GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Anteckningar om finnar ur de jämtländska socknarnas dödböcker

E.o. landskanslisten Orvar J. A. Thuresson

3.

Offerdal. 1790. Död 5 juni kl. 3 e.m. Begrafven 3 apr. 1791 Enkefru Majorskan Catharina von Kræmer, född Ruut född i Åbo den 13 apr. 1722. Fadr. Sal. Herr Öfverste-Lieutenanten Gustaf Ruut och Modr. Fru Helena von der Hude. Begåfvad med stor qwickhet och böjelse til dygd, fick Hon en förträfflig uppfostran af dessa hederliga Föräldrar, som flyttade hit till Jämtland och bodde först i Hafvermo och sedan i Söre. Gift 1751 med Sal. Herr Majoren och Riddaren Niclas Adolph von Kræmer med hvilken Gud gaf Henne en Dotter, som i späda åldren afled. År 1764 i Januari månad blef Sal. Fru Majorskan Enka och samma år om Hösten flyttade Hon til det af Hennes sal. Herre i lifstiden köpta Hemman här uti Offerdal och Änge, hwilket hon 1788 sålde. Samma år började hennes goda hälsa och starka krafter förswinna. Hon blef så småningom för lamad och kunde slutel. icke det minsta röra sig. Hade dock, som Hon altid sjelf til Guds ära nämnde, så godt som ingen wärk och sweda. Men fick merendels behålla sit sunda förnufts rätta bruk. Blef med största ömhet skjött af sin Fosterdotter Mademoiselle Elisabeth Helena Örbom, först i Änge och sedan i Faxälfven i Herr Majoren och Ridd. Örboms hus, dit Hon i sept. 1789 flyttade. En ägta Gudsfruktan, obefläckad dygd, fredsamt sinne, välgörande hjärtelag och behagligt umgängesätt, som prydde denna Heders-Fruns vandel gjorde Henne i lifstiden allmänt älskad och vördad, efter döden allmänt sörgd och saknad, men mest af de fattiga, för hvilka Hon var en frikostig och ömsint Moder. Sedan Sal. Majoren och Frun köpt hemman i Socknen skänkte de til Offerdals kyrka en prydlig ljuskrona. Herr Majoren ligger eljest jämte sin förra Fru begrafven i Rödön, där de afsomnat. Men denna senare Frun hvilar i Änges gafven på Offerdals Kyrkogård. Sjukdom: Slag. Åldren: 68 år 6 veckor.

Revsund. 1789 död Juli 30 begr. Augusti 2. Sockenstugumansänkan Malin Nilsdotter ifrån Sunds-Näset, 89 åhr. Född i Österbotten och Ny Carleby stad af enkelt Borgare Folk som jämte dhet dhe i rätter tid befordrade sin dotter til dopet försågo henne med hwad hon eljest behöfde hwarvid underwisning i Christendom och Hushållskundskaper ej försakades. 1714. Då nämnda Stad af Ryssen intogs måste hon med föräldrarna giöra följe ock wistades i 2:ne åhr på andra sidan 9 mil utpå Landet ifrån samma stad. 1716 reste dhe som flychtingar efter Norra Sjökanten åt Wästerbotthen och så up til Ångermanland dhär Malin mistade sin moder och måste tjena 2:ne åhr i Multrå, kom så hit uppå Landet. Här sedan stadnat. Tjente här i Sundsjö på åtskilliga ställen i 14 åhr och 1 i Räfsunds Prästgård; blef gift 1733 med Dragon Michel Norberg Nor; gjorde honom följe til och från Stockholm, då han war utcommenderad och åther blef hemsläppt när ofreden då war på färde och åter stillades. Kom med tiden hit i Sochen Stugan; ändtligen på Näset til mågen; ägt 3:ne döttrar; warit flitig och Gudfruchtig. Drogs sidsta 3 ā 4 lefnadsåhren. med swullnade och öppna ben; måste därföre så sofwande som wakande städse hålla dhem utom sängen. Orkeslös eljest: som lefvande njöt fattigdelen m.m. Dog af ålderdom.

Rätan. 1797 d. 12 Nov. Dog afskedade Fältväbeln Hindrik Krus af ålderdom, han war född i Åbo stad 1715 d. 31 dec., flydde med sin Moder hit i landet 1716, tog tjenst vid Regementet 1740, afsked 1772. Begrofs d. 10 Dec. 81 år 10 mån.

Rödön. + 1696 D. 7 Aug. Matts Nyman Dragon af Wälb. Hr Cap. Gerhard Lilliecrantz Compagnie; födder i Nyland och Finlandh. Ætat 50 åhr (död i Blod sjuka).

Rödön. 1718 Begrofs Hr Auditören under Tavastehuus regemente Hendrick Hagert och nedersattes i kyrkan under Coret.

