GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

risti18.gif (70 bytes)

Erich Seuberlich

 

Osmo Durchman

I denna tidskrift har redan (i 2. häftet för 1947) i korthet meddelats, att även Genealogiska Samfundets i Finland korresponderande ledamot Erich Seuberlich befinner sig bland dem, som ej mäktat överleva katastrofen i andra världskriget. Vid den brådstörtade flykten västerut hamnade han till trakten av Hannover, där han i Holzminden den 27 febr. 1946 avlidit.

Georg Robert Erich Seuberlich var född den 25 febr. 1882 i Moskva, där hans fader Carl Nikolai S., sedermera bok- och konsttryckeriägare i sin hemstad Riga, då var direktör, teknisk ledare och delägare i en färgfabrik. Modern var dennes första hustru Olga Elisabeth Wilhelmine Eckers. Erich Seuberlich var i sina unga år tillföljd av lettiska revolutionen 1905 tvungen att som affärsman uppehålla sig i Berlin tills han återflyttade till Riga 1911, där han med särskilda avbrott fortsatte sin affärsverksamhet. Redan 1904 hade Seuberlich börjat sysselsätta sig med genealogisk-kulturhistoriska forskningar och offentliggjorde i »Rig. Stadtblatt» en utredning om sin egen släkt, som han utgav i bokform under titeln »Nachrichten über die Familie Seuberlich» (Riga 1905), sedermera grundligt omarbetad i hans »Stammtafeln. I Berlin tillhörde Seuberlich det genealogiska sällskapet »Roland» och fungerade 1908-1910 som sekreterare i dess »Ortsgruppe». Efter återkomsten till Riga katalogiserade han systematiskt särskilda avdelningar i olika arkiv. Härigenom uppstod »Auskunftsstelle für Baltische Familien- und Personenkunde», som han i förbindelse med »Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga» i dec. 1912 grundade. Detta förvandlades 1934 till »Zentralstelle» med Seuberlich allt fortfarande som »Leiter». Under första världskriget levde S. från okt. 1915 på godset Parzimois vid Werro och kunde därifrån göra talrika studieresor till flera kyrkoarkiv i omkretsen. Anställd i juni 1916 som bibliotekarie hos herr Alexander von Sievers i Rappin katalogiserade och ordnade han det 7,000 band omfattande vetenskapliga biblioteket, vilket han hade stor nytta av i sin framtida verksamhet. Seuberlich återvände 1917 till Riga och sysslade nu vid sidan av sin affärsverksamhet företrädesvis med genealogiska forskningar och arbeten.

Erich Seuberlich var en flitig och ytterst samvetsgrann forskare. Hans fömämsta arbete, vilket gjort hans namn vida känt och varigenom han särskilt dokumenterade sig som en framstående kännare av de baltiska arkiven är »Stammtafeln Deutsch-baltischer Geschlechter» I.-III. Reihe (Deutsche Stammtafeln in Listenform herausg. von der Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familiengeschichte Bd. I, Beiheft I, Leipzig 1924, Bd. II, Leipzig 1927, Bd. IV, Leipzig 1931). Vidare offentliggjorde han »Beiträge zur Geschichte der baltischen Goldschmiede. Die Goldschmiede der kleineren Städte (i Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga 1911, ss. 174-252); »Livund Estlands älteste Apotheken» (Riga 1913); Bürger und Einwohner der Stadt Winden in Kurland. Bearbeitet nach cand. jur. Karl Mahlers archivalischen Auszügen und Kirchenbüchern» (Schriften der Abteilung Familienkunde der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga Bd. I, Leipzig 1933); »Ahnentafel des Chirurgen Ernst von Bergmann» och »Ahnentafel des baltischen Historikers Dr. h. c. Hermann v. Bruiningk» (i Ahnentafeln berühmter Deutscher herausg. von der Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familienkunde, Bd. I, Lief. 2, Leipzig 1929); »Ahnentafel des Afrikaforschers Georg Schweinfurth» (do. Bd. I, Lief. 3, 1930). Seuberlich var en flitig medarbetare i flera genealogiska och personhistoriska tidskrifter: »Baltische familiengeschichtliche Mitteilungen», »Familiengeschichtliche Blätter», »Altpreussische Geschlechterkunde»; »Kultur und Leben»; »Familie, Sippe Volk», »Jahrbuch für auslandsdeutsche Sippenkunde» m.fl. Hans uppsatser behandla, utom personhistoriska notiser, genealogier och antavlor, biografiska sammanställningar, borgarböcker, arkivväsende o.s.v.

Då Genealogiska Samfundet i Finland första gången kallade korresponderande ledamöter (den 9 okt. 1928), var det helt naturligt, att Erich Seuberlich icke skulle saknas bland dessa. Han var även städse färdig till tjänster och mycket har vårt samfund profiterat av hans samlingar och kunskaper och står i stor tacksamhetsskuld till honom. Då den genealogiska forskningen i Finland i så hög grad är hänvisad till arkivaliska källor i Baltikum, är det naturligt att man måste besvära sakkunniga med ofta arbetsdryga uppgifter. Vid hänvändning till Seuberlich kände man städse, att han icke undandrog sig besväret utan att han tvärtom gärna ville komma till hjälp där han blott kunde. Trots strängt upptagen tid besvarade han gjorda förfrågningar prompt och på ett angenämt sätt, vilket verkade att man måste värdesätta honom mycket högt.


Genos 19(1948), s. 59-60

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns börjän ]

Systematisk förteckning | 1948 års register | Årgångsregister