GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Savolax-grenen av släkten Nauklér.

Torvald T:son Hohenthal.

Under forskningarna efter avkomlingar till Elias Nauchleer på Kägra, vilka i korthet skildrats i denna tidskrift 1946 såsom den s.k. Bromarvgrenen, har en annan släktgren småningom utkristalliserats av de Nauklérer, födda i eller utom äktenskap och bärande släktnamnet, vilka huvudsakligast varit bosatta i Savolax.[1]

Savolax-grenen synes härstamma från en för forskningen tidigare obekant medlem av släkten Nauklér Elias Haraldsson, länsman, död under stora ofreden, vilken tydligen var son till Harald Johansson, (d. 1683), nämnd i den första uppsatsen om släkten Nauklér i »Genos» 1941, s. 55, såsom befallningsman i Lappvesi härad. Kompletteringsvis kan nämnas att denne befallningsman gifte sig i Viborg 23/9 1673 med den i samma uppsats nämnda Brita Ottosdotter, i hennes andra gifte, dotter till regementsskrivaren Otto Botolfsson, begraven i Viborg 19/5 1672, och hans hustru Ebba Kaspersdotter Drycker, begraven i samma stad 14/5 1695. Brita Ottosdotters första man Hans Johansson var likaså befallningsman i Lappvesi härad och begrovs i Viborg 4/2 1672. Enligt framlidne generalmajor Edv. FURUHJELMs forskningar 1911 nämnes Harald Johansson redan 1675 såsom befallningsman i Lappvesi härad, då han efterträdde Gabriel Storck, som innehaft tjänsten efter Hans Johanssons död. Under sin vistelse därstädes var han bosatt på Luukkala hemman invid Lauritsala, vilket han 1676 erhöll Kungl. Maj:ts tillstånd att mot skattefrihet från öde upptaga. Han förekommer i Viborgs mantalslängder 1680-82 jämte hustru och (styv?)dotter Karin. Var ännu 20-22. 2. 1683 närvarande vid tinget i Taipalsaari, men omnämnes redan i juni s.å. som »salig», då Hans Brotherus var hans efterträdare. Efter hans död flyttade änkan till Villmanstrand, där hon förekommer i mantalslängderna ännu 1688 och i domböckerna 1690.

Elias Haraldsson, den nyupptäckte tredje sonen till Harald Johansson, antagligen den äldste av sönerna, nämnes 1698-1711 såsom länsman i Puumala och från 1712 i Jockas. Han avled tydligen under stora ofreden, ty han påträffas sista gången vid Sulkava-Puumala sommarting 1712. För att befallningsmannens i Lappvesi härad Harald Johanssons son Harald Haraldsson (d. ä., 1678-1748), som även förekommer i mellersta Savolax tidigast 1699 och ända in på 1720-talet, varit en broder till denne Elias Haraldsson, talar bl. a. det sakförhållandet, att han nämnes i Puumala fr. o. m. nämnda år 1699 och då i samma by, tidvis bosatt på samma hemman som Elias Haraldsson. I Viborgs-Nyslotts läns verifikationer från tiden före stora ofreden skymtar han ofta som uppbördsskrivare, synbarligen hos kronofogden i Savolax nedredels härad Olof Meinander. På 1720-talet försvinner han emellertid ur savolaxiska handlingar och den 24/12 1727 efterträder han sin brorson Enok Nauklér (nob. Furuhjelm) som mönsterskrivare vid Nedre Hollola kompani av Nylands och Tavastehus läns infanteriregemente. Han måste vara identisk med Harald Nauklér d. ä. i Urdiala, ty under sin vistelse i Savolax är han gift med en Kristina Sture, och i Urdiala avlider fru Kristina Sture 19/5 1748 i en ålder av 67 år, en notis som ej tidigare observerats. Men före detta var Harald gift, vigda i Uguniemi 10/8 1702, med Brita Simonsdotter Cajander, d. i. Puumala 14/11 1709, 31 år gl. Vid Puumala - Sulkava höstting 1711 säger han sig vara sinnad träda i nytt gifte, men tyvärr nämnes ej den påtänkta hustruns narnn. Vid denna tidpunkt levde två söner ur det första giftet. Efter stora ofreden påträffas emellertid Harald Haraldsson gift med nyssnämnda Kristina Sture, som var dotter till kaptenen vid Savolax infanteriregemente Georg Vilhelm Sture i dennes 1:a gifte, och tidigare gift i Puumala 7/7 1708 med premiärfänriken Erik Pamp, d. 9/10 1713.

