GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden

Wesilaxius.

Rafael Sumelius

Vid Vesilax ting 10-11 mars 1675 uppträdde »Cappelan H:r. Christopher Wesilaxius och nu såsom tillförende witterligit gjorde huruledes hans fader Cappelanen här i sochnen Sal. H:r. Christer Jacobi hafver uthi sin wälmacht och änklinge ståndh jämwähl af tijdigt bestämmande, sampt för (= framom) hans andra söner honom hans arff och ryttare hemman i Wesilax om tolf och half öres skatt att possidera och innehafva efterlåtit, medan som hans äldsta son Jacob icke kunnat det besitta eller widh macht hålla och sålunda honom hela hushållet i sin lifstidh opdragit, som han nu med be:te sin sal. Faders tillsägelse skrifft af den 27. Maij 1668 nogsampt bewijste». (RA nn 5, s. 86.)

Med ledning av detta citat, kompletterat med uppgifter ur mantalslängder och. generalregistret över bosättningen i Finland, kunna följande tillägg göras till framställningen i Leinbergs och Strandbergs herdaminnen samt Lagus´ akademimatrikel:

Christer (Christiernus Jacobi), kapellan i Vesilax, som sådan nämnd 1628-1674. - Gift, var det 1635, m. Elin Hansdotter, som var död 1669. Söner: A. Jakob, bosatt på faderns hemman 1656, levde 1675 [1]. - Gift, var det 1656, med Sara. B. Gabriel (Wesilaxensis), stud. 1657, vid akademien ännu 1666 (Lagus, som anför honom som bror till följande). C. Christoffer Wesilaxius, stud. 1657, var »adjunctus» i Vesilax 1670, blev kap. där 1674. Erhöll 1668 sin faders ryttarhemman Tapola i Vesilax by, som han tidtals bebodde. »Denne H:r. Christopher är 1703 uti stoor fattigdom dödh blifven och ligger hemmanet för tiden alldeles ödhe». - Gift, var det 1670, med Sara, som levde 1711 (»H:r. Christophers hustro, utan åbo»). Barn: 1. ? Abraham (sedan Wasserman), d. 1726 som kyrkoherde i Duderhof i Ingermanland (Lagus), 2. Katarina, g. ca 1690 m. ryttmästaren Erik Gode, f. 1661, d. i Vesilax 1745 (Godenhielm, Ätten Godenhielm I), 3. Helena, nämnd ogift 1694, d. ca 1731, gift m. kap. i Vesilax Johan Stenius, d. 1740 (GSÅ XVII s. 113). D. Isak, i Vesilax 1668-1694.

Det förefaller sannolikt att Christiernus Jacobi varit son till den hos Leinberg och Strandberg förekommande Jacobus Matthiæ, kapellan och kyrkoherde i Vesilax. Jacobus Matthiæ upptages i generalregistret som präst i Vesilax - på samma Tapola hemman - från 1585 (H:r. Jacob Madzson) till 1637, således under en ännu längre tid än de här ovan nänmde tvenne yngre prästmännen. Han synes sålunda ha uppnått en mycket hög ålder. Hans hustru hette Malin (medd. konstnären Åke Laurén). - Son till Jakob Christersson (här ovan A.) var måhända den Abraham Jacobi Wesilaxius som förekommer hos Lagus under XVI och enl. honom även var kapellan i Vesilax ehuru ej omtalad hos Strandberg. Denne var 1671 gift med en Sofia (medd. Åke Laurén).

 

[1] Det var rätten »nogsamt witterligit» att Jakob icke förmådde »hemmanet för särdeles orsaker skull förestå» (ovanst. domboksställe).


Genos 17(1946), s. 66

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns börja ]

Systematisk förteckning | 1946 års register | Årgångsregister