GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Kirjailmoituksia - Bokanmälningar

Sven-Erik Åström

PAUL WILSTADIUS: Smålands Nation i Åbo 1640-1798 jämte övriga studerande smålänningar vid Åbo akademi fram till år 1807. Biografiska anteckningar. H. 1. Småländska hembygdsböcker XVIII. Nässjö 1946.

I Historisk Tidskrift för Finland 1946, h. 1, har undertecknad varit i tillfälle att fästa uppmärksamheten på några under de senaste åren i Sverige publicerade uppsatser om sverigesvenska studenter i Åbo på 1600-talet, av vilka HANS SALLANDERS behandlande västgötarna innehåller värdefulla kompletteringar till LAGUS »Åbo akademis studentmatrikel». I serien Småländska Hembygdsböcker ägnas en i år utkommen volym smålänningarna vid Åbo akademi. På basen av Smålands Nations bevarade matrikel (från 1731) har nämligen PAUL WILSTADIUS sammanställt en förteckning över de småländska studenterna vid nämnda högskola under åren 1640-1677. Volymen innehåller därjämte en kort historik över nationen samt uppgifter om inspektorer och kuratorer.

Redan en flyktig blick ger vid handen, att WILSTADIUS - som naturligt är - i många punkter lyckats komplettera LAGUS arbete. Då detaljuppgifter samt notiser om studenternas hustrur och barn medtagits, blir effekten, att WILSTADIUS studentförteckning fått en helt annan betydligt fylligare prägel än LAGUS lapidariska kommentar. Redaktörens föresats att också uppgiva studenternas barn kan dock diskuteras. Dylika uppgifter kunna nämligen svårligen göras fullständiga, något som ju i rätt hög grad förringar deras värde. Därjämte beklagar man, att WILSTADIUS i allmänhet ej redovisar för använda källor, och då källhänvisning utsatts begagnar han sig av en terminologi, som kan vara rätt svårbegriplig för den icke initierade (t.ex. ÅSH = Strandberg, Åbo stifts herdaminne o.s.v.).

Dessa anmärkningar sträva icke till att förringa det positiva intryck det första häftet av WILSTADIUS arbete företer. Det vore att hoppas, att inom studentnationerna både härhemma och i Sverige intresset för de egna korporationernas historia och för de ynglingar och män, vilka under seklernas lopp tillhört dem, skulle stiga och bl.a. utmynna i åtgärder i riktning mot en komplettering och publicering av nationernas matriklar. Enligt undertecknads åsikt vore nämligen dylika nationsvis uppgjorda matriklar den enklaste lösningen på ett problem, som redan i årtionden varit aktuellt hos oss; att få LAGUS Åbo-matrikel och våra herdaminnen ersatta med arbeten, som uppfylla moderna genealogiska forskningskrav.


Genos 18(1947), s. 19-20

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1947 års register | Årgångsregister