Elias Haraldsson N. är redan 1700-1702 gift med Katarina (Kristina) Collanus, f. i Pieksämäki 10/8 1678, dotter till kyrkoherden där, prosten Claudius Collanus. Katarina Collanus är tydligen identisk med borgarhustrun Katarina Collanus, som dog i Jockas 14/11 1742 och har sålunda eftet första mannens död måhända varit omgift med någon flyktad borgare från det avträdda Östra Finland. Makarna hade utom dottem Brita, f. i Puumala 24/12 1709, begr. där 21/2 1710, troligen sönerna Harald (tab. 1) och Elias (tab. 8).

 

Tab. 1.

I (IX). Harald Haraldsson (Nauklér), kallas städse i handlingar Harald Haraldsson eller Harald Haraldsson den yngre (till åtskillnad från sin likabenämnda farbror). Nämnes redan 1726 vid Puumala-Sulkava sommarting. Kallas då uppbördsskrivare. Sedan 1730 korpral vid Savolax nedredels kompani av Karelska dragonregementet. Död i Kides 3/7 1733, 32 år gammal. - G. i Sulkava 16/10 1726 med Marta Fabrelius, nämnes vid Kerimäki - Säminge vinterting 1735 som änka, troligen dotter till regementspastorn Erik Fabrelius och Anna Kyander. Att Harald H:son d. y. måste betraktas - avgörande bevis har ej påträffats - som en son till Elias H:son, torde kunna förklaras så, att namnet Haraldsson använts som ett släktnamn och ej som ett patronymikon. Namnet Haralds- son, som före honom burits av fadern och dennes bröder var ju välkänt i Savolax och därför tilltalande. Att observera är att namnet i tidens handlingar ej skrives med »tysk» stil såsom son-namnen i allmänhet.

Namnet Nauklér användes däremot av en person som torde vara Haralds bror, nämligen Elias, länsman i Säminge, varom mera senare. (Se tab. 8.)

Barn:

Erik, f. 1/9 1727, student, d. 1764. Tab. 2.

Karl Johan, f. i Sulkava 16/1 1730. Volontär vid Vesilax kompani av Björneborgs regemente 1/8 1749. Bosatt på första korpralens boställe i Messuby. Rustmästare 30/11 1750. Transporterad till tredje korpralsindelningen vid livkompaniet 20/3 1754. Furir 25/8 1756, förflyttas samtidigt till rustmästareindelningen vid Kyro kompani samt 12/5 1762 till förarindelningen vid Eura kompani. Avsked 12/11 1772. Sedermera sockenskrivare i Ikalis. Död ogift därstädes 13/10 1790.

 

Tab. 2.

II (X). Erik Nauklér (son till Harald Haraldsson d. y., tab. 1). Tydligen identisk med den år 1756 i Pieksämäki bosatte Erik N., vilken är antecknad såsom fadder för den i Bromarv 18/8 1756 födde Enok Johan Nauklér. F. i Sulkava 1/9 1727. Student (vib.) i Åbo 1748. Uttog betyg till prästvigning 13/8 1753. Från 1754 bosatt på hemmanet N:o 8 i Osikonmäki by i Rantasalmi socken och kallas »studiosus». Volontär vid överstelöjtnantens kompani av Savolax och Nyslotts infanteriregemente 26/12 1759. Förare därstädes 26/1 1760. Död 15/2 1764. - G. i Rantasalmi före 1753 med Anna Helena Heintzius, f. i Rantasalmi 10/10 1727, d. på Hiltula i Rantasalmi 19/11 1806 i åld. bräcklighet, dotter till adjutanten vid Karelska kavalleriregementet Paul Heintzius och hans 1:a hustru Märta Harneskskiöld.

Barn:

Paul, f. 1753, furir, d. 1813. Tab. 3.

Herman Johan, f. 16/1 1755, gårdsfogde. Tab. 4.

 

Tab. 3.

