GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Kirjailmoituksia - Bokanmälningar

G. von Numers

Vaabenførende Slaegter i Danmark. Heraldisk Forlag, København. Senaste vår har första häftet av ett på bred bas lagt verk, »Vaabenførende Slaegter i Danmark» kommit ut. Detta verk, vars publicering kommit till på initiativ av Det Danske Selskab for Heraldik og Sfragistik, har till uppgift att för eftervärlden rädda det, som i Danmark av borgerlig heraldik ännu räddas kan från att falla i glömska.

I företalet utlovas, att ca. 1000 vapen komma att finnas återgivna då arbetet i framtiden nått sin fullbordan och detta vittnar om att de krafter, som givit sig hän att dana detta opus icke ryggat tillbaka för de många svårigheter som förvisso måste övervinnas innan materialet uppklarats och sovrats och vapnen blivit tydda och återgivna i något så när oantastbar form. Otvivelaktigt ligger ett storartat forskningsarbete, en utomordentlig energi och framför allt ett levande intresse för uppgiften bakom det hela.

Den borgerliga heraldiken har urgamla anor, vida äldre, än vad man vore böjd att tro. Redan tidigt hade ett förallmänligande av vapenväsendet försports och vapenavbildningen som ett identitetstecken blivit en modesak också i de fall, då en i kamp eller tornérspel buren kampsköld och hjälm icke fanns att referera till. Man har kunnat uppspåra borgerliga vapen från omkr. 1275, d.v.s. på något årtionde när blott ett sekel efter det själva vapenväsendet i heraldisk mening tog sin början. På kontinenten hörde det ej till sällsyntheter under 1500-1700-talen, att sköldebrev utfärdades för borgerliga familjer utan att adelskap medföljde. Men med en stigande materialism och främst genom franska revolutionens inverkan, förlorade borgerskapet känslan för sin egen heraldik, vilken så småningom blev helt förgäten. Först under senare tider, i samband med ett stegrat intresse för släktforskningen och den renässans heraldiken nu tycks genomgå, komma de gamla borgerliga vapenemblemen ånyo till heders.

Härpå vittnar också det imponerande antal vapen man fått ihop för det nu utkommande verket. Någon genealogisk uppslagsbok är det icke fråga om, ehuru en del mer betydande medlemmar av respektive släkter finnas uppräknade. De flesta vapenbilder äro fotografiskt återgivna sigillavtryck. Härigenom har en del fel och anomalier i heraldiskt avseende icke kunnat undvikas. Ty vad gravörerna i okunskap förvanskat eller uppfattat oriktigt kommer på detta sätt otvivelaktigt att fortbestå okorrigerat. En revision med ty åtföljande teckningar i nytt utförande hade varit på sin plats, men man förstår, att ett sådant förfarande ställt sig oerhört kostsamt.

En annan sak är det däremot med vapenbeskrivningarna, de s.k. blasoneringarna. Ställvis äro de alldeles för knapphändiga och t.o.m. vilseledande. I andra fall åter ha de belastats med oväsentligheter, vilka äro så självklara, att de i allmänhet utelämnas, eller också gäller det detaljer, varöver heraldikens lagar aldrig uttrycka sig kategoriskt.

Frånsett dessa svagheter ger verket ett mycket gott helhetsintryck och fyller otvivelaktigt en stor uppgift genom att tillvarataga den borgerliga heraldikens egenart och ofta rätt utpräglat nationella särdrag.

Vaabenførende Slaegter i Danmark utkommer på »Heraldisk Forlag», men vem som är upphovsmannen till verket finnes icke angivet. Vi uttrycka emellertid vår beundran inför denna företagsamhet och energi och önska en lyckosam fullbordan av det nu påbörjade arbetet.

I detta samband leder tanken osökt till frågan vad ett dylikt forsknings- och samlararbete skulle resultera i hos oss. Kanhända funnes även här ett rikhaltigt material att rädda ur glömskans mörker?


Genos 18(1947), s. 64-65

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1947 års register | Årgångsregister