Rödön. 1741 28 Junii begrofs Fru Örboms barnpiga Maja Olofsd:r födder i Salu [Salo] sochn uti Finland Ætas 56 åhr.

Rödön. 1747 Gl Afskedade Ryttaren Erik Bryberg i Undrom begrofs d. 8 Martii, afled den 21 febr. Barnfödd i Finland. Hans ålder 57 åhr.

Rödön. 1758. Flychtings Modern Greta Weider, född i Nyentsskantz hwarest nu Petersburg är, Pingstdag åhr 1675. Thess fader Sigismundus Weider, Fortifical Captain, född i Danmark af Dansk adel, Modern Christina, född i Tyskland, hwars fader ther warit Öfwerste Jacob Alexander, som af wiss orsak begifvit sig till Nyentsskantz och blef ther död, ther ock hanses Moder dödde. Gift har denna modern blifvit på 17 åhret i Pingsthelgen med Borgmästare-sonen. i Nyenskantz, Olaus Caifa, vice Borgmästare i 2 åhr, som skulle blifwit ordin. efter Fadern, men fienden kom. Borgmästarinnas blifvande svärmor bärit henne til dopet. Haft 6 barn, 3 söner och 3 döttrar med mannen, som blef Lieut. til häst i 30 åhr; Hennes vandel warit tung och beswärlig och stådt mycket ondt ut af Ryssen. Kom til Jämtl. med 4 barn, som hon ofta drog på kälke, til Ragunda, så til Lit i Kyrckieherden Hr And. Oldbergs sidsta tid, hwilken såsom andra henne hugswalade och hade där sonen Jacob Alexander i sit huus par åhr. Kom så til Rödön och hade hus i Utgård och Hissmo. Sjuk 3 weckor i håll och stygn jämte ålderdoms börda afled i Herranom d. 7 febr. på sitt 83 ålders åhr och begrofs på Bygrafsplatsen then 12 ejusdem. Ps. 39:13. [Carl V. Bonsdorff, Nyen och Nyenskans. Historisk skildring (Acta Societatis Scientiarum Fennicae T. XVIII), Helsingfors 1891, känner ej till någon borgmästare eller rådman Caifa.]

Rödön. År 1822 Maji den 31 Afsomnade framledne Öfversten och Riddaren af Kongl. Svärds Orden med stora korset Herr I. F. Eeks efterlemnade k. maka Fru Sophia Christina Eek, född Högvälborna Friherrinna von Düben. Hon var född på Lockstaholms Egendom i Uplands Län d. 30 Dec. 1758. Dess Fader var Kammarherren Friherre Herr J. G. von Düden och Modren Fru Lilljemark. - Vid 7 års ålder flyttade hennes föräldrar till Åbo i Finland. - År 1781 den 30:de December ingick hon en kär äkta förening, med dåvarande Lieutenanten vid Björneborgs Kongl. Regemente Wälborne Hr I. F. Eek - med honom har hon haft 8 Barn, 3 söner och 5 döttrar - sönerna i unga åren döde - men döttrarne hwaraf 2:ne äro gifta den ena med Prosten Magister Herr Samuel Bohm i Finland - Åbo stift och Birkala Församling, den andra med Lieutenanten vid Jemtl. Kongl. Fältjägare Regemente Välborne Herr G. Emanuel Dillner. Uti 21 års tid lefde dessa Makar i ostört lugn, men om våren 1808 då kriget mellan Sverige och Ryssland utbröt, måste Friherrinnan fly med sina Barn åt skogen och utstå det yttersta elände, under det att Ryssarna plundrade deras Egendom. - Hon uppsökte sin Make vid Finska lägret, hvilken hon, efter 10 mils gång genom vilda skogar och träsk, träffade utan att han, som krigare, kunde skydda de ankomne flyktingarne utan gaf råd att de skulle begifva sig till Upsala. Dit flyktade ock Friherrinnan med sina barn och efter 11 månaders vistelse därstädes, flyttade hon efter krigets slut åter till Finland. - Öfversten Eek reste då öfver till Sverige och blef i Nåder utnämnd till Chef för Jemtl. Kongl. Regemente. Öfverstinnan flyttade hit 1815 och 1817 flyttade Herr Öfversten till Stockholm nödgades då taga afsked - var sjuklig och dog 1819 d. 3 Januari. Friherrinnan har ifrån denna tiden först på Kungsgården och sedan på Dvärseter uppehållit sig med sina 2:ne ogifta Döttrar. Hon erhöll en pension af 100 Rdr B:co årl. - Hon har lidit otroligt och genomgått de sällsammaste öden både inom äktenskapet och såsom delande krigets öden och olyckor. - Bröt också af sig det ena benet, hvaraf hon länge plågades. - Hon blef rörd af slag i Apr. mån. Har varit dålig till hälsan. - fick håll och stygn, som dock hämmades - hade stark andetäppa och bröstvärk. - Slutl. fick hon gulsot i hvilken hon dödde - lugn och stilla den 31 Maji. - Ålder 63 år och 5 månader. Begrofs d. 7 Junii i Rödö kyrkogård vid Östra Borggårdsmuren.

