GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden

Kommentarer över ätten Schulmans ursprung

Otto Schulman

Den å Finlands Riddarhus introducerade adliga ätten no. 13 Schulman, vars älsta medlemmar voro bosatta på Ösel (se GHBR, Teil Estland), tillhör de adelssläkter, som under ordensväldets sista skede uppdyker i Baltikum, där den uppgår i den baltiska adeln. En gren överflyttar sedermera till Sverige, en annan till Finland. Varifrån släkten inkommit till Ösel har hittills varit höljt i dunkel. Namnet tyder på tyskt ursprung. En gammal familjetradition förmäler, att släkten förekommit på Ösel långt tidigare än det dokumentariskt bevisade år 1495. Denna tradition omnämnes bl.a. av den kände forskaren F. C. GADEBUSCH i »Geschichte des Lifländischen Adels» I, 3. Abschn. Släkten skulle, enl. denna tradition, ha inkommit med konung Waldemar II av Danmark, då han utbredde kristendomen i dessa trakter. Dokumentära bevis saknas dock.

Emellertid förekommer i Preussen från 1300-talet till år 1584, då den utdör på svärdssidan, en uradlig släkt med samma namn v. Scholman eller Skolman. I härvarande släktarkiv finnes flere dokument, kopior från 13- och 1500-talet, härstammande ur Preussiska Statsarkivet i Königsberg rörande denna gren. Tyvärr saknas mig för närvarande ett dokument ur ovannämnda arkiv av år 1350, som, enl. GHBR Band I, s. 258, omnämner att Jacob Skolman förlänas ett gods av samma namn som släktnamnet i nuvarande Kreis Pr. Holland i Ostpreussen. Tvenne andra länsbrev på andra gods för samme Jacob Skolman daterade 1385 förekommer däremot i familjearkivet.

Man hade, tills helt nyligen, icke lyckats bevisa sammanhanget mellan den preussiska och den baltiska släkten v. Scholman, Schulman. Den baltiska släktens vapen överensstämmer näml. icke med de olika former hos den preussiska ätten som omnämnes i SIEBMACHERS, förresten icke alltid fullt tillförlitliga, »Grosses u. allgemeines Wappenbuch».

Först de senaste åren har det lyckats oss kasta ett nytt ljus över detta problem. På en förfrågan som undertecknad 1937 gjorde hos »Bayrische Staatsbibliothek» beträffande den baltiska grenens vapen (den svarta triangeln i gyllene fält), svarade nämligen detta bibliotek, med hänvisning till Freiherr von Ledeburs »Adelslexicon der Preussischen Monarchie», del 3, s. 344, att detta vapen även förekommit hos den preussiska släkten. Biblioteket tillägger »trotz der Angaben im 'Stambuch des blühenden und abgestorbenen Adels in Deutschland' muss die Familie nicht ausgestorben, sondern kann auch ausgewandert sein».

Sålunda torde den härvarande släkten Schulman, förut även Scholman, vara identisk med den i Preussen från 1300-talet förekommande (dokumentariskt från 1350) uradliga släkten v. Schulman, Scholman, Scolim, Skolman, Sckulman. Tyvärr kunna vidare forskningar på grund av de n.v. förhållandena i Ostpreussen icke bedrivas.

 


Genos 18(1947), s. 62

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1947 års register | Årgångsregister