III (XI). Paul Nauklér (son till Erik N., tab. 2), f. 1753. Volontär vid överstelöjtnantens kompani av Savolax och Nyslotts infanteriregemente 23/4 1760. Furir därstädes 9/3 1771. Avsked 31/8 1778. Bosatt på Puikonniemi N:o 1, Rantasalmi. Furir vid det under kriget upprättade livkompaniet av Savolax fotjägare och antecknad som sjuk 1790. Avsked, tydligen vid kompaniets upplösning i slutet av 1790. Torpare på Torasalo N:o 1, Rantasalmi. Död där 4/4 1818 i »slag». -G. i Rantasalmi, Torasalo 27/5 1783 med Maria Kristina Pontán, f. i Rantasalmi 16/2 1748, d. 1831, dotter till kapellanen i Heinävesi, Johan Pontán och Regina Ursinus.

Barn:

Erik Johan, f. i Rantasalmi 6/7 1783, d. där 17/11 1788 i koppor.

Paul Jakob, f. i Rantasalmi 25/9 1786. Befordrad från jägare till korpral vid Leppävirta kompani av Savolax jägarregemente 16/8 1805. Flyttade till Sverige c. 1810.

Karl Kristian, f. i Rantasalmi 26/9 1791, d. där 20/1 1800 i koppor.

Regina Helena, d. i Rantasalmi 10/11 1788, 9 m. gl. i koppor.

Före sitt giftermål hade Paul Nauklér tvänne oäkta döttrar: mor Kristina Turtiainen: Anna, f. i Rantasalmi 9/12 1772; mor Anna Koponen: Anna Helena, f. i Rantasalmi 27/6 1779, d. där 16/6 1783 i koppor.

 

Tab. 4.

III (XI). Herman Johan Nauklér (son till Erik N., tab. 2), f. i Rantasalmi 16/1 1755. Volontär vid överstelöjtnantens kompani av Savolax och Nyslotts läns infanteriregemente 5/4 1762, avförd vid generalmönstringen 18/8 1767. Med högvederbörligt tillstånd ånyo volontär vid samma kompani 10/9 1767, åter avförd enligt regementsorder 13/7 1770. Soldat vid samma kompani 31/12 1770. Mönsterskrivare vid Pieksämäki kompani av samma regemente 19/12 1772. Avsked 2/8 1774. Bosatt hos brodern Paul på Puikonniemi n:o 1 i Rantasalmi, sedermera gårdsfogde på Putkisalo där. Jägare vid Rantasalmi kompani av Savolax jägarregemente efter 1801, antecknad i rullorna som förrymd den 1/12 1804. Senare öden okända. Var ogift men fader till en rad oäkta barn (födda i Rantasalmi):

mor Anna Makkoinen: Johan Herman, f. 17/12 1778, d. 1825. Tab. 5,

mor Anna Niroinen: Herman, f. 23/8 1779, d. i Rantasalmi 12/7 1781, i koppor.

mor Sofia Natuinen: Herman Johan, f. 7/4 1780, d. i Rantasalmi 18/4 1781, i koppor.

mor Karin Kanninen: Herman Johan, f. 23/2 1782, d. I82I. Tab. 6,

mor Anna Makkoinen: Paul, f. 1/10 1782, torpare, d. 1848. Tab. 7,

mor Anna Kuroinen: Johan, f. 24/4 1783, d. 6/5 s. å. i okänd sjukdom,

mor Anna Tuhkuinen: Anna Helena, f. 12/4 1804, tydligen identisk med den Anna Lena Nauklér, som vigdes i Jorois 18/10 1840 vid inhysingen Johan Kauppinen.

 

Tab. 5.

IV (XII). Johan Herman Nauklér (son till Herman Johan N., tab. 4), f. i Rantasalmi 17/12 1778. Är tydligen identisk med följande (möjligheten till förväxling med Herman Johan N., tab. 6., bör dock beaktas):

