GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Suomen Sukututkimusseura - Genealogiska Samfundet i Finland

Vuosikokous - Årsmötet 10.4.1946.

Esimiehen kaupunginarkistonhoitajan Ragnar Rosénin avattua vuosikokouksen valittiin sen puheenjohtajaksi lakit. kand. Håkon Holmberg. Seuran sihteerin esittämä vuosikertomus ja seuran tilit v:lta 1944 hyväksyttiin, jonka jälkeen johtokunnalle ja virkailijoille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Johtokunnasta olivat erovuorossa prof. A. R. Cederberg, kamreeri Robert Estlander ja arkistonhoitaja Ragnar Rosén, jotka yksimielisesti valittiin uudelleen. Seuran tilintarkastajaksi valittiin ylireviisori Eino Tamelander ja kamreeri H. Forstén sekä heidän varamiehikseen fil. maist. V. Soanlinna ja toimistopäällikkö Eric Söderström. Jäsenmaksuna päätettiin kantaa kuluvalta kalenterivuodelta vuosijäseniltä 200 markkaa, vakinaisilta jäseniltä kertakaikkiaan 4,000 markkaa ja lahjoittajajäseniltä samoin vähintäin 10,000 markkaa.

Vuosikokouksen jälkeen johtokunta kokoontui suorittaen toimihenkilöiden vaalin toimintavuodeksi 1946-47. Seuran esimieheksi valittiin uudelleen kaupunginarkistonhoitaja Ragnar Rosén ja varaesimieheksi dosentti Gunnar Soininen. Virkailijoiksi valittiin seuraavat entiset: sihteeriksi jaostopäällikkö Olavi Wanne, rahainvartijaksi kamreeri Arne Ekman ja kirjastonhoitajaksi kanslianeuvos Osmo Durchman. Apulaissihteerin fil. maist. Y. S. Koskimiehen, joka oli ilmoittanut luopuvansa apulaissihteerin toimesta, tilalle valittiin fil. kand. Sven-Erik Åström.

 

Kokousesitelmät - Mötesföredragen.

20.3.1946 höll konsulenten S. A. Rydberg från Sverige ett föredrag om intresset för släktforskning i Sverige.

10.4.1946 sammanträdde samfundet till årsmöte, varvid fil. mag. Harald Hornborg höll ett föredrag om »En genealogisk gåta och ett försök att lösa den» behandlande de olika släkterna Tawast och deras inbördes samband.

14.5.1946 piti fil. kand. Aulis Oja esitelmän kokemäkeläisestä suurtilallisesta Kaarle Vitikkalasta (1760-1848) ja hänen sukujohdostaan. Kaarle Vitikkala oli aikoinaan Kokemäenjoen laakson huomattavimpia talonpoikia ja hänen jälkeläisiään on tähän mennessä noin 1800 henkilöä, joista suunnilleen puolet nyt eläviä.

 

Uusi vakinainen jäsen - Ny ständig medlem.

5.4.1946: Med. lic. Armas Gräsbeck, Helsingfors.

 

Uusia vuosijäseniä - Nya årsmedlemmar.

8.5.1946: ingenjör Bruno Ahlstedt, Helsingfors; lektor Runar Lemberg, Grankulla; stud. Rolf Rurik Rancken, Alberga; konttoristi E. Rantama, Helsinki; metsänhoitaja Olavi Valkama, Munkkiniemi.

 

Personalia.

Kamrer Arne Ekman fyllde 50 år den 6.6.1946, varvid representanter för samfundets styrelse till honom överlämnade en bokgåva. Kamrer Ekman har verkat som samfundets skattmästare sedan 1942 och som föreståndare för Genealogiska Byrån sedan hösten 1943, vilka poster han handhaft med energi och sakkunskap. Kamrer Ekman har publicerat några smärre släktmonografier samt uppsatser i samfundets årsskrift och i Genos. Genom sin positiva livssyn och sitt humorfyllda väsen har han tillvunnit sig stor uppskattning i genealogernas krets.

 

Vainajia - Avlidna.

6.5. i Kajana f. d. kronofogden Gustaf Enwald, f. i Leppävirta 1861, årsm. 1918.

