GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden


1. Lilius.

(BERGHOLM, Sukukirja, tabb. 3 och 5 samt suppl. s. 1483).

Rafael Sumelius

Tab. 3. Om den äldste bäraren av namnet Lilius, kapellanen i Teisko, sedan kyrkoherden i Längelmäki Henrik Rainenius-Lilius och hans familj ge Övre Satakunda härads domböcker jämte Generalregistret över bosättningen i Finland en del upplysningar, vilka komplettera uppgifterna hos Bergholm.

Redan vid Birkala ting 14-15.5 1629 (RA nn 2, s. 222) omtalas att en viss Simson Eriksson i »Teuskulla» sålt sitt fädernehemman till »her Henrich Johanssen Cappelan». »Henricus Johannis, Capl. i Teiskola» med hustru anträffas i generalregistret i Teisko och Messuby från 1635 t.o.m. 1645. I Längelmäki inkommer under prästgården 1648 »D:nus Henricus» jämte hustru, och på bägge hållen anföres hustrun som »Sophia Jacobsdotter». BERGHOLM kallar kyrkoherdens maka »Sofia Reuter», men släktnamnet återfinnes icke i generalregistret. Att Sofia Jakobsdotter skulle varit medlem av den hos BERGHOLM ss. 1088/89 behandlade släkten Reuter - närmast väl då syster till Lars R., tab. A - förefaller för övrigt omöjligt: Sofias dotter Kristina gifte sig ju andra gången med Lars Reuters son Daniel R., vilket då hade inneburit ett gifte kusiner emellan.

Som barn till Henrik Rainenius-Lilius uppräknar BERGHOLM sönerna Johan, Anders och Gustaf Lilius, alla kyrkoherdar, ävensom döttrarna Lisbeta, Kristin, Katarina och Elin. Härtill kan meddelas följande:

En för BERGHOLM okänd dotter i denna familj var uppenbarligen Beata Lilia, som i generalregistret från 1649 anföres som hustru till dåv. kapellanen i Lempäälä, sedan kyrkoherden där Johannes Mæxmontanus f. 22.6.1616, d. 21.6.1696. För »sahl. Pastoris Joh:s Mæxmontani Enckia Beata Lilia» erlades lägerstadsavgift i Lempäälä 23.7.1705.

Dottern Lisbeta uppträder i generalregistret i Längelmäki 1653.

Någon dotter Katarina anträffas icke; det var Kristina Henriksdotter Lilia som var gift först med kyrkoherden i Orivesi Henrik Gummerus, d. 1682, och därpå - blott ett par år - med Gummerus' efterträdare Daniel Reuter, d. 1685, i hans senare gifte. Kristina Lilia omtalas senast vid Orivesi ting 2.9.1687 (RA nn 7, ss. 344/6 och 350).

Elin Lilia gifte sig 1666 eller 1667 med kyrkoherden i Ruovesi Tomas Laxenius. begr. där 4.10.1687, i dennes andra gifte, och därpå med slutl. adjunkten i Rimito Jakob Creander (Kreander), begr. i Åbo 31.5.1693. Hon begrovs i Björneborgs landsförsamling 10.2.1702. (Se härom »Genos» 1947 no 2, s. 38).

Sonen Anders Lilius, kyrkoherde i Längelmäki, d. 1682, var gift med Kristina Florina. Detta gifte är okänt för BERGHOLM. Hustrun nämnes i generalregistret enbart vid sitt förnamn, men av Släktbok II, sp. 410, framgår att hon var dotter till mannens företrädare Arvid Florinus och Elin Visia. De hade dottern Kristina, d. i Mouhijärvi 1715, »51 år gl. » och begr. där 16.10. s. år, samt gift 1:o var det 1684 - med sin faders efterträdare, kyrkoherden i Längelmäki Henrik Lucander (Luccander), d. 1703, 2:o 1704 med dåv. adjunkten i Mouhijärvi, slutl. adjunkten i Kyrkslätt Gabriel Lagus i hans första gifte, d. i Kyrkslätt 1741 och begr. där 20.1.1742 (omgift i Mouhijärvi 10.9.1716 med Maria Collin). »Dygdesamma h:u Christina Andersdotter Lilia» omtalas vid Orivesi ting 23-24.10.1705 (nn 24, ss. 251 o. 256), då vid tinget uppvisades ett köpebrev av 14.10.1704, däri Lagus försäljer Pääskylä bördehemman i Längelmäki, vilket hans hustru Christina Lilia genom arv efter sina föräldrar dittills besuttit.

Tab. 5. Johan (Johansson) Lilius, kapellan i Vampula, avled enligt historieboken 1.11.1719 och begrovs 13.12. s. år. Han vigdes där 24.5.1686 med Maria (icke Katarina) Fabricius, d. i Vampula 31.7.1740, »72 år», och begr. 3.8., dotter till kapellanen därstädes Matthias F., d. 1678 och Brita N. N. Makarna hade enl. historieboken följande i Vampula födda barn: 1) Margareta, döpt 3.7.1687; 2) Elin, döpt 17.2.1689, förmodligen = den Lisbetha Johansdr. Lilia som dog 11.8.1700; 3) Katarina (Karin), döpt 28.11.1690, omtalad vid tre ting i Vittis och Punkalaitio 1707 (RA nn 26); 4) Johan, döpt 21.10.1692, begr. 19.2.1693; 5) Sofia, f. 26.4.1694, begr. 10.3.1695; 6) Henrik, f. 10.5.1696, begr. 18.8.1697; 7) Kristina, döpt 14.5.1698, begr. i Karlö 24.6.1730. Gift i Vampula 3.10.1720 med faderns efterträdare, sedan kapellanen i Karlö Anders Mathelin (Mathelien) i hans första gifte, begr. i Karlö 14.9.1735, »51 år 9 m.» (omgift där 2.2.1732 med Anna Margareta Höök »från Narfwen»); 8) Maria, f. 14.3.1700, d. 10.8. s. år; 9) Johan, f. 1.6.1706, begr. 2.4.1707; 10) Maria, f. 24.4.1708; 11) Anders, f. 4.11.1711.

Som son till den ovannämnde Johan Lilius anför BERGHOLM, med reservation, länsmannen i Pöytis Johan L., gravöppning i Pöytis 16.12.1733 (icke 1729) och gift med Anna Bergius, dotter till kyrkoherden där Sigfrid Bergius och Anna Larsdr. Silke. Av det ovan framförda torde framgå att så icke är fallet. Bergholm anser det under alla omständigheter stå utom tvivel att den från denne yngre Johan L. utgående grenen, tabb. 6-20, är av samma ursprung som den övriga släkten; är detta riktigt, måste sammanhanget vara ett annat än vad som hittills antagits. Gissningsvis kunde då hänvisas till den enbart i supplementet på s. 1483 omtalade Henrik (Johansson) L., vars levnadsöden äro h. o. h. okända och som kunde antas vara fader till länsmannen Johan Lilius.


Genos 19(1948), s. 61-62

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1948 års register | Årgångsregister