Herman Johan N., som dog i Borgå i slag 8/1 1825, 42 år gl. Överrevisor Eino Tamelander, har om honom meddelat följande: »f. i Savolax ca. 1781. Betjänt. Vaktmästare vid lanttullkammaren i Borgå 1808, d:o vid sjötullkammaren i Borgå 8/8 1812. Uppförande opålitligt och visat böjelse för fylleri». Påträffas som betjäntpojke på Gammelbacka gård, därefter på Kiala gård (Borgå landsf. barnabok, där namnet skrives Johan Herman N., 1791-1802). Uttog betyg till Helsinge 28/9 1804. Taffeltäckare på Gerknäs gård i Lojo 1808. Kallas sjötullvaktmästare vid familjens flyttning till Borgå med betyg från Lojo 20/10 1811. Avsked från tjänsten på egen begäran 17/10 1823 enligt hustruns pensionsansökan efter mannens död. Efter detta bosatt i Borgå stad, i vars kommunionböcker finnes antecknat att Nauklér lever i oenighet med sin hustru och är varnad för dryckenskap. Makarna levde sedermera åtskilda. Död i Borgå 8/1 1825. - G. i Lojo i april 1808 med Maria Qvick, f. i Borgå 1784, d. där 3/5 1827 i nervfeber, 43 år gl., dotter till krögaren, soldaten Johan Henrik Qvick och Maria Elisabet Sjöström.

Bam:

Maria Sofia, f. i Lojo 14/6 1808, d. som änka i Petersburg 14/1 1897 i ålderdomssvaghet. - G. ca. 1828 med guld- och silverarbetaren Johan Liljeberg, f. i Borgå socken 26/10 1794, d. före 1897. Makarna bodde hela 1840-talet i Helsingfors, mannen dock tidvis på annan ort. Hustrun flyttade slutligen till Petersburg 1851.

Charlotta Eleonora, f. i Lojo 30/9 1811. Flyttade 5/7 1827 till Petersburg där hon kan följas till 1870 boende hos en handlande Matto. Huruvida hon var gift med honom eller ej framgår icke.

Anders Johan, f. i Borgå 30/11 1813. Flyttade till Petersburg 18/7 1826. Återfinnes i Katarina församling I83I, men ej efter 1840.

Amalia, f. i Borgå 22/5 I8I7. Flyttade till Petersburg 5/7 1827. - G. där 30/5 1847 med handelsbokhållaren Otto Wagner.

 

Tab. 6.

IV (XII). Herman Johan Nauklér (son till Herman Johan N., tab. 4), f. i Rantasalmi 23/2 1782. Är tydligen identisk med följande (jfr tab. 5 ovan):

Herman Nauklér, f. 1782. Soldat med tillnamnet Ferm (rotenamn) vid överstelöjtnantens kompani av Savolax lätta infanteriregemente 18/3 1803. Efter kriget dräng, sedermera torpare (med namnet Nauklér) på Putkisalo i Rantasalmi. Död där 3/6 1821 i »stenpassion». - G. i Rantasalmi 30/12 1806 med torpardottern Sofia Räisäinen, f. 1785, »skall dödt i Kuopio» 1823/36.

Barn:

Son, dödfödd i Rantasalmi 24/12 1810.

Johan Herman, f. i Rantasalmi 18/9 1812. Dräng på olika ställen i Rantasalmi. Betyg till Säminge 4/1 1840, därifrån han 9/12 s. å. flyttat vidare till okänd ort.

 

Tab. 7.

IV (XII). Paul Nauklér ( son till Herman Johan N., tab. 4), f. i Rantasalmi 1/10 1782. Dräng, torpare, slutligen inhysing. Död på Kolkontaipale i Rantasalmi 18/3 1848 i »vattusot». - G. 1:o på Osikonmäki i Rantasalmi 4/11 1810 med Anna Lena Ikoinen, f. i Rantasalmi 9/3 1778, d. i Rantasalmi 17/9 1811 i barnsbörd, dotter till skräddaren Anders Ikoinen och Dorotea Ruuskanen; 2:o i Rantasalmi 13/9 1812 med tjänstepigan Sofia Vihavainen från Osikonmäki, Jorois, f. 1786, d. i Rantasalmi 2/3 1820; 3:o i Rantasalmi 26/12 1821 med pigan Anna Stina Lukkarinen från Jorois, f. 29/2 1800, d. i Rantasalmi 12/12 1838.

