GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Kirjailmoituksia - Bokanmälningar

Osmo Durchman

POUL BREDO GRANDJEAN, Dansk Sigillografi, J. H. Schultz Forlag. København 1944. 374 s. Genealogiska Samfundets i Finland korresponderande ledamot Poul Bredo Grandjean, arkivarie i danska riksarkivet, statens heraldiska konsulent (d.v.s. dansk riksheraldiker) har genom sina stortanlagda, lärda arbeten och undersökningar »Dansk Heraldik» (1919), »Det danske Rigsvaaben» (1926), »Danske Købstaeders Segl indtil 1660» (1937) och dess systerarbete, det senast utkomna »Danske Herreders Segl indtil 1660» (1946) - gillessigillen äro under bearbetning - dokumenterat sig som sitt lands främste inom heraldiken och sigillografien och en av de ledande männen inom facket i Europa. Trots svårigheter under kriget och ockupationen kunde Grandjean fullborda och till tryck befordra det rubricerade, digra arbetet »Dansk Sigillografi». Verket är av den betydelse för varje heraldiskt intresserad att en kort presentation av detsamma nödvändigtvis ej får saknas i »Genos». Dessutom är arbetet en första handbok, som behandlar det skandinaviska materialet, d.v.s. förutom danska även i betydande grad svenska och norska sigill. Finska sigill beröras tyvärr blott i förbigående, men de överensstämma ju som bekant övervägande med de svenska. »Genos'» utrymme tillåter blott en flyktig redogörelse för Sigillografin, men arbetet är även så innehållsrikt, så uttömmande, på varje sida så fullt med exempel och uppgifter, så fullt med spörsmål, som ingående och dokumentariskt besvaras, att även en längre recension ej kunde giva en tillfredsställande redogörelse. Verket är delat i tolv kapitel och deras rubriker giva en god bild av den mångsidighet, som är utmärkande för arbetet: »Seglvaesenets Opkomst i Norden», »Seglstempler», »Seglenes Art efter Bestemmelse», »Form och Størrelse», »Stof og Farve», »Fremstillingsmaade og Anbringelse», »Ejere og Brug», »Figurindhold», »Omskrifter og Indskrifter», »Misbrug og Forfalskninger», »Brevteksternes Omtale of Beseglingen», »Litteratur». »Dansk Sigillografi» är det första, där den nordiska sigillografien kommit till enhetlig behandling. Framställningen är därtill mästerlig och den håller sig strängt till ämnet. Arbetet är av den beskaffenhet att historikern, genealogen och arkeologen städse får svar på sina frågor. Man frågar sig om överhuvudtaget någon detalj alls undgått författaren. - »Dansk Sigillografi» har i likhet med Grandjeans övriga arbeten i heraldik och sfragistik utgivits med understöd av »Carlbergfondet» och framträder i förnäm utstyrsel med talrika orienterande avbildningar och planscher, vilka underlätta dess begagnande. Man måste lyckönska författaren till att åter ha berikat den historiska litteraturen med ett så betydelsefullt bidrag, en så koncis handbok i ett så svårt ämne.

Sfragistiken, en intressant, viktig hjälpvetenskap för den historiska, genealogiska och heraldiska forskningen, har i vårt land i mycket ringa grad uppmärksammats. Utom strödda uppsatser i seriepublikationer berörande något enskilt sigill, kunna egentligen blott nämnas REINHOLD HAUSENs »Finlands medeltidssigill» (1900) och J. W. RUUTHs »Suomen rälssimiesten sineteistä lopulla 1500-lukua ja alussa 1600-lukua» (i HAr XI, 1891). »Dansk Sigillografi» är som handbok även för Finlands vidkommande användbar, men uttömmande och avgjutningstekniskt klanderfria sigillverk över andliga och lekmannasigill ävensom över ämbetens, offentliga myndigheters, korporationers o.s.v. sigill låter sig allt vänta. Bland övriga länder i Norden är Finland ohjälpligt efter i sigillografi.


Genos 18(1947), s. 63-64

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1947 års register | Årgångsregister