Rödön. 1764. Den 16 Febr. begrofs Herr Majoren och Riddaren Wälborne Niclas Adolph von Kræmer.

Rödön. 1786. Den 15 Martii afsomnade och d. 4 April begrofs Herr Cornetten Reinhold Joh. von Nandelstadts av liffländsk extraction; dog här 74-årig i mars 1796 Fru Christina Frostera, född uti Kiemi Probstgård i Österbotn år 1725. Dess sjukdom var hetsig Feber jemte ålderdoms bräckligheter. Åldern 61 år.

Ström. 1750 Den 11 Febr. begrofs gl. fin smeden Hindrick Mickelsson i Alanäset som dödde den 7 januari uti håll och sting, lefwat wackert. Ætas 69 åhr. Född i Gambla Carleby i Finland.

Sundsjö. 1727 d. 22 October begrofs flycktingen Nils Josefsson ifrån Ny Carleby. 45 åhr.

Sunne. 1743 D. 24 April begrofs flychtingen Johan Hindricksson ifrån Björneborgs län 60 år gl.

Ytterhogdal. Biörnberg by. Lars Jons' hu. Sahl. Anna Påhlsd:r från Finlandh och Rautalampa Sn 80 åhr gammal + 10 mart 1689.

Åre. 1734 Den 30 Juni begrofs in uti kyrkian Wälborna Fru Anna Gertrud v. Zögh barnfödder i Åbo Sokn. 44 åhr gl. fört et ährbart lefverne.

Ås. 1798 April den 12 dödde i Röstad gamle usle Främlingen Johan Neuman, som sade sig vara född i Dowrefjell i Norrige den 17 Augusti, och at hans Fader warit Fogde öfwer Lappmarken därstädes. Efter egen berättelse hade Han i sin wälmagtstid vidlöftigt wandrat i nästan alla verldens delar: Om somt hade han ock bewis. Han hade gjort resor til Ostindien, Turkiet och mångestädes. Fölgde såsom Betjent H:rr Presidenter C. Fr. v. Höpken och Edw. Carleson til många orter i Orienten. Bodde åtskilligstädes, dels som Färgare, dels Sjöman i Turkiet. Stockholm, Christiania, Skåne etc. Giftade sig 1. i Marocco och hade med sin Turkiska Hustru et Barn. Gift 2:dra gången i Stockholm med en Svenska, och hade med Henne 13 Barn, af hwilka 6 lefwa, soml:e i Svenska, och soml:e i Danska Riket. Men dels kunde och dels wille de icke hjelpa sin Fader. Til en wälmående Son i Tawastehuus reste Han för 4 år sedan at söka biträde och skötsel men förgäfves. Han begaf sig strax därifrån åt Öster- och Westerbotn, samt ärnade tilbaka til sin födelseort. Men för ålderdom och sjuklighet kunde Han ej komma dit; utan har såsom et Almosehjon blifvit förd mellan gårdarna i de fleste västra Pastorater i Jämtland. Kom ifr. Lit hit til Ås korrt efter Jul. Han erkände sina synder och tycktes christel.. tänka på ändan. Blef död hos Ifwar Ifwarsson i Röstad. Begrofs den 22 april i Kyrkogången. Sjukdom: Ålds Bräcklighet. - Ålder 93 år och 34 veckor.

Ås. 1809 juni den 29 dödde Afskedade Artillerihantlangaren Petter Johan Argilander eller Öman, född i Rödön och Undrom 1728 d. 29 Junii, oägta son af Qvartermästaren Jakob Argillander från Finland med Greta Bejs från Forsta i Lockne [Jämtlands län] af Tysk slägt. Uppfostran och lefnaden icke berömlig. Wistades mäst i Rödön, Frösön och Näs, men kom på ålderdomen hit till Ås, och hade sitt tilhåll hos sonen, som fått bygga Torp i Sem. Gift 1762 med Greta Zetterberg, en Fourirs Dotter från Knytta. Alle 3 barnen, i son och 2 Döttrar lefwa. Han blef Enkling 1806 d. 13/2. Fylleri och slagsmål etc öfvade han till hög ålderdom, och förstörde, hwad han med laggning kunde förtjena, samt de stora almosor han här oförskylt undfick; ty i de Sochnar där Han bordt få hjelp blef han för sin liderlighet aldeles förskjuten. Slutligen underhölls han på Roten här söder om myran, och blef död hos Jon Nilson i Tårstad. Sista året erkände han sig vara en stor syndare; men förslöste dock naken sina Almosor till dryckenskap. Dödde på sin namns- och födelsedag. Sjukdom: Ålderdoms bräcklighet. Ålder 81 år.


Genos 17(1946), s. 86-89

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1946 års register | Årgångsregister