Barn (födda i Rantasalmi):

2. Anna Sofia, f. 31/1 1813, flyttade till Jorois 1828. - G. där 15/10 1835 med torparen Abraham Viljakainen.

2. Paul Herman, f. 24/10 1815, d. i Rantasalmi 2/2 1820 i koppor.

2. Gustaf Adolf (Abel), f. 11/1 1819, d. i Rantasalmi 9/6 1820 i koppor.

3. Ulrika Lovisa, f. 16/12 1822, d. i Rantasalmi 26/8 1891. - G. Där 10/9 1864 med änklingen, inhysingen Petter Johan Ropponen, f. 1833, d. i Rantasalmi 24/11 1893.[2]

3. Maria Elisabet, f. 25/2 1826, d. i Rantasalmi 23/4 s. å. i kikhosta.

3. Helena Katarina, f. 24/4 1827, d. i Rantasalmi 21/12 1887. - G. där 20/10 1874 med inhysingen Abel Kilpeläinen, f. i Rantasalmi 13/3 1826, d. där 11/4 1900, omgift 25/10 1891 med Anna Brita Lajunen i hennes 2:a gifte.

3. Hedvig, f. 17/7 1829, d. i Rantasalmi 20/6 1836 i kikhosta.

3. Zerafia, f. 6/12 1832, d. i Rantasalmi 25/3 1896. Ogift.

3. Maria Kristina, f. 29/3 1837. Vidare öden okända.

 

Tab. 8.

I (IX), Elias Nauklér (troligen broder till Harald H:son d. y., tab. 1, och son till Elias H:son, länsman, d. under stora ofreden). Nämnd vid hösttinget i Säminge 1733 som vicelänsman. Kallas efter 1733 länsman. År 1739 blev N. plötsligt gripen av en löjtnant Palmstruch och förd till Nyslott. Avsikten var att pressa den stackars mannen till soldat, då han ådragit sig militärens misshag genom att ej uppfylla vissa leveranser. Saken fick rättsligt efterspel på Säminge-Kerimäki höstting 1740. Död i Säminge 11/4 1742 vid 30 års ålder. - G. med Katarina Schening, troligen dotter till länsmannen i Kerimäki David Enoksson Schening, nämnd 1722, d. som »torparänka» i Kerimäki 15/1 1788 75 år gl.

Barn:

Katarina, f. i Säminge 7/3 1736, d. i Kerimäki 7/5 1797. - G. ca. 1754 med gränsridaren, sedermera länsmannen i Kerimäki Henrik Brotherus, f. 1718, d. där 2/9 1794.

Helena, f. i Säminge 10/12 1738. - G. i Kerimäki 23/4 1766 med klockaren i Kerimäki Andreas Grahn, f. 1741, d. i Kerimäki 18/8 1820.

Elias, f. i Säminge 14/10 1740, d. där 5/4 1742.

 

BILAGA I.

Kompletteringar till tidigare uppsatser.

Till »Anteckningar om släkten Nauklérs äldre led» (Genos 1941, ss. 51 -58) kan följande tilläggas. Harald Haraldsson N. och Helena Beata von Burghausen (s. 56) hade utom ett dödfött barn, som begrovs i Urdiala 14. 10. 1739 följande tvenne söner:

I. Johan (Jean) Nauklér, f. i Urdiala 18. 8. 1734. Volontär vid Cronhielmska regementet 1753. Rustmästare vid Wolfradts kompani av samma regemente 10. 12. 1755. Förare där 29. 4. 1761. Bataljonsadjutant vid den i Lovisa förlagda bataljonen av samma regemente 10. 11. 1764. Sergeant 10. 1. 1765. Död som sergeant på extra stat vid Köhlers kompani 17. 4. 1775, troligen i Lovisa. - Förekommer gift 1763. Änkan Brita Kristina anhåller om pension för sig och sina fyra små barn efter mannens död. Övriga uppgifter om dessa har emellertid ej kunnat återfinnas. - En son till Johan Nauklér var tydligen dock Karl Johan Nauklér, f. i. Helsingfors c:a 1758. Volontär vid Köhlers kompani av Skyttes regemente 28. 6. 1773. Mönsterskrivare vid Stackelbergs kompani av samma regemente 21. 6. 1775. Sergeant. Död i lungsot 30. 6. 1787, troligen i Lovisa. - Gift med Eva Margareta Rosling, f. i Lovisa 11. 1. 1759, död där 3. 8. 1784 i lungsot, dotter till snickarmästaren Karl Rosling och Anna Städ. Barnlösa.

