GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Suomen Sukututkimusseura - Genealogiska Samfundet i Finland

Vuosikokous -Årsmöte 10.4.1948.

Sen jälkeen kun esimies, kaupunginarkistonhoitaja R. Rosén oli avannut kokouksen ja pitänyt esitelmän alempana mainitusta aiheesta, valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi lakit.kand. Håkon Holmberg ja sihteeriksi fil.kand. S.-E. Åström. Seuran sihteerin esittämä vuosikertomus ja seuran tilit v:lta 1947 hyväksyttiin, minkä jälkeen johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Johtokunnasta olivat erovuorossa fil.maist. Harald Hornborg, lääket.tri Gunnar Soininen ja fil.tri Paul Nyberg, joista kaksi ensinmainittua valittiin uudelleen. Tri Nybergin tilalle, joka oli kieltäytynyt ehdokkuudesta, valittiin yksimielisesti fil.kand. Sven-Erik Åström. Seuran tilintarkastajiksi valittiin ministeri Eino Wälikangas ja ylireviisori Eino Tamelander sekä heidän varamiehikseen fil.maist. V. Soanlinna ja herra Gösta Näse. Jäsenmaksuina päätettiin kuluvalta kalenterivuodelta kantaa vuosijäseniltä mk 400:-, vakinaisilta jäseniltä kerta kaikkiaan mk 5.000:- ja lahjoittajajäseniltä samoin vähintäin mk 15.000:-.

Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä johtokunnan kokouksessa valittiin seuran esimieheksi toimintavuodeksi 1948-49 lääket. ja kir. tohtori, dosentti Gunnar Soininen ja varaesimieheksi kaupunginarkistonhoitaja Ragnar Rosén. Seuran muut virkailijat, sihteeri fil.maist. Y. S. Koskimies, rahainvartija kamreeri Arne Ekman ja kirjastonhoitaja kanslianeuvos Osmo Durchman valittiin uudelleen toimiinsa.

 

Kokousesitelmät - Mötesföredragen.

10.2.1948 höll jur.kand. Håkon Holmberg ett föredrag om »Släkten Lampell i Vörå». Släkten härstammar närmast från sergeant Jacob Detlof L., som efter all sannolikhet var son till en av de fyra bröder med detta namn, vilka tjänade som officerare under Karl XII. Föredraget gav en livlig bild av Jacob Detlof L:s i Vörå bosatta ättlingars öden.

10.2.1948 piti yliopp. Yrjö Blomstedt toisen esitelmän aiheesta »Huomioita aateliston levinneisyydestä ja rakenteesta v:n 1800 paikkeilla». Esitelmä, joka perustui läänintileihin sisältyviin n.s. hääveroluetteloihin, valaisi kiintoisalla tavalla Suomessa v. 1800 asuneen aatelin maantieteellistä jakautumista ja sosiaalista kokoonpanoa.

9.3.1948 höll fil.mag. Ingegerd Lundén-Cronström ett föredrag med titeln »Bönder, soldater och adelsmän under stora ofreden». Föredraget utgjorde en kulturhistorisk studie över det stora nordiska krigets inverkan på det dagliga livet i västra Finland, och innehöll en mängd intressanta personhistoriska detaljer.

9.3.1948 piti fil.kand. Aulis Oja toisen esitelmän aiheesta »Virsirunoilija Antti Härjänsilmä ja hänen sukunsa». Esitelmöitsijä luonnehti arkistotutkimuksiensa perusteella tätä virsirunoilijana tunnettua talonpoikaa (k. 1779), joka myös oli huomattava yhteiskunnallinen toimihenkilö ja luottamusmies kotipitäjässään Nousiaisissa sekä esikuvallinen maanviljelijä.

10.4.1948 seuran vuosikokouksessa piti seuran esimies, kaupunginarkistonhoitaja Ragnar Rosén esitelmän aiheesta »Vanhan Suomen säätyläistö. Erään yhteiskuntaluokan kehityksen historiaa». Esitelmä, jossa käsiteltiin Vanhan Suomen omalaatuisen virkamiesluokan historiaa uusilta näkökannoilta, tullaan kokonaisuudessaan julkaisemaan seuran ensi vuosikirjassa.

11.5.1948 piti tilanomistaja Harry Donner esitelmän aiheenaan »Fredrik Ludvig De la Myle, eräs tilapäärunoilija 1700-luvulta». V. 1797 kuollut majuri F. L. De la Myle oli tyypillinen, rikasvivahteinen kustavilainen upseeri, jonka monivaiheisesta elämästä ja runollisista tuotteista esitelmöitsijä esitti arkistotutkimuksiin perustuvia tietoja.

11.5.1948 hölls det andra föredraget av fil.kand. Sven-Erik Åström om »Släkten Nystén från Mörskom». Föredraget utgjorde ett sammandrag av en av föredragshållaren utarbetad släktutredning, som kommer att publiceras i samfundets nästutkommande årsskrift.

 

Tutkijajäsenten vaali - Val av forskarledamöter.

10.2.1948 pidetyssä kokouksessa päätti seura 1945 vahvistettujen sääntöjen mukaisesti johtokunnan ehdotuksesta kutsua seuran ensimmäisiksi tutkijajäseniksi seuraavat 8 suku- ja henkilöhistorian alalla ansioitunutta tutkijaa: Professori Arno Rafael Cederberg, professori Svante Dahlström, kanslianeuvos Osmo Durchman, kirjailija, fil.maist. Harald Hornborg, aktuaari Folke Landgrén, lääket. ja kir.tohtori, dosentti Gunnar Soininen, professori Kaarlo Teräsvuori, ministeri, fil.maist. Eino Wälikangas.

Ovannämnda 8 om släkt- och personhistorien förtjänta forskare ha 10.2.1948 av samfundet kallats till forskarledamöter.

 

Uusi vakinainen jäsen - Ny ständig medlem.

2.4.1948: Hovrättsassessorn Erik Ehrström, Kristinestad.

 

Uusia vuosijäseniä - Nya årsmedlemmar.

6.2.1948: Toimitusjohtaja Frans J. O. Myllymaa, Kiukainen; dipl.ing. Alexander Paltschik, Helsingfors; professor Helmer Smeds, Helsingfors; dipl.ins. Heikki Suitiala, Oulu;

2.4.1948: Ekonom Gösta Svahnström, Mjölbollstad sanatorium.


Genos 19(1948), s. 68-69

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1948 hakemisto | Vuosikertahakemisto