GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

risti18.gif (70 bytes)

Gustaf Elgenstierna

 

Osmo Durchman

Den 23 mars 1948 avled i sitt hem i Lidingö Genealogiska Samfundets i Finland hedersledamot, den framstående släkthistorikern, f.d. registratorn hos kungl. generalpoststyrelsen Gustaf Magnus Elgenstierna. Han var född på Klofsten i V. Vingåkers socken i Södermanland den 26 augusti 1871 och hade vid sitt frånfälle alltså nått en ålder av nära 77 år. Under de senaste åren hade han fått kämpa mot sjukdom, som han i längden ej kunde stå emot. Elgenstiernas namn är vida känt i hela kulturvärlden, främst genom den av honom utgivna och redigerade nya upplagan av »Den introducerade svenska adelns ättartavlor», vilken under åren 1925-1936 utkom i nio digra band. Elgenstierna har i det stora verket utom resultaten av sina egna forskningar framförallt tillgodogjort sig det storartade genealogiska och biografiska material, som i Sverige beträffande adeln sedan utgivningen av ANREPs och WRANGEL, & BERGSTRÖMs nu föråldrade ättartavlor ligger i tryck eller gjorts tillgängligt i samlingar på spridda håll. Måhända ännu mindre grad än annan forskning kan den genealogiska uppnå fullkomlighet. Forskningen fortgår intensivt och nya resultat framlägges oavbrutet. Som ett underlag av enastående värde ligga de imponerande utredningar, vilka av Elgenstierna i ättartavlorna offentliggjorts. Varje forskare har sin begränsning. Alla källor kunna ej av en behärskas. Detta gäller även Elgenstierna. Man imponeras av det tempo i vilket ättartavlorna utgivits, med vilken precision banden utkommit, särskilt då man betänker att utgivarens tid varit begränsad. Det ankommer på andra att framdeles komplettera och ställa till rätta det som felas eller det som bör undergå omredigering.

Då i GSÅ 1949 av annan person ett mera ingående eftermäle av Gustaf Elgenstierna skall ingå, hänvisas till detta. Av Elgenstiernas övriga arbeten må dock här nämnas »Svenska Släktkalendern», varav han 1912-1943 utgav tretton årgångar. Även i denna vidlyftiga serie ha hans omfattande kunskaper, hans livliga intresse för ämnet kommit till sin rätt och bandens tillkomst har krävt arbete av icke ringa mått, låt vara att han i många fall endast haft att redigera och i tryckfärdigt skick omarbeta av släktmedlemmar och andra intresserade insänt material. Även redigeringen av »Sveriges ridderskaps och adels kalender» under tio år (1939-1948) omhänderhades av Elgenstierna, hans ålderdoms sysselsättning. I Personhistoriska Samfundets styrelse var han i en lång följd av år en verksam ledamot.

Av sina vänner och arbetskamrater var Gustaf Elgenstierna högt värderad för sitt hjärtas värme, sin trofasthet i alla livets skiften. För Finland och den personhistoriska forskningen i vårt land hyste han ett varmt intresse, särskilt var han hängiven Genealogiska Samfundet i Finland, vilket på mångahanda sätt kommit till uttryck, bl.a. i talrika gåvor till samfundets bibliotek.


Genos 19(1948), s. 2

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns börjän ]

Systematisk förteckning | 1948 års register | Årgångsregister