GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Släkten Corte. Ett tillägg.

Heikki Impiwaara

Med anledning av arkivarien GUNNAR HELLSTRÖMs uppsats i häfte 1 för detta år av denna tidskrift angående Brahestadssläkten Corte får jag meddela följande.

Dödsåret 1671 för både Caspar Corte och Johannes Corte har jag lånat ur Sursilliana och WILH. LAGUS' Studentmatrikel. Kyrkoherden Qwicks innehållsrika likpredikan tyckes ge korrekta uppgifter angående den yngre brodern Johannes. Yngsta sonen Gustaf har synbarligen icke avlidit före sin (halv)broder Jacob, enär han av LAGUS upptages såsom studerande i Åbo ännu år 1683. Uppsala Universitetets matrikel anger, att Gustaf Henrici Corte Ostrobothniensis inskrivits vid universitetet 4.11.1675, men i en not uppger matrikelns utgivare, att han icke avlagt ed. I Brahestads dombok för år 1680 läses (4.9.) att modern Elisabet Gabrielsdotter får vara förmyndare för sin son Gustaf Corte, intill dess borgmästaren (i Uleåborg) Henrik Forbus och regementskrivaren Henrik Gråå återvända från Stockholm. Hans dödsår 1684 måste jag fått någonstädesifrån, men varifrån, kan jag för tillfället icke säga. Modern, Elisabet Gabrielsdotter Ljunge 1. Root, som levde ännu i början av år 1685, har avlidit redan samma år i Stockholm (före 7.9.), enligt en anteckning senare gjord av mig.

Vad Henrik Corte d.y:s första hustru Margareta Nycarlus (Neocarlina) vidkommer, har BERGHOLM nog (Sukukirja, s. 854, Mathesius, t. 3) och Sursilliana (s. 231) antecknat som hennes födelseår 1635, men jag kan icke låta bli att hysa fullständig tilltro till en uppgift av kaplanen, sedermera kyrkoherden i Salo (och Brahestad) Martin Peitzius. Peitzius var ju en av de främsta medarbetare i släktregistret Sursilliana och jag har med nytta och nöje följt hans ytterst noggranna anteckningar i Brahestads kyrkoböcker, där Peitzius skrivit, att Margareta Nycarlus var »9 veckor under 51 år» vid sin död, som timade i Brahestad den 22 december 1694 (alltså icke 1695) samt blev begraven 24.1.1695, vadan hon kan med fog anses född 1644. Och då hennes efterträderska, »matronan, hustru Margareta Peersdotter», födde sitt första barn med Henrik Corte 15.6.1696, antar jag för givet att detta giftermål ingåtts under år 1695 (se min monografi över familjen Corte, s. 38 samt s. 51, tab. 2). Om Margareta Persdotters härkomst har jag sedermera i kyrkoherden TH. STENBÄCKks anteckningar över Brahestads och Salo pastorater (manuskript) funnit, att hon i sig själv hette Schepper och var från Gävle. Och enär fru Margareta Persdotter 3.4.1704 sista gången uppträder som dopvittne (i Brahestad), och Henrik Corte d.y. åtminstone 7.6.1705 är gift med Beata Tawast (paret antecknas då som dopvittnen hos rådman Henrik Forbus), så anser jag mig befogad att skriva, att Margareta Persdotter avlidit 1704 (hellre än 1705; jfr s. 39 i sagda monografi).

Beata Tawast, Henrik Cortes d.y:s tredje hustru, hade 1.4.1695 trätt i äktenskap med (sin andra man) kaplanen i Pyhäjoki Josef Johannis Carlander (fadern var den pastor i Pyhäjoki Johannes Laurentii Carlander, vilken skrivit en likpredikan över Jacob Corte), som 19.3.1699 avlidit i Pyhäjoki (25 år 5 månader gammal så som det antecknats i historieboken. WASASTJERNA nämner, Tawast t. 10, att han var född 19.2.1674). Änkan var sedan dess ledig för ett nytt giftermål, och detta har hon troligen ingått just 1705. Fru Beata Tawast uppräknas av STRANDBERG bland kyrkoherde Johan Tawasts barn som det yngsta, och av WASASTJERNA likaledes som den yngsta dottern. ELGENSTIERNAlgenstierna har ej alls upptagit denna Johan Tawasts familj såsom icke varande av adel.

 
Genos 19(1948), s. 45

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1948 års register | Årgångsregister