GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tor Carpelan 80 år

 

Osmo Durchman

Genealogiska Samfundets i Finland hedersledamot, riddarhusgenealogen, fil. dr h. c. friherre Tor Carpelan, »grand old man» bland Finlands släkthistoriker, ingick den 18 dec. 1947 i sitt nionde decennium. I honom hyllar landet mannen med en forskargärning av sällsynt gedigenhet, bredd och djup och skaran av yngre personhistoriker och genealoger sin vördade, stora läromästare. Friherre Carpelans många auktoritativa och omfångsrika genealogiska och biografiska arbeten (jfr. Genos 1942, ss. 83-84) är ständigt rådfrågade och ger uttömmande och koncisa svar. Därutöver är de alla beträffande redigeringen förebildliga.

Den släkthistoriska forskningen närmast före Carpelan gick visserligen icke längre i barnskor, men den var dock föga utvecklad. Det är Tor Carpelans stora förtjänst att ha utstakat de fullt vetenskapliga linjer, som den moderna forskningen följer. Det är Carpelan, som med sin tidigt bortgångne vän Atle Wilskman delar förtjänsten att en genealogisk studie eller en matrikelutgåva numera strävar till fullständighet och enhetlighet. Han har aldrig skytt arbete och möda när det gällt att ur de mest spridda källor, vilka han suveränt som få behärskar, skapa en sammanställning av vetenskaplig gedigenhet. Han har tillika haft den vida blicken, det gudaborna omdömet att skilja mellan det sakliga och det ovidkommande.

I sin studiekammare, i arkiv och i bibliotek eller i sitt arbetsrum på Riddarhuset har friherre Carpelan anspråkslöst utan åthävor sedan ynglingaår, då han utgav sina kända åbogenealogier, oavbrutet dag efter dag, månad efter månad, år efter år till sena ålderdomen gjort sina anteckningar och flätat samman uppgifter om människors brokiga öden. Även hans valspråk har varit »nulla dies sine linea». Med aldrig svikande intresse har han följt med andras arbeten, städse med den utmärktaste beredvillighet tillmötesgått även den mest pretentiösa anhållan om hjälp och oftast även själv oombedd lämnat bidrag ur sina samlingar.

I Genealogiska Samfundets i Finland styrelse, där han suttit över ett kvartssekel, har hans ord betytt mycket och hans uttalade åsikt esomoftast varit utslagsgivande. Samfundets publikationer, Årsskriften och Genos, har i hög grad profiterat av hans kunskaper, sunda omdöme och vakna intresse.

För sina vänner är Tor Carpelan den borne gentlemannen och riddaren utan fruktan och tadel, den uppburne och trofaste kamraten. Hans humoristiska syn på livet har i vän- och kamratkretsen kommit till sin rätt och hans ofta sarkastiska uttalanden om tidens ondska och all lumpenhet i livet har varit den nödvändiga sältan.

Trots sin höga ålder rör sig friherre Carpelan spänstig och rask, fullt upptagen med en andra del av sina ättartavlor, nu rörande ätterna på riddarhuset från svenska tiden. Vi önskar att honom måtte förunnas tid och krafter till fullbordande även av detta arbete, som av alla vänner till genealogisk forskning med livligaste intresse emotses.


Genos 18(1947), s. 87

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns börjän ]

Systematisk förteckning | 1947 års register | Årgångsregister