanns förvarat uti biblioteket i Stuttgart, farmodern uppges ha varit Elisabethe Kreutter (Kreutterin). Tillika påvisar pastor SARTORIUS, att Wolfferts namn genom ett tryckfel, som förekommer å s. 59 i Robbes ovannämnda Genealogisches Hausbuch, förvanskats till Wolters. Pastor SARTORIUS lämnar ytterligare uppgiften att Georg von Kunheim i ett andra äktenskap, som han efter år 1573 ingått med Dorothea von Olssnitz d. 2.2.1602 vid 44 års ålder, haft ytterligare 8 barn, av vilka en år 1581 född dotter, som burit namnet Dorothea och var gift med Friedrich Freiherr von Kittlitz auf Gross-Waldeck, av VON SECKENDORF 1694 och senare JUNCKERr 1706 felaktigt anförts som Margareta Luthers dotter. Detta nämnt för den händelse Anna Margareta Wittfooths härstamning kunde tänkas härledd från denna Dorothea.

Att Anna von Kunheim varit gift med Christoph Wolffert, anser SARTORIUS obestridligen framgå ur en av professor VATER i Königsberg i »Breiträge zur Kunde Preussens» Bd I, s. 342, under rubriken »Reliquien Luthers in Preussen» publicerad uppsats, däri VATER enligt innellållet i en likpredikan, som professor VOGELER i Mühlhausen år 1611 hållit efter Margareta Luthers man Georg von Kunheim, nämner, att Margareta överlevts av barnen Anna, Catharina och Volmar von Kunheim och däri vidare uttryckligen säges att Anna varit förmäld med den »ädle, stränge och genomhederlige» Christoph Wolffert. Den omständigheten åter, att Anna dött barnlös före fadern, måste enligt Sartorius anses framgå dels därav, att i likpredikan omedelbart därefter ihågkommits dessas då redan döda systers Margareta von Sauckens son Hans Georg von Saucken såsom »noch obrig», vilket väl bör översättas som ännu eller enda efterlevande, dels därav att, oaktat likpredikan är tillegnad den avlidnes ännu levande barn och till och med den avlidnes brorsöner, hennes, Annas, namn saknas.

Enligt en uppgift i SARTORIUS' bok har pastor NIETZKI i Mühlhausen, senare domprost i Königsberg, utgivit en liten skrift benämnd »Margareta von Kunheim und deren Nachkommen bis zur Gegenwart», Königsberg i. Pr. 1900, däri han lämnar en tilltalande bild av Margareta Luthers och hennes makes personligheter samt däri han även meddelar att Margareta von Kunheim som godsägarinna under 15 år levat i ett arbetsrikt, med 9 barn välsignat lyckligt äktenskap. Sagda arbete uppges jämväl vara bifogad en stamtavla. Denna stamtavla uppger Sartorius på många ställen vara i behov av rättelse och i all synnerhet måste hela det sista stamtavelavsnittet strykas till den del det berör Anna von Kunheim.

Av det redan anförda finna vi att SARTORIUS' forskningar givit vid handen att Anna von Kunheim dött barnlös. Då hennes syster Margareta varit gift med en von Saucken är, med tanke på att skribenten i Stockholms Dagblad angivit detta släktnamn såsom namn på Annas man, skäl i detta sammanhang nämna, att enligt SARTORIUS varken Margareta von Kunheim och Hans von Saucken eller någon av dessa makars söner haft någon dotter Dorothea.

Av intresse för detta studium hade varit att kunna upplysa om, vad den i NIETZKIs förenämnda skrift ingående stamtavlan haft att meddela. Måhända hade denna varit underlaget för skribentens i Stockhbolms Dagblad uppgifter. Skriften ifråga har dock icke varit tillgänglig för undertecknad. Sedan SARTORIUS frånkänt stamtavlan varje värde till den del den berör Anna von Kunheim, skulle de uppgifter, denna eventuellt innehållit rörande efterkommande till henne, knappast mera kunna åberopas av den, som sökt bekräftelse på, att Anna Margareta Wittfooth, f. Bugenhagen, i fjärde led skulle ha härstammat från Martin Luther.

Då i SARTORIUS' arbete släktnamnet Bugenhagen överhuvudtaget alls icke förekommer, vilket har varit lätt att övertyga sig om på grund av arbetets översiktliga uppställning och dess noggranna namnregister och detta arbete dessutom bör anses som det väderhäftigaste och samtidigt fullständigaste forskningsresultat i Luthers släkt, som hittills sett dagen, torde det kunna anses vara konstaterat att något släktförhållande mellan släkterna Luther och Bugenhagen icke existerat. Hypotesen, att Anna Margareta Wittfooths, f. Bugenhagen, efterkommande vore Luther-ättlingar bör sålunda på forskningens nuvarande ståndpunkt helt avskrivas.

 

Selostus. Ruotsissa ilmestyvässä Stockholms Dagblad-nimisessä Päivälehdessä 23.10.1917 olleitten nimeltään tuntemattoman henkilön julkaisemien tietojen perusteella nimimerkki H. E. P[IPPING] on Hufvudstadsbladetin 24.12.1917 numerossa olleessa kirjoituksessa esittänyt hypoteesin, jonka mukaan 27 Suomessa elävää sukua, jotka polveutuvat turkulaisesta kauppiaasta Joachim Wittfoothista ja hänen vaimostaan Margareta Bugenhagenista, saattaisivat olla Martin Lutherin jälkeläisiä, koska Margareta lähdetietojen mukaan olisi Lutherin tyttärentyttären tyttärentytär. Kirjoittaja osoittaa tämän hypoteesin virheelliseksi nojautuen pastori OTTO SARTORIUKsen kirjoittamaan Martin Lutherin jälkeläisiä koskevaan 1926 ilmestyneeseen teokseen.

 
Genos 17(1946), s. 25-28

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1946 års register | Årgångsregister