GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden


II. Reuter.

(BERGHOLM, Sukukirja, tab. B).

Rafael Sumelius

Vid det redan omtalta tinget i Orivesi 2.9.1687 förekom ett mål mot den ovannämnda Kristina Henriksdotter Lilia. Hennes egna barn med den förste mannen Gummerus jämte den senare mannen Reuters barn ur hans tidigare gifte kärade till henne »om det arff och quarlåtenskap som är lembnat effter dheras Sahl. Faders dödh.» Härvid uppräknas samtliga då levande barn till Daniel Reuter ur hans första äktenskap jämte deras giften. De voro:

Emanuel, prost, se Reuter tab. C. Hans änka Elisabet Ichtydia begr. i Pälkäne 8 juli 1737, 81 år gl. Sonen Erik kallas vid Hattula ting 26-28.6.1727 »Comissarie», barn till honom omnämnas i Pälkäne historiebok;

Gabriel, kallas 1687 kvartermästare, sedan korpral. Innehade efter fadern Lassila rusthåll i Äimälä by i Pälkäne, inkommer i generalregistret 1688, utgår efter 1705, tydl. då död. Hans hustru Brita uppträder i registret 1694. Från 1707 innehas Lassila av Gabriel R:s söner Samuel och Gabriel. Ytterligare barn till honom förekomma i Pälkäne historiebok;

Katarina (Karin), död i Keuru 16.5.1709, gift 1:o med kapellanen i Kuorevesi Elias Roos, d. där 1679, 2:o i Kuorevesi 1680 med den förste mannens efterträdare, sedan kyrkoherden i Keuru Göran (Georgius) Herpman (Härpman), i hans 1:a gifte, d. i Keuru omkr. 75 år gl. 1729 (omgift med Anna Dorotea Schütz i hennes 2:a gifte);

Regina, gift med 3:e choralis i Åbo finska församling Samuel Chytræus, d. 1689;

Susanna, inkommer i generalregistret 1680; begr. i Orivesi 1.3.1708, gift med sin sammanbragta broder adjunkten i Orivesi Henrik Gummerus, begr. där 4.1.1713, son till kyrkoherden där Henrik G. och Kristina Lilia i hennes 1:a gifte, samt omgift med Katarina Portman.

Justina, var 1687 omyndig och ogift.


Genos 19(1948), s. 62-63

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1948 års register | Årgångsregister