GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Suomen Sukututkimusseura - Genealogiska Samfundet i Finland

Kokousesitelmät - Mötesföredragen.

8.10.1946 höll dr Gunnar Sivén ett »Kåseri över Brunnsparken på slutet av 1800-talet», som gav intressanta glimtar av livet och människorna i stadsdelen på denna tid.

8.10.1946 esitelmöi yliopp. Heikki Soininvaara »Castrén-suvun varhaispolvista» luoden uutta valoa suvun alkuvaiheisiin arkistotutkimuksiensa pohjalla, joista esitelmöitsijä on tehnyt selkoa tämän aikakauskirjan edellisessä vihossa.

12.11.1946 piti dosentti Gunnar Soininen esitelmän aiheesta »Kuolemansyiden nimistä vanhoissa kirkonkirjoissa». Kuolemansyyt mainitaan kuolleiden luetteloissa 1700-luvun keskivaiheilta asti, mutta koska vasta 1935 ruvettiin vaatimaan lääkärin antamaa kuolemantodistusta, on useinkin hyvin vaikeata päätellä, mikä kuolemansyy nykyaikaisen lääketieteellisen terminologian mukaan kulloinkin on ollut kysymyksessä. Esitelmöitsijä mainitsi joukon vanhoissa kirkonkirjoissa esiintyviä kuolemansyiden nimiä, joiden merkityksen hän selvitteli.

8.12.1946 höll dr Armas Gräsbeck ett föredrag om släkten »Dickman, en gammal masmästardynasti». Släkten härstammar från masmästaren Jobst Jobstsson Dickman, som avled på Svartå bruk 1689. Bland hans ättlingar med namnet Dickman finnas sex masmästare förutom en rad andra till brukshanteringen knutna personer. Släktens yngsta gren ryckte i medlet av 1700-talet in i ståndspersonsklassen och till denna gren hörde några präster samt en assessor i Åbo hovrätt. Föredragshållaren påpekade, att han hos släktens medlemmar kunnat konstatera ett specifikt släktutseende samt försökte närmare gå in på orsakerna till detta faktum.

 

Uusi vakinainen jäsen - Ny ständig medlem.

25.10.1946: Dosentti, fil. toht. Aimo Halila, Helsinki.

 

Uusia vuosijäseniä - Nya årsmedlemmar.

26.9.1946: fil. kand. Synnöve Ahlbäck, Vasa; borgmästare Sven Adolf Berger, Jakobstad; maanviljelijä Torsti Heinonen, Linnanen; lääket. lis. Eero Kestilä, Tampere; pastori Lauri T. Pikkusaari, Copper Cliff, Ontario, Canada; varatuomari Ville Rahkonen, Vaasa.

25.10.1946: dipl. ing. Joachim Heldt, Helsingfors; jur. stud. Håkan Litonius. Helsingfors.

8.12.1946: kanttori Edvard Inkinen, Teuva; pastori Kalervo Koskimies, Sydänmaa; konstnären Per Åke Laurén, Helsingfors; kaptenen i. a. Gunnar Skrivars, Vasa; metsänhoitaja, agr. Helmer V. Timgren, Kyröskoski; tuomari Martti Turkka, Salo; kaivosmies Urpo Vainio, Kirkland Lake, Ontario, Canada.


Genos 17(1946), s. 90

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1946 hakemisto | Vuosikertahakemisto