GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Frågor till herr C.-G. Liljenberg beträffande artikeln «Adliga ätten (von Berg) Berch, nr 1774» i Genealogisk Tidskrifts Rättelse- och kompletteringsblad 1946 nr 2, Årg. 1.)

Ernst v. Ungern-Sternberg.

Vid bedömandet av ovan angivna artikel har jag kunnat stöda mig på all den litteratur herr C.-G. LILJENBERG anför, med undantag av hans eget manuskript. Jag har utgått ifrån att i den anförda genealogiska litteraturen intagits allt betr. släkterna Berg (Berch), Löwenwolde, Wrangell o. s. v. som kan utvinnas ur »Liv-,Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten».

Författaren har säkert rätt då han anser släkterna von dem Berge (senare kallad »Berch») och Pasike som grenar av samma släkt, emedan de förde samma vapen. Däremot kan man icke, såsom författaren gör, med bestämdhet påstå att dessa släkter voro grenar av släkten Wrangell resp. Löwenwolde. Detta kan betraktas endast som en hypotes, uppställd av prof. M. TAUBE i hans artikel »Beiträge zur baltischen Familiengeschichte» XII (i Jahrbuch fur Genealogie, Heraldik und Sphragistik 1907-08, ss. 64-67). Som stöd för sin hypotes anför M. TAUBE att enligt hans åsikt stamfadern för alla dessa ätter var »Dominus Eilardus» och att denne var identisk med den danske befälhavaren i Reval von Oberg eller Hoberg (motsvarande nuvarande stavsättet von Hohberg eller Hochberg). En förkortad form av detta släktnamn kunde därför »von dem Berge» vara. TAUBE var dock senare tvungen att frångå sin åsikt att Dominus Eilardus var identisk med befälhavaren Oberg - se därom närmare prof. M. TAUBEs arbete »Die von Uxkull», Berlin 1930, s. 121, anm. 8. – TAUBE fasthåller dock i det sistnämnda arbetet (s. 120) vid åsikten att släkten von dem Berge är en gren av släkten Wrangell. Han hänvisar till sitt förstnämnda arbete, vari han omnämner att Marcus v. d. Berge år 1539 använt ett sigill med det wrangelska vapnet med endast en tredelad murbjälke, medan såväl bemälde Marcus' far som Marcus' son brukat det v. d. Bergeska delade vapnet (en sida en halv örn, andra sidan tredelad murbjälke). Detta återstår således som det enda beviset för släktgemenskapen mellan släkterna Wrangell och von dem Berge. Något faktiskt bevis är dock detta icke. Det har hänt mångfaldiga gånger att personer hava använt främmande sigill då de icke haft sitt eget sigill till hands (se bl. a. GHBR, Teil Livland, s. 1016). - Att släkten v. d. Berge var en gren av släkten Wrangell resp. Löwenwolde (dessa båda kan man anse som en och samma släkt) är visserligen tänkbart, men alls icke bevisat.

Utan att närmare ingå på frågan huruvida släkten Löwenwolde (Levenwolde) var släkt med ätterna von den Heyden o. s. v. övergår jag till författarens uppgift att »Friherrarna zu Levenwolde invandrade senast år 1207 till Livland med åtminstone tvenne bröder, vilkas förnamn icke bevarats». Titeln »Friherrarna» är säkert felaktig. Författaren avser antagligen därmed »ein edelfreies Geschleeht». lntressantare är dock författarens påstående att släkten invandrade senast år 1207 till Livland och man måste beklaga att författaren icke närmare anger varifrån han har denna nyhet. Detta är förvisso en nyhet, emedan ännu hos P. Johansen, »Die Estlandliste des Liber Census Daniae», s. 874, anges att första gången en medlem av släkten Levenwolde i Livland omnämnes är år 1299.

Vidare saknas i den av författaren anförda litteraturen belägg för följande uppgifter:

1:o att Heinrich v. L. risti14.gif (59 bytes) 1279 (torde avses Hinricus de Wrangele, som stupade 1279, jfr GHBR, Teil Estland, s. 534) var »adelsmarskalk» (titeln, resp. ämbetet förekom icke i Estland på 1200-talet, infördes fyra sekler efteråt);

2:o att han brukade som släktnamn Levenwolde, sedan 1241 kallad von Wrangell (hittills har det första omnämnandet av släktnamnet Wrangell (Hinricus de Wrangele) hänförts till 1277, medan Dominus Eilardus som antagligen var stamfader för släkten Wrangell stupade 1241);

3:o att ätten Löwenwolde härstammar från wierländska storvasallen v. L, född c:a 1220, död före 1299;

4:o att släkten von Pasike härstammar från öselske oeh harriske storvasallen v. L., vars söner kallade sig von Pasike, samt

5:o att den »sistnämnde» (vem avser författaren?) »förbättrade»sitt vapen genom att dela skölden och i vänstra fältet upptaga stiftet Osels ½ örn. Varifrån har författaren uppgiften att släkten Pasike ursprungligen ägde ett vapen som var identiskt med det löwenwoldeska och wrangelska?

Vad tabell I beträffar så förekommer där Dominus Levenwolde k. 1207, risti14.gif (59 bytes) 1226/38, och som dennes sonson Dominus Levenwolde k. 1249, riddare 1249. Vidare anföras namn på deras egendomar o.s.v. Varifrån har författaren dessa uppgifter? Såsom ovan omnämnts, förekommer i den av honom åberopade litteraturen att år 1299 en Löwenwolde för första gången omnämnes i Livland.-Författaren borde ha lagt fram bevis för sina uppgifer då de icke hava stöd i den av honom anförda litteraturen.

Samma anspråk bör ställas betr. hela filiationen i tab. I, emedan uppgifterna här avvika från den anförda litteraturen, resp. alls icke förekomma där.


Genos 18(1947), s. 60-61

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1947 års register | Årgångsregister