16.6. i Helsingfors översten Otto Ehrström, f. i Vasa 1859, st. m. 1917.

28.6. Helsingissä agronoomi Onni Palokangas, s. Rantasalmella 1868, vak. j. 1917.

14.8. i Helsingfors socionomen Hedvig Anita Elmgren, f. i Helsingfors 1920, årsm. 1942.

20.9. Helsingissä myymälätarkastaja Jorma Weilin, s. Helsingissä 1901, vuosij. 1944.

27.9. Helsingissä ent. oikeusneuvosmies, varatuomari Kaarlo Fröjdman, s. Vaasassa 1872, vak. j. 1922.

28.9. kuoli Helsingissä slaavilaisen kielitieteen täysinpalvellut professori Jooseppi Julius Mikkola 80 vuoden iässä. Vainaja, joka oli liittynyt Sukututkimusseuraan sen alkaessa toimintansa 30.1.1917, toimi seuran johtokunnan jäsenenä 1929-38.

19.10. Helsingissä pankinjohtaja, varatuomari Matti Schreck, s. Tampereella 1897, vuosij. 1925.

 

Kokous Vaasassa - Möte i Vasa 15.9.1946.

Kuten tunnettua järjestettiin sodan aikana seuran kokous Turkuun. Viime keväänä heräsi ajatus pitää samantapainen maaseutukokous Vaasassa. Suunnitelma toteutui 14-15.9., jolloin 11 helsinkiläistä sukututkijaa oleskeli Etelä-Pohjanmaan kauniissa kulttuurikeskuksessa. Matkaan ottivat osaa m.m. seuran esimies kaupunginarkistonhoitaja Rosén, entinen esimies prof. Cederberg, kanslianeuvos Durchman, y.m. seuran johtokunnan jäseniä, virkailijoita sekä johtokuntaa lähellä olevia aktiivisia sukututkijoita.

Ensimmäisen päivän aikana tutustuttiin maakunta-arkistoon sekä Pohjanmaan historialliseen museoon, joiden rikkaat kokoelmat esittelivät vt. arkistonhoitaja maist. Aimo Wuorinen ja intendentti maist. Arne Appelgren. Illalla nauttivat vaasalaiset sukututkimuksen harrastajat ja heidän helsinkiläiset vieraansa yhteisen päivällisen Kauppaseuran kerhohuoneistossa, jossa m.m. seuran esimies piti puheen.

På morgonen följande dag besågs Gamla Vasa, som sakkunnigt förevisades av mag. Appelgren och stadsarkitekten Serenius. Senare på dagen sammanträdde samfundet till extra möte å landsarkivet. Efter det samfundets ordförande yttrat några inledande ord höll fil.kand. Sven-Erik Åström ett föredrag betitlat »Några drag ur Genealogia Sursillianas tillkomsthistoria». Ämnet har en viss aktualitet därigenom, att i år 150 år förflutit sedan anteckningarnas slutliga utgivare Elias Robert Alcenius föddes och genom att vi snart kunna begå Genealogia Sursillianas 100-års jubileum. Genealogia Sursilliana, som av Alcenius utgavs i tryck 1850, har en lång förhistoria, vars olika faser föredragshållaren strävade att belysa. Mag. Åström dröjde speciellt vid det arbete, som utförts av Johannes Terserus, de två Peitzierna samt Petter Niklas Mathesius, vilkas forskargärning i betydelse väl tål en jämförelse med deras mera kända efterföljares Alcenius' insats. I samband härmed lämnade föredragshållaren uppgifter om de olika äldre Sursilliana-handskrifter, vilka finnas bevarade. Speciell uppmärksamhet ägnade han härvid en i RA förvarad värdefull kopia av Terserus' originalanteckningar. Detta manuskript kände Alcenius icke till, då han 1850 utgav Sursilliana. - Efter föredraget besågs hovrätten och länsstyrelsen, varefter den officiella delen av programmet var till ända. Mötet uppmärksammades de följande dagarna i Vasatidningarna.


Genos 17(1946), s. 62-64

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1946 hakemisto | Vuosikertahakemisto