2. Enok Nauklér, f. i Urdiala 24. 3. 1736, torde kunna identifieras med tullnären i Villmanstrand Enok N., död där 6. 3. 1773. Han var gift 1:o i Villmanstrand 13. 6. 1773 med Margareta Schmidt, d. där 28. 11. 1777; 2:o i Taipalsaari 28. 5. 1778 med Margareta Katarina Wahrenberg, f. där 4. 7. 1754, dotter till kapellanen i Taipalsaari Henrik Wahrenberg och Elisabet Cojander.

Barn (ur första giftet, födda i Villmanstrand):

Dotter, dödfödd, begr. i Villmanstrand 9. 9. 1774.

Elisabet, f. 21. 6. 1776, d. i Villmanstrand i juli s. å.

Enok, f. 24. 11. 1777. Flyttade till Sverige. Regementskommissarie och fänrik vid Bohusläns lantvärn. Löjtnants avsked 2. 2. 1815 »på grund av sjukdom och en åkomma i axeln». Död i Stockholm 26. 10. 1832. - G. i Stockholm 1818 med Johanna Carolina (Jeannette) Schmidt, dotter till köksmästaren hos konungarna Gustav III och Gustav IV Adolf, Johan Fredrik Schmidt och Fredrika Tegman. Paret hade fyra barn. Närmare uppgifter om dem och deras avkomlingar finnes i Stocksund, Sverige, hos fru Harriet Nauclér, vars 5. 2. 1936 avlidne make överstelöjtnant Carl Eggert Nauclér, under en följd av år hopsamlat ett rikhaltigt familjearkiv.

 

Till »Släkten Nauklérs senare led» (Genos 1946, ss. 77-85) kan numera följande tilläggas:

Elias Nauklér (tab. 1) utnämndes till korpral vid majorens kompani av Livdragonregementet 21. 4. 1749.

Dr Armas Gräsbeck har benäget lämnat följande kompletteringar:

Kristina Elisabet Wång (tab. 1) uppdrog och avträdde Kägra rusthåll 1. 10. 1781 åt sin son Enok Johan N.

Elias N. (tab. 3) företog en ostindisk resa med skeppet Gustaf Adolph; hans förhållande under denna resa vitsordades i två sommaren 1787 utfärdade intyg, det ena av predikanten Franchell, det andra av kofferdikaptenen Petter Maurice. Borgare i Ekenäs med burskap på bondehandel och seglation 8. 9. 1787, avlade tro- och huldhetsed 8. 10. s. å. Sålde sitt 1/2 skattehemman Grännäs i Pojo åt brodern Enok Johan 11. 7. 1791. Sålde med sin hustru den sistnämndas ägande Mörby säterirusthåll 21. 1. 1792. Förvärvade 2. 3. 1792 Sundsbacka eller Mellangård skattehemman i Persjö by i Snappertuna. Uppsade sitt burskap 14. 1. 1793, men förvärvade sig nytt sådant som kontingenthandlande på bondehandel och seglation i Ekenäs 27. 1. 1794. Sålde Pedersjö Sundsbacka 16. 3. 1797.

 

BILAGA II.

Personer utan känd härledning.

I. Henricus Eschilli Nauclérus, kapellan i Vånå 1648 (Strandberg, Åbo stifts herdaminne I, s. 329), bosatt på Rekola i Hattelmala, som han upptagit från öde. Död 7. 4. 1664. - G. med Sara Henriksdotter, som levde på Rekola ännu 1666.

II. Fredrik Nauklér, f. c. 1736 (?). Volontär vid Eura kompani av Björneborgs regemente 1. 8. 1749 (Obs.! Samma dag som Karl Johan N., tab. 1!). Bosatt på fjärde korpralens boställe. Rustmästare 30. 11. 1750. Furir 25. 8. 1762. Sergeant 20. 8. 1762 och avsked på egen begäran 15. 12. 1762. Anträffas därefter som kapellmästare i Viborg. Död där 3. 5. 1766, 30 år gammal. - G. i Lempäälä 11. 3. 1762 med Eva Kristina Hult, troligen dotter till korpralen vid Livdragonregementet Nils Hult och Anna Magdalena Hinnell.

Barn:

Anna Fredrika, f. i Lempäälä 29. 6. 1762, d. där 22. 7. s. å.

Maria Kristina, f. i Lempäälä 3. 2. 1764, d. i Viborg 29. 9. 1768.

Detlof Fredrik, f. i Viborg 8. 11. 1765, d. där 1. 9. 1767.

III. Olof Johan Nauklér, f. 1774, nämnd som fångvaktare i Rantasalmi 1801, då han hade ett oäkta barn, sedermera betjänt i Helsingfors. Nämnes där tidigast 24. 6. 1805. Flyttade 30. 3. 1815 till Rautalampi. Död som »ogift tiggare» i Kuopio 13. 12. 1825. - G. i Helsingfors den 2. 9. 1804 med Lena Sofia Öberg, enligt egen uppgift f. 1778, med vilken han 27. 3. 1801 (se ovan) under äktenskapslöfte fick en dotter Maria Sofia, som torde ha dött före 1805. Om Lena Sofia N. är antecknat: »abs. för sammanlag med en Rysse. Lagskilde. Skall blifvit död i Helsinge 1821».

IV. Gustaf Henrik Nauklér, f. i Heinola Iän 13. 10. 1797. Antogs som volontär vid Kuopio bataljon 13. 2. 1813. Flyttade från St. Michel till Jorois 27. 3. 1819. Återflyttade 21. 1. 1820 till St. Michel. Korpral vid St. Michels kompani. Anhöll om avsked 30. 3. 1820, vilket beviljades samma år. Sedermera uppbördsskrivare i Kexholm. Död där 7. 2. 1854. - G. i St. Michel 11. 7. 1820 med Charlotta Magdalena Kerrman, f. i St. Michel 4. 8. 1790, dotter till skräddaren Anders Kerrman och Amanda Savander.

Barn (födda i Kexholm):

Gustava, f. 5. 6. 1822, d. i Petersburg (Katarina förs.) 28. 12. 1876, av »lungsår». - G. i Petersburg 23. 1. 1854 med silverarbetaren Zacharias Tileus, f. i Rantasalmi 5. 1. 1826, d. i Petersburg 19. 5. 1876 av »recur.feb».

Gustaf Fredrik, f. 3. 2. 1825, d. i Kexholm 11. 9. 1826 genom drunkning.

Gustaf Magnus, f. 18. 8. 1827, d. i Kexholm 13. 9. s. å.

Anna Charlotta, f. 12. 11. 1831, d. i Petersburg 12. 7. 1855.

V. I Baltische Familiengeschiehtliche Mitteilungen 1935 ingår på s. 42 en förteckning över namn på glasmästare i Estland, publicerad av Robert Feldmann. I denna nämnes bl. a. en person med namnet Nauckleer, som c:a 1830 skall ha inflyttat till Estland. Då emellertid intet förnamn anges torde det för närvarande ej vara möjligt att avgöra huruvida det rör sig om en medlem av den här behandlade släkten.

 

VI. Namnet Nauklér synes ha usurperats av:

Josef Sigfridsson Nauklér, f. på Kärppä i Nauli by, Ackas 26. 6. 1789 (son till bondsonen Sigfrid Sigfridsson och Valborg Mattsdotter), jägare vid Tammela kompani av Tavastehus bataljon 16. 6. 1816. Avsked 22. 7. 1819. Sedermera inhysing på Kärppä. Död där 26. 12. 1859. - G. med Stina Mattsdotter, f. i Urdiala 4. 2. 1787, d. i Kylmäkoski 13. 9. 1846, dotter till reservkarlen Matts Nack och Lena Mattsdotter.

Barn (födda i Ackas):

Henrik, f. 5. 1. 1815. Dräng i Ackas. Använde ej namnet Nauklér.

Kristina, f. 20. 10. 1817, d. ung.

Johanna, f. 17. 12. 1819, d. i Ackas 22. 2. 1824.

Maria, f. 31. 3. 1823, d. i Ackas 13. 4. 1830.

Ulrika, f. 20. 3. 1825, d. i Ackas 3. 3. 1830.

Matts, d. i Ackas 24. 1. 1830, 25 dagar gammal.

ätteledningar

Noter

[1] Genealogiska Samfundets i Finland genealogiska byrå har härvid varit till stor hjälp

[2] Före sitt äktenskap hade Ulrika Lovisa N. följande oäkta barn: (födda i Rantasalmi): Karl Johan, f. 12/7 1846; Tomas, f. 27/9 1852, d. i Rantasalmi 17/2 1857; Selma Sofia, f. 10/1 1855.


Genos 19(1948), s. 33-41

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1948 års register